Islam i nauka

Ocijeni
(0 glasova)

 

Zapadna misao je danas u sred ljute bitke izme?u vjere i nauke.  Skoro je nemogu?e za savremenog zapadnog mislioca prihvatiti ?injenicu da postoji mogu?nost da religija i nauka imaju nešto zajedni?ko.  Biblija, u koju vjeruju krš?ani, kaže da je drvo ?iji su plodovi bili zabranjeni vjerovjesniku Ademu (as) bilo drvo znanja, te je on, nakon što je pojeo nešto s tog drveta, dobio odre?eno znanje koje ranije nije posjedovao.


Iz ovog razloga je Evropa provela dva stolje?a raspravljaju?i na temu da li ili ne prihvatiti nau?na saznanja koja su dolazila od muslimana.

Crkva je donije stav da je težnja ka takvom nau?non znanju uzrok originalnog grijeha (krš?ansto propovijeda da se ?ovijek ra?a sa uro?enim 'originalnim grijehom' op.p).  Biskupi su potporu svom stavu našli u Starom Zavjetu gdje se spominje da Allah (swt) nije bio zadovoljan Ademom (as) kada je ovaj pojeo plod s drveta i ovladao odre?enim znanjem, te mu je zbog toga bila uskracena Allahova milost.  Nau?no znanje je stoga bilo potpuno odba?eno od strane crkve kao nešto o ?emu je zabranjeno diskutovati. 

Kada su slobodni mislioci i nau?nici kona?no bili u stanju nadvladati mo? ckrve, krenuli su u osvetu time što su zauzeli kontra stav i gušili svaki utjecaj religije.  Ponijeli su se veoma ekstremno, a sve u cilju savladavanja mo?i crkve i svo?enja njenog utjecaja na usko i ograni?eno podru?je. 

Dakle, ako sa zapadnjakom u?ete u diskusiju oko religije i nauke, on se odmah na?e potpuno zaprepašten.  Me?utim, oni ne poznaju Islam.  Oni ne znaju da Islam daje vrlo visok status znanju i znanstvenicima, te ih, pored meleka, smatra svjedocima da nema drugog boga osim Allaha, kao što nam je i sam Allah (swt) rekao u Kur'anu:

Allah svjedo?i da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i u?eni...
(Prevod zna?enja Kur'ana 3:18)

Allah, slavljen i hvaljen neka je On, nam je tako?er rekao:

Znaj da nema boga osim Allaha...
(Prevod zna?enja Kur'ana 47:19)

Iz Kur'ana nam je poznato da je Ademu (as) data prednost nad melekima zbog posjedovanja znanja koje mu je Allah (swt) podario.  Kur'anska pri?a je u kontradikciji sa biblijskom za koju muslimani smatraju da je izvitoperena.  Prema Kur'anu, ?injenica da je Adamu (as) podareno znanje je znak po?asti a ne uzrok izgona iz Dženneta.  Dakle, kada ?ovjek u?e u razgovor o Islamu i nauci s misliocima sa zapada, oni o?ekuju argumente sli?ne onima na koje nailze u svojoj religiji i kulturi.  Iz tog razloga reaguju s iznena?enjem kada im se predstave kristalno jasne ?injenice iz Kur'ana i Sunneta. 

Me?u onima koji su se našli iznena?eni je i Dr. Joe Leigh Simpson, šef katedre za akušerstvo i ginekologiju, i ujedno profesor molekularne i ljudske genetike na Medicinskom Fakultetu Baylor u Houstonu (Texas, USA).  Kada smo se prvi puta susreli s njim, profesor Simpson je insistirao na provjeravanju istinitosti navoda u Kur'anu i Sunnetu.  Mi smo, me?utim, uspjeli otkloniti njegovu sumnju.  Prezentovali smo mu tekst koji nactrno opisuje razvoj embrija.  Pokazali smo mu da nas Kur'an informiše o tome da nasljedne i hromosomske karakteristike novog bi?a nastaju tek nakon uspješnog spajanja spermatozoida i jajne ?elije.  Kao što znamo, ovi hromosomi sadrže sve budu?e karakteristike novog ljudskog bi?a kao što su boja o?iju, kože, kose itd.

Dakle, mnogi detalji ?ovjekovog oblikovanja su odre?eni u njegovim hromosomima.  Ovi hromosomi se po?nu formirati u ranoj nutfah fazi razvoja embriona (više o terminu nutfah u narednom poglavlju op.p).  Drugim rije?ima, karakteristike novog ljudskog bi?a su odre?ene još na samom po?etku nutfah faze.  Uzvišeni Allah u Kur'anu isti?e ovu ?injenicu:

Proklet neka je ?ovjek! Koliko je on samo nezahvalan!  Od ?ega ga On stvara? Od kapi sjemena ga stvori pa mu odgovaraju?e karakteristike odredi.
(Prevod zna?enja Kur'ana 80:17-19)

U toku prvih 40 dana trudno?e, jedan za drugim, svi organi i dijelovi tijela se u potpunosti formiraju.  Na slici 2.1 možemo primijetiti da organi po?inju da se oblikuju i zauzimaju svoja mjesta, i zametak se ?ini uvijenim.  Vjerovjesnik Muhammed (saws) nas je u jednom hadisu informisao:

"U svakom od vas, svi dijelovi vašeg bi?a su sakupljeni u utrobama vaših majki u roku od 40 dana."(Hadis prenose Buhari i Muslim)


