ZIVOT ZENE MUSLIMANKE

Ocijeni
(0 glasova)

Hvala Allahu, Stvoritelju svjetova, koji stvori ?ovjeka, namjesnika na Zemlji, i od njega mu stvori suprugu, te od njih dvoje mnoge narode po svijetu rasija. Mir i spas na Njegovog miljenika, posljednjeg Poslanika, na njegovu familiju i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana. Prije nego po?nem govoriti o životu žene, zapravo o na?inu na koji bi žena trebala da živi, spomenut ?u par stvari, koje bi svaka žena trebala da zna. Poznato je da kroz historiju i promjenom raznih civilizacija, ukoliko to možemo nazvati civilizacijama, žena nije imala nikakvih prava. Bila je prodavana, smatrana kao roba, služila je samo za rad i zadovoljavanje muških strasti, iz straha od siromaštva živa zakopavana, ?esto je nisu smatrali ni ljudskim bi?em... Draga sestro u Islamu, osim što si ponosna na Islam kao jedinu pravu vjeru, traba da si ponosna i da znaš da je jedino Islam ženi dao sva prava koja joj pripadaju. Dok se u mnogim zemljama na svijetu, i dan danas, žene bore za svoja prava, žena muslimanka je dobila svoja prava još prije 1500 godina. Islam je dao ženi prava kao i muškarcu, kao ljudskom bi?u koje je Uzvišeni stvorio, kao i muškarca, od istog ?ovjeka. Kaže Uzvišeni u prijevodu zna?enja ajeta:"O ljudi, bojte se Gospodara svoga Koji vas od jednog ?ovjeka stvara..." (En-Nisa-1).

Tako?e je Islam dao ženi prava u ibadetu kao i muškarcu. Kaže Uzvišeni u prijevodu zna?enja ajeta: "I Gospodar njihov im se odazva: Ni jednom trudbeniku izme?u vas trud njegov ne?u poništiti ni muškarcu ni ženi- vi ste jedni od drugih..."(Ali Imran-195) ili, "Onome ko ?ini dobro,bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ?emo dati da proživi lijep život i doista ?emo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili." (En Nahl-97).

Mnogobrojni drugi ajeti dokazuju pravednost islama prema ženi kao ljudskom bi?u. Tako?e žena nije izostavljena ni u obavezama u odnosu na muškarca kao npr.: u sticanju znanja, nare?ivanju dobra i odvra?anju od zla.

Li?nost žene je veoma zna?ajna. Žena, koliko je važna za ?ovjeka kao pojedinca, toliko je važna za cijelo društvo. Zato je njen život, odnosno na?in života, vrlo važan i utje?e na ?itavu zajednicu. Nijedno društvo ne?e biti korisno ukoliko u njemu nema korisnih žena. Ovo je jako složena i opširna tema. Puno je segmenata u životu žene, stoga je nemogu?e u ovom tekstu sve to detaljno obuhvatiti.

U okviru života žene prvo imamo temu obrazovanja i ibadeta, zatim braka, odgoja djece, sabura na iskušenjima, odnosa sa rodbinom i komšijama, prijateljima, itd. Kao prvo, žena muslimanka treba da živi u skladu sa islamskim propisima, da obavlja fardove, da slijedi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ?uva svoja stidna mjesta, da bude ?edna i ?estita, drugim rije?ima, da njen život bude u svjetlu Kur'ana i sunneta.

Žena u islamu je obavezna da sti?e znanje. Obavezna je ono ?ime je Islam zadužuje da u potpunosti nau?i, a ostala korisna znanja onoliko koliko je u mogu?nosti. Danas su mogu?nosti za sticanje znanja velike. Puno je škola, kurseva, knjiga, ?asopisa, kaseta i sl. dostupno svakoj ženi koja želi da se educira.

Poželjno je da se žena sto više obrazuje prije braka, jer sa stupanjem u brak dolaze nove obaveze koje ?esto mogu biti pre?e od sticanja znanja. Naravno i pored svih obaveza žena treba da koristi svaku priliku da nastavi svoje u?enje. Svaka žena kada sredi ku?ne poslove, kada zadovolji potrebe muža i djece, na?i ?e slobodnog vremena i za u?enje i za rad na Allahovom putu, a zadovoljan muž i dobro odgojena djeca uvjek ?e joj pomo?i u tome.

