Žena u Islamu i drugim religijama

Ocijeni
(15 glasova)

Dalekosežnost islamskog u?enja o pravima žene i ukazivanje na o?ajan položaj u kojem je žena svugdje u svijetu bila prije dolaska islama

Ukoliko želimo da na ispravan na?in razumijemo stav islama prema ženi, prije toga trebamo se ukratko osvrnuti na osnove iz kojih islam crpi svoje u?enje. Stav islama prema ženi jeste ustvari dio op?eg sveobuhvatnog u?enja islama koje se sastoji iz tri segmenta: odnosa ?ovjeka prema Allahu, dž.š., odnosa ?ovjeka prema prirodi i odnosa ?ovjeka prema drugom ?ovjeku. U ovom tekstu govorit ?emo o stavu islama prema ženi, a to u?enje temelji se na tri osnovna kur'anska principa:

- Allahova, dž.š, volja da ?ovjeka u?ini namjesnikom na Zemlji, a pod rije?ju ?ovjek misli se i na muškarca i na ženu. Allah, dž.š., rekao je: “Ja ?u na Zemlji namjesnika postaviti.” (El-Bekare, 30) Allah, dž.š., podjednako i od muškarca i od žene traži da se savjesno i odgovorno ponašaju prema ovozemaljskim dobrima koja im je darovao. Allah, dž.š., veli: “On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj” (Hud, 61), tj. i od jednog i od drugog traži da se na ispravan na?in odnosi prema životu koji živi na Zemlji.

 

- I od muškarca i od žene podjednako se traži da ?ine ibadet Allahu, dž.š., jer je Allah, dž.š., rekao: “Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju” (Ez-Zarijat, 56).

- Na osnovu spomenutog, stav islama prema ?ovjeku, kada su u pitanju njegova prava i obaveze u njegovom namjesništvu na Zemlji i upravljanju njenim dobrima, u obaveznosti ?injenja ibadeta Allahu, dž.š., jeste jedinstven prema oba spola: muškarcima i ženama, i kada je ovo u pitanju me?u njima ne postoji nikakva razlika niti odlikovanost jednih naspram drugih.

I muškarci i žene zavjetovali su se Allahu, dž.š., da ?e Mu biti pokorni kada im je On, Uzvišeni, ponudio da taj zavjet prihvate. To su u?inili i jedni i drugi bez izuzetka i obavezali su se da ?e se sa punom odgovornoš?u odnositi prema namjesništvu na Zemlji, da ?e njenim dobrima upravljati savjesno, da ?e obožavati samo Allaha, dž.š. To njihovo namjesništvo svakako da se najviše ogleda u ra?anju potomaka i produživanju ljudske vrste, i u tome i muškarci i žene zauzimaju podjednaku ulogu. Pored toga, i jedni i drugi imaju podjednaku šansu da zasluže kod Allaha, dž.š., visoke stepene i ugled, a to ?e posti?i ?ine?i dobra djela i iskreno Mu ispovijedaju?i vjeru islam. “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se dobra djela ?ine, a od nevaljalih odvra?aju, i molitvu obavljaju i zekat (obavezna milostinja siromašnima)  daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju: To su oni kojima ?e se Allah sigurno smilovati. – Allah je dosita silan i mudar. Allah obe?ava vjernicima i vjernicama džennetske baš?e u kojima ?e vje?no boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove ve?e je od svega toga; to ?e, doista, uspjeh veliki biti.” (Et-Tevbe, 71.-72.) I rekao je Uzvišeni: “A onaj ko ?ini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je – u?i ?e u Džennet i ne?e mu se u?initi ni koliko trun jedan nepravda.” (En-Nisa, 124.)

•        Ova tri kur'anska principa koja smo spomenuli dokaz su da je islam u potpunosti izjedna?io muškarca i ženu kada su u pitanju njihova prava i dužnosti.

- Oni su jednaki kada je u pitanju njihova ljudskost, ?ast i pravo na slobodu.

