Super User

Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Relativnost vremena

Pitanje relativiteta vremena je danas jedna dokazana nau?na ?injenica. Me?utim, ova ?injenica je izašla na vidjelo po?etkom XX stolje?a Einsteinovom teorijom relativiteta. Do tog perioda ?ovjek nije znao da je vrijeme jedan relativni pojam, da shodno okruženju može pokazivati promjenljivost. Me?utim, veliki nau?nik, Albert Einstein, teorijom relativiteta ovu ?injenicu dokazao je na sasvim jasan na?in. Iznio je ?injenicu da je vrijeme pojam koji je vezan za masu i brzinu.

 

Tokom cijele historije ?ovje?anstva ovo pitanje nije niko jasno aktualizirao. Osim jednog izuzetka: u Kur´anu su izneseni detalji koji upozoravaju na ?injenicu da je vrijeme relativno! U tom kontekstu ovdje možemo navesti nekoliko ajeta koji ilustriraju ovu ?injenicu:

 ?Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, i Allah ?e ispuniti prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem ra?unanju.? (Al-Hajj, 47)

?On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vra?a u danu koji, prema vašem ra?unanju vremena, hiljadu godina traje.? (As-Sajdah, 5)

?K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.? (Al-Ma´arij, 4)

?injenica da se na ovako krajnje jasan na?in govori o relativitetu vremena u Kur´anu, koji je objavljen prije niza stolje?a, još jedan je u nizu dokaza da je to Allahova Knjiga.

Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Ra?anje ?ovjeka

Kada se u Kur´anu ljudi pozivaju u iman, spominju se veoma razli?ite teme. Kao dokaz ?ovjeku, Allah nekada isti?e nebesa, nekada Zemlju, a nekada biljke I životinje. Opet, u mnogo ajeta se savjetuje ?ovjeku da se osvrne na stvaranje, ra?anje ?ovjeka samog. Veoma  ?esto se podsje?a na to kako je ?ovjek došao na svijet, kroz koje je etape prolazio i šta mu je temeljna gra?a. Ilustracije radi, u jednom ajetu stoji slijede?e:

?Mi vas stvaramo - pa zašto ne povjerujete? Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to ?inimo?? (Al-Waqi´a, 57-59)

Stvaranje ?ovjeka i ?udotvorne karakteristike toga su naglašene i u još mnogo ajeta. Me?utim, me?u ovim akcentima postoje takvi podaci i detalji koje nikako nisu mogli znati ljudi koji su živjeli u VII stolje?u. Neki od tih detalja su slijede?i:

1.) ?ovjek ne nastaje od cijele koli?ine sperme, ve?, naprotiv, od njenog
veoma malog dijela - spermatozoida.
2.) Spolnost bebe se odre?uje od strane muškarca.
3.) Ljudski embrio se za maternicu zalijepi gotovo isto kao pijavica.
4.) ?ovjek se u maternici razvija u tri mra?ne komore.
 
Sigurno je da su ljudi u stolje?u objavljivanja Kur´ana znali da je sperma koju u toku spolnog odnosa ispušta muškarac temeljna materija formiranja jedinke. Da se dijete ra?a u prosjeku nakon 9 mjeseci je tako?er ?injenica koja se mogla jednostavno opaziti, koja nije iziskivala istraživanja da se do nje do?e. Me?utim, ?injenice koje smo naprijed naveli su bile daleko iznad dostupnosti ?ovjeka tog perioda. To je jedino bilo mogu?e otkriti zahvaljuju?i tehnologiji XX stolje?a. Zadržimo se sada detaljnije nad ovim ?injenicama.


Kapljica sperme

U toku spolnog op?enja muškarac odjednom izbaci u prosjeku oko 250 miliona spermatozoida. Do dospijevanja do jajeta, spermatozoidi prevale težak put kroz maj?inu utrobu. U toku ovog putovanja, od 250 miliona svega oko 1000 spermatozoida uspije do?i do jajeta. Na kraju utrke koja traje 5 minuta, jaje prima samo jedan spermatozoid. Dakle, bit ?ovjeka ne leži u cijeloj koli?ini sperme, nego u njenom jednom si?ušnom dijelu. Ova ?injenica se u Kur´anu objašnjava na slijede? i na?in: ?Zar ?ovjek misli da ?e sam sebi prepušten biti, da ne?e odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci?? (Al-Qiyama, 36 37) Ako se obrati pažnja, primijetit ?e se da nam Kur´an saop?ava da se ?ovjek ne za?inje od cijele koli?ine sperme, ve?, naprotiv, od njenog malog dijela - kapi! Poseban naglasak navedenog ajeta, iznošenje ?injenice koju je jedino moderna nauka uspjela otkriti, dokaz je da navedena ?injenica ima svoje božansko izvorište, da dolazi od Onoga koji je Sveznaju?i. Od 250 miliona spermatozoida, koliko se izbaci od muškarca, samo veoma mali broj njih dospijeva do jajeta. Oplodnju jajeta ?e obaviti samo jedan od 1000 spermatozoida koji su uspjeli ostati u životu. Da se ?ovjek formira samo od jednog spermatozoida, a ne od cijele koli?ine sperme, Kur´an nas je obavijestio koriste?i formulaciju "kap sjemena".Smjesa u spermi

Hranljiva te?nost, koju nazivamo spermom i koja nosi spermatozoide, ne sastoji se samo od spermatozoida. Naprotiv, sperma je na?injena od smjese me?usobno razli?itih te?nosti. Ove te?nosti imaju ulogu, izme?u ostalog, da raspolažu koli?inom še?era koji ?e podmiriti energiju koja je potrebna spermatozoidima, da svojom bazi?nom osobenoš?u neutraliziraju kiseline na ulazu u maternicu, da osiguraju klizavost sredine, što je neophodno za kretanje spermatozoida. Zanimljivo, kada govori o spermi, Kur´an upozorava i na ovu ?injenicu, koju je stolje?ima poslije otkrila moderna nauka, i spermu definira kao ?smjesu sjemena ?:

?Mi ?ovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i ?inimo da on ?uje i vidi.? (Ad-Dahr, 2)

A, u drugom ajetu se, opet, upozorava da je sperma smjesa i da se ?ovjek stvara od ?srži? ove smjese: ?To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi, koji sve savršeno stvara, koji je prvog ?ovjeka stvorio od ilova?e - a potomstvo njegovo od srži kapi hude teku?ine.? (As-Sajda, 6-8) Rije? ?sulalah?, koja se ovdje prevodi kao ?srž?, pored toga zna?i I ?najbolji dio ne?ega?. Bilo u kojem zna?enju da se uzme, aktualna rije? predstavlja jedan dio neke cjeline. Navedene ?injenice nam jasno stavljaju do znanja da je Kur´an rije? jedne Volje koja stvaranje ?ovjeka zna do njegovih najsi?ušnijih detalja. Ova Volja pripada Allahu, Onome koji je i jedini ?ovjekov Stvoritelj.

U Kur´anu je navedeno da se muško i žensko formiraju od "kapi sjemena koja se izbaci...". Sve do skorijeg vremena se, me?utim, smatralo da se spolnost bebe odre?uje od strane maj?inih ?elija. Ovaj kur´anski podatak nauka je doku?ila tek u XX stolje?u.

?ovjek je do nedavne prošlosti smatrao da se spolnost beba odre?uje od strane maj?inih ?elija. Ili da to, u najmanju ruku, zajedno odre?uju ?elije koje dolaze i od oca i od majke. Kur´an je, me?utim, o ovom pitanju iznio razli?ito stajalište, saop?io je da se spolnost bebe odre?uje od strane ?sperme koja se izlijeva u maternicu ?:

?I da On par, muško i žensko, stvara od kapi sjemena kad se izbaci...? (An-Najm, 45-46)

Uporedo sa razvojem genetike i mikrobiologije, ispravnost ove kur´anske tvrdnje je, tako?er, I nau?no dokazana. Postalo je jasno da se spolnost bebe odre?uje od strane ?elija sperme koje dolaze od muškarca, a da, u ovom slu?aju, žena ne igra nikakvu ulogu. Prilikom odre?ivanja spolnosti, uticaj imaju hromosomi. Dva od 46 hromosoma koji odre?uju ljudsku gra?u imenuju se kao hromosom spolnosti. Ovi hromosomi se za muškarce ozna?avaju kao XY, a za žene kao XX Razlog tome je taj što ovi hromosomi li?e na ova slova. Y hromosomi nose gene muškosti, a X gene ženskosti.  Y hromosomi nose gene muškosti, a X gene ženskosti. U jajetu žene se nalaze samo X hromosomi koji obilježavaju ženski spol. U spermi muškarca
se, pak, nalaze spermatozoidi koji mogu nositi i X I Y hromosome. Prema tome, spol bebe je vezan za vrstu hromozoma koju nosi spermatozoid koji oplo?uje jaje ženke. Dakle, kao što je i u Kur'anu navedeno, faktor koji odre?uje spolnost bebe je sperma koja dolazi od muškarca. Ovaj podatak, koji je apsolutno bio nepoznat u vrijeme objavljivanja Kur'ana, je jedan u nizu dokaza da je Kur'an Allahova rije?.

