Super User
Nedjelja, 29 Maj 2011 09:29

žena u Islamu

?esto se kaže da Islam( I Islamski veo) pritiska ženu, ili da Islam oduzima prava žene, ali u stvarnosti ovo je daleko od istine. Vjera Islamje došla sa nekoliko reformi koje su porodile status žene. Islamje ženama dao prava koja one nisu imale, I Islamje došao da ispoštuje mjesto žene. Vjera Islamje dala pravo naslije?a ženi, pravo na li?nu imovinu, pravo da bira za kim ?e se udati, pravo da dobije razvod, I pravo da bude lijepo tretirana sa poštovanjem, pravo na školovanje, I više. U suštni, prva osoba koja je povjerovala u poslanstvo  Poslanika Muhammedaje bila žena, ona je bila Hatidza. Prva osoba šehid u Islamu je tako?e bila žena. ?ak I danas ve?ina ljudi koji prihvataju Islam su žene. Ako imate bilo kako pitanje o tome kako je Islam poboljšao status žene, onda se osje?ajte slobodnim da pitate.

Nedjelja, 29 Maj 2011 08:35

Muslimani

Muslimanje onaj ko prepušta svoju volju Bogu, otuda se slijedbenik Islamanaziva Musliman, Muslimanje ljudsko bi?e kao I svako drugo, dakle kao I svi ljudi, Muslimannije perfektan, I baš kao I svi ljudi griješi. Islamu se ne sudi na osnovu Muslimana, ve? se Muslimanimasudi na osnovu Islama. Nažalost, u današnjem svijetu ima dosta Muslimanakoji odstupaju od u?enja Islama; a oni na jedan na?in predstavljaju Islam. Ako Musliman radi nešto loše, to je zato što je taj Muslimanskrenuo sa pravog puta, a u stvarnosti Islam u?i da Muslimanpopravlja svoj karakter I ponašanje. Ako ste zainteresovani da ?atate sa Muslimanima, da nau?ite više o Muslimanima, ko smo mi itd, onda se osje?ajte slobodnim da ?atate sa nama na Chat Islam Online.

Nedjelja, 29 Maj 2011 08:34

Isus I Kršćanstvo

Muslimaniduboko poštuju, respektuju, I vole Isusa. U stvari, on se smatra velikim Poslanikom u Islamu, koji je Božjom dozvolom, bio  sposoban da ?ini ?uda, uklju?uju?i oživljavanje mrtvih, govorio je dok je bio u bešici, pravio živu pticu od gline, itd. Kao Mesija svog naroda, mi vjerujemo da je Isus došao sa istom porukom svih poslanika, da postoji samo jedan istinski Bog, I da ga mi moramo obožavati, samo Njega, nijedan Muslimannemože biti Musliman ako odbacuje Isusa! Takodje, postoji jedno ?itavo poglavlje u Kur`anu koje nosi ime Isusove majke Marije(ili Merjem).

Kako god, za razliku kako Krš?anstvo u?i, Islam odbacuje u?enje da je Isus Bog, ili da je umro radi grijeha ljudi, Islam tako?er odbacuje ideju da je Isusubijen ili razapet na krstu; umjesto toga, mi vjerujemo da je Bog spasio isusa, I uzdigao ga k Njemu. Ako neko od Krš?ana ima bilo kakvo pitanje o Isusu Islama, ili zašto Muslimaniodbacuju božanstvo Isusa, onda se osje?ajte slobodnim da sjednete I ?atate sa nama na Chat Islam Online.

Nedjelja, 29 Maj 2011 08:34

Muhammed

Poslanik Muhammed(neka je na njega mir I spas) je poslednji Bozji Poslanik. ?ak I prije primanja objave, Poslanik Muhammedje bio dobro poznat po svom lijepom ponašanju. U stvari, njegov narod ga je prozvao “Povjerljivi” I po tome je bio poznat. Ponizan I ljubazan, zaštitnik siro?adi, slabih I starijih osoba. Poslanik Muhammedje u?io svoj narod istinskom monoteizmu. On ih je takodje u?io da daju milostinju, da poštuju rodbinske veze, da se klone tribalizma I rasizma, zagovarao je jednakost polova, mir I milosrdje. Uprkos svim teško?ama I preprekama sa kojima se suo?avao u pružanju poruke Islama, uklju?uju?i I fizi?ko zlostavljanje, ismijavanje, bio je istjerivan iz svog grada od strane svog naroda, ali on se ?vrsto držao svog poziva (da nema niko ko zaslužuje da bude obožavan istinski osim Boga), pozivao je u Islam 13 godina u Mekki I 10 godina u Medini. On je njima govorio da ?ak iako bi mu njegov narod ponudio Sunce I Mjesec (kao mito) on nebi ostavio poruku Islama.

Jedna stvar koja je veoma bitna a to je da Muslimanine obožavaju Poslanika Muhammeda(neka je na njega mir I spas). Mi ne vjerujemo da je on super-?ovjek, ili božanska figura, naprotiv, on je savršen primjer za svo ?ovje?anstvo I uzor za sve Muslimane. Njegova poruka je univerzalne prirode koja odgovara svim vremenima. On je bio ?ovjek koji nam je pokazao put do Boga. Ovdje na Chat Islam Onlinemi ?emo biti više nego sre?ni da o?istimo vaše nedoumice koje mozda imate I da odgovorimo na bilo koje pitanje o Poslaniku Muhammedu.

