Fenomen mora između naučnih otkrića i kur’anskih ajeta

Ocijeni
(0 glasova)

 


Predstavljamo vam profesora Shroeder-a iz zapadnje Njema?ke, stru?njaka u oblasti istraživanja mora. Susreli smo ga na senimaru nau?nika koji se bave izu?avanjem fenomena morskih prostranstava koji se održao na King Abdul-Aziz Univerzitetu u Džeddi, Saudijska Arabija.

Ja sam (odnosi se na šejha Az-Zindanija op.p.) na tom seminaru održao predavanje na temu “Fenomen mora izme?u nau?nih otkri?a i kur’anskih ajeta”. Dan nakon mog predavanja, profesor Shroeder je na jednom od naših skupova ustao i prokomentarisao ono što sam ja izložio u svom predavanju. Otpo?eo je slede?im rije?ima:

“Želio bih komentirati na predavanje koje nam je ju?e održao šejh Az-Zindani, te bih tako?er želio ista?i da jako cijenim uklju?ivanje tog predavalja u okvir jednog ovakvog nau?nog skupa. Bitno je da svaka osoba, bila ona musliman ili kriš?an kao što sam ja, ne treba posmatrati nauku samu za sebe (kao jedinku odvojenu od ostalih stvari), nego je treba posmatrati u jednom širem okviru. Na taj na?in ?e se, kada do?e do usporedbe nauke sa religijom, vidjeti i njeno mjesto u tom okviru.”

Nakon ovoga, profesor Shroeder je nastavio diskutovati vezu izme?u nauke i religije. Ukazao je na ogromno razilaženje na koje se nailazi posmatraju?i nauku i neke od religija zbog netrpeljivosti (odbojnosti) koja postoji izme?u religijskih lidera i velikih umovima prirodnih nauka. Me?utim, profesor Shroeder je bio zapanjen kada je upoznat sa istinitim navodima sadržanim u raznim kur’anskim ajetima. Njegov komentar je bio:

“U mnogim religijama nalazimo da njihovi predstavnici (predvodnici) misle da nauka može nešto oduzeti od religije. Ukoliko nauka napreduje, religija mora ?initi korake nazad i od nje se bespravno i nasilno prisvaja. Me?utim, ovdje vidimo jedan potpuno druga?iji pristup stvarima. Šejh Az-Zindani nam je pokazao da nauka u stvari potvr?uje ono sto Kur’an govori, tj. ono što je prije puno, puno godina re?eno u Kur’anu. U stvari, mislim da je bitno naglasiti na nau?nici u stvari tek sada otkrivaju ono što je ve? ranije re?eno. Za nau?nike iz svih država je na simpozijima bitno u?estvovati, diskutovati i složiti se (do?i do zajedni?kih zaklju?aka), i ja sam siguran da svi mi odavde idemo ku?i razmisljaju?i više o vezi izme?u religije i nauke o morima.”

Postaje nam jasno da ono što nam je Kur’an u?inio dostupnim prije 1400, nau?nici otkrivaju danas. Na nama ostaje da se zapitamo: “Ko je poslanika Muhammeda informisao o svemu ovome? Ko mu je kroz Kur’an i Sunnet objavio ovo znanje koje istinitim potvr?uju nau?nici današnjice ma ko oni bili: astronomi, istraživa?i morskih prostanstava, geolozi ili specijalisti u bilo kojoj drugoj nau?noj oblasti?” Nakon što je saslušao sve što smo mi imali re?i, profesor Shroeder je sa punom pouzdanoš?u izjavio slijede?e:

“Ne postoji nešto što se zove ‘nauka na jednoj strani, a religija na drugoj’. Ljudi ne razgovaraju jedni sa drugima ali ipak idu u istom pravcu. U duhu rije?i šejha Az-Zindanija, svi govore iste stvari samo drugim jezicima: jedni govore jezikom nauke a drugi jezikom Svete Knjige.”

Profesor Shroeder dakle jasno zahtijeva da se ove ?injenice predstave svima u svijetu, pogotovo nau?nicima u njihovim istraživa?kim centrima, i na svim jezicima, kako bi ih oni jednostavnim mogli razumjeti te kako bi bila pojašnjena istinita veza izme?u nauke i religije. U slu?aju Islama, rije? je o religiji koja je ostala ?ista, sa?uvana od iskrivljenja i falsifikovanja. Kao rezultat, istinska saznanja (spoznaje) se moraju složiti sa ovom istinitom religijom. Kur’an kaže:

"…Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju…”
(Prevod zna?enja Kur’ana 39:9)

“Znaj da nema boga osim Allaha…”
(Prevod zna?enja Kur’ana 47:19)

“…Posmatrajte ono što je na nebesima i na Zemlji!…”
(Prevod zna?enja Kur’ana 10:101)

Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju;
i stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su ?vrsto ubije?eni;
i smjena no?i i dana i kiša, koju Allah s neba spušta da pomo?u nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova - dokazi su za ljude koji imaju pameti. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo pa u koje ?e - ako ne u Allahove rije?i i dokaze Njegove oni vjerovati?

(Prevod zna?enja Kur’ana 47:19)

Dakle, religija nas podsti?e da sti?emo znanje te nam nare?uje da duboko razmišljamo o univerzumu u svjetlu nau?nih dostignu?a vremena u kojem živimo.

 

Čitano 8209 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 11:55
Vi ste ovdje: Sveta knjiga Islama Fenomen mora između naučnih otkrića i kur’anskih ajeta