Formiranje ploda po?inje sjedinjavanjem ovih hromosoma koji se kod muškarca i žene nalaze u parovima. Oba dijela spolne ?elije, koja se kod formiranja jajeta kod žene odvajanjem rastavlja na dva dijela, podjednako nose X hromosome. Me?utim, spolna ?elija kod muškarca, koja se, tako?er, rastavlja na dva dijela, formira dvije razli?ite sperme koje sa?injavaju X ili Y hromosome. Ako se X hromosom, koji se nalazi kod žene, spoji sa spermom, koja sadržava X hromosom, onda se formira ženski plod. Ako se, pak, spoji sa spermom koja sadržava Y hromosom, tada se formira muški plod. Dakle, spol bebe je vezan za vrstu hromozoma koja ?e se spojiti sa jajetom žene. Sasvim je sigurno da su ovo ?injenice koje su sve do pojavljivanja genetike, dakle do XX stolje?a bile apsolutno nepoznate. Unato? tome, u mnogim kulturama je bilo rašireno mišljenje da se spol djeteta odre?uje od strane tijela majke. ?ak su, zbog toga, bile prekoravane žene koje rode žensko dijete. Me?utim, trinaest stolje?a prije no što ?e ljudski geni biti otkriveni, Kur´an je iznio jednu ?injenicu koja odbija ovo veoma rasprostranjeno sujevjerje. Kur´an je saop?io da korijeni spolnosti nisu kod žene, ve? u spermi koja dolazi od muškarca.

‘Alaq zaka?en za maternicu

Kada nastavimo sa analiziranjem kur´anskih podataka o formiranju bebe, ponovo ?emo se suo?iti sa odre?enim, veoma bitnim nau?nim ?udima. Spajanjem spermatozoida koji dolazi od muškarca sa jajetom kod žene, biva oformljena i osnovna srž bebe. Ova oplo?ena jajna stanica, u biologiji poznata pod pojmom ?zigota?, bez gubljenja vremena, rastavljanjem ?e se razmnožiti I postupno dobiti oblik malog ?komada mesa?. Me?utim, ovaj razvoj zigote ne obavlja se u nekakvoj praznini, u slobodnom hodu. Zigota se drži obješena na zidu maternice, pripija se tamo uz pomo? svojih produžetaka koji su poput korijenja. Uz pomo? ove veze, plodu je omogu?eno da iz maj?inog tijela siše materije potrebne za razvoj.16 Upravo ovdje pojavljuje se jedna vaoma važna kur´anska mudžiza. Govore?i o zigoti koja se po?ela razvijati u maj?inoj utrobi, Allah u Kur´anu spominje rije? ?alaq?:

??itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara ?ovjeka od ´alaqa´! ?itaj, plemenit je Gospodar tvoj.? (Al-´Alaq, 1-3)

Zna?enje rije?i ?alaq? u arapskom jeziku je ?nešto što se zaka?i (lijepi, prijanja)?. ?ak se ista rije? koristi i u zna?enju ?pijavice?, životinje koja se lijepi za tijelo i siše krv. Sasvim je sigurno da u aktualnom kontekstu nije slu?ajno korištena rije? koja je toliko skladna sa zigotom koja se razvija u maj?inoj utrobi. Ovaj slu?aj još jednom dokazuje da je Kur´an objavljen od strane Gospodara svjetova, Allaha, dž. š.  U prvom stadiju razvoja beba u maj?inoj utrobi je u vidu zigota koji, kako bi se mogao hraniti iz maj?ine krvi, stoji priljubljen za zid maternice. Ovaj razvitak, koji je ustanovila moderna embriologija, je prije 14 stolje?a u Kur'anu opisan rije?ju 'alaq koja ima zna?enje "nešto što se zaka?a (lijepi, prijanja)". Ista rije? se ?ak koristi i u zna?enju "pijavice", životinje koja se lijepi za tijelo i siše krv.


Miši?ima zaodjenute kosti

Drugi veoma bitan podatak koji se navodi u Kur´anu je podatak o etapama razvoja bebe u maternici. Allah je u Kur´anu saop?io da se u maj?inoj utrobi stvara prvo gruda mesa, od nje kosti, a potom se kosti miši?ima oblažu:

?Pa onda kap sjemena ugruškom u?inili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, - pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!? (Al-Mu´minun, 14)

Embriologija je nau?na grana koja se bavi prou?avanjem razvitka zametka u maj?inoj utrobi. Do nedavne prošlosti, u embriologiji su tvrdili da se kosti I miši?i razvijaju istodobnim nastankom. Iz tog razloga su odre?eni ljudi dugo vremena tvrdili da je ovaj ajet u koliziji sa naukom. Me?utim, zahvaljuju?i naprednom mikroskopskom istraživanju, provedenom suvremenom tehnologijom, uspostavilo se da je doslovno ta?no sve što je u Kur´anu navedeno. Ove mikroskopske analize su pokazale da se u maj?inom stomaku odvija proces baš kao što je to I Kur´an naveo. U embrionu prvo dolazi do okoštavanja hrskavi?nog tkiva. Potom, odvajaju?i se od tkiva koje okružuje kosti, dolazi do okupljanja miši?nih ?elija koje obavijaju kosti. Ovaj proces se ovako opisuje u jednoj nau?noj ediciji Developing Human: 6. sedmica: kao nastavak hskavi?enja, prvo okoštavanje se pojavljuje u klju?noj kosti. Krajem 7. sedmice po?inje okoštavanje dugih kostiju. Dok traje formiranje kostiju, odvajanjem od tkiva koja okružuju kosti, miši?ne ?elije obrazuju miši?ne mase. Miši?no tkivo se na taj na?in oko kosti razlaže na prednje i stražnje miši?ne grupe.17 Ukratko, etape nastanka ?ovjeka koje su opisane u Kur´anu su u potpunom skladu sa otkri?ima moderne embriologije.
 
Tri stadija bebe u maternici

U Kur´anu se navodi da se formiranje bebe u maj?inoj utrobi odvija u tri etape: ?On vas stvara u utrobama matera vaših, daju?i vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odme?ete?? (Az-Zumar, 6) Ako se pažljivo prou?i navedeni ajet, sasvim lahko se može primijetiti da se govori o me?usobno razli?itom i odvojenom troetapnom nastanku ?ovjeka. Zaista, danas I moderna biologija, tako?er, iznosi da se embriološki razvitak bebe u maternici odvija u tri razli?ite etape. Ovo pitanje se nalazi me?u temeljnim poglavljima u svim embriološkim knjigama koje se danas na medicinskim fakultetima izu?avaju kao nastavni udžbenici. Ova ?injenica se na slijede?i na?in navodi u Basic Human Embryology, jednoj od osnovnih knjiga embriologije: Život u maternici se odvija u tri ETAPE: pre-embrionik - prve dvije i po sedmice, embrionik - do kraja osme sedmice i fetal - od osme sedmice do ro?enja.18 Ove etape, koje se u medicinskom jeziku ozna?avaju kao ?threemaster?, odnosno ?tri perioda?, sa?injavaju razli?ite faze razvoja bebe u maternici. Glavne specifi?nosti ova tri nivoa razvoja su ukratko slijede?e: - Pre-embrionik etapa: U ovoj prvoj etapi, poznatoj kao ?1. trimestar?, žigot se rastavljanjem razmnož va, a potom se, nakon što do?e u stanje mase ?elija, ukopava u id maternice.  procesu razmnožavanja, ?elije se organiziraju u tri sloja.  Embrionik etapa: oznata i kao ?2. trimestar?, ova druga etapa traje ukupno 5,5 sedmica i tokom vog perioda ametak se naziva ?živim embriom?. U ovom periodu se iz slojeva elija pojavljuju temeljni jelesni organi i sistemi. - Fetal etapa: laskom u tre?u etapu trudno?e, koja se naziva i ?3. rimestar?, embrio se ve? zna?ava kao ?fetus?.

Ovaj period po?inje u osmoj sedmici trudno?e i raje sve do oroda. Karateristika koja ovu etapu odvaja od prethodnih je ta što, pojavljivanjem ica, ruku i nogu, fetus postaje živo bi?e koje vanjskim izgledom ve? nalikuje ovjeku. Unato? ome što je u po?etku ove etape veli?ine od svega 3 cm, svi organi u se pojavili. Ova etapa raje o 30 sedmica i razvoj se nastavlja do sedmice poroda. o saznanja o razvoju bebe u maternici spjelo se do?i tek uz pomo? aparata oderne tehnologije. Me?utim, kao što se vidi, ovi podaci u, kao i niz drugih au?nih ?injenica, na jedan zapanjuju?i na?in izneseni u kur´anskim ajetima. Iznošenje ovako krajnje ispravnih nau?nih ?injenica u Kur´anu, koji je objavljen u eriodu kada ovje?anstvo nije raspolagalo ni sa kakvim detaljnim saznanjima iz blasti medicine, esumnjivo  dokaz da to nije djelo ?ovjeka, ve? da su to rije?i koje pripadaju jedino Sveznaju?em, Allahu.