- Oboje imaju pravo na slobodan izbor bra?nog druga i oboje u bra?nom životu imaju svoja prava i dužnosti. Zna?i, islam je svojim u?enjem i stavom prema ženi kao ljudskom bi?u koje je u potpunosti ravnopravno muškarcu u?inio prekretnicu u ljudskoj historiji. Dalekosežnost njegovog u?enja nemogu?e je shvatiti osim ako se ukratko ne osvrnemo na položaj žene u kojem je bila prije dolaska islama. U svim civilizacijama i kulturama prije dolaska islama žena je bila ugnjetavana i ponižena. Ukratko ?emo ukazati na neke oblike degradacije žene:

Prvi: U prijašnjim zakonima, posebno u Indiji i Rimskom carstvu, žena je u potpunosti bila degradirana i nije imala nikakvu ulogu u kreiranju društvene zajednice. Posljedice ovih zakona i danas su primjetne.

Drugi: U srednjem vijeku u nekim vjerskim krugovima li?nost žene tretirana je na razli?ite na?ine koji su je omalovažavali, ?ak su neki izražavali sumnju u ljudsko porijeklo žene i raspravljali su o njenoj duši – da li je njena priroda ljudska ili pak životinjska.

Tre?i: U mnogim plemenima Arabijskog poluotoka žena je bila prezrena i ponižena i takvo je stanje trajalo sve dok nije zapo?ela misija Allahovog Poslanika Muhammeda neka je na njega mir i spas, koji je po?eo pozivati u islam.

2. Što se ti?e položaja žene u nekim starim civilizacijama, o tome nam indijski vo?a Dževahirlal Nehro u svojoj knjizi Iktišaful-hind kaže sljede?e: "Prema tvrdnjama Manija, zakoni koji su u to vrijeme bili na snazi doveli su ženu u veoma težak i nezavidan položaj. Žene su u to vrijeme u potpunosti zavisile od oca, muža ili sina. Poznato je da u to vrijeme žena nije imala pravo na nasljedstvo i sav imetak umrlog odlazio bi u ruke muškaraca koji bi ga naslijedili." Nakon ovih rije?i, Nehro veli: "U svakom slu?aju, položaj žene u staroj Indiji bio je bolji od onog u staroj Gr?koj ili u starom Rimu ili u prvim stolje?ima nakon pojave krš?anstva."

3. Smatramo da je korisno ukazati na još neke ?injenice koje spominje Nehro o zakonima koji su vladali u starom Rimu i o utjecaju tih zakona na kreiranje zakona u savremenom dobu. U to doba zakoni su o ženi propisali sljede?e:

Prvo: Žena nije imala nikakvo pravo po bilo kakvoj osnovi.

Drugo: Zbog toga što je bila ženskog roda, žena je bila osu?ena da cijeli život provede u sjenci i pod nadzorom muškarca i nije pravljena razlika da li se radi o maloj djevoj?ici ili odrasloj ženi. Uvijek je bila pod upravom oca ili muža i nije imala slobodu da o bilo ?emu odlu?i sama. Op?enito, žena se ubrajala u nasljedstvo i nije imala pravo da bilo šta naslijedi. Rezultat ovog zakona bilo je to da se u rimskom zakonu žena tretirala kao ''predmet'' ili ''stvar'' koja je u vlasništvu muškarca. Zbog toga, žena je izgubila svoju li?nost i bila joj je uskra?ena bilo kakva sloboda. Tragovi ovih zakona preživjeli su sve do danas u ve?ini savremenih zemalja na ?ije je zakone rimski zakon ostavio jak utjecaj i to je op?epoznato kod ljudi koji se bave ljudskim pravom.

4. Ne smijemo zaboraviti da na ovom mjestu spomenemo nezavidan položaj žene u koji je dospjela u prvim stolje?ima krš?anstva na koje je rimski zakon ostavio snažan utjecaj na što je ukazao indijski vo?a Nehro. Posljedica toga bila je pojava monaštva, odnosno smatrali su da ?e postati bliski Allahu, dž.š., tako što se ne?e nikada ženiti. Neki crkveni krugovi raspravljali su o tome da li je žena uop?e ljudske vrste i o prirodi njene duše. Historija nam kazuje da su u Rimu organizirani konziliji na kojima se raspravljalo o pitanjima vezanim za ženu, da li njena duša ima ljudsku prirodu, je li njena duša poput duše muškarca, ili njena duša ima životinjsku prirodu, poput zmije, psa i sl. ?ak štaviše, na jednom od ovih konzilija donesen je zaklju?ak da žena uop?e nema dušu i da ne?e biti proživljena na drugom svijetu.

