Super User
Srijeda, 02 Januar 2013 17:00

Glavna strana

Dobro došli na Chat Islam Onlinegdje imamo tim Muslimana koji su više nego srećni da vam odgovore na pitanja koja imate o Islamu.

Naš cilj je da odgovorimo na bilo koje pitanje od strane nemuslimana ili novih muslimana.

želimo da predstavimo nasu lijepu vjeru što većem broju ljudi.

Mi, takodje, pomažemo ljudima koji žele da prihvate Islam, pomažući im da izgovore šehadet – svjedočenje, šaljući im besplatno Kur`an I knjige, učeći ih kako da preduzmu prve korake ka ispravnom praktikovanju Islama.

Porodica je temelj islamskog društva. Mir i sigurnost obezbje?uje stabilna porodica, koja ne uklju?uju samo najbliže ?lanove (tzv. življenje u zajednici); djeca se smatraju blagom i rijetko napuštaju ku?u prije udaje ili ženidbe.

A šta s muslimankama?

Islam smatra ženu, udatu ili neudatu, kao zasebnu individuu, s pravom da posjeduje i raspolaže svojom imovinom i zaradom. Mladoženja daje vjen?ani dar svojoj mladoj za njenu li?nu upotrebu, a ona ?esto zadržava porodi?no ime umjesto da uzme muževljevo. I od muškarca i od žene se o?ekuje da se obla?e pristojno i dostojanstveno; tradicija ženskog odijevanja koja se može vidjeti u nekim zemljama, ?esto je izraz mjesnih obi?aja.

Može li musliman imati više žena?

Nedjelja, 29 Maj 2011 13:06

Ko je Muhammed?

=Muhammed neka je na njega mir i spas., je ro?en u Mekki 570.g., u doba kada se u Evropi krš?anstvo još nije bilo sasvim u?vrstilo. Pošto mu je otac umro prije ro?enja, a majka nekoliko godina kasnije, Muhammed je odrastao u ku?i svog strica iz uglednog plemena Kurejš. Dok je stasavao, toliko je postao ?uven po istinoljubivosti, velikodušnosti i iskrenosti da se od njega ?esto tražilo da presudi u sporovima. Histori?ari ga opisuju kao tihog i razmišljanju sklonog ?ovjeka. Muhammed neka je na njega mir i spas, je bio duboko religiozan

i oduvijek je osje?ao odbojnost prema dekadentnosti društva u kojem je živio. Stekao je naviku da povremeno meditira u pe?ini Hira, kod vrha Džebelun-Nur (Brda svjetlosti), nadomak Mekke.

Kako je postao Božiji poslanik i vjerovjesnik?

Nedjelja, 29 Maj 2011 13:06

Šta muslimani misle o Isusu?

Muslimani Isusa zovu Isa ,a.s., poštuju ga i o?ekuju njegov Drugi dolazak. Smatraju ga jednim od najve?ih Božijih vjerovjesnika poslatih ?ovje?anstvu. Musliman nikada ne spominje njegovo ime, a da ne doda alejhi selam, tj. Neka su mir i blagoslov Božiji s njim. Kur’an potvr?uje njegovo ?udesno nevino ro?enje (jedna kur’anska sura nosi naslov Marija, na arapskom Merjem), a Merjema se smatra naj?asnijom od svih žena. Kur’an opisuje blagovijest: I kada Meleki rekoše: «O Merjema, tebe je Allah odabrao i ?istom stvorio i bolju od svih žena u?inio.» «….O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rije?: ime ?e mu Mesih biti, Isa, sin Merjemin, bi?e vi?en na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih; on ?e govoriti ljudima još u kolijevici, a i kao odrastao i bi?e ?estit» – ona re?e: «Gospodaru moj, kako ?u imati dijete kad me nijedan muškarac nije ni dodirnuo,» – «Eto tako» – re?e – «Allah stvara što On ho?e. Kada nešto odlu?i, On samo za to kaže: «Budi !-i ono bude.»