Nedjelja, 29 Maj 2011 08:33

Sveta knjiga Islama

Sveti Kur`an je objava data Poslaniku Muhammedu(neka je na njega mir I spas). To je poslednja I kona?na objava od Bogaza ?ovje?anstvo. Dakle Kur`an je knjiga za sva vremena, uputa za sve ljude. U suštini, to je knjiga za one koji razmišljaju. Jezi?ko ?udo, njen stil u arapskom jeziku je bez premca nad bilo kojim drugim govorom. Kur`an sadrži više nau?nih ?uda koja ne bi mogla biti poznata u to vrijeme, kao I proro?anstva o budu?im dogadjajima.

šta ga još ?ini jedinstvenim? Kur`an je sa?uvan još od vremena Poslanika, bivaju?i tako jedina Božanska knjiga koja je ostala nepromjenjena, na njegovom izvornom jeziku, potpuno netaknuta, kao u vrijeme njegovog objavljivanja. To je isti Kur`an koji je objavljen prije 1400 godina koji danas imamo. U stvari, Kur`an je jedina knjiga na svijetu koja se memoriše od korica do korica u srcima miliona ljudi. Ako biste željeli da u?ite više o Kur`anu, I imate bilo kakvih pitanja, onda se osje?ajte slobodnim da pitate na Chat Islam Online, mi smo više nego sre?ni da vam odgovorimo.

Nedjelja, 29 Maj 2011 08:32

Stubovi Islama

Islam se sastoji od 5 glavnih stubova koji zajedno ?ine temelj I osnovu Islama. Ovih pet stubova su: Vjerovanje I svjedo?enje da postoji samo Jedan istinski BogI da je MuhammedNjegov Poslednji Poslanik, obavljanju molitve pet puta dnevno, apstinacija (post) mjeseca Ramazana, davanje siromašnim “dobrovoljni porez” poznat kao Zekat, I obavljanje hodo?aš?a u Mekki poznat kao Hadzdz. Poslanik Muhammed(neka je na njega mir I spas) je rekao ako Muslimanslijedi ovih pet stubova, ne ?ine?i više, niti manje, onda mu je obe?an raj (dzennet). Ako želite da saznate više o tome šta svaki stub zna?i pojedina?no, kao I njihova važnost I koristi, onda osje?ajte se slobodnim da sjedite I ?atate sa nama na Chat Islam Online. Imamo tim dobro-iskusnih Muslimana koji su više nego sre?ni da vam objasne 5 stubova Islama, I njihova zna?enja.

Nedjelja, 29 Maj 2011 08:31

Islamsko vjerovanje

U šta Muslimanivjeruju? Prvo, prije svega, Muslimanivjeruju u Jednog Jedinstvenog Boga.Nije ro?en I nije rodio. On je Najmilostiviji I On je Vrhovni. Muslimanitako?e vjeruju u sve poslanike, u sve Bozje objave I pisma (uklju?uju?i Toru I Bibliju) ali jedino slijede Kur`an (jer je on jedino nepromjenjeno sveto pismo), u an?ele, Sudnji Dan, u Božju odredbu. Zajedno ovih šest stvari ?ine osnovno vjerovanje Muslimana. Kako god, važno je napomenuti da Islamsko vjerovanje nije ograni?eno na ovih šest vjerovanja, ve? su to najvažnije I najosnovnije stavke. U suštini, Poslanik Muhammed(neka je na njega mir I spas) je rekao da se vjera Muslimana sastoji od preko 70 djelova, uklju?uju?i I skromnost. Ako ste zainteresovani da saznate više o 6 stubova vjere Islama, I šta oni zna?e, kao I druge opšte grane vjere Islama, onda osje?ajte se slobodnim da ?atate sa nama na Chat Islam Online.

Nedjelja, 29 Maj 2011 08:30

O Islamu

šta je Islam? U suštini, Islam zna?i svojevoljno predavanje Bogu. Musliman, onda, je osoba koja priznaje da je  BogJedini koji zaslužuje da bude obožavan, prepuštaju?i svoju volju Bogu, I Muslimanživi njegov/njen život na na?in koji zadovoljava Njega. U stvari, suprotno onome što mnogi ljudi vjeruju, Islamnije nova ili strana vjera, uopšte; svi Poslanici, uklju?uju?i Nuha (Noje), Ibrahima (Abrahama), Davuda (Davida), Musau (Mojsiju), Isaa (Isusa) I Muhammeda(neka je mir I blagoslov na sve njih) svi su oni pozivali da se prihvati Stvoritelj I da se prizna jedno?a Njegovih osobina I Njegovo ekskluzivno pravo da bude obožavan. Zainteresovani ste da znate više? Na Chat Islam Onlinebi?emo više nego sre?ni da sjedimo I razgovaramo sa vama o Islamu a vi ste više nego dobrodošli da postavite pitanja koja imate. Mi vam obe?avamo da ?emo u?initi sve da vam odgovorimo!

Ponedjeljak, 05 Novembar 2012 08:54

Featured Article

Icons are scattered throughout our history as a species; early man painted pictures onto stone depicting their triumphs over their hunted prey, Egyptians had an icon-based writing systemin their hieroglyphics, and in the early church the symbol of a fish represented a Christian meeting place or tomb. Icons have always served a definitive purpose throughout mankind’s history on this planet: to inform and instruct.

 

Stranica 7 od 7
Vi ste ovdje: Sveta knjiga Islama Super User