Sveta knjiga Islama

Sveta knjiga Islama (11)

Više o "Sveta knjiga Islama"

Ocijeni
(3 glasova)

Kada se u Kur´anu ljudi pozivaju u iman, spominju se veoma različite teme. Kao dokaz čovjeku, Allah nekada ističe nebesa, nekada Zemlju, a nekada biljke I životinje. Opet, u mnogo ajeta se savjetuje čovjeku da se osvrne na stvaranje, rađanje čovjeka samog. Veoma  često se podsjeća na to kako je čovjek došao na svijet, kroz koje je etape prolazio i šta mu je temeljna građa. Ilustracije radi, u jednom ajetu stoji slijedeće:

˝Mi vas stvaramo - pa zašto ne povjerujete? Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to činimo?˝ (Al-Waqi´a, 57-59)

Stvaranje čovjeka i čudotvorne karakteristike toga su naglašene i u još mnogo ajeta. Međutim, među ovim akcentima postoje takvi podaci i detalji koje nikako nisu mogli znati ljudi koji su živjeli u VII stoljeću. Neki od tih detalja su slijedeći:

Ocijeni
(1 Glasaj)

Pitanje relativiteta vremena je danas jedna dokazana naučna činjenica. Međutim, ova činjenica je izašla na vidjelo početkom XX stoljeća Einsteinovom teorijom relativiteta. Do tog perioda čovjek nije znao da je vrijeme jedan relativni pojam, da shodno okruženju može pokazivati promjenljivost. Međutim, veliki naučnik, Albert Einstein, teorijom relativiteta ovu činjenicu dokazao je na sasvim jasan način. Iznio je činjenicu da je vrijeme pojam koji je vezan za masu i brzinu.

Tokom cijele historije čovječanstva ovo pitanje nije niko jasno aktualizirao. Osim jednog izuzetka: u Kur´anu su izneseni detalji koji upozoravaju na činjenicu da je vrijeme relativno! U tom kontekstu ovdje možemo navesti nekoliko ajeta koji ilustriraju ovu činjenicu:

 ˝Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, i Allah će ispuniti prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem računanju.˝ (Al-Hajj, 47)

˝On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.˝ (As-Sajdah, 5)

˝K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.˝ (Al-Ma´arij, 4)

Činjenica da se na ovako krajnje jasan način govori o relativitetu vremena u Kur´anu, koji je objavljen prije niza stoljeća, još jedan je u nizu dokaza da je to Allahova Knjiga.

 

 

 

 

Ocijeni
(0 glasova)

Željezo je jedan od elemenata na koje se skreće pažnja u Kur´anu. U kur´anskom poglavlju Hadid, što znači ˝gvožđe˝, kaže se slijedeće:

˝...I gvožđe smo spustili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi...˝(Al-Hadid, 25)

Glagol ˝spustiti˝, koji se u ajetu upotrijebio uz riječ gvožđe, može se figurativno shvatiti u značenju ˝davanja na služenje ljudima˝. Međutim, kada se riječ uzme u obzir u njenom stvarnom značenju ˝fizičko spuštanje sa neba˝, uočit će se da ajet sadržava jednu veoma značajnu naučnu mudžizu, pošto otkrića moderne astronomije iznose da ruda gvožđa dolazi sa ogromnih zvijezda iz vanjskog kosmosa. Teški metali u kosmosu proizvode se u jezgru velikih zvijezda.

Što se tiče našeg, Sunčevog sistema, on ne posjeduje strukturu koja bi u sebi mogla proizvoditi element željeza. Željezo ili gvožđe može se formirati jedino na zvijezdama koje su mnogo veće od Sunca, na temperaturi koja dostiže nekoliko stotina miliona stepeni. Kada količina željeza na ovim zvijezdama, koje su nazvane Nova ili Supernova, prekorači određenu mjeru, zvijezda više nije u stanju da je nosi i eksplodira. Kao posljedica ove eksplozije, meteori, koji u sebi sadrže željezo, rasipaju se po svemiru i plove njegovim prostranstvima dok se ne sudare sa nekim nebeskim tijelom, ulaskom pod uticaj njegove gravitacije. Kao što se jasno da zaključiti iz navedenoga, element željeza nije nastao na Zemlji, već je, prenošenjem uz pomoć meteora, sa Supernova ˝spušten na Zemlju˝, na, dakle, isti način kako je to Kur´an naveo.