Nedjelja, 29 Maj 2011 12:03

NASTANAK KOSMOSA

NASTANAK  KOSMOSA

Allah je prije 14 stolje?a na Zemlju spustio Kur'an, knjigu koja služi kao vodilja
ljudima. Cijelo ?ovje?anstvo je pozvano da se pridržava normi koje su propisane
u ovoj Knjizi da bi kona?no našli svoj spas i oslobo?enje. Ova posljednja Božija
objava je ujedno i jedina uputa ?ovje?anstvu od trenutka objavljivanja pa sve do
Sudnjeg dana.
Jedinstveni kur'anski stil i izvanredna mudrost koja je sadržana u njemu su
nepobitni dokazi da je Kur'an Allahova rije?. Osim toga, postoji i još niz
?udotvornih specifi?nosti koje dokazuju da je Kur'an objavljen od strane Allaha.
Jedna od ovih specifi?nosti je ?injenica da se u Kur'anu, objavljenom prije 1400
godina, nalaze odre?ene nau?ne ?injenice do kojih smo mogli do?i jedino savremenom tehnologijom dvadesetog stolje?a.
Svakako, Kur'an nije nau?na knjiga. Me?utim, odre?ene nau?ne ?injenice, koje
se na jezgrovit i mudar na?in izlažu u razli?itim kur'anskim ajetima, ?ovjek je uspio
otkriti tek korištenjem tehnologije XX stolje?a. Ove ?injenice, koje nije bilo mogu?e
nau?no utvrditi u periodu kada je Kur'an objavljen, još jednom savremenom ?ovjeku
dokazuju da je Kur'an Allahova rije?.
Radi razumijevanja nau?nog ?uda Kur'ana, potrebno je, prije svega, baciti
pogled na nau?ni nivo vremena u kojem je Kur'an objavljen.
U VII stolje?u, kada je Kur'an objavljen, Arapi su gajili bezbroj praznovjerja i
neosnovanosti o pitanju nau?nih tema. Arapi, koji nisu posjedovali tehnologiju za
istraživanje prirode i kosmosa, vjerovali su u legende koje su se prenosile sa generacije
na generaciju. Vjerovali su, naprimjer, da se nebo održava na visini, zahvaljuju?
i brdima. Prema ovom vjerovanju, Zemlja je ravna i na svoja dva kraja ima
brda. Smatralo se da ova brda, poput stubova, na sebi drže nebeski svod.
Dolaskom Kur'ana, me?utim, uništena su i sva ova daleko primitivna vjerovanja,
a ajetom "Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao..."(Ar-Ra'd, 2)
okon?ano je sa njihovim dotadašnjim vjerovanjem da nebesa stoje na brdima.
Iznesen je niz saznanja o još mnogim pitanjima koja su tada bila apsolutno nepoznata.
U Kur'anu, koji je objavljen u periodu kada je ?ovje?anstvo raspolagalo veoma
malim saznanjima iz oblasti astronomije, fizike ili biologije, sadržani su mnogi
klju?ni podaci o mnogim pitanjima od stvaranja kosmosa do nastanka ?ovjeka, od
sastava atmosfere do ravnoteže koja vlada na Zemlji.
Sada zajedno pogledajmo jedan dio nau?nih ?uda koja se nalaze u Kur'anu.

Pojavljivanje kosmosa se u Kur'anu spominje na slijede?i na?in:
On je nebesa i Zemlju iz ni?ega stvorio!
(Al-An'am, 101)
Ova kur'anska ?injenica je u potpunom skladu sa suvremenim nau?nim
otkri?ima. Definitivan zaklju?ak do kojeg je danas došla moderna astrofizika
upu?uje na ?injenicu da je cijeli kosmos, zajedno sa materijalnom i vremenskom
dimenzijom, nastao u nultom trenutku jednom velikom eksplozijom. Teorijom
Velike eksplozije (Big Bang) dokazano je da je cijeli kosmos nastao iz ni?ega,
eksplozijom samo jedne ta?ke prije, otprilike, 15 milijardi godina. Ova teorija je
ujedno i jedino nau?no objašnjenje nastanka i po?etka kosmosa, koja je prihva?ena
od strane svih nau?nih krugova.
Prije Big Banga nije postojalo ništa zvano materija. Materija, energija i vrijeme
stvoreni su u jednom nepostojanju koje se može definirati kao apsolutno
metafizi?ko okruženje u kojem nije bilo ni materije, ni energije, pa ?ak ni vremena.
O ovoj ogromnoj ?injenici i otkri?u, do kojeg je došla moderna fizika, Kur'an
nas je obavijestio prije 1400 godina.

U Kuran-i-Kerimu, koji je objavljen prije 14
stolje?a, u periodu kada još nije bila razvijena
astronomija, ovako se govori o širenju kosmosa:
Mi smo nebo mo?i Svojoj sazdali, i Mi smo,
uistinu, oni koji ga šire.
(Az-Zariyat, 47)
Rije? nebo, koja se spominje u aktualnom
ajetu, na mnogo mjesta u Kuranu koristi se u
zna?enjima svemira i vasione. I u ovom slu?aju
upotrijebljena je u istom zna?enju. Kuran je,
dakle, ve? obznanio da se kosmos širi, a to je
?injenica do koje je danas došla i nauka.
U nau?nom svijetu je do po?etka XX stolje?a
preovladavalo jedno mišljenje u smislu da kosmos
ima jednu stati?nu, nepokretnu strukturu i da poti?e iz vje?nosti.
Me?utim, istrage provedene uz pomo? suvremene tehnologije,
izvi?anja i prora?uni doveli su do saznanja da kosmos ima svoj
po?etak i da se konstantno širi.
Ruski fizi?ar Aleksander Friedmann i belgijski kosmolog
Georges Lemaitre po?etkom ovog stolje?a teoretski su
prora?unali da je kosmos u stalnom pokretu i da se širi.
Ova ?injenica je, tako?er, i dokazana odre?enim posmatranjima
provedenim 1929. godine. Ameri?ki astronom
Edwin Hubble je, analiziranjem svemira uz pomo?
ogromnog teleskopa, otkrio da su zvijezde i galaksije
u konstantnom udaljavanju jedna od druge. A
kosmos, u kojem se sve konstantno udaljava jedno
od drugoga, dolazi u zna?enju kosmosa koji se
širi. ?injenica da se kosmos nalazi u stalnom širenju svoju kategori?nost ?e
posti?i, tako?er, i kroz osmatranja provedena narednih godina.
Me?utim, ova kategori?na ?injenica je stolje?ima prije saop?ena kroz Kuran
i to u takvom historijskom periodu kada nijedan ?ovjek o tome nije apsolutno posjedovao
ni približna znanja. Pošto je Kuran rije? Allaha, Stvoritelja i Gospodara
cijelog kosmosa i svih znanja.

Drugi ajet u kojem se, tako?er, govori o stvaranju nebesa glasi:
Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna
cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode
sve živo stvaramo? I zar ne?e vjerovati?
(Al-AnbiyaÕ, 30)
Rije? ratk, koja se prevodi kao cjelina, u arapskim rje?nicima objašnjava
se kao rije? koja ima zna?enje me?usobno isprepleteno, nerazdvojno, sraslo. Ova
rije? se, dakle, koristi prilikom opisivanja dvaju materija koje ?ine jednu potpunu
cjelinu. A, za glagol raskomadali smo u Kuranu je korišten glagol fatk, koji
dolazi u zna?enju cijepanje, komadanje ne?ega što je u stanju ratk i izlaženje vani,
osloba?anje njenih dijelova. Ilustracije radi, razvoj biljke iz sjemena i izrastenje
izdanka iz zemlje se u arapskom jeziku objašnjava ovim glagolom.
Sada se ponovo vratimo ajetu. U aktualnom ajetu govori se o nebesima i
Zemlji koji su bili jedna cjelina, odnosno koji su bili ratk. Ova cjelina se, potom,
odvaja glagolom fatk. Jedno iz drugog cijepanjem, komadanjem izlazi vani. I,
zaista, kada se podsjetimo na ?injenice vezane za prvi trenutak Big Bang, vidjet
?emo da je u jednoj ta?ki sadržana materija cijelog kosmosa. Dakle, sve, ?ak i
nebesa i Zemlja, koji još nisu bili stvoreni, u ovoj ta?ki je u stanju ratk. Potom
dolazi do snažne eksplozije ove ta?ke i na taj na?in materija postaje fatk...
Kada izvršimo usporedbu fakata navedenih u ovom ajetu sa nau?nim
otkri?ima, uo?it ?emo da me?u njima vlada jedan potpuni sklad. Otkrivanje ovih
?injenica koje su prije 14 stolje?a navedene u Kuranu nau?no je bilo mogu?e
doku?iti tek u XX stolje?u.

ILUSTRACIJA BIG BANGA
Big Bang, koji je još jednom iznio da je kosmos
stvoren iz ni?ega, je nau?nim ?injenicama
dokazana teorija. Odre?eni nau?nici su pokušali
proizvesti alternativu Big Bangu, ali postignuti
dokazi su doveli do apsolutnog prihvatanja Big
Banga u nau?nim krugovima.

ORBITE
Kada se u Kuranu spominje Sunce i Mjesec, isti?e se, tako?er, da oni, svaki
pojedina?no, plove po svojim orbitama:
I no? i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec,
i svi oni nebeskim svodom plove
(Al-AnbiyaÕ, 33)
?injenica da Sunce ne posjeduje stati?an položaj, da ono plovi po jednoj
odre?enoj orbiti, u drugom ajetu saop?ava se na slijede?i na?in:
I Sunce se kre?e do svoje odre?ene granice,
to je odredba Silnoga i Sveznaju?eg.
(Ya-Sin, 38)
Ove kuranske ?injenice su postale razumljive nakon suvremenih opservatorijskih
osmatranja. Prema prora?unima stru?njaka iz astronomije, Sunce se kre?e
grandioznom brzinom od 720 hiljada kilometara na sat u orbiti nazvanoj Solar
Apex, koja je usmjerena prema Vega zvijezdi. To, prema jednom grubom
prora?unu, zna?i da Sunce u toku jednog dana pre?e putanju od 17 miliona 280 hiljada
kilometara. Zajedno sa Suncem, istu putanju pre?u, tako?er, i svi sateliti i
planete koje se nalaze u Sun?evom sistemu. Pored toga, sve zvijezde ukupnog
svemira posjeduju plansku pokretljivost sli?nu ovoj.
?injenica da je cijeli kosmos na ovaj na?in opremljen orbitama tako?er se
isti?e u KurÕanu na slijede?i na?in:
Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva.
(Az-Zariyat, 7)
U cijelom kosmosu postoji oko 200 milijardi galaksija, od kojih svaka posjeduje
u prosjeku po 200 milijardi zvijezda. Veoma velika ve?ina ovih zvijezda ima
svoje planete, a planete, tako?er, svoje satelite. Sva ova svemirska tijela, opet, pos
jeduju veoma precizno odre?ene orbite. I svako od ovih tijela se milionima godina
kre?e po svojoj orbiti koja je u savršenom skladu i harmoniji sa ostalima. Pored
toga, tako?er, i veoma veliki broj zvijezda-repatica kre?e se po orbitama koje su
odre?ene za njih.
Orbite koje su raspore?ene po cijelom kosmosu ne pripadaju samo nebeskim
tijelima. Galaksije se, tako?er, zbunjuju?om brzinom i preciznoš?u kre?u po svojim
orbitama. Tokom ovih kretanja nijedno nebesko tijelo se ne sudara sa drugim,
njihovi putevi se ne ukrštavaju. Posrijedi je tako zaprepaš?uju?i sklad da je uo?eno
da odre?ene galaksije prolaze jedna kroz drugu a da
se, pritom, nijedan njihov dio ne sudara sa drugim.
Apsolutno je sigurno da ?ovje?anstvo u periodu
objave Kurana nije posjedovalo teleskope nalik
današnjima koji osiguravaju osmatranje kosmosa u
dubinama mjerenim milionima kilometara, razvijenu
tehnologiju za osmatranje, nije posjedovalo
saznanja moderne fizike i astronomije. Prema tome,
bilo je nemogu?e u to vrijeme nau?no otkriti
?injenicu da je, kako je to u Kuranu istaknuto, kosmos
pun zvjezdanih puteva. Me?utim, ove
?injenice su jasno predo?ene u Kuranu koji je
objavljen u istom tom periodu, pošto je Kuran rije?
Sveznaju?eg, Allaha dž.š