Nedjelja, 29 Maj 2011 12:59

Šta je Kur’an?

Kur’an je zbirka upravo onih rije?i koje je Bog obajvio Muhammedu, s.a.v.s., preko meleka Džibrila. Muhammed, s.a.v.s, ih je memorisao, a potom diktirao svojim drugovima, dok su pisari bilježili, provjeravaju?i tekst nekoliko puta za njegova života. Ni jedna rije? u 114 poglavlja ili sura nije izmijenjena u toku predhodnih stolje?a, tako da je Kur’an po svakom detalju jedinstven i nadnaravan tekst objavljen Muhammedu, s.a.v.s., prije 14 stolje?a.

O ?emu govori Kur’an?

Kur’an, posljednja Božija rije?, glavni je izvor vjere i prakse i muslimana. Bavi se svim temama koje se ti?u ljudskih bi?a: Mudrost, Vjera, Molitva i Zakon. Me?utim, njegova osnovna tema je odnos Boga i njegovih stvorenja. U isto vrijeme, Kur’an daje upute za pravedno društvo, ispravno ljudsko ponašanjei pravi?an ekonomski sistem.

Postoje li drugi vjerski izvori?

Nedjelja, 29 Maj 2011 12:57

_ta je Islam

Islam nije neka nova vjera, ve? jedna te ista Istina koju je Bog objavljivao preko svojih poslanika svakom narodu. Za jednu petinu ?ovje?anstava, islam je i vjera i cjelokupni na?in života. Muslimani slijede vjeru mira, samilosti i praštanja, ali i vjeru pravde i o?uvanja dostojanstva ljudskog bi?a.

Šta muslimani vjeruju?

Muslimani vjeruju u Jednog, Jedinog, ni sa ?im uporedivog Boga; u meleke (an?ele) koje je On stvorio; u poslanike kojima je slao Svoje objave da ih dostave ljudima; u Sudnji dan i pojedina?no polaganje ra?una za djela; da se sve zbiva s Božijom voljom i odre?enjem i u život poslije smrti. Muslimani vjeruju u sve Božije poslanike od Adema (Adama), pa preko Nuha (Noe), Ibrahima (Abrahama), Ismaila (Jišmaela), Ishaka (Isaka), Jakuba (Jakova), Jusufa (Josipa), Ejjuba (Joba), Musaa (Mojsije), Haruna (Arona), Davuda (Davida), Sulejmana (Solomona), Ilijasa (Ilije), Junusa (Jone), Jahjaa (Ivana), do Isaa (Isusa), neka je mir Božji nad svima njima. Ali kona?na Božija poruka ?ovje?anstvu, potvrda vje?ne Poruke i srž prethodnih objava data je Muhammedu s.a.v.s., preko meleka Džibrila (Gabrijela).

Kako se postaje musliman?

Nedjelja, 29 Maj 2011 12:55

Žena u Islamu i drugim religijama

Dalekosežnost islamskog u?enja o pravima žene i ukazivanje na o?ajan položaj u kojem je žena svugdje u svijetu bila prije dolaska islama

Ukoliko želimo da na ispravan na?in razumijemo stav islama prema ženi, prije toga trebamo se ukratko osvrnuti na osnove iz kojih islam crpi svoje u?enje. Stav islama prema ženi jeste ustvari dio op?eg sveobuhvatnog u?enja islama koje se sastoji iz tri segmenta: odnosa ?ovjeka prema Allahu, dž.š., odnosa ?ovjeka prema prirodi i odnosa ?ovjeka prema drugom ?ovjeku. U ovom tekstu govorit ?emo o stavu islama prema ženi, a to u?enje temelji se na tri osnovna kur'anska principa:

- Allahova, dž.š, volja da ?ovjeka u?ini namjesnikom na Zemlji, a pod rije?ju ?ovjek misli se i na muškarca i na ženu. Allah, dž.š., rekao je: “Ja ?u na Zemlji namjesnika postaviti.” (El-Bekare, 30) Allah, dž.š., podjednako i od muškarca i od žene traži da se savjesno i odgovorno ponašaju prema ovozemaljskim dobrima koja im je darovao. Allah, dž.š., veli: “On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj” (Hud, 61), tj. i od jednog i od drugog traži da se na ispravan na?in odnosi prema životu koji živi na Zemlji.