Sasvim je jasno da je ovo bilo nemoguće naučno otkriti u VII stoljeću, kada je Kur´an objavljen. Ova činjenica se, međutim, nalazi u Kur´anu, što opet predstavlja jedan u nizu dokaza da je on riječ Allaha koji posjeduje neograničeno znanje. Pored navedenog, 25. ajet poglavlja Al-Hadid, u kome se govori o željezu, sadrži dvije, prilično zanimljive, matematičke šifre: Al-Hadid je 57. poglavlje Kur´ana. Kada se izračuna brojčana vrijednost riječi Al-Hadid, pred nama se pojavljuje ista cifra: 57. Brojčana vrijednost same riječi Hadid (bez određenog člana ˝Al˝) iznosi 26. Broj 26 je tablični (atomski) broj željeza.

 

 

 

 

Ocijeni
(0 glasova)

 Predstavljamo vam Dr. William W. Hay-a, profesora geoloških nauka na Colorado Univerzitetu smještenom u gradu Boulder, u američkoj državi Kolorado. Profesor Hay je ranije bio dekan na Rosentiel Fakultetu Nautičkih i Atmosferskih Nauka na Miami Univerzitetu, Miami, Florida, SAD. Sa Dr. Hayom smo otišli na morsku ekspediciju koja nam je trebala omogućiti da ispitamo određene fenomene koji su bili povezani sa našom studijom naučnih čuda u Kur’anu i Sunnetu. Postavili smo mnogo pitanja o morskoj površini, o podjeljenosti između gornjeg i donjeg dijela mora, o okeanskom dnu, te o morskoj geologiji. Također smo željeli znati o dijelovima vodenih prostora u kojima dolazi do mješanja raznih morskih voda, kao i o mjestima gdje dolazi do mješanja morske vode sa slatkim vodama koje pristižu iz rijeka. Profesor Hay je bio ljubazan i do u detalje odgovorio na sva naša pitanja.


Što se tiče ‘pregrada’ koje nalazimo između različitih mora, Dr. Hay nam je objasnio da ova ‘vodena tijela’ (ili pak vodene mase) nisu jedno veliko homogeno more kako se to nama čini. Naprotiv, mi nalazimo različita mora koja se razlikuju po stepenima slanosti, temperaturi i gustini. Godine 1942. su naučnici po prvi puta, nakon uspostavljanja velikog broja istraživačkih stanica, uspjeli doći do slike (vidi 13.1) na kojoj je lakho uočiti razdvojenost dva mora (Mediterana i Atlanskog Okeana) koja se razlikuju po temperaturi, slanosti, gustini, sposobnosti rastvaranja oksigena, te biljnim i životinjskim vrstama koje u njima žive.

Ko je Allah???

Čitano 6353 puta
Ocijeni
(0 glasova)

 Kaže Uzvišeni Allah u najveličanstvenijem ajetu za koji je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao :”Kada bi kur’anski ajeti bili zvijezde najsjajnija među njima bi bio Ajetul-Kursij”. U tom ajetu Allah kaže(u prijevodu značenja) :

“Allah je nema drugog boga osim Njega, Živi i Vječni. Ne obuzima ga ni drijemež ni san. Njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji.Ko se može pred njim zauzimati za nekoga mimo Njegovog dopuštenja. Zna ono što je bilo prije njih i ono što će biti poslije njih. A od onoga što On zna, drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegov Kursijj (predstolje) obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo, On je Svevišnji i Veličanstveni."(El-Bekare, 255)

Činjenice iz Astronomije

Čitano 5919 puta
Ocijeni
(0 glasova)

 Allah (swt) nam je jasno kazao da je Njegova Knjiga, Kur’an, objavljena kao opominjač i podsjetnik čitavom svijetu. Allah (swt) kaže:

Kur’an je doista svijetu cijelome opomena! - i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku!
(Prevod značenja Kur’ana 38:87-88)

Dakle, Kur’an je podsjetnik čitavom ljudskom rodu sve do Sudnjeg Dana. On sadrži informacije koje je čovjek saznavao kroz historiju ali i one koje čovjek saznaje i u današnje vrijeme. S obzirom da je svaki kur’anski ajet objavljen iz Allahovog znanja, Allah (swt) je rekao:

Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna…
(Prevod značenja Kur’ana 4:166)

Morske i okeanske dubine

Čitano 4352 puta
Ocijeni
(1 Glasaj)


Kur’an je vje?na mu’džiza i koja ne?e zastariti sve do Sudnjeg Dana i koja je dostupna svim ljudima bez obzira na njihove kulturne i obrazovne nivoe te vrijeme u kojem su živjeli. Beduin u pustinji kao i univerzitetski profesor ?e obojica u Kur’anu na?i nešto što ?e za njih biti dovoljno (kao dokaz istinitosti svih kur’anskih navoda op.p.).