5. Me?utim, položaj u koji je žena dospjela u ve?ini arapskih plemena na Arabijskom poluotoku, a prije poslanstva Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., bio je daleko gori od svega što smo prethodno spomenuli. Arapska žena op?enito, prije dolaska islama bila je ''sramota'' koje su se neki ''osramo?eni'' muškarci nastojali riješiti tako što ?e je živu zakopati u zemlju odmah nakon njenog ro?enja. Postojalo je mnogo razloga zbog ?ega su tadašnji Arapi smatrali ženu beskorisnom i bezna?ajnom, a najvažniji od njih je to da je žena zbog svog krhkog tijela bila nesposobna da u?estvuje u ratu i da u okolnostima u kojima su oni živjeli privre?uje za život.

Poslanstvo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., zapo?elo je žestokom osudom ovakvog odnosa prema ženi, a Kur'an je na razli?itim mjestima ukazao na pogubnost tog djela. Allah, dž.š., rekao je: “I kad se nekom od njih javi da mu se rodila k?i, lice mu potamni i postaje potišten, krije se od ljudi zbog nesre?e koja mu je dojavljena: da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi? Kako ružno oni prosu?uju!” (En-Nahl, 58.-59.) I rekao je Uzvišeni: “I kada živa sahranjena djevoj?ica bude upitana zbog kakve krivice je umorena.” (Et-Tekvir, 8.-9.) I rekao je Uzvišeni: “Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine, i njih i vas Mi hranimo.” (El-Isra, 31.)

6. Ovo je op?enito stanje u kojem je bila žena prije pojave islama na Arabijskom poluotoku. Sli?na situacija bila je i u ostatku tada poznatog svijeta, posebno u starom Rimskom carstvu gdje je li?nost žene bila lišena bilo kakve ljudskosti i dostojanstva:

- Prije svega, žena je tretirana poput bilo kakvog predmeta koji je mogao biti u vlasništvu muškarca, naslje?ivana je poput ostalog imetka, a sama nije imala pravo da bilo što naslijedi.

- Cijeli svoj život žena je živjela u sjenci muškarca i pod njegovom vlaš?u, nije imala slobode niti prava da sama odlu?uje.

- Neki vjerski krugovi diskutirali su o tome su da li žena uop?e ima dušu poput muškarca i da li ?e biti njega poput njega proživljena na onom svijetu.

- I na kraju, bila je u opasnosti da bude živa zakopana u zemlju i neprestano joj je život visio o koncu samo zato što je bila ženskog roda, što je bila slabe tjelesne gra?e. Me?utim, svoji dolaskom islam je to oštro osudio i zabranio.

 POLOŽAJ ŽENE U ISLAMU

Zatekavši ženu u krajnje podredenom položaju, islam ne samo što pokušava da izvjesnim propisima ublaži to ocajno stanje, nego ga iz temelja mijenja. Za vrijeme i prije, prilike u kojima se islam pojavio, promjena, promjena postojeceg stanja žene bila je prva socijalna revolucija, a ujedno i smrtan udarac na dotadašnje poglede i shvatanja naroda u kome se islam pojavio.

Pored mnogih stavova koji specijalno tretiraju žensko pitanje, u Kur'anu ima jedno sure koje nosi naslov "Žene." Ono pocinje rijecima: "Ljudi, bojte se Allah, koji vas je stvorio od jedne duše." (Sura An-Nisa, ajet I). Ovim rijecima se istice da su svi ljudi, i žene i muškarci.

Ujedno se istice da su svi ljudi pred Allahom jednaki; da se ne prave ni rasne ni klasne razlike, pa tako treba da bude i pred svim ljudskim zakonima.

Žena u predislamskom društvu, u momentu objave islama, nije igrala nikakvu ulogu, a to nije bila u mogucnosti ni zbog zapostavljenosti i podredenosti. Ona nije bila licnost, vec je islam takvom napravio.

