Pogrešna shvaćanja

Pogrešna shvaćanja (3)

Više o "Pogrešna shvaćanja"

Ocijeni
(15 glasova)

Dalekosežnost islamskog u?enja o pravima žene i ukazivanje na o?ajan položaj u kojem je žena svugdje u svijetu bila prije dolaska islama

Ukoliko želimo da na ispravan na?in razumijemo stav islama prema ženi, prije toga trebamo se ukratko osvrnuti na osnove iz kojih islam crpi svoje u?enje. Stav islama prema ženi jeste ustvari dio op?eg sveobuhvatnog u?enja islama koje se sastoji iz tri segmenta: odnosa ?ovjeka prema Allahu, dž.š., odnosa ?ovjeka prema prirodi i odnosa ?ovjeka prema drugom ?ovjeku. U ovom tekstu govorit ?emo o stavu islama prema ženi, a to u?enje temelji se na tri osnovna kur'anska principa:

- Allahova, dž.š, volja da ?ovjeka u?ini namjesnikom na Zemlji, a pod rije?ju ?ovjek misli se i na muškarca i na ženu. Allah, dž.š., rekao je: “Ja ?u na Zemlji namjesnika postaviti.” (El-Bekare, 30) Allah, dž.š., podjednako i od muškarca i od žene traži da se savjesno i odgovorno ponašaju prema ovozemaljskim dobrima koja im je darovao. Allah, dž.š., veli: “On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj” (Hud, 61), tj. i od jednog i od drugog traži da se na ispravan na?in odnosi prema životu koji živi na Zemlji.

Ko je bio Muhammed

Čitano 2783 puta
Ocijeni
(0 glasova)

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu koji nas je uputio ka svjetlosti Islama, koji nam je poslao ?asni Kur’an i koji nam je poslao svog miljenika Muhammeda neka je na njega mir i spas, da nam pokaže šta je pravi put a šta zabluda. Neka je salavat i selam na njega, na njegovu porodicu, ?asne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjegdana.

Draga bra?o i sestre, cijenjeni posjetitelji našeg sajta.

U zadnje vrijeme se veoma mnogo govorilo o li?nosti Muhammeda neka je na njega mir i spas, neki su govorili o njemu sa aspekta mržnje, apatije i neprijateljstva. Drugi su ga branili od uvreda kojima je bio izložen. Nas muslimane ne treba da ?udi ?injenica da se našPoslanik napada i dan danas, nekada su to ?inili mušrici, židovi, beduini i dr., danas su to svi oni koji se nisu upoznali sa tom izuzetnom li?noš?u, svi oni koji ga ne znaju, oni ga vrije?aju, me?utim oni koji su ga spoznali odaju mu najdublje izraze poštovanja. Neki od tih koji su spoznali veli?inu ovog Božjeg Poslanikaa ne pripadaju Islamu su, Bernard So, Oto von Bizmark, Gete i dr. Poslušajmo samo nekoliko citata ovih poznatih ljudi.

Zabluda

Čitano 2718 puta
Ocijeni
(0 glasova)

Poslanik Muhammed (neka je na njega mir i spas) je podu?io Muslimane da ?e se vjera Islam smatrati stranom u budu?nosti, i zaista u današnje vrijeme, Islam se posmatra kao nešto veoma ?udno. Postoji nekoliko zabluda koje okružuju Islam, uglavnom zahvaljuju?i mnogim anti-islamskim sajtovima, anti-islamskim govornicima, i pristrasnim medijima koji konstantno napadaju i pokušavaju da demonizuju islam. Dakle, nije ni ?udo, da je Islam u velikoj mjeri pogrešno shva?en.

Istina je, me?utim, da je Islam došao za korist  i dobrobit ljudskog roda, zapravo, Islam je došao da podu?i ljude da budu dobri i ljubazni jedni prema drugima, da poštuju rodbinske veze, da daju dobrotvorni prilog i da pomažu siromahe. Da se brinu o bolesnim i ugroženim u društvu, da budu pouzdani,  i da poštuju ljudski život,  bez obzira na religijska ubje?enja ljudi. I što je najvažnije, Islam je došao da podsjeti ljude da postoji samo Jedan istinski Bog ili Stvoritelj, dostojan obožavanja. Ljudi su pozvani da ostave sva druga lažna božanstva i da se iskreno pokore Bogu, samo Njemu.

Mnogi ljudi su ?esto iznena?eni kada ?uju za ova u?enja, nakon što su bombardovani s iskrivljenim verzijama islama tako dugo, nemogu da vjeruju da islam dijeli mnoge vrijednosti koje oni imaju. Sve ovo biva važnijim za nemuslimane, da imaju osnovu , kako bi mogli razgovarati sa Muslimanima, kako bi saznali više o Islamu.

Jer na kraju dana, ako stvarno želite da saznate više o islamu, da saznate više o islamskim vjerovanjima i praksi, onda jedino ima smisla razgovarati sa Muslimanima. I to je razlog zašto smo ovdje... da odgovorimo na bilo kakva pitanja koja imate o Islamu.

Vi ste ovdje: Zabluda