U ovom poglavlju vam predstavljamo profesora Dorja Rao koji je specijalista na polju okeanske geologije i koji trenutno predaje na King Abdul-Aziz Univerzitetu u Džeddi, Saudijska Arabija. Sastali smo se sa njim i prezetovali mu brojne ajete iz Kur’ana koji sadrze nau?ne dokaze njegove istinitosti. Profesor Rao je bio zapanjen onim što je vidio i ?uo. ?itajuci interpretacije nekih kur’anskih ajeta kroz knjige iz odre?enih nau?nih oblasti, naišao je na diskusiju slede?eg ajeta:

Ili su (djela nevjernika op.p.) kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi - a onaj kome Allah ne da svjetlo ne?e svjetla ni imati.
(Prevod zna?enja Kur’ana 24:40)

Profesor Rao je potvrdio da su nau?nici danas upoznati sa tminama okeana za koje su saznali putem podmornica koje su im omogu?ile da zarone u okeanske dubine. Sama ljudska bi?a (dakle, bez ikakve opreme) nisu bila u mogu?nosti sti?i do više od 20 do 30 metara dubine. Oni koji su ronili u potrazi za biserima su to ?inili u plitkim vodama i ni oni nisu imali na?ina dosti?i dubine ve?e od navedenih. ?ovjek, dakle, nije sposoban preživjeti u dubokim i tamnim predjelima okeana (recimo na 200 ispod površine vode). Me?utim, ovaj ajet govori o fenomenu kojeg nalazimo samo na jako velikim dubinama.

Iz ovoga proizilazi da se Allahova izjava o mraku u dubokim prostranstvima mora ne odnosi na bilo koje more iz razloga što ne svako more može biti opisano kao more u kome su se tmine nakupile jedna iznad druge. Do ove vrste ‘naslaganog’ mraka u dubinama okeana dolazi iz dva razloga. Krajnji rezultat jeste postepeni nestanak boja do kojeg dolazi prelaskom svjetlosnih zraka iz jedne tmine (tamnog sloja) u drugu. Sun?eve zrake su sa?injene od sedam razli?itih boja i prilikom udara svjetlosti na vodu dolazi do disperzije (rasipanja) zraka od kojeg nastane ovih sedam zasebnih boja.

Na ovoj slici (14.1) vidimo svjetlosnu zraku kako prolazi kroz dubine okeana. Gornji dio (najbliži površini) je absorbovao crvenu boju u prvih 10 metara. Dakle, ukoliko bi ronioc stigao do 30 metara dubine i tamo bio ranjen, ne bi bio u stanju vidjeti svoju krv jer se crvena boja ne može vidjeti na ovoj dubini. Na isti nacin, kao što se vidi na slici, slijedi absorpcija narandžastih zraka. Potom slijedi absorpcija žutih zraka na dubini od 50 metara. Na 100 metera dubine nestaje i zelenih zraka, zatim na 200 više ne vidimo ni plave zrake itd. Dakle, iz ovoga vidimo da okeanske vode postepeno postaju sve tamnije i tamnije tj. da do zatamljena dolazi u svjetlosnim slojevima.

Slika 14.1 Izme?u 3% i 30% sun?evih zraka se odbije od morsku površinu. Potom dolazi do postepene absorpcije zraka (Izvor: Oceans, Elder i Pernetta, strana 27)$.

Što se ti?e drugog razloga zbog kojeg dolazi do pojave tmina na velikim dubinama on leži u postojanju mnogih prepreka koje zaklanjaju svjetlost (recimo morske stijene ili pak oblaci, kao što ?emo sada vidjeti op.p.).

Slika 14.2 Prikaz unutarnjih valova (Izvor: Oceanography, Gross, strana 204)$.