Slika 2.1

U drugom hadisu vjerovjesnika Muhammeda (saws) stoji:

"Nakon što nad zametkom (nutfah) pro?u 42 no?i, Allah pošalje meleka koji novom bi?u da oblik i napravi mu uši, o?i, kožu, meso i kosti.  Potom melek upita: 'Gospodaru, je li muško ili žensko?' i tvoj Gospodar odlu?i kako želi."  (Hadis prenosi Muslim)

Profesor Simpson je detaljno studirao ova dva hadisa i zapazio da prvih 40 dana ?ini jasno uo?ljivu zasebnu fazu u formiranju zametka.  Naro?ito je bio impresioniran apsolutnom preciznoš?u i ta?noš?u ta dva hadisa.  Nakon toga, profesor Simpson je prilikom prisustvovanja na jednoj konferenciji izrazio sljedece mišljenje: "... tako da nam pomenuti hadisi daju specifi?an vremenski okvir za osnovni razvoj zametka u prvih 40 dana.  Još jednom ?u ponoviti ono što je nekoliko izlaga?a jutros ve? naglasilo a to je da se do spomentuih hadisa nije moglo do?i na osnovu nau?nih saznanja koja su bila dostupna u vrijeme zabilježavanja tih hadisa." 

Profesor Simpson dalje kaže da religija može biti uspiješan vodi? u sticanju znanja.  Zapad je, kao što smo ve? rekli, odbio ovu tvrdnju.  Me?utim, sada imamo ameri?kog nau?nika koji kaže da religija, konkretno Islam, to može s uspjehom posti?i.  Analogno ovome, ako odete u fabriku i sa sobom imate priru?nik o radu fabri?kog pogona, zahvaljuju?i tom priru?niku sastavljenom od strane dizajnera i graditelja biti ?ete u stanju s lahko?om saznati koje se operacije tamo vrše.  Ako pak ne posjedujete ovaj priru?nik, sanse za razumijevanje brojnih procesa koje se u fabrici odvijaju su puno manje.

Profesor Simpson je tako?er izjavio:  "Po mom mišljenju, iz ovoga proizilazi da ne samo da ne postoji nesuglasje izme?u genetike i religije, nego religija u stvari može predvoditi nauku dodaju?i objavu nekim tradicionalnim nau?nim pristupima.  U Kur'anu postoje tvrdnje za koje je nauka pokazala da su ta?ne, što potvr?uje da su kur'anska saznanja došla od Allaha." 

Ovo je istina.  Muslimani, zaista, mogu biti predvodnici u sticanju znanja i otkrivanju ?injenica o svijetu oko nas.  Oni, tako?er, znaju kako iskoristiti to znanje kao dokaz postojanja Allaha, uzvišen i slavljen neka je On, i kao potvrdu poslanstva Muhammeda (saws).  Allah (swt) u Kur'anu kaže:

Mi ?emo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina.

A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod zna?enja Kur'ana 41:53)

Nakon što smo upoznati s primjerima zapanjuju?ih nau?nih ?injenica spomenutih u Kur'anu, i nakon što smo ?uli komentare objektivnih nau?nika o ovim ?injenicama, postavimo sebi slede?a pitanja:

a.)  Da li je mogu?e da je samo slu?ajnost to što su sva ova novootkrivena nau?na saznanja iz raznih oblasti nauke spomenuta u Kur'anu koji je objavljen prije 14 stolje?a?

b.)  Da li je mogu?e da je Muhammed (saws) ili neko drugo ljudsko bi?e autor Kur'ana?

Jedini mogu?i odgovor jeste da Kur'an mora biti doslovna rije? Boga (Allaha) objavljena od Njega.  Kur'an i jeste doslovna Allahova rije? koju je On objavio Svom vjerovjesniku Muhammedu (saws) preko meleka Džibrila.  Muhammed (saws) je memorisao Kur'an te ga zatim diktirao svojim ashabima.  Oni su ga tako?er memorisali a zatim zapisali da bi vjerovjesnik Muhammed (saws) potom potvrdio ta?nost njegovih citata.

Pored ovoga, vjerovjesnik Muhammed (saws) je zajedno sa melekom Džibrilom jedanput u toku svakog mjeseca Ramazana ponovno provjeravao Kur'an, a u posljednjoj godini svoga života je to u?inio dva puta.  Od samog objavljivanja Kur'ana pa do današnjeg dana, uvijek je postojao ogroman broj muslimana koji su doslovno znali ?itav Kur'an napamet.  Neki su od njih ?ak uspijevali memorizirati Kur'an do svoje 10. godine života.  Stoga, nije iznena?enje da ni jedno slovo u Kur'anu nije promjenjeno u proteklim vijekovima. 

Kur'an koji je objavljen prije 14 stolje?a spominje ?injenice koje su tek nedavno otkrivene od strane dokazanih nau?nika.  Ovo bez sumnje potv?uje da Kur'an mora biti doslovna rije? Allaha, objavljena od Njega Muhammedu (saws), te dokazuje da je Muhammed (saws) zaista poslanik i vjerovjesnik poslan od Allaha.  Nemogu?e je zamisliti da je bilo ko prije 1400 godina mogao imati znanje o ?injenicama otkrivenim ili dokazanim tek nedavno i to uz pomo? savremene opreme i složenih nau?nih metoda.

 

Čitano 3891 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:14
Vi ste ovdje: Sveta knjiga Islama Islam i nauka