Islam je takva ideologija koja još onda ženi
daje punu zaštitu. Na prvom mjestu zabranio je zakopavanje žive ženske djece i takve slucajeve strogo progonio. Poliandrija je za sva vremena ukinuta, a poligamija je ogranicena, odnosno strogo uslovljena. Punoljetstvom žena po šeri'atskom pravu postaje slobodna gradanka; sposobna je da vrši sve dopuštene pravne poslove. Ima pravo da raspolaže, kako ona hoce i kako nalazi za shodno, sa svojom imovinom. Punoljetna muslimanka može se obavezati i primati obaveze, ona može ici na sud, podnositi tužbu sudu, a može na sudu svjedociti. Žena može biti zastupnik kao i muškarac samo kada ispuni uslove koji se za to traže, a ti su uslovi jednaki kako za muškarce, tako i za žene. Muslimanka, kad je punoljetna može sama sticati zaradu i izdržavati se...Muslimanka se može nesmetano prosvjecivati i pohadati škole isto kao i musliman muškarac (sve ovo kada se ispune islamski uslovi za rad i djelovanje zene a prije svega to je nemijesanje sa muskarcima strancima).

Prosvjecivanje i školovanje nije samo pravo koje Šeri'at daje ženi, vec je to ujedno i njena vjerska dužnost. Islam podjednako traži i od muškarca i od žene vršenje svih vjerskih dužnosti. Muslimanka je dužna da klanja, posti, dijeli zekat, hodocasti Kabu, kao što je to dužan musliman muškarac. Kao što islam ne oslobada ženu od vjerskih dužnosti, isto joj tako ne uskracuje pravo koje je dao muškarcu. Kur'an, a.š. na mnogo mjesta podstice na prosvjetu i kulturu, pa cak i ove rijeci koje su objavljene Muhammedu, a.s. bile su takvi naravi, kao npr. : "Uci, u ime Gospodara svoga." Kur'an nigjde ne izdvaja ženu kada je u pitanju prosvjecivanje.

Jedan hadis izricito kaže: "Traženje nauke prvostepena je dužnost svakog muslimana i muslimanke."

Kako van braka, tako i u braku, žena je po islamu ravnopravan clan društva. Stupanjem u brak muslimanka ne gubi ništa od ovih prava, koja je imala dok je bila neudata. Punoljetna djevojka - muslimanka može se udati za koga god muslimana želi. Niko nema pravo, pa ni roditelji, da se miješaju u njen izbor. Brak punoljetne muslimanke pravno je nevažeci ako je sklopljen protiv njene volje.

Primjeri iz historije islama jasno govore da je islam ženi priznao sva prava, punu licnost, otovorio joj je put u život, u ljepšu i sigurniju buducnost. Islam je njene potencijale objelodanio. Dokazalo se u svim sferama djelovanja. Prva licnost koja je položila život za Allaha bila je žena, neustrašiva Sumejja, r.a. Sa šehadetom na usnama i vjerom u srcu, dok su joj neprijatelji oci vadili, ruke i noge lomili, izdahnu, ali ne pronevjeri vjeru u Allaha. Nikakve muke vjeru u Allaha Sumejji ne slomiše. Taj prvi šehid s imenom Allaha na usnama u jednom skoku dosegnu Džennet.

Hrabra Ummu Amir na Uhudu je sa sabljom u ruci stajala na braniku islama, odbijajuci napadaca nazad. Branila je ranjenog Poslanika, mada je i sama sabljom bila isjecena. Ona je bila karakterna, plemenita i velika.

Sukejna, unuka Muhammedova, a.s. bila je istaknuta pjesnikinja. Žena Haruna er-Rašida važila je kao veliki dobrotvor. Vodovodom koji je izgradila iz vlastitih sredstava napojila je grad Božijeg Poslanika, Mekku. Kasnije, poslije nekoliko vijekova, adaptaciju ovog vodovoda izvršila je opet žena, Mehrema, kcerka sultana Sulejmana.

U Halepu je djelovala Fatima, r.a. kao poznati muftija. Izdavala je cak i fetve (pravna rjesenja).

Tokom historije bilo je mnogo ovakvih žena, koje su postale simbol dobrote, darežljivosti, ucenosti, morala, hrabrosti i dr.