Svetlosne zrake o kojima govorimo dolaze od Sunca i absorbovane su od strane oblaka koji za uzvrat rasprsnu neke od njih. Kao posljedica ovoga, ispod oblaka dolazi do stvaranje jednog djelimi?no zatamljenog sloja (atmosfere op.p.). Ovo je (koriste?i terminologiju koju upotrebljava Kur’an op.p) prva tmina. Potom ove zrake dolaze do površine okeana gdje je jedan ljihov dio odbijen što morskim valovima daje blještav izgled. Iz ovog razloga, u slu?ajevima kada je more zatalasano, dolazi do razli?itog intenziteta ovog blještavila zbog razli?itih uglova pod kojim se valovi i zrake susre?u. Valovi, dakle, odbijaju dio svjetlosti i time prouzrokuju zatamljenje. Neodbijeni svjetlosni zraci prodru prema dubinama okeana te stoga vodu okeana i dijelimo na dva glavna sloja: gornji i dubinski. Gornji sloj je karakteristican po svojoj osvjetljenosti i toploti, a dubinski po tmini.

Ova dva dijela okeana imaju razli?ita svojstva i ?ak i oni su razdvojeni valovima (ili strujama). Ovi unutarnji valovi su otkriveni tek 1900. godine. Nau?nici su tek nedavno saznali da postoje i unutarnji valovi koji se formiraju izme?u slojeva (koji imaju razli?itu gustinu) na zbijenim mjestima njihovog spajanja. Ovi unutarnji valovi pokrivaju duboke vode mora i okeana jer one imaju ve?u gusto?u nego vode koje se nalaze iznad njih. I ovi valovi se mogu remetiti (razbijati) isto kao što se to može ?initi sa valovima na površini. Me?utim, unutarnji valove se ne mogu vidjeti golim okom nego se oni moraju detektovati putem ispitivanja promjene u temperaturi i slanosti vode na nekoj odre?enoj lokaciji.

Ispod ovih valova koji razdvajaju gornji i donji dio okeana dolazi do stvarnog potomljenja. Ribe na ovim dubinama ne vide jer su jedini ozvor svjetla u stvari njihova tijela. Dakle, ova tmina koja se nalazi ispod pokriva?a koji se prostiru jedan iznad drugog jeste tmina o kojoj Kur’an govori kada kaže: “…tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim…” (Prevod zna?enja Kur’ana 24:40)

Drugim rije?ima, iznad ovih valova (pokriva?a) postoji još prepreka (ili slojeva) koje su u obliku valova. Ovo se naravno odnosi na valove koje nalazimo na površini vode. Kur’an nam potom o tminama o kojima je rije? kaže: “…iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih…” (Prevod zna?enja Kur’ana 24:40)

Dakle, do tmine na velikim dubinama mora i okeana dolazi zbog svih spomenituh prepreka na koje svjetlos nailazi, te zbog absorpcije do koje dolazi.

Kur’an dalje u istom ajetu kaže:“…prst se pred okom ne vidi - a onaj kome Allah ne da svjetlo ne?e svjetla ni imati.” (Prevod zna?enja Kur’ana 24:40)

Dole vlada potpuna tama te ?ak i podmornice sa sobom moraju ponijeti izvore svjetlosi. Kako su ove informacije onda bile dostupne poslaniku Muhammedu (saws)?

Profesoru Rao smo prezentovali mnoge ajete koji govore o njegovoj užoj specijalnosti te smo ga upitali: “Šta vi mislite o postojanju ovih nau?nih informacija u Kur’anu? Kako je poslanik Muhammed mogao znati sve ove podatke prije 14 stolje?a?”

Profesor Rao je odgovorio: “Jako je teško zamisliti da su ovakve vrste spoznaja postojale prije 1400 godina. Mogu?e je da su o nekim stvarima ljudi imali površno razumijevanje, me?utim, opisati ove stvari ovako detaljno je jako teško. Stoga, ovo definitivno nije ljudsko znanje. Obi?no ljudsko bi?e nije bilo u mogu?nosti opisati ovaj fenomen sa toliko detalja. Smatram da su ove informacije morale do?i iz nadprirodnog izvora.”