Pitanje nastanka kiše je za ?ovjeka dugo vremena predstavljalo tajnu. Me?utim, nakon otkrivanja zra?nih radara, došlo se do saznanja o stadijima kroz koje kiša prolazi u toku nastanka. Prema ovome, kiša nastaje prolaze?i kroz tri stadija: prvo se uz pomo? vjetra sa Zemlje podiže ?repromaterijal?, potom se formiraju oblaci i na kraju dolazi do formiranja kišnih kapi. ?injenice koje su, u vezi sa nastankom kiše, iznesene u Kur´anu upravo govore o ovim stadijima. O pitanju nastanka kiše u jednom kur´anskom ajetu kaže se slijede?e:
?Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On ho?e, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kada je On na one robove Svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radoš?u ispune.? (Ar-Rum, 48)

Sada se zadržimo na ova tri stadija koja su navedena u Kur´anu:

I. STADIJ: ?Allah je taj koji vjetrove šalje...?

Bezbroj balon?i?a koji nastaju pjenušanjem mora i okeana konstantno u vidu vodenih zehri odska?u iznad površine. Ove solju bogate zehre se, uz pomo? vjetra, potom prenose u atmosferske visine. Ovi si?ušni komadi, zvani ?aerosol?, uz pomo? jednog mehanizma, zvanog ?vodena zamka?, ovdje dolaze u dodir sa vodenom parom koja je tako?er došla s mora. Okupljanjem oko ovih aerosola, vodena para se zgušnjava i pretvara u vodene kapi.

II. STADIJ: ?...pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On ho?e, rasprostire i na komade dijeli... ? Uz pomo? vodene pare koncentrirane oko solnih kristala ili si?ušnih praškica nastaju oblaci. Zbog toga što su veoma male (presjeka od 0.01 do 0.02 mm) vodene kapljice u oblacima ostaju vise?i i šire?i se nebom. Na taj na?in se nebo prekriva oblacima.

III. STADIJ: ?...pa ti vidiš kišu kako iz njih pada...? Sitne vodene kapljice okupljene oko solnih kristala ili si?ušnih praškica, daljnjim zgušnjavanjem formiraju kišne kapi. Na taj na?in kišne kapi postaju teže od zraka i, odvajaju?i se od oblaka, po?inju se u vidu kiše spuštati na zemlju. Kao što se iz priloženog da zaklju?iti, sva tri stadija nastanka kiše sadržana su u navedenom ajetu. Stadiji su, povrh svega, izneseni ta?nim redoslijedom. Kao I mnoge druge prirodne pojave, tako je i nastanak kiše Allah iznio na najispravniji na?in i to ?ovjeku saop?io putem Kur´ana još prije 14 stolje?a, dakle mnogo ranije no što ?e to nauka otkriti. Vezano za nastanak kiše, u drugom kur´anskom ajetu se navode slijede?e ?injenice: ?Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veli?ine brda, spušta grad, pa njime koga ho?e pogodi, a koga ho?e poštedi - bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.? (An-Nur, 43)

Nau?nici koji su se bavili istraživanjem vrsta oblaka suo?ili su se sa veoma zbunjuju?im rezultatima vezanim za proces nastanka kiše. Kišni oblaci se formiraju i oblikuju u jednom utvr?enom sistemu i stupnjima.

Nau?no objašnjenje stupnjeva formiranja jednog od kišnih oblaka cumulominbus glasi:

1.STEPEN, razgonjenje: Oblaci se uz pomo? vjetra guraju, odnosno razgone sa svojih mjesta.

2. STEPEN, spajanje: Ovi mali oblaci (cumulus), koji se razgone od strane vjetra, spajaju se na mjestu do kojeg su dogurani i tako formiraju novi i veliki oblak.

3. STEPEN, gomilanje: Nakon spajanja malih oblaka, u novoformiranom velikom oblaku dolazi do porasta energije potiska koja ga vu?e gore. Energija u centru oblaka je ja?a u odnosu na energiju po rubnim dijelovima. Ova energija potiska u centru, koja ga vu?e prema gore, ?ini da se oblak razvija uvisinu. Šire?i se prema gore, oblaci se na taj na?in gomilaju jedan na drugi. To biva povodom da se trup ovog uvis naraslog oblaka ispruži prema hladnijim dijelovima atmosfere. Tako se u ovom hladnom okruženju atmosfere ledene i vodene kapi po?inju pove?avati. Nakon što pro?u kroz sve ove stepene i nakon što dobiju težinu toliku da na nju ne može utjecati energija koja ih vu?e prema gore, ledene i vodene kapi u vidu kiše i grada po?inju iz oblaka da se spuštaju na zemlju.

Ne smije se gubiti iz vida da su detalje u vezi s formiranjem, gra?om i funkcijom oblaka meteorolozi uspjeli nedavno otkriti i to zahvaljuju?i suvremenoj tehnici (avion, satelit, kompjuter i sl.) koja im je bila na raspolaganju. Allah nam, pak, ove detalje iznosi u Kur´anu, koji je objavljen prije 1400 godina, u periodu kada to nijedan ?ovjek nije mogao znati.

Nedjelja, 29 Maj 2011 12:02

Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Gvož?e

Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Gvož?e

Željezo je jedan od elemenata na koje se skre?e pažnja u Kur´anu. U kur´anskom poglavlju Hadid, što zna?i ?gvož?e?, kaže se slijede?e:

?...I gvož?e smo spustili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi...?(Al-Hadid, 25)

Glagol ?spustiti?, koji se u ajetu upotrijebio uz rije? gvož?e, može se figurativno shvatiti u zna?enju ?davanja na služenje ljudima?. Me?utim, kada se rije? uzme u obzir u njenom stvarnom zna?enju ?fizi?ko spuštanje sa neba?, uo?it ?e se da ajet sadržava jednu veoma zna?ajnu nau?nu mudžizu, pošto otkri?a moderne astronomije iznose da ruda gvož?a dolazi sa ogromnih zvijezda iz vanjskog kosmosa. Teški metali u kosmosu proizvode se u jezgru velikih zvijezda.

Što se ti?e našeg, Sun?evog sistema, on ne posjeduje strukturu koja bi u sebi mogla proizvoditi element željeza. Željezo ili gvož?e može se formirati jedino na zvijezdama koje su mnogo ve?e od Sunca, na temperaturi koja dostiže nekoliko stotina miliona stepeni. Kada koli?ina željeza na ovim zvijezdama, koje su nazvane Nova ili Supernova, prekora?i odre?enu mjeru, zvijezda više nije u stanju da je nosi i eksplodira. Kao posljedica ove eksplozije, meteori, koji u sebi sadrže željezo, rasipaju se po svemiru i plove njegovim prostranstvima dok se ne sudare sa nekim nebeskim tijelom, ulaskom pod uticaj njegove gravitacije. Kao što se jasno da zaklju?iti iz navedenoga, element željeza nije nastao na Zemlji, ve? je, prenošenjem uz pomo? meteora, sa Supernova ?spušten na Zemlju?, na, dakle, isti na?in kako je to Kur´an naveo.

Sasvim je jasno da je ovo bilo nemogu?e nau?no otkriti u VII stolje?u, kada je Kur´an objavljen. Ova ?injenica se, me?utim, nalazi u Kur´anu, što opet predstavlja jedan u nizu dokaza da je on rije? Allaha koji posjeduje neograni?eno znanje. Pored navedenog, 25. ajet poglavlja Al-Hadid, u kome se govori o željezu, sadrži dvije, prili?no zanimljive, matemati?ke šifre: Al-Hadid je 57. poglavlje Kur´ana. Kada se izra?una broj?ana vrijednost rije?i Al-Hadid, pred nama se pojavljuje ista cifra: 57. Broj?ana vrijednost same rije?i Hadid (bez odre?enog ?lana ?Al?) iznosi 26. Broj 26 je tabli?ni (atomski) broj željeza.

Nedjelja, 29 Maj 2011 12:00

Morske i okeanske dubine


Kur’an je vje?na mu’džiza i koja ne?e zastariti sve do Sudnjeg Dana i koja je dostupna svim ljudima bez obzira na njihove kulturne i obrazovne nivoe te vrijeme u kojem su živjeli. Beduin u pustinji kao i univerzitetski profesor ?e obojica u Kur’anu na?i nešto što ?e za njih biti dovoljno (kao dokaz istinitosti svih kur’anskih navoda op.p.).