Sve žene Muhammeda, a.s. bavile su se naukom, a medu njima prvo mjesto zauzima hazreti Aiša. Ona je jedna od najucenijih žena,a to svjedoci i njen casni naziv: ",uftu-n-nisa" (žena muftija). Aiša zauzima jedno od najzavidnijih mjesta medu prvim šeri'atskim prvacima. Mnogo se bavila i islamskom tradicijom i veoma veliki broj hadisa prenosi od Božijeg Poslanika, što je sasvim i razumljivo, jer je bila životni drug Muhammeda, a.s. Jedan njen savjetnik kaže: "Nisam vidio nikog da bolje poznaje šeri'atsko pravo i pjesništvo od Aiše."

Osim Aiše historija islama bilježi i druge poznate muslimanke kao što su: Zejneba bintu Ebu-Berekat i Fatimu bintu Samarkandi. Zejneba je u Bagdadu držala predavanja iz šeri'atskog prava i bila veoma poznata. Osim pravnih, bila je verzirana i u drugim naukama. Islamska Španija dala je dosta znamenitih žena. Kordovska Aiša bintu Ahmed, poznata je kao odlican govornik i pjesnik. Poznata je i španska pjesnikinja Esma. Mejrema bintu ebi Jakub el-Ensari, takoder, Španjolka, dobro je poznavala islamsku teološku nauku. Držala je javna predavanja u Sevilji. Na španskim univerzitetima muslimanke žene su studirale zajedno sa muškarcima. Vec u IX i X-tom vijeku bilo je kod Arapa ženskih lijecnika, pa i hirurga svjetskog glasa.

Po ugledu na španske muslimanke, i žene u Italiji poceše pohadati razne univerzitete (Bolonja i Palermo), ali im to uskoro bi sprijeceno i zabranjeno.

Ova velika imena, o kojima se pohvalno izražava historija, proizašla su iz cinjenice da je islam potpuno izmijenio polodaj žene u društvu. Dobijala je ne samo pravo na život, pravo nasljedstva, izbora bracnog druga, slobodno raspolaganje imovinom, pravo na razvod u nužnim okolnostima, vec i nejvece ljudsko dostojanstvo. U svemu, osim u dužnosti, izjednacena je sa muškarcem. Muslimanke su uvijek u historiji svoga postojanja pokazale svoje pravo lice. Muslimani su dali veci broj žena u svim podrucjima nauke i zanimanja u srednjem vijeku, nego svi ostali narodi svijeta.

Žena muslimanka nekada se isticala i radila na svim poljima ljudske djelatnosti. To je bilo vrijeme kada su muslimani bili nosioci kulture i civilizacije, kada se nauka gajila radi nauke i kada mracnjaštvu nije bilo mjesta. Medutim, kasnije kada muslimani pocinju da nazaduju i kao takvi propadaju, a to je period kada su skrenuli s pravog puta, puta koji ih je doveo do te slave, glas islamske žene više se ne cuje ili veoma rijetko. Od tada su ženu muslimanku poceli istiskivati iz društva. Ona se prestala baviti naukom, skoro je prestala da se koristi pravima koja joj islam daje, pa je došlo i do toga da je bila potpuno zanemarena u citavom islamskom svijetu.

Za ovakvo stanje žene-muslimanke, neupuceni najviše krive islam, iako za to ni najmanje nemaju pravo, jer pravi razlog takvom stanju prije svega leži u skretanju sa pravog kur'anskog puta i nepridržavanju osnovnih islamskih principa.

------------------------------

Neki Hadisi (rije?i Muhammeda neka je na njega mir i spas)o ženama
------------------------------

"One su (zene), uistinu,druga polovica muskarcima." (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ed-Daremi)
"Medju stvarima vasega svijeta, najdraze su mi bile zene i mirisi: a svjezina moga oka (radost moga srca) jeste u namazu." (Nesai, Ahmed, Ibn Sa’d)
"Neka vjernik ne mrzi vjernicu, jer ako nije zadovoljan sa nekim njezinim svojstvom, zadovoljan je sa nekim drugim." (Muslim)
"Cetiri elementa dolaze u obzir i utjecu na covjeka prilikom odabiranja odredjene osobe za zenu: ljepota, porijeklo, bogatstvo i moralni kvaliteti (vjera). A ja ti preporucujem da pazis na moralne i dusevne kvalitete i da trazis takvu zenu." (Buhari)
"Ljudi su stradali kad god su bili potcinjeni zenama" (Ahmed,slab)
"Poslije moje smrti ljudima nece ostati vece iskusenje od onoga u koje ce ga dovoditi zene."(Ibn Madze)
"Gresno je svako oko koje gleda sto je zabranjeno, jer time vrsi cin bluda. Zena koja se namirise i lijepo nakiti u namjeri da zavede grupu ljudi kraj kojih prodje, grijesna je zbog takvog postupka, kojim moze izazvati pobudu i odvesti u blud." (Ahmed, Tirmizi)
"Dvije vrste ljudi bice stanovnici Dzehennema i ja ih poslije ovozemaljskog zivota, necu vise vidjeti: silnici, u cijim su rukama bicevi debljine kravljih repova, kojima tuku svijet, i zene koje nose prozirnu odjecu kao da su gole, koje okrecu lice od Allahovih zapovijedi i sklone su zlim djelima, a glave su im kao grbe u deva. Takve zene nece uci u Dzennet, niti ce osjetiti njegov miris! A miris njegov se siri na sve strane veoma daleko."(Ahmed)
"Allahovo prokletstvo je na zene koje oponasaju muskarce i na muskarce koji oponasaju zene."(Ahmed, Ebu Davud)
"Zena koja stavlja periku na glavu, obmanjuje, a svaka obmana je zabranjena." (Nesai)
"Ne zabranjujte sluskinjama Bozijim hramove Bozije." (Buhari, Muslim)
"Zeni nije dozvoljeno da putuje ni koliko iznose dva dana hoda bez muza ili najblizeg rodjaka (mahrema – sa kojim ne moze stupiti u brak)." (Buhari)
"Zena nece putovati osim s mahremom" (Buhari, Muslim)
"Zenska ce osoba kod udaje gledati da se uda za pobozna, cudoredna, ljubazna i darezljiva muza, a pazice da se ne uda za pokvarena covjeka. Mlade djevojke ne treba udavati za stare, niti za pokvarene ljude. Treba da se udaju za svoju priliku." (Ibni Abidin)
"Zena koja redovito klanja pet vakata namaza, posti mjesec Ramazana, cuva svoju cast i postenje i bude pokorna svome muzu, uci ce u Dzennet." (Bezzar)
"Poslije poboznosti i bogobojaznosti muslimanu nije nista korisnije dato kao dobra zena: kada joj muz nesto naredi, ona to izvrsi: kada je pogleda, ona ga svojim pogledom razveseli i raspolozi; ako je za neku stvar zakune, ona to izvrsi; ako cuva svoje postenje i muzevu imovinu kada je on odsutan."(Ibn Madze)
"Da sam ikome naredio da cini sedzdu drugome, naredio bih zenama da cine sedzdu svojim muzevima, radi prava koja im je Allah dao nad njima." (Ebu Davud, Hakim, Tirmizi)
"Neka zene iz plemena Has’am je dosla kod Allahova Poslanika i rekla mu:
- Allahov Poslanice, objasni mi kakve su obaveze zene prema muzu. Ja sam bez muza, pa ako mognem tim obavezama udovoljiti, udacu se, inace, i dalje cu ostati da zivim bez muza.
Muhammed (a.s.) joj rece:
-Zena je duzna na poziv muza stupiti u intimni odnos kad god on to bude trazio. Zena ne smije postiti dobrovoljni post (nafilu) bez muzevog odobrenja, jer ako to uradi samo je gladovala, jer u tom slucaju post nece biti primljen kod Allaha. Duznost joj je da ne izlazi iz kuce bez muzevog znanja i odobrenja, jer ako to radi proklinjace je nebeski meleki, meleki koji donose ljudima Allahovu milost i meleki koji su zaduzeni da izvrse kaznu." (Taberani)