Da, izvor ovog znanja mora biti neko ko je iznad nivoa ?ovjeka. Ni priroda sama po sebi ne može biti njegov izvor jer je ovo daleko iznad nivoa same prirode kao što je i daleko iznad ljudskih sposobnosti. Kao što smo vidjeli iz rije?i profesora Rao, ovo je nešto što se ne može pripisati nekom prirodnom bi?u jer ovo je zbilja govor onoga koji poznaje prirodu, univerzium i njihove tajne, kao što nam Kur’an govori:

Reci: "Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje…"
(Prevod zna?enja Kur’ana 25:6)

Kur’an je, dakle, došao od Allaha. Sva ova svjedo?enja nau?nika jedno za drugim nam dokazuju da ova uputa i svjetlo (tj. Kur’an) u sebi sadrži neosporne dokaze svoje istinitosti, jer Kur’an je izvor upute sve do Sudnjeg Dana.

 

Islam i nauka

Čitano 4127 puta
Ocijeni
(0 glasova)

 

Zapadna misao je danas u sred ljute bitke izme?u vjere i nauke.  Skoro je nemogu?e za savremenog zapadnog mislioca prihvatiti ?injenicu da postoji mogu?nost da religija i nauka imaju nešto zajedni?ko.  Biblija, u koju vjeruju krš?ani, kaže da je drvo ?iji su plodovi bili zabranjeni vjerovjesniku Ademu (as) bilo drvo znanja, te je on, nakon što je pojeo nešto s tog drveta, dobio odre?eno znanje koje ranije nije posjedovao.


Iz ovog razloga je Evropa provela dva stolje?a raspravljaju?i na temu da li ili ne prihvatiti nau?na saznanja koja su dolazila od muslimana.

Crkva je donije stav da je težnja ka takvom nau?non znanju uzrok originalnog grijeha (krš?ansto propovijeda da se ?ovijek ra?a sa uro?enim 'originalnim grijehom' op.p).  Biskupi su potporu svom stavu našli u Starom Zavjetu gdje se spominje da Allah (swt) nije bio zadovoljan Ademom (as) kada je ovaj pojeo plod s drveta i ovladao odre?enim znanjem, te mu je zbog toga bila uskracena Allahova milost.  Nau?no znanje je stoga bilo potpuno odba?eno od strane crkve kao nešto o ?emu je zabranjeno diskutovati. 

Kada su slobodni mislioci i nau?nici kona?no bili u stanju nadvladati mo? ckrve, krenuli su u osvetu time što su zauzeli kontra stav i gušili svaki utjecaj religije.  Ponijeli su se veoma ekstremno, a sve u cilju savladavanja mo?i crkve i svo?enja njenog utjecaja na usko i ograni?eno podru?je. 

Dakle, ako sa zapadnjakom u?ete u diskusiju oko religije i nauke, on se odmah na?e potpuno zaprepašten.  Me?utim, oni ne poznaju Islam.  Oni ne znaju da Islam daje vrlo visok status znanju i znanstvenicima, te ih, pored meleka, smatra svjedocima da nema drugog boga osim Allaha, kao što nam je i sam Allah (swt) rekao u Kur'anu:

Allah svjedo?i da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i u?eni...
(Prevod zna?enja Kur'ana 3:18)

Allah, slavljen i hvaljen neka je On, nam je tako?er rekao:

Znaj da nema boga osim Allaha...
(Prevod zna?enja Kur'ana 47:19)

Iz Kur'ana nam je poznato da je Ademu (as) data prednost nad melekima zbog posjedovanja znanja koje mu je Allah (swt) podario.  Kur'anska pri?a je u kontradikciji sa biblijskom za koju muslimani smatraju da je izvitoperena.  Prema Kur'anu, ?injenica da je Adamu (as) podareno znanje je znak po?asti a ne uzrok izgona iz Dženneta.  Dakle, kada ?ovjek u?e u razgovor o Islamu i nauci s misliocima sa zapada, oni o?ekuju argumente sli?ne onima na koje nailze u svojoj religiji i kulturi.  Iz tog razloga reaguju s iznena?enjem kada im se predstave kristalno jasne ?injenice iz Kur'ana i Sunneta. 