U ovom poglavlju vam predstavljamo profesora Dorja Rao koji je specijalista na polju okeanske geologije i koji trenutno predaje na King Abdul-Aziz Univerzitetu u Džeddi, Saudijska Arabija. Sastali smo se sa njim i prezetovali mu brojne ajete iz Kur’ana koji sadrze nau?ne dokaze njegove istinitosti. Profesor Rao je bio zapanjen onim što je vidio i ?uo. ?itajuci interpretacije nekih kur’anskih ajeta kroz knjige iz odre?enih nau?nih oblasti, naišao je na diskusiju slede?eg ajeta:

Ili su (djela nevjernika op.p.) kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi - a onaj kome Allah ne da svjetlo ne?e svjetla ni imati.
(Prevod zna?enja Kur’ana 24:40)

Profesor Rao je potvrdio da su nau?nici danas upoznati sa tminama okeana za koje su saznali putem podmornica koje su im omogu?ile da zarone u okeanske dubine. Sama ljudska bi?a (dakle, bez ikakve opreme) nisu bila u mogu?nosti sti?i do više od 20 do 30 metara dubine. Oni koji su ronili u potrazi za biserima su to ?inili u plitkim vodama i ni oni nisu imali na?ina dosti?i dubine ve?e od navedenih. ?ovjek, dakle, nije sposoban preživjeti u dubokim i tamnim predjelima okeana (recimo na 200 ispod površine vode). Me?utim, ovaj ajet govori o fenomenu kojeg nalazimo samo na jako velikim dubinama.

Iz ovoga proizilazi da se Allahova izjava o mraku u dubokim prostranstvima mora ne odnosi na bilo koje more iz razloga što ne svako more može biti opisano kao more u kome su se tmine nakupile jedna iznad druge. Do ove vrste ‘naslaganog’ mraka u dubinama okeana dolazi iz dva razloga. Krajnji rezultat jeste postepeni nestanak boja do kojeg dolazi prelaskom svjetlosnih zraka iz jedne tmine (tamnog sloja) u drugu. Sun?eve zrake su sa?injene od sedam razli?itih boja i prilikom udara svjetlosti na vodu dolazi do disperzije (rasipanja) zraka od kojeg nastane ovih sedam zasebnih boja.

Na ovoj slici (14.1) vidimo svjetlosnu zraku kako prolazi kroz dubine okeana. Gornji dio (najbliži površini) je absorbovao crvenu boju u prvih 10 metara. Dakle, ukoliko bi ronioc stigao do 30 metara dubine i tamo bio ranjen, ne bi bio u stanju vidjeti svoju krv jer se crvena boja ne može vidjeti na ovoj dubini. Na isti nacin, kao što se vidi na slici, slijedi absorpcija narandžastih zraka. Potom slijedi absorpcija žutih zraka na dubini od 50 metara. Na 100 metera dubine nestaje i zelenih zraka, zatim na 200 više ne vidimo ni plave zrake itd. Dakle, iz ovoga vidimo da okeanske vode postepeno postaju sve tamnije i tamnije tj. da do zatamljena dolazi u svjetlosnim slojevima.

Slika 14.1 Izme?u 3% i 30% sun?evih zraka se odbije od morsku površinu. Potom dolazi do postepene absorpcije zraka (Izvor: Oceans, Elder i Pernetta, strana 27)$.

Što se ti?e drugog razloga zbog kojeg dolazi do pojave tmina na velikim dubinama on leži u postojanju mnogih prepreka koje zaklanjaju svjetlost (recimo morske stijene ili pak oblaci, kao što ?emo sada vidjeti op.p.).

Slika 14.2 Prikaz unutarnjih valova (Izvor: Oceanography, Gross, strana 204)$.

Svetlosne zrake o kojima govorimo dolaze od Sunca i absorbovane su od strane oblaka koji za uzvrat rasprsnu neke od njih. Kao posljedica ovoga, ispod oblaka dolazi do stvaranje jednog djelimi?no zatamljenog sloja (atmosfere op.p.). Ovo je (koriste?i terminologiju koju upotrebljava Kur’an op.p) prva tmina. Potom ove zrake dolaze do površine okeana gdje je jedan ljihov dio odbijen što morskim valovima daje blještav izgled. Iz ovog razloga, u slu?ajevima kada je more zatalasano, dolazi do razli?itog intenziteta ovog blještavila zbog razli?itih uglova pod kojim se valovi i zrake susre?u. Valovi, dakle, odbijaju dio svjetlosti i time prouzrokuju zatamljenje. Neodbijeni svjetlosni zraci prodru prema dubinama okeana te stoga vodu okeana i dijelimo na dva glavna sloja: gornji i dubinski. Gornji sloj je karakteristican po svojoj osvjetljenosti i toploti, a dubinski po tmini.

Ova dva dijela okeana imaju razli?ita svojstva i ?ak i oni su razdvojeni valovima (ili strujama). Ovi unutarnji valovi su otkriveni tek 1900. godine. Nau?nici su tek nedavno saznali da postoje i unutarnji valovi koji se formiraju izme?u slojeva (koji imaju razli?itu gustinu) na zbijenim mjestima njihovog spajanja. Ovi unutarnji valovi pokrivaju duboke vode mora i okeana jer one imaju ve?u gusto?u nego vode koje se nalaze iznad njih. I ovi valovi se mogu remetiti (razbijati) isto kao što se to može ?initi sa valovima na površini. Me?utim, unutarnji valove se ne mogu vidjeti golim okom nego se oni moraju detektovati putem ispitivanja promjene u temperaturi i slanosti vode na nekoj odre?enoj lokaciji.

Ispod ovih valova koji razdvajaju gornji i donji dio okeana dolazi do stvarnog potomljenja. Ribe na ovim dubinama ne vide jer su jedini ozvor svjetla u stvari njihova tijela. Dakle, ova tmina koja se nalazi ispod pokriva?a koji se prostiru jedan iznad drugog jeste tmina o kojoj Kur’an govori kada kaže: “…tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim…” (Prevod zna?enja Kur’ana 24:40)

Drugim rije?ima, iznad ovih valova (pokriva?a) postoji još prepreka (ili slojeva) koje su u obliku valova. Ovo se naravno odnosi na valove koje nalazimo na površini vode. Kur’an nam potom o tminama o kojima je rije? kaže: “…iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih…” (Prevod zna?enja Kur’ana 24:40)

Dakle, do tmine na velikim dubinama mora i okeana dolazi zbog svih spomenituh prepreka na koje svjetlos nailazi, te zbog absorpcije do koje dolazi.

Kur’an dalje u istom ajetu kaže:“…prst se pred okom ne vidi - a onaj kome Allah ne da svjetlo ne?e svjetla ni imati.” (Prevod zna?enja Kur’ana 24:40)

Dole vlada potpuna tama te ?ak i podmornice sa sobom moraju ponijeti izvore svjetlosi. Kako su ove informacije onda bile dostupne poslaniku Muhammedu (saws)?

Profesoru Rao smo prezentovali mnoge ajete koji govore o njegovoj užoj specijalnosti te smo ga upitali: “Šta vi mislite o postojanju ovih nau?nih informacija u Kur’anu? Kako je poslanik Muhammed mogao znati sve ove podatke prije 14 stolje?a?”

Profesor Rao je odgovorio: “Jako je teško zamisliti da su ovakve vrste spoznaja postojale prije 1400 godina. Mogu?e je da su o nekim stvarima ljudi imali površno razumijevanje, me?utim, opisati ove stvari ovako detaljno je jako teško. Stoga, ovo definitivno nije ljudsko znanje. Obi?no ljudsko bi?e nije bilo u mogu?nosti opisati ovaj fenomen sa toliko detalja. Smatram da su ove informacije morale do?i iz nadprirodnog izvora.”

Da, izvor ovog znanja mora biti neko ko je iznad nivoa ?ovjeka. Ni priroda sama po sebi ne može biti njegov izvor jer je ovo daleko iznad nivoa same prirode kao što je i daleko iznad ljudskih sposobnosti. Kao što smo vidjeli iz rije?i profesora Rao, ovo je nešto što se ne može pripisati nekom prirodnom bi?u jer ovo je zbilja govor onoga koji poznaje prirodu, univerzium i njihove tajne, kao što nam Kur’an govori:

Reci: "Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje…"
(Prevod zna?enja Kur’ana 25:6)

Kur’an je, dakle, došao od Allaha. Sva ova svjedo?enja nau?nika jedno za drugim nam dokazuju da ova uputa i svjetlo (tj. Kur’an) u sebi sadrži neosporne dokaze svoje istinitosti, jer Kur’an je izvor upute sve do Sudnjeg Dana.

 

Nedjelja, 29 Maj 2011 11:54

Islam i nauka

 

Zapadna misao je danas u sred ljute bitke izme?u vjere i nauke.  Skoro je nemogu?e za savremenog zapadnog mislioca prihvatiti ?injenicu da postoji mogu?nost da religija i nauka imaju nešto zajedni?ko.  Biblija, u koju vjeruju krš?ani, kaže da je drvo ?iji su plodovi bili zabranjeni vjerovjesniku Ademu (as) bilo drvo znanja, te je on, nakon što je pojeo nešto s tog drveta, dobio odre?eno znanje koje ranije nije posjedovao.


Iz ovog razloga je Evropa provela dva stolje?a raspravljaju?i na temu da li ili ne prihvatiti nau?na saznanja koja su dolazila od muslimana.

Crkva je donije stav da je težnja ka takvom nau?non znanju uzrok originalnog grijeha (krš?ansto propovijeda da se ?ovijek ra?a sa uro?enim 'originalnim grijehom' op.p).  Biskupi su potporu svom stavu našli u Starom Zavjetu gdje se spominje da Allah (swt) nije bio zadovoljan Ademom (as) kada je ovaj pojeo plod s drveta i ovladao odre?enim znanjem, te mu je zbog toga bila uskracena Allahova milost.  Nau?no znanje je stoga bilo potpuno odba?eno od strane crkve kao nešto o ?emu je zabranjeno diskutovati. 

Kada su slobodni mislioci i nau?nici kona?no bili u stanju nadvladati mo? ckrve, krenuli su u osvetu time što su zauzeli kontra stav i gušili svaki utjecaj religije.  Ponijeli su se veoma ekstremno, a sve u cilju savladavanja mo?i crkve i svo?enja njenog utjecaja na usko i ograni?eno podru?je. 

Dakle, ako sa zapadnjakom u?ete u diskusiju oko religije i nauke, on se odmah na?e potpuno zaprepašten.  Me?utim, oni ne poznaju Islam.  Oni ne znaju da Islam daje vrlo visok status znanju i znanstvenicima, te ih, pored meleka, smatra svjedocima da nema drugog boga osim Allaha, kao što nam je i sam Allah (swt) rekao u Kur'anu:

Allah svjedo?i da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i u?eni...
(Prevod zna?enja Kur'ana 3:18)

Allah, slavljen i hvaljen neka je On, nam je tako?er rekao:

Znaj da nema boga osim Allaha...
(Prevod zna?enja Kur'ana 47:19)

Iz Kur'ana nam je poznato da je Ademu (as) data prednost nad melekima zbog posjedovanja znanja koje mu je Allah (swt) podario.  Kur'anska pri?a je u kontradikciji sa biblijskom za koju muslimani smatraju da je izvitoperena.  Prema Kur'anu, ?injenica da je Adamu (as) podareno znanje je znak po?asti a ne uzrok izgona iz Dženneta.  Dakle, kada ?ovjek u?e u razgovor o Islamu i nauci s misliocima sa zapada, oni o?ekuju argumente sli?ne onima na koje nailze u svojoj religiji i kulturi.  Iz tog razloga reaguju s iznena?enjem kada im se predstave kristalno jasne ?injenice iz Kur'ana i Sunneta. 

Me?u onima koji su se našli iznena?eni je i Dr. Joe Leigh Simpson, šef katedre za akušerstvo i ginekologiju, i ujedno profesor molekularne i ljudske genetike na Medicinskom Fakultetu Baylor u Houstonu (Texas, USA).  Kada smo se prvi puta susreli s njim, profesor Simpson je insistirao na provjeravanju istinitosti navoda u Kur'anu i Sunnetu.  Mi smo, me?utim, uspjeli otkloniti njegovu sumnju.  Prezentovali smo mu tekst koji nactrno opisuje razvoj embrija.  Pokazali smo mu da nas Kur'an informiše o tome da nasljedne i hromosomske karakteristike novog bi?a nastaju tek nakon uspješnog spajanja spermatozoida i jajne ?elije.  Kao što znamo, ovi hromosomi sadrže sve budu?e karakteristike novog ljudskog bi?a kao što su boja o?iju, kože, kose itd.

Dakle, mnogi detalji ?ovjekovog oblikovanja su odre?eni u njegovim hromosomima.  Ovi hromosomi se po?nu formirati u ranoj nutfah fazi razvoja embriona (više o terminu nutfah u narednom poglavlju op.p).  Drugim rije?ima, karakteristike novog ljudskog bi?a su odre?ene još na samom po?etku nutfah faze.  Uzvišeni Allah u Kur'anu isti?e ovu ?injenicu:

Proklet neka je ?ovjek! Koliko je on samo nezahvalan!  Od ?ega ga On stvara? Od kapi sjemena ga stvori pa mu odgovaraju?e karakteristike odredi.
(Prevod zna?enja Kur'ana 80:17-19)

U toku prvih 40 dana trudno?e, jedan za drugim, svi organi i dijelovi tijela se u potpunosti formiraju.  Na slici 2.1 možemo primijetiti da organi po?inju da se oblikuju i zauzimaju svoja mjesta, i zametak se ?ini uvijenim.  Vjerovjesnik Muhammed (saws) nas je u jednom hadisu informisao:

"U svakom od vas, svi dijelovi vašeg bi?a su sakupljeni u utrobama vaših majki u roku od 40 dana."(Hadis prenose Buhari i Muslim)


Slika 2.1

U drugom hadisu vjerovjesnika Muhammeda (saws) stoji:

"Nakon što nad zametkom (nutfah) pro?u 42 no?i, Allah pošalje meleka koji novom bi?u da oblik i napravi mu uši, o?i, kožu, meso i kosti.  Potom melek upita: 'Gospodaru, je li muško ili žensko?' i tvoj Gospodar odlu?i kako želi."  (Hadis prenosi Muslim)

Profesor Simpson je detaljno studirao ova dva hadisa i zapazio da prvih 40 dana ?ini jasno uo?ljivu zasebnu fazu u formiranju zametka.  Naro?ito je bio impresioniran apsolutnom preciznoš?u i ta?noš?u ta dva hadisa.  Nakon toga, profesor Simpson je prilikom prisustvovanja na jednoj konferenciji izrazio sljedece mišljenje: "... tako da nam pomenuti hadisi daju specifi?an vremenski okvir za osnovni razvoj zametka u prvih 40 dana.  Još jednom ?u ponoviti ono što je nekoliko izlaga?a jutros ve? naglasilo a to je da se do spomentuih hadisa nije moglo do?i na osnovu nau?nih saznanja koja su bila dostupna u vrijeme zabilježavanja tih hadisa." 

Profesor Simpson dalje kaže da religija može biti uspiješan vodi? u sticanju znanja.  Zapad je, kao što smo ve? rekli, odbio ovu tvrdnju.  Me?utim, sada imamo ameri?kog nau?nika koji kaže da religija, konkretno Islam, to može s uspjehom posti?i.  Analogno ovome, ako odete u fabriku i sa sobom imate priru?nik o radu fabri?kog pogona, zahvaljuju?i tom priru?niku sastavljenom od strane dizajnera i graditelja biti ?ete u stanju s lahko?om saznati koje se operacije tamo vrše.  Ako pak ne posjedujete ovaj priru?nik, sanse za razumijevanje brojnih procesa koje se u fabrici odvijaju su puno manje.

Profesor Simpson je tako?er izjavio:  "Po mom mišljenju, iz ovoga proizilazi da ne samo da ne postoji nesuglasje izme?u genetike i religije, nego religija u stvari može predvoditi nauku dodaju?i objavu nekim tradicionalnim nau?nim pristupima.  U Kur'anu postoje tvrdnje za koje je nauka pokazala da su ta?ne, što potvr?uje da su kur'anska saznanja došla od Allaha." 

Ovo je istina.  Muslimani, zaista, mogu biti predvodnici u sticanju znanja i otkrivanju ?injenica o svijetu oko nas.  Oni, tako?er, znaju kako iskoristiti to znanje kao dokaz postojanja Allaha, uzvišen i slavljen neka je On, i kao potvrdu poslanstva Muhammeda (saws).  Allah (swt) u Kur'anu kaže:

Mi ?emo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina.

A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod zna?enja Kur'ana 41:53)

Nakon što smo upoznati s primjerima zapanjuju?ih nau?nih ?injenica spomenutih u Kur'anu, i nakon što smo ?uli komentare objektivnih nau?nika o ovim ?injenicama, postavimo sebi slede?a pitanja:

a.)  Da li je mogu?e da je samo slu?ajnost to što su sva ova novootkrivena nau?na saznanja iz raznih oblasti nauke spomenuta u Kur'anu koji je objavljen prije 14 stolje?a?

b.)  Da li je mogu?e da je Muhammed (saws) ili neko drugo ljudsko bi?e autor Kur'ana?

Jedini mogu?i odgovor jeste da Kur'an mora biti doslovna rije? Boga (Allaha) objavljena od Njega.  Kur'an i jeste doslovna Allahova rije? koju je On objavio Svom vjerovjesniku Muhammedu (saws) preko meleka Džibrila.  Muhammed (saws) je memorisao Kur'an te ga zatim diktirao svojim ashabima.  Oni su ga tako?er memorisali a zatim zapisali da bi vjerovjesnik Muhammed (saws) potom potvrdio ta?nost njegovih citata.

Pored ovoga, vjerovjesnik Muhammed (saws) je zajedno sa melekom Džibrilom jedanput u toku svakog mjeseca Ramazana ponovno provjeravao Kur'an, a u posljednjoj godini svoga života je to u?inio dva puta.  Od samog objavljivanja Kur'ana pa do današnjeg dana, uvijek je postojao ogroman broj muslimana koji su doslovno znali ?itav Kur'an napamet.  Neki su od njih ?ak uspijevali memorizirati Kur'an do svoje 10. godine života.  Stoga, nije iznena?enje da ni jedno slovo u Kur'anu nije promjenjeno u proteklim vijekovima. 

Kur'an koji je objavljen prije 14 stolje?a spominje ?injenice koje su tek nedavno otkrivene od strane dokazanih nau?nika.  Ovo bez sumnje potv?uje da Kur'an mora biti doslovna rije? Allaha, objavljena od Njega Muhammedu (saws), te dokazuje da je Muhammed (saws) zaista poslanik i vjerovjesnik poslan od Allaha.  Nemogu?e je zamisliti da je bilo ko prije 1400 godina mogao imati znanje o ?injenicama otkrivenim ili dokazanim tek nedavno i to uz pomo? savremene opreme i složenih nau?nih metoda.

 

 


Predstavljamo vam profesora Shroeder-a iz zapadnje Njema?ke, stru?njaka u oblasti istraživanja mora. Susreli smo ga na senimaru nau?nika koji se bave izu?avanjem fenomena morskih prostranstava koji se održao na King Abdul-Aziz Univerzitetu u Džeddi, Saudijska Arabija.