Ukoliko ne posjeduje odre?ena znanja, pa kako onda da bude daijka? Šta da prenese na svoju djecu?
Žena muslimanka nemora da bude u?iteljica ili da radi u nekoj instituciji, da bi bila daijka. U svakoj prilici, svoju rodbinu, komšije i prijateljice, dužna je da opominje i upu?uje na dobro a odvra?a ih od zla. Svakodnevno je daijka i u ku?i svojoj djeci, gdje treba da bude mudra i pronicljiva. Kaže Uzvišeni u prijevodu zna?enja ajeta: "I neka me?u vama bude onih koji ?e na dobro pozivati i tražiti da se ?ini dobro a od zla odvra?ati, oni ?e biti spašeni." (Ali Imran 104)

A zar ima ljepše da've, za ženu muslimanku, od skladnosti njene porodice, zadovoljstva njenog muža njome, uvijek sre?ene i lijepo odgojene djece, lijepim odnosima sa familijom, lijepim odnosima sa komšijama i prijateljima, sve je to da'va jedne muslimanke ljudima u njenoj okolini koji ?e sve to, zasigurno, primjetiti.

Današnja žena, obzirom da živi u svijetu fitneluka i izopa?enosti dunjaluka, nailazi na razna iskušenja, naj?eš?e iskušenja vezana za hidžab, pa ve?ina mladih žena imaju problema ?ak i sa roditeljima. Žena nailazi na razna iskušenja u braku, u odgoju djece itd. Svaka žena muslimanka trebala bi da se dobro opremi saburom, da se ne zanosi dunjalukom, da bude ?vrsta i stabilna, da razumno sagleda situaciju i da pokuša na?i izlaza. Treba da u svakom iskušenju i tegobi na dunjaluku vidi nagradu na ahiretu.

Znamo da su iskušenja prema veli?ini imana, zato svako iskušenje treba da nas oja?a i da budemo spremni da izdržimo još teža stanja. Ja molim Uzvišenog da nas ne iskuša sa onim što nemožemo podnijeti. Zaista današnja žena ne prolazi ni približno kroz ono što su prolazile prve generacije muslimana i muslimanki. Najbolje žene, k?eri i žene našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su jako teško živjele. ?esto su bile bez hrane i odje?e, radile su sve ku?ne poslove. U to vrijeme su takvi poslovi bili jako teški jer nisu imali ni vode ni struje. Donosile su vodu na le?ima od ?ega su zadobijale žuljeve. Prolazilo bi i po nekoliko dana a u njihovim se ku?ama vatra nebi naložila, jer nisu imali šta da skuhaju. Opet su, pored svega toga, bili najbolji i najzahvalniji Uzvišenom Allahu.

Mi, danas, se puno više žalimo nego što zahvaljujemo Allahu Uzvišenom na svim blagodatima dunjaluka koji su nam dostupne. Uveliko nam je olakšan život, ali to nam nije došlo kao zasluga ve? kao iskušenje, pa ho?emo li biti zahvalni i pokorni Onome koji nas stvori i dade nam sve to? Zatim, žena muslimanka bi trebala da ?uva svoj jezik. Poznato je da je ve?ina žena pri?ljive, a u dugim razgovorima ?esto do?e i do gibeta. Stoga bi svaka žena trebala da ?uva svoj jezik, da pazi da svojim govorom ne povrijedi svoju sestru muslimanku ili bilo koga ko je sluša.

Abdullah ibn Amr ibn As, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pravi musliman je onaj od ?ijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani, a (pravi) muhadžir je onaj koji napusti sve ono što je Allah zebranio." (Muttefekun alejhi).

Dakle, muslimanka treba da vodi brigu o onome što govori i o na?inu na koji se obra?a drugim ljudima. Treba blagim tonom da se obra?a svojim sagovornicima, a posebno svojim najbližima, roditeljima, mužu, djeci i sestrama muslimankama. Ona ?e u razgovoru sa muškarcima, koji joj nisu bliža rodbina, biti stidljiva i kreposna, te ne?e na svoj govor dodavati osim ono što je potrebno da se kaže. Uzvišeni Allah nas podu?ava o tome u primjeru k?erke Šuajba i Allahovog poslanika Musaa a.s. "I jedna od njih dvije do?e mu idu?i stidljivo i re?e: "Otac moj te zove da te nagradi zato što si nam je napojio! "... " (Al-Qasas, 25.)

Kada je sestra upita za savjet, treba da joj pomogne, ukoliko je u mogu?nosti. Isto tako, ukoliko primjeti grešku kod svoje sestre, treba da je u osami, na najljepši na?in, upozori na njenu grešku, a ne da njene greške otkriva drugim sestrama i na taj na?in je ogibeti. Tako?e, ukoliko je neko posavjetuje i ukaže na njene pogreške, treba da se zahvali i nastoji ispraviti svoje greške.

Mislim da se ne može govoriti o životu žene a da negovorimo o ženi kao supruzi i ženi kao majci.
Kaže Uzvišeni u prijevodu zna?enja ajeta: "I boravite u ku?ama svojim i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte, i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! ..." (Al Ahzab 33)

Prvo bih navela važnost žene kao supruge.