Me?u onima koji su se našli iznena?eni je i Dr. Joe Leigh Simpson, šef katedre za akušerstvo i ginekologiju, i ujedno profesor molekularne i ljudske genetike na Medicinskom Fakultetu Baylor u Houstonu (Texas, USA).  Kada smo se prvi puta susreli s njim, profesor Simpson je insistirao na provjeravanju istinitosti navoda u Kur'anu i Sunnetu.  Mi smo, me?utim, uspjeli otkloniti njegovu sumnju.  Prezentovali smo mu tekst koji nactrno opisuje razvoj embrija.  Pokazali smo mu da nas Kur'an informiše o tome da nasljedne i hromosomske karakteristike novog bi?a nastaju tek nakon uspješnog spajanja spermatozoida i jajne ?elije.  Kao što znamo, ovi hromosomi sadrže sve budu?e karakteristike novog ljudskog bi?a kao što su boja o?iju, kože, kose itd.

Dakle, mnogi detalji ?ovjekovog oblikovanja su odre?eni u njegovim hromosomima.  Ovi hromosomi se po?nu formirati u ranoj nutfah fazi razvoja embriona (više o terminu nutfah u narednom poglavlju op.p).  Drugim rije?ima, karakteristike novog ljudskog bi?a su odre?ene još na samom po?etku nutfah faze.  Uzvišeni Allah u Kur'anu isti?e ovu ?injenicu:

Proklet neka je ?ovjek! Koliko je on samo nezahvalan!  Od ?ega ga On stvara? Od kapi sjemena ga stvori pa mu odgovaraju?e karakteristike odredi.
(Prevod zna?enja Kur'ana 80:17-19)

U toku prvih 40 dana trudno?e, jedan za drugim, svi organi i dijelovi tijela se u potpunosti formiraju.  Na slici 2.1 možemo primijetiti da organi po?inju da se oblikuju i zauzimaju svoja mjesta, i zametak se ?ini uvijenim.  Vjerovjesnik Muhammed (saws) nas je u jednom hadisu informisao:

"U svakom od vas, svi dijelovi vašeg bi?a su sakupljeni u utrobama vaših majki u roku od 40 dana."(Hadis prenose Buhari i Muslim)


Slika 2.1

U drugom hadisu vjerovjesnika Muhammeda (saws) stoji:

"Nakon što nad zametkom (nutfah) pro?u 42 no?i, Allah pošalje meleka koji novom bi?u da oblik i napravi mu uši, o?i, kožu, meso i kosti.  Potom melek upita: 'Gospodaru, je li muško ili žensko?' i tvoj Gospodar odlu?i kako želi."  (Hadis prenosi Muslim)

Profesor Simpson je detaljno studirao ova dva hadisa i zapazio da prvih 40 dana ?ini jasno uo?ljivu zasebnu fazu u formiranju zametka.  Naro?ito je bio impresioniran apsolutnom preciznoš?u i ta?noš?u ta dva hadisa.  Nakon toga, profesor Simpson je prilikom prisustvovanja na jednoj konferenciji izrazio sljedece mišljenje: "... tako da nam pomenuti hadisi daju specifi?an vremenski okvir za osnovni razvoj zametka u prvih 40 dana.  Još jednom ?u ponoviti ono što je nekoliko izlaga?a jutros ve? naglasilo a to je da se do spomentuih hadisa nije moglo do?i na osnovu nau?nih saznanja koja su bila dostupna u vrijeme zabilježavanja tih hadisa." 

Profesor Simpson dalje kaže da religija može biti uspiješan vodi? u sticanju znanja.  Zapad je, kao što smo ve? rekli, odbio ovu tvrdnju.  Me?utim, sada imamo ameri?kog nau?nika koji kaže da religija, konkretno Islam, to može s uspjehom posti?i.  Analogno ovome, ako odete u fabriku i sa sobom imate priru?nik o radu fabri?kog pogona, zahvaljuju?i tom priru?niku sastavljenom od strane dizajnera i graditelja biti ?ete u stanju s lahko?om saznati koje se operacije tamo vrše.  Ako pak ne posjedujete ovaj priru?nik, sanse za razumijevanje brojnih procesa koje se u fabrici odvijaju su puno manje.

Profesor Simpson je tako?er izjavio:  "Po mom mišljenju, iz ovoga proizilazi da ne samo da ne postoji nesuglasje izme?u genetike i religije, nego religija u stvari može predvoditi nauku dodaju?i objavu nekim tradicionalnim nau?nim pristupima.  U Kur'anu postoje tvrdnje za koje je nauka pokazala da su ta?ne, što potvr?uje da su kur'anska saznanja došla od Allaha." 