Ja sam (odnosi se na šejha Az-Zindanija op.p.) na tom seminaru održao predavanje na temu “Fenomen mora izme?u nau?nih otkri?a i kur’anskih ajeta”. Dan nakon mog predavanja, profesor Shroeder je na jednom od naših skupova ustao i prokomentarisao ono što sam ja izložio u svom predavanju. Otpo?eo je slede?im rije?ima:

“Želio bih komentirati na predavanje koje nam je ju?e održao šejh Az-Zindani, te bih tako?er želio ista?i da jako cijenim uklju?ivanje tog predavalja u okvir jednog ovakvog nau?nog skupa. Bitno je da svaka osoba, bila ona musliman ili kriš?an kao što sam ja, ne treba posmatrati nauku samu za sebe (kao jedinku odvojenu od ostalih stvari), nego je treba posmatrati u jednom širem okviru. Na taj na?in ?e se, kada do?e do usporedbe nauke sa religijom, vidjeti i njeno mjesto u tom okviru.”

Nakon ovoga, profesor Shroeder je nastavio diskutovati vezu izme?u nauke i religije. Ukazao je na ogromno razilaženje na koje se nailazi posmatraju?i nauku i neke od religija zbog netrpeljivosti (odbojnosti) koja postoji izme?u religijskih lidera i velikih umovima prirodnih nauka. Me?utim, profesor Shroeder je bio zapanjen kada je upoznat sa istinitim navodima sadržanim u raznim kur’anskim ajetima. Njegov komentar je bio:

“U mnogim religijama nalazimo da njihovi predstavnici (predvodnici) misle da nauka može nešto oduzeti od religije. Ukoliko nauka napreduje, religija mora ?initi korake nazad i od nje se bespravno i nasilno prisvaja. Me?utim, ovdje vidimo jedan potpuno druga?iji pristup stvarima. Šejh Az-Zindani nam je pokazao da nauka u stvari potvr?uje ono sto Kur’an govori, tj. ono što je prije puno, puno godina re?eno u Kur’anu. U stvari, mislim da je bitno naglasiti na nau?nici u stvari tek sada otkrivaju ono što je ve? ranije re?eno. Za nau?nike iz svih država je na simpozijima bitno u?estvovati, diskutovati i složiti se (do?i do zajedni?kih zaklju?aka), i ja sam siguran da svi mi odavde idemo ku?i razmisljaju?i više o vezi izme?u religije i nauke o morima.”

Postaje nam jasno da ono što nam je Kur’an u?inio dostupnim prije 1400, nau?nici otkrivaju danas. Na nama ostaje da se zapitamo: “Ko je poslanika Muhammeda informisao o svemu ovome? Ko mu je kroz Kur’an i Sunnet objavio ovo znanje koje istinitim potvr?uju nau?nici današnjice ma ko oni bili: astronomi, istraživa?i morskih prostanstava, geolozi ili specijalisti u bilo kojoj drugoj nau?noj oblasti?” Nakon što je saslušao sve što smo mi imali re?i, profesor Shroeder je sa punom pouzdanoš?u izjavio slijede?e:

“Ne postoji nešto što se zove ‘nauka na jednoj strani, a religija na drugoj’. Ljudi ne razgovaraju jedni sa drugima ali ipak idu u istom pravcu. U duhu rije?i šejha Az-Zindanija, svi govore iste stvari samo drugim jezicima: jedni govore jezikom nauke a drugi jezikom Svete Knjige.”

Profesor Shroeder dakle jasno zahtijeva da se ove ?injenice predstave svima u svijetu, pogotovo nau?nicima u njihovim istraživa?kim centrima, i na svim jezicima, kako bi ih oni jednostavnim mogli razumjeti te kako bi bila pojašnjena istinita veza izme?u nauke i religije. U slu?aju Islama, rije? je o religiji koja je ostala ?ista, sa?uvana od iskrivljenja i falsifikovanja. Kao rezultat, istinska saznanja (spoznaje) se moraju složiti sa ovom istinitom religijom. Kur’an kaže:

"…Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju…”
(Prevod zna?enja Kur’ana 39:9)

“Znaj da nema boga osim Allaha…”
(Prevod zna?enja Kur’ana 47:19)

“…Posmatrajte ono što je na nebesima i na Zemlji!…”
(Prevod zna?enja Kur’ana 10:101)

Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju;
i stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su ?vrsto ubije?eni;
i smjena no?i i dana i kiša, koju Allah s neba spušta da pomo?u nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova - dokazi su za ljude koji imaju pameti. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo pa u koje ?e - ako ne u Allahove rije?i i dokaze Njegove oni vjerovati?

(Prevod zna?enja Kur’ana 47:19)

Dakle, religija nas podsti?e da sti?emo znanje te nam nare?uje da duboko razmišljamo o univerzumu u svjetlu nau?nih dostignu?a vremena u kojem živimo.

 

Nedjelja, 29 Maj 2011 11:52

Faze u razvoju embria

 

Predstavljamo vam Dr. G. C. Goeringer-a, predava?a na predmetu medicinske embriologije na katedri za ?elijsku biologiju Medicinskog Fakulteta na Georgetown Univerzitetu u Washington-u, D.C..  Imali smo priliku sastati se sa Dr. Goeringerom i tom prilikom smo ga pitali da li je historija embriologije zabilježila bilo koga ko je spominjao razli?ite stadije u toku razovoja embria, te da li je u vrijeme poslanika Muhammeda (saws) ili u vijekovima poslije njega postojala ikakva literatura iz oblasti embriologije koja je isticala te stadije, ili se pak do spoznaje ?injenice da se razvitak embria odvija u fazama došlo tek polovinom 19. Stolje?a.  Odgovor koji smo dobili je bio da su još stari Grci pokazivali interes za izu?avanje emgriologije te da su mnogi od njih pokušali opisati šta se to dešava sa fetusom i kako se on razvija.


Mi smo se složili sa profesorom Goeringerom da je Aristotel, pored ostalih, nastojao iznijeti teorije o detaljima ovog pitanja, me?utim, šta je bilo sa spomenom o fazama razvoja?

Nama je poznato da o ovim fazama nije bilo govora sve do polovine 19. stolje?a, a njihovo postojanje nau?no nije bilo dokazano sve do pocetka 20. stolje?a.  Nakon duge diskusije, profesor Goeringer je potvrdio da prije ovoga otkri?a od prije oko 100 godina nije bilo pomena ni o kakvim fazama u razvoju embria.  Mi smo ga potom upitali da li postoji specifi?na terminologija koja se veže za ove faze sli?no terminologiji koja se nalazi u Kur'anu.  Njegov odgovor je bio negativan.  Nase sljede?e pitanje je glasilo: "Koje je vaše mišljenje o terminima koje Kur'an koristi prilikom opisivanja stadija kroz koje fetus prolazi?".  Povno je uslijedila duža diskusija da bi nakon toga Dr. Goeringer na Osmoj Saudijskoj Medicinskoj Konferenciji održao predavanje na tu temu.  U svom predavanju je istakao ?injenicu da nau?nici do nedavno upošte nisu bili svjesni postojanja ovih faza te je ukazao na sveobuhvatnost i preciznost spomenutih kur'anskih izraza korištenih za opis razvoja fetusa, izraza koji jasno ukazuju na potpunu istinu.  Poslušajmo rije?i profesora Goeringera kojima on izražava svoje mišljenje:

"U relativno malom broju ajeta, Kur'an sadrži sveobuhvatan opis ljudskog razvoja od momenta spajanja polnih ?elija pa sve do formiranja organa.  Ovakav zapis, uklju?uju?i klasifikaciju, terminologiju, opis, kompletnost i jasnost, predhodno nije postojao.  U ve?ini slu?ajeva, ako ne i u svim slu?ajevima, ovaj opis je na vijekove stariji od onoga što na ovu temu nalazimo u tradicionalnoj nau?noj literaturi."

Za?etak bez oca - mašta ili stvarnost?

Dijalog sa profesorom Goeringerom nas je doveo to rasprave o ?injenici koja je tek nedavno otkrivena i koja bi trebala eliminisati svaku kontraverziju po pitanju na koje se odnosi ovaj podnaslov.  Iako je ro?enje Isaa (as) od strane djevice dio krš?anskih vjerovanja, neki me?u njima insistiraju da je Isa (as) morao imati oca jer je ro?enje djeteta od strane djevice "na?no nemogu?a stvar".  Oni na ovome insistiraju a izgleda ne znaju da do za?e?a zbilja može doci i bez intervencije oca (bez polnog odnosa op.p).  Kur'an im odgovara i navodi primjer stvaranje Adema (as):

Isaov slu?aj je u Allaha isti kao i slu?aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.
(Prevod zna?enja Kur'ana 3:59)

Postoje tri primjera koja ukazuju na tri razli?ita na?ina nastanka zivota:

1.      Adem, koji je stvoren i bez majke i bez oca;

2.     Hava, koja je stvorena bez majke;

3.     Isa, koji je stvoren bez oca.

Dakle, onaj koji je bio sposoban da Adema (as) stvori i bez majke i bez oca je, tako?er, bio sposoban stvoriti Isaa (as) samo od majke a bez oca.  Uprkos ovome, krš?ani i dalje nastavljaju insistirati na svojoj teoriji iako im je Allah (swt) poslao mnoge dokaze koji ukazuju na njihovu pogrešku.  Kada su upitani zašto ustrajavaju na svome stavu po ovom kontraverznom pitanju, odgovaraju da nikada nisu vidjeli niti ?uli da je iko ikada došao na ovaj svijet bez oca ili majke.  Me?utim, moderna nauka nam danas kazuje kako mnoge životinje i stvorenja ovog svijeta bivaju ro?eni bez oplodnje od strane mužjaka date vrste.  Na primjer, mužjak p?ele nije ništa drugo do jaje koje nije oplo?eno od strane mužjaka, dok od jajeta koje mužjak oplodi nastaje ženak ose.  ?ak šta više, mužjaci p?ele nastaju od jaja p?ele matice i, kao što smo ve? naveli, bez oplodnje mužjaka.  Životinjski svijet je prepun ovakvih primjera.  Nauka danas, tako?er, ima mogu?nost proizvesti odre?ene stimulanse koji djeluju na jaja ženke nekih organizama tako da do razvoja do?e bez oplodnje od strane mužjaka. 