?ovjek bez žene nije potpun, i njegov život nije upotpunjen bez te druge polovice. Kaže Uzvišeni u prijevodu zna?enja ajeta: "I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što izme?u vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za one koji razmišljaju." (Er-Rum 21).

Dakle, Uzvišeni je stvorio ženu za ?ovjeka, da upotpuni njegov život i da mu bude smiraj. Svaka žena u braku, bi trebala da bude svjesna svoje obaveze i onoga zbog ?ega je stvorena. Žena nakon stupanja u brak treba sebi uzeti za osnovnu obavezu pokornost svome mužu, naravno u okviru šerijata. Treba da nau?i kako i na koji na?in ?e zadovoljiti svoga muža u svim obavezama prema njemu. Svoje obaveze i navike uskladiti prema njegovim, da zaista ona, tj.žena, bude njegov smiraj i da mu njihova ku?a bude mjesto odmora i opuštanja.

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Da sam ikome naredio da u?ini sedždu drugom mimo Allahu, naredio bih ženi da je u?ini svom mužu." ?ovjek je obevezan da izdržava svoju porodicu i iz tog razloga ?esto radi i teže poslove. Susre?e se sa raznim problemima na poslu, a tako i u životu uop?e. Zato njegova žena trba da je svjesna njegove obaveze i napora, da se potrudi da, kad njen muž do?e ku?i, zaboravi na sve probleme i da se u toplom okruženju svoje porodice odmori, opusti i pripremi za novi dan.

Treba da razgovara sa mužem i po mogu?nosti da mu pomogne u nekim odlukama. Da ga obraduje i ljepotom svoga izgleda, ?isto?om ku?e, dobro odgojenom djecom, lijepo pripremljenom hranom i svim ostalim što svakog normalnog ?ovjeka ?ini sretnim i zadovoljnim.

Nikako žena muslimanka ne treba da zapostavlja kako izgled i ?isto?u svoga doma, tako ni svoj izgled. Kod nas je poznato da žena obu?e najljepšu odje?u kada treba da iza?e u ?aršiju ili op?enito kada izlazi van ku?e, a po ku?i hoda u "ofucanim" majicama. Žena mora da vodi ra?una da bude uvijek sre?ena i namirisana u ku?i za svog muža. Naravno, tu muž može dosta da pomogne, tako što ?e kupiti svojoj ženi ono što se njemu svi?a da nosi njegova žena pred njim. Naravno, na ženi je obaveza da to traži od svog muža i da procjeni na koji na?in ?e se uljepšati svom mužu a da se to njemu dopadne. Dakle, žena treba da se potruditi da bude još jedan užitak od ovodunjalu?kih užitaka. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ovaj svijet je pun raznih užitaka, a njegov najbolji užitak je ?estita žena. " (Muslim)

Vratimo se u prošlost i pogledajmo zna?aj žene za ?ovjeka.

Poznato je da je prva osoba koje je podržala i povjerovala u Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegova žena Hadidža, neka je Svevišnji zadovoljan njom. Prva je primila Islam i pomogla ga i vjerom i imetkom. Bila mu je podrška od prvog dana pa sve do svoje smrti. Bila je jako ugledna, lijepa i bogata žena u to vrijeme i mogla je izabrati dunjaluk i uživanje, ali ona je izabrala Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nije ni ?udo da ju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, toliko volio i cijenio, pa ?ak i nakon njene smrti.

I sve druge Poslanikove žene bile su u teškom stanju ali se nisu žalile nego su podržale Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i bile uz njega sve do njegove smrti, a nakon njegove smrti živjele su u pokornosti Allahu i službi Islamu.

Zatim, prvi šehid u Islamu je bila žena, Sumejja ummu Ammar, neka je Svevišnji zadovoljan njom. Druga stvar, veoma bitna, je žena kao majka i njena obaveza prema djeci. Zar ima plemenitije obaveze jedna žena od maj?instva. Uzvišeni u prijevodu zna?enja ajeta kaže: "Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke. " (En Nahl 72).

Žena muslimanka, kada sazna da ju je Allah Uzvišeni opskrbio plodom i zanese dijete, od prvog trenutka treba da vodi ra?una i da ?uva ono ?ime je Allah opskrbio. Treba da se informiše putem knjiga, ?asopisa ili savjeta drugih, o na?inu ?uvanja trudno?e i da se pripremi biti majka. Kada dijete do?e u ku?u trebala bi, bar teorijski, da ima neka predznanja o novoro?en?etu.

Odgoj djeteta je osnovna obaveza jedne žene i svaka žena mora biti svjesna te obaveze. Žena ne odgaja samo obi?nu djecu, ona odgaja budu?i ummet Posllanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prije svega, treba da je milostiva prema svojoj djeci, da ima poštovanja prema njima kako bi i oni bili odgojeni i imali poštovanja prema drugim osobama.

Bilježi Bezar od Ibnul Omera radijallahu anhu, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Zaista, svako drvo ima svoje plodove, a plod srca je dijete, i uistinu, Allah ne?e biti milostiv prema onome ko nema milosti prema djetetu. Tako mi Onog u ?ijoj je ruci moja duša, ne?e u?i u Džennet osim onaj koji je milostiv. " Pa smo rekli: "O Allahov Poslani?e, svi smo mi milostivi. " A on odgovori: "Nije milost u tome da budeš milostiv prema svom prijatelju, ve? je milost da budeš milostiv prema ljudima".

Fatima, neka je Uzvišeni zadovoljan njome, k?erka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, teško je živjela kao i ve?ina žena u njeno vrijeme. Saburila je i podnosila sve što bi je snašlo od neimaštine. Jedno jutro, na bajram, dok su Husejn i Hasan, radijallahu anhuma, bili djeca, dotr?ali su joj i povikali: "Majko, danas je bajram! Ljudi nose novu odje?u. Gdje su naša nova odjela? Dopusti da ih uzmemo i daj nam nešto da jedemo!" Kada su djeca pošla navaljivati, srce majke se stužilo, iz milosti prema dje?ici pokleklo u saburu. Fatima, radijallahu anha, ustade, klanja namaz i re?e: "O Allahu, sva Ti se pokoravam, ali sam nesposobna da podnesem muku i neimaštinu moje djece. Molim Te podmiri ih!" Još je molila u dovi kad je neko pokucao na vrata. To je bio ?ovjek koji donese puno hrane i nova odjela za Hasana i Husejna. Fatima, radijallahu anha, zahvali se Allahu Svevišnjem na darežljivosti, nahrani djecu i pusti ih vani u novim odjelima.

Kao što vidimo, majke pravovjernih, žene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i k?eri njegove, neka je Uzvišeni zadovoljan svima njima, šta god da su molili Allaha Uzvišenog, Allah bi im dao. Ali oni se nisu žalili, bili su zahvalni i zadovoljni sve do kraja. Zamjenili su dunjaluk za ahiret, i bio im je dovoljan Allah Uzvišeni i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Zatim majka treba da je blaga prema svojoj djeci, da ih s blagoš?u odgaja i upu?uje na pravi put. Ne treba zaboravljati da upu?uje dovu Uzvišenom za njihovu uputu, jer dova majke za svoje dijete se prima.

Bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uistinu je Allah blag i voli blagost, daje za blagost ono što daje za mudrost. Zaista, blagost, gdje god da bude, ukrasit ?e to. I ne?e biti oduzeta a da ?ovjek ne?e postati pokvaren." (Muslim).

Muslimanka treba biti uzrokom odgoja svoje djeca u Islamu, da zavole Islam i da ga praktikuju zato što znaju da je to jedini ispravan put, zato što ?e ih Islam usre?iti na dunjaluku i ahiretu, a ne da praktikuju Islam zato što tako kažu mama i babo ili što ?e u suprotnom dobiti batina. Batine bi možda i pomogle u po?etku, ali ta djeca ?e jednog dana odrasti i ako u srcu ne bude ljubavi prema Islamu, okrenut ?e se od pravog puta. Molim Uzvišenog da nas ne iskuša neposlušnoš?u naše djece i molim Uzvišenog da našu djecu uputi na pravi put. Dakle, treba, uz Allahovu pomo?, da izgradi ljubav prema Islamu u njihovim srcima i da ih podu?i praktikovanju Islama.

Majka treba da je svjesna da svaki njen pokret, postupak, govor... sve to djeca posmatraju i sve to odgojno djeluje na njih. Li?ni primjer je, u pedagogiji, jedan od najefikasnijih sredstava u moralnom odgoju. Vrijeme brzo prolazi i djeca ne?e uvijek biti djeca, a svaka majka je ponosna kada u svojoj djeci vidi dobro odgojenog muslimana i muslimanku. Propustimo li to vrijeme kad smo potrebni svojoj djeci i kad im je potreban odgoj, ne?emo imati opravdanja u ?itanju knjiga, u ?estim sijeljenjima, poslu van ku?e, ili u rije?ima: "Trebam vremena za sebe.". Allahu Svemogu?i, sa?uvaj muslimanke takvog razmišljanja!

Na kraju bih oporu?ila prvo sebi, pa onda drugim ženama muslimankama, da budemo ?edne i bogobojazne, da nam u životu bude vodilja Kur'an i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da nam uzor budu majke pravovjernih i ashabijke, a ne "moderne" žene, te da nam životni cilj bude zadovoljstvo Allaha, subhanehu ve teala.

 

Čitano 3769 puta Zadnji put promjenjen Četvrtak, 24 Januar 2013 14:53
Vi ste ovdje: žena u Islamu ZIVOT ZENE MUSLIMANKE