Nedjelja, 29 Maj 2011 12:54

Ko je bio Muhammed

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu koji nas je uputio ka svjetlosti Islama, koji nam je poslao ?asni Kur’an i koji nam je poslao svog miljenika Muhammeda neka je na njega mir i spas, da nam pokaže šta je pravi put a šta zabluda. Neka je salavat i selam na njega, na njegovu porodicu, ?asne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjegdana.

Draga bra?o i sestre, cijenjeni posjetitelji našeg sajta.

U zadnje vrijeme se veoma mnogo govorilo o li?nosti Muhammeda neka je na njega mir i spas, neki su govorili o njemu sa aspekta mržnje, apatije i neprijateljstva. Drugi su ga branili od uvreda kojima je bio izložen. Nas muslimane ne treba da ?udi ?injenica da se našPoslanik napada i dan danas, nekada su to ?inili mušrici, židovi, beduini i dr., danas su to svi oni koji se nisu upoznali sa tom izuzetnom li?noš?u, svi oni koji ga ne znaju, oni ga vrije?aju, me?utim oni koji su ga spoznali odaju mu najdublje izraze poštovanja. Neki od tih koji su spoznali veli?inu ovog Božjeg Poslanikaa ne pripadaju Islamu su, Bernard So, Oto von Bizmark, Gete i dr. Poslušajmo samo nekoliko citata ovih poznatih ljudi.

Nedjelja, 29 Maj 2011 12:52

ŽENE U?ENJACI KROZ HISTORIJU HADISA

Zapadnjacka historija je zabiljezila samo nekoliko ucenjackih poduhvata, ni manje ni vise do ona prije pocetka racunanja modernog vremena, u kojima su zene bile izuzetno vazni i aktivni ucesnici na naucnim poljima zajedno u stopu sa muskarcima.

 Nauka o hadisu, u tom pogledu, cini jednu istaknutu iznimku. Islam, kao religija koja, za razliku od krscanstva, odbija pripisivanje spolne pripadnosti Bogu i koja nikad nije propagirala postavljanje muskog duhovnika na mjesto posrednika izmedju stvorenja i Stvoritelja, zapocinje svoj zivot sa ubijedjenjem da posto su muskarac i zena vec prirodno predodredjeni za uloge upotpunjavanja a ne slicnosti, onda tu nema govora o duhovnoj ( intelektualnoj ) nadmoci muskog roda nad zenskim.

Nedjelja, 29 Maj 2011 12:51

ŽENA U ISLAMU I TRAŽENJE NAUKE

Islam je postavio pregrade izmedju covjeka i onih stvari koje mu mogu naskoditi u vjeri, a zbog cijeg negativnog rezultata covjek kasnije trpi posljedice, kako dunjalucke, tako i ahiretske. Zato je islam covjekovu prirodnu potrebu za partnerom usmjerio, ne ka bludu, vec ka zenidbi koja predstavlja originalan oblik ispoljavanja potpune pripadnosti islamskom vjerovanju. Naravno, to islamsko vjerovanje u sebi sadrzi svjesnost pojedinca i njegov strah od stalne prisutnosti njegovog Gospodara koji mu je propisao odredjene norme vladanja i propise koji mu zabranjuju blud. Zahvaljujuci tim Allahovim, azze ve dzelle, propisima, mu’min moze shvatiti pogubne posljedice koje sa sobom nosi opaki cin bluda. Uzviseni kaze: "I ne priblizavajte se bludu, jer je to razvrat, kako je to ruzan put!" (Kur’an, XVII/32)

Stranica 2 od 7
Vi ste ovdje: Sveta knjiga Islama Super User