Ovo je istina.  Muslimani, zaista, mogu biti predvodnici u sticanju znanja i otkrivanju ?injenica o svijetu oko nas.  Oni, tako?er, znaju kako iskoristiti to znanje kao dokaz postojanja Allaha, uzvišen i slavljen neka je On, i kao potvrdu poslanstva Muhammeda (saws).  Allah (swt) u Kur'anu kaže:

Mi ?emo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina.

A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod zna?enja Kur'ana 41:53)

Nakon što smo upoznati s primjerima zapanjuju?ih nau?nih ?injenica spomenutih u Kur'anu, i nakon što smo ?uli komentare objektivnih nau?nika o ovim ?injenicama, postavimo sebi slede?a pitanja:

a.)  Da li je mogu?e da je samo slu?ajnost to što su sva ova novootkrivena nau?na saznanja iz raznih oblasti nauke spomenuta u Kur'anu koji je objavljen prije 14 stolje?a?

b.)  Da li je mogu?e da je Muhammed (saws) ili neko drugo ljudsko bi?e autor Kur'ana?

Jedini mogu?i odgovor jeste da Kur'an mora biti doslovna rije? Boga (Allaha) objavljena od Njega.  Kur'an i jeste doslovna Allahova rije? koju je On objavio Svom vjerovjesniku Muhammedu (saws) preko meleka Džibrila.  Muhammed (saws) je memorisao Kur'an te ga zatim diktirao svojim ashabima.  Oni su ga tako?er memorisali a zatim zapisali da bi vjerovjesnik Muhammed (saws) potom potvrdio ta?nost njegovih citata.

Pored ovoga, vjerovjesnik Muhammed (saws) je zajedno sa melekom Džibrilom jedanput u toku svakog mjeseca Ramazana ponovno provjeravao Kur'an, a u posljednjoj godini svoga života je to u?inio dva puta.  Od samog objavljivanja Kur'ana pa do današnjeg dana, uvijek je postojao ogroman broj muslimana koji su doslovno znali ?itav Kur'an napamet.  Neki su od njih ?ak uspijevali memorizirati Kur'an do svoje 10. godine života.  Stoga, nije iznena?enje da ni jedno slovo u Kur'anu nije promjenjeno u proteklim vijekovima. 

Kur'an koji je objavljen prije 14 stolje?a spominje ?injenice koje su tek nedavno otkrivene od strane dokazanih nau?nika.  Ovo bez sumnje potv?uje da Kur'an mora biti doslovna rije? Allaha, objavljena od Njega Muhammedu (saws), te dokazuje da je Muhammed (saws) zaista poslanik i vjerovjesnik poslan od Allaha.  Nemogu?e je zamisliti da je bilo ko prije 1400 godina mogao imati znanje o ?injenicama otkrivenim ili dokazanim tek nedavno i to uz pomo? savremene opreme i složenih nau?nih metoda.

 

Ocijeni
(0 glasova)

 


Predstavljamo vam profesora Shroeder-a iz zapadnje Njema?ke, stru?njaka u oblasti istraživanja mora. Susreli smo ga na senimaru nau?nika koji se bave izu?avanjem fenomena morskih prostranstava koji se održao na King Abdul-Aziz Univerzitetu u Džeddi, Saudijska Arabija.

Ja sam (odnosi se na šejha Az-Zindanija op.p.) na tom seminaru održao predavanje na temu “Fenomen mora izme?u nau?nih otkri?a i kur’anskih ajeta”. Dan nakon mog predavanja, profesor Shroeder je na jednom od naših skupova ustao i prokomentarisao ono što sam ja izložio u svom predavanju. Otpo?eo je slede?im rije?ima:

“Želio bih komentirati na predavanje koje nam je ju?e održao šejh Az-Zindani, te bih tako?er želio ista?i da jako cijenim uklju?ivanje tog predavalja u okvir jednog ovakvog nau?nog skupa. Bitno je da svaka osoba, bila ona musliman ili kriš?an kao što sam ja, ne treba posmatrati nauku samu za sebe (kao jedinku odvojenu od ostalih stvari), nego je treba posmatrati u jednom širem okviru. Na taj na?in ?e se, kada do?e do usporedbe nauke sa religijom, vidjeti i njeno mjesto u tom okviru.”

Nakon ovoga, profesor Shroeder je nastavio diskutovati vezu izme?u nauke i religije. Ukazao je na ogromno razilaženje na koje se nailazi posmