Faze u razvoju embria

Ocijeni
(0 glasova)

 

Predstavljamo vam Dr. G. C. Goeringer-a, predava?a na predmetu medicinske embriologije na katedri za ?elijsku biologiju Medicinskog Fakulteta na Georgetown Univerzitetu u Washington-u, D.C..  Imali smo priliku sastati se sa Dr. Goeringerom i tom prilikom smo ga pitali da li je historija embriologije zabilježila bilo koga ko je spominjao razli?ite stadije u toku razovoja embria, te da li je u vrijeme poslanika Muhammeda (saws) ili u vijekovima poslije njega postojala ikakva literatura iz oblasti embriologije koja je isticala te stadije, ili se pak do spoznaje ?injenice da se razvitak embria odvija u fazama došlo tek polovinom 19. Stolje?a.  Odgovor koji smo dobili je bio da su još stari Grci pokazivali interes za izu?avanje emgriologije te da su mnogi od njih pokušali opisati šta se to dešava sa fetusom i kako se on razvija.


Mi smo se složili sa profesorom Goeringerom da je Aristotel, pored ostalih, nastojao iznijeti teorije o detaljima ovog pitanja, me?utim, šta je bilo sa spomenom o fazama razvoja?

Nama je poznato da o ovim fazama nije bilo govora sve do polovine 19. stolje?a, a njihovo postojanje nau?no nije bilo dokazano sve do pocetka 20. stolje?a.  Nakon duge diskusije, profesor Goeringer je potvrdio da prije ovoga otkri?a od prije oko 100 godina nije bilo pomena ni o kakvim fazama u razvoju embria.  Mi smo ga potom upitali da li postoji specifi?na terminologija koja se veže za ove faze sli?no terminologiji koja se nalazi u Kur'anu.  Njegov odgovor je bio negativan.  Nase sljede?e pitanje je glasilo: "Koje je vaše mišljenje o terminima koje Kur'an koristi prilikom opisivanja stadija kroz koje fetus prolazi?".  Povno je uslijedila duža diskusija da bi nakon toga Dr. Goeringer na Osmoj Saudijskoj Medicinskoj Konferenciji održao predavanje na tu temu.  U svom predavanju je istakao ?injenicu da nau?nici do nedavno upošte nisu bili svjesni postojanja ovih faza te je ukazao na sveobuhvatnost i preciznost spomenutih kur'anskih izraza korištenih za opis razvoja fetusa, izraza koji jasno ukazuju na potpunu istinu.  Poslušajmo rije?i profesora Goeringera kojima on izražava svoje mišljenje:

"U relativno malom broju ajeta, Kur'an sadrži sveobuhvatan opis ljudskog razvoja od momenta spajanja polnih ?elija pa sve do formiranja organa.  Ovakav zapis, uklju?uju?i klasifikaciju, terminologiju, opis, kompletnost i jasnost, predhodno nije postojao.  U ve?ini slu?ajeva, ako ne i u svim slu?ajevima, ovaj opis je na vijekove stariji od onoga što na ovu temu nalazimo u tradicionalnoj nau?noj literaturi."

Za?etak bez oca - mašta ili stvarnost?

Dijalog sa profesorom Goeringerom nas je doveo to rasprave o ?injenici koja je tek nedavno otkrivena i koja bi trebala eliminisati svaku kontraverziju po pitanju na koje se odnosi ovaj podnaslov.  Iako je ro?enje Isaa (as) od strane djevice dio krš?anskih vjerovanja, neki me?u njima insistiraju da je Isa (as) morao imati oca jer je ro?enje djeteta od strane djevice "na?no nemogu?a stvar".  Oni na ovome insistiraju a izgleda ne znaju da do za?e?a zbilja može doci i bez intervencije oca (bez polnog odnosa op.p).  Kur'an im odgovara i navodi primjer stvaranje Adema (as):

Isaov slu?aj je u Allaha isti kao i slu?aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.
(Prevod zna?enja Kur'ana 3:59)

Postoje tri primjera koja ukazuju na tri razli?ita na?ina nastanka zivota:

1.      Adem, koji je stvoren i bez majke i bez oca;

2.     Hava, koja je stvorena bez majke;

3.     Isa, koji je stvoren bez oca.

Dakle, onaj koji je bio sposoban da Adema (as) stvori i bez majke i bez oca je, tako?er, bio sposoban stvoriti Isaa (as) samo od majke a bez oca.  Uprkos ovome, krš?ani i dalje nastavljaju insistirati na svojoj teoriji iako im je Allah (swt) poslao mnoge dokaze koji ukazuju na njihovu pogrešku.  Kada su upitani zašto ustrajavaju na svome stavu po ovom kontraverznom pitanju, odgovaraju da nikada nisu vidjeli niti ?uli da je iko ikada došao na ovaj svijet bez oca ili majke.  Me?utim, moderna nauka nam danas kazuje kako mnoge životinje i stvorenja ovog svijeta bivaju ro?eni bez oplodnje od strane mužjaka date vrste.  Na primjer, mužjak p?ele nije ništa drugo do jaje koje nije oplo?eno od strane mužjaka, dok od jajeta koje mužjak oplodi nastaje ženak ose.  ?ak šta više, mužjaci p?ele nastaju od jaja p?ele matice i, kao što smo ve? naveli, bez oplodnje mužjaka.  Životinjski svijet je prepun ovakvih primjera.  Nauka danas, tako?er, ima mogu?nost proizvesti odre?ene stimulanse koji djeluju na jaja ženke nekih organizama tako da do razvoja do?e bez oplodnje od strane mužjaka. 

Pogledajmo izjavu profesora Goeringera: "Gledaju?i na ovaj problem s jedne druge ta?ke gledišta, bitno je ista?i da neoplo?ena jaja mnogih vrsta vodozemaca i nižih oblika sisara mogu biti aktivirana mehani?kim putem (npr. probadanjem iglom), ili fizi?kim putem (recimo toplotom), ili hemijskih putem (koriste?i razne hemijske supstance) te na taj na?in nastaviti svoj razvoj.  Kod nekih vrsta, ovakav oblik obnavljanja je normalan."    

Allah (swt) nam je ponudio definitivan odgovor i iskoristio Adema (as), u kojeg i sami krš?ani vjeruju, kao primjer ljudskog bi?a koje nema ni oca ni majke.  Me?utim, kriš?ani smatraju nemogu?om ?injenicu da ?ovjek moze biti ro?en bez oca uprkos navedenoj analogiji koju im Allah (swt) u Kur'anu pruža na primjeru Adema (as):

Isaov slu?aj je u Allaha isti kao i slu?aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.
(Prevod zna?enja Kur'ana 3:59)

Allahova je volja da smo došli do takvih nau?nih saznanja i otkri?a koja jedno za drugim potvr?uju istinu koja je objavljena u Kur'anu.  Zna?enje pojedinih ajeta uspjevaju spoznati jedino prvaci me?u u?enjacima i nau?nicima što ukazuje da ?uda koja Kur'an nudi nikada ne?e izgubiti na vrijednosti niti ?e biti iscrpljena.

Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga.
(Prevod zna?enja Kur'ana 34:6)

Allah, slavljen i uzvišen neka je On, je u Kur'anu rekao:

A sigurno ?ete saznati vijest njegovu nakon (izvjesnog) vremena.
(Prevod zna?enja Kur'ana 38:88)

Allah (swt) je, tako?er, rekao

Svaki nagovještaj (predskazanje)ima svoje vrijeme, i vi ?ete znati!
(Prevod zna?enja Kur'ana 6:67)

Kao što je i rekao:

Mi ?emo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod zna?enja Kur'ana 41:53) 

 

Čitano 3958 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:14
Vi ste ovdje: Sveta knjiga Islama Faze u razvoju embria