Pogledajmo izjavu profesora Goeringera: "Gledaju?i na ovaj problem s jedne druge ta?ke gledišta, bitno je ista?i da neoplo?ena jaja mnogih vrsta vodozemaca i nižih oblika sisara mogu biti aktivirana mehani?kim putem (npr. probadanjem iglom), ili fizi?kim putem (recimo toplotom), ili hemijskih putem (koriste?i razne hemijske supstance) te na taj na?in nastaviti svoj razvoj.  Kod nekih vrsta, ovakav oblik obnavljanja je normalan."    

Allah (swt) nam je ponudio definitivan odgovor i iskoristio Adema (as), u kojeg i sami krš?ani vjeruju, kao primjer ljudskog bi?a koje nema ni oca ni majke.  Me?utim, kriš?ani smatraju nemogu?om ?injenicu da ?ovjek moze biti ro?en bez oca uprkos navedenoj analogiji koju im Allah (swt) u Kur'anu pruža na primjeru Adema (as):

Isaov slu?aj je u Allaha isti kao i slu?aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.
(Prevod zna?enja Kur'ana 3:59)

Allahova je volja da smo došli do takvih nau?nih saznanja i otkri?a koja jedno za drugim potvr?uju istinu koja je objavljena u Kur'anu.  Zna?enje pojedinih ajeta uspjevaju spoznati jedino prvaci me?u u?enjacima i nau?nicima što ukazuje da ?uda koja Kur'an nudi nikada ne?e izgubiti na vrijednosti niti ?e biti iscrpljena.

Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga.
(Prevod zna?enja Kur'ana 34:6)

Allah, slavljen i uzvišen neka je On, je u Kur'anu rekao:

A sigurno ?ete saznati vijest njegovu nakon (izvjesnog) vremena.
(Prevod zna?enja Kur'ana 38:88)

Allah (swt) je, tako?er, rekao

Svaki nagovještaj (predskazanje)ima svoje vrijeme, i vi ?ete znati!
(Prevod zna?enja Kur'ana 6:67)

Kao što je i rekao:

Mi ?emo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod zna?enja Kur'ana 41:53) 

 

Nedjelja, 29 Maj 2011 11:51

?injenice o morima i okeanima

?injenice o morima i okeanima

Predstavljamo vam Dr. William W. Hay-a, profesora geoloških nauka na Colorado Univerzitetu smještenom u gradu Boulder, u ameri?koj državi Kolorado. Profesor Hay je ranije bio dekan na Rosentiel Fakultetu Nauti?kih i Atmosferskih Nauka na Miami Univerzitetu, Miami, Florida, SAD. Sa Dr. Hayom smo otišli na morsku ekspediciju koja nam je trebala omogu?iti da ispitamo odre?ene fenomene koji su bili povezani sa našom studijom nau?nih ?uda u Kur’anu i Sunnetu. Postavili smo mnogo pitanja o morskoj površini, o podjeljenosti izme?u gornjeg i donjeg dijela mora, o okeanskom dnu, te o morskoj geologiji. Tako?er smo željeli znati o dijelovima vodenih prostora u kojima dolazi do mješanja raznih morskih voda, kao i o mjestima gdje dolazi do mješanja morske vode sa slatkim vodama koje pristižu iz rijeka. Profesor Hay je bio ljubazan i do u detalje odgovorio na sva naša pitanja.

Što se ti?e ‘pregrada’ koje nalazimo izme?u razli?itih mora, Dr. Hay nam je objasnio da ova ‘vodena tijela’ (ili pak vodene mase) nisu jedno veliko homogeno more kako se to nama ?ini. Naprotiv, mi nalazimo razli?ita mora koja se razlikuju po stepenima slanosti, temperaturi i gustini. Godine 1942. su nau?nici po prvi puta, nakon uspostavljanja velikog broja istraživa?kih stanica, uspjeli do?i do slike (vidi 13.1) na kojoj je lakho uo?iti razdvojenost dva mora (Mediterana i Atlanskog Okeana) koja se razlikuju po temperaturi, slanosti, gustini, sposobnosti rastvaranja oksigena, te biljnim i životinjskim vrstama koje u njima žive.

Slika 13.1 Izvor: Marine Geology, Kuenen, strana 43.$

Na ovoj slici vidimo obojeni trougao koji se nalazi kod Gibraltara. Tu se jasno vidi linija razdvajanja izme?u dvije vodene mase iako golo ljudsko oko u prirodi to ne može primjetiti. Ova slika je na?injena uz pomo? satelitskih kamera i metoda za detekciju sa distance. Prikazana fotografija je snimljena satelitom koji je koristio specifi?ne termalne karakteristike raznih vodenih masa te su iz tog razloga mora prikazana u razli?itim bojama (stvarna fotografija ponovo nije prikazana ali pogledaj sliku 13.2 za sli?an prikaz). Na primjer, vidimo svjetlo plavu, tamno plavu i crnu boju. Ostale vodene mase su prikazane zelenkasto. Ove razli?ite boje predstavljaju razlike u temperaturama morskih površina. Me?utim, kao što svi znamo, svi ovi okeani i mora ?e našim o?ima izgledati plavi. Dakle, stvarne linije razdvajanja se mogu uo?iti jedino putem nau?nih istraživanja i moderne tehnologije.

Slika 13.2 Slika predstavlja globus na kojem su nazna?ene temperature vode (u stepenima Fahrenheita).

Allah (swt) nam je u Kur’anu rekao:

Pustio je dva mora da se dodiruju, izme?u njih je pregrada i oni se ne miješaju.
(Prevod zna?enja Kur’ana 55:19-20)

Do sada su bila usvojena dva tuma?enja ovih ajeta. Prvo mišljenje navodi da, prema lingvisti?kom zna?enju rije?i maraja, dolazi do doticanja i mješanja mora jednog sa drugim. Me?utim, ?injenica da Kur’an nastavlja i kaže da izme?u njih postoji pregrada jednostavno zna?i da ova pregrada onemogu?uje ta dva mora da uznemiravaju jedno drugo ili da se pak prelivaju jedno preko drugog.

Zagovornici drugog mišljenja se pitaju kako može postojati pregrada izme?u mora koja bi spre?avla da ona prelaze jedno u drugo kada ajet nazna?ava da se mora dodiruju. Oni su zaklju?ili da u stvari ne dolazi do stvarnog dodirivanja te dvije vodene mase te su pokušali dosegnuti drugo zna?enje rije?i maraja. Me?utim, danas nam moderna nauka pruža dovoljno informacija koje nam omogu?uju da razjasnimo ovo pitanje. Mora se zaista dodiruju, kao što smo vidjeli na primjeru Mediterana i Atlanskog okeana. Iako me?u njima postoji nakrivljena (ne potpuno uspravna/vertikalna) vodena prepreka, sada nam je poznato da voda iz ovih mora prelazi iz jednog u drugo. Me?utim, prilikom prelaska vode iz jednog mora u drugo, ta voda izgubi svoje jasno uo?ljive karakteristike te se izjedna?i sa vodenom masom u koju je ušla (vidi sliku 13.3). Na ovaj na?in, pregrada u stvari vrši funkciju prelaznog podru?ja u kojem dolazi do homogenizacije.

Slika 13.3 Izvor: Introductory Oceanography, Thurman, strana 301.Ovo je odli?an primjer modernog islamskog nau?nog istraživanja. Savremene tehnike nam, dakle, mogu pomo?i u dokazivanju da je Kur’an nemogu?e imitirati. Sa profesorom Hay smo podugo razgovarali o ovom i o još nekim ajetima te smo ga potom upitali: “Šta je vaše mišljenje po pitanju ovog fenomena tj. da pred sobom imate tekst objavljen prije 1400 godina a koji do u najmanje detalje opisuje tajne kosmosa koje ?ovjek toga vremena nije moga znati jednostavno iz razloga što oprema i metode nepohodne za takva otkri?a tada nisu bile dostupne?”

Profesor Hay je odgovorio: “Jako mi je interesantno da se takve informacije nalaze u tako starim zapisima Svetog Kur’ana i nemam na?ina da odgonetnem odake su te informacije došle. Me?utim, smatram jako interesantnom ?injenicu da se tu nalaze te da ova otkri?a pojašnjavaju neke navode.”

Potom je upitan: “Vi, dakle, jednostavno pori?ete mogu?nost da je to moglo do?i samo iz nekog ljudskog izvora. Šta mislite ko je onda originalni izvor informacija koje nalazimo u Kur’anu?”

Profesor Hay: “Pa, mislim da to mora biti Božansko Bi?e!”

Ovo nedvojbeno jeste božansko znanje koje je Allah (swt) poslao kako bi pomogao poslanstvo Muhammeda (saws) koje je rekao:

Svakom poslaniku je dato nešto na osnovu ?ega bi ljudi povjerovali u njega. Me?utim, meni je data objava od Allaha i ja se nadam da ?u ja na Sudnjem Danu imati najve?i broj sljedbenika. (Hadis prenosi Buhari)

Ova objava u sebi sadrži jedinstveno ?udo (mu’džizu) koje do Posljednje ?asa ?itavom ?ovje?anstvu ostaje kao dokaz (postojanja Allaha i poslanstva Muhammeda s.a.w.s. - op.p.)!

$Sve slike ?ije je objašnjenje ozna?eno ovim znakom ( $ ) su preuzete iz knjige koja nosi nasov “A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam” grupe autora. ?itava ova knjiga se može pogledati

Stranica 4 od 7
Vi ste ovdje: Sveta knjiga Islama Super User