"Hazreti Aisa prica:"Pitala sam Allahova Poslanika kome zena najvise duguje svoju poslusnost, a on mi rece: Muzu.
A kome covjek najvise duguje?
Majci – odgovori mi Allahov Poslanik."" (Ahmed, Nesai)
"Zena koja umre, a njezin muz bude zadovoljan s njom, uci ce u Dzennet." (Tirmizi)
"Nije nas onaj koji odvrati zenu od njezina muza." (Ebu Davud, Nesai)
"Najblagosljovenija je ona zena koju je najlakse opskrbiti." (Ahmed)
"Zeni koja zatrazi od svog muza razvod braka, bez opravdanog razloga, bice uskraceni dzennetski mirisi." (Ahmed, Ebu Davud)
"Kad god zena uznemiri svoga muza na ovom svijetu, njegova hurija na onom svijetu uzvikne: "Ne uznemiravaj ga, jer je on kod tebe samo privremeno, i uskoro ce se nama pridruziti, a tebe ostaviti."" (Tirmizi)
"Ummi Habiba je upitala Allahova Poslanika: Allahov Poslanice, nasa zena koja se uda dva puta, pa umre, kojem od njih dvojice ce pripasti na drugom svijetu? Pripast ce plemenitijem po vladanju, Ummi Habibo! Cudoredje ide sa dobrom ovog i onog svijeta."(Ibn Kutejbe)
"Cuvajte se lijepe zene koja je loseg porijekla i odgoja." (Darekutni)
"Cuvajte se sedam stvari koje upropastavaju onoga ko ih cini: sirka, sihra, ubijanja na pravdi Boga, kamate, imetka siroceta, bjezanja sa bojnog polja i potvore za blud pobozne i cestite vjernice." (Buhari, Muslim, Ebu davud i Nesai)
"Zenite se, jer vam zene doista donose blagoslov u kuce." (Bezzar)
"Trazite nafaku stupanjem u brak." (Dejlemi)
"Ako vam dodje onaj ko vam odgovara po izgledu i vladanju, sa zeljom da se ozeni od vas, ozenite ga. Ako to ne budete cinili, dolazice do smutnje na Zemlji i poroka sirokih razmjera." (Ibn Kutejbe, Tirmizi)
"Ne uzimajte zene zbog njihove ljepote, jer ih ljepota moze upropastiti; ne uzimajte ih zbog njihova imetka, jer ih imetak moze uciniti obijesnim; uzimajte ih zbog njihove poboznosti, jer cete imati dobro odgojene, solidne i vrijedne supruge." (Ibn Madze)
"Brak je dio mog sunneta; svako ko se udalji od naseg pravca udaljava se od nas." (Ibn Madze)
"Nema braka bez (privole) staratelja i dvojice pravednih svjedoka." (Imam Safi)
"Najbolji medju vama su oni koji su najbolji prema zenama." (Ahmed)
"Prema zenama su velikodusni i pazljivi samo plemeniti ljudi, a zene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su losi i niske naravi." (Ibn Asakir)
"Oporucujem vam lijep postupak sa svojim suprugama." (Buhari)
"Bojte se Allaha u pogledu zena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava." (Muslim)
"Kod Allaha na Sudnjem danu najgore mjesto ce imati onaj covjek koji objelodani ono sto mu njegova zena povjeri pri spolnom snosaju kao i on njoj." (Muslim,Ahmed)
"Dozvoljen vam je izlazak zbog vasih potreba." (Buhari)
"Kada neka od vas podje na jaciju, neka se ne mirise te veceri; a koja god se namirise neka ne dolazi te veceri na jaciju." (Ahmed)
"Uzviseni Allah ne gleda u zenu koja ne zahvaljuje svome muzu, a ne moze bez njega." (Nesai)
"Allahov Poslanik me ozenio u mjesecu sevvalu i zapoceo bracni intimni zivot u tom mjesecu. Koja je od zena Poslanika a.s. imala veci udio kod njega od mene?
Kaze Urve: Aisa je smatrala mustehabbom da zene zapocnu svoj intimni bracni zivot u sevvalu."

 

 

 

Čitano 9617 puta Zadnji put promjenjen Četvrtak, 24 Januar 2013 14:51
Više iz kategorije: « Ko je bio Muhammed
Vi ste ovdje: Zabluda Žena u Islamu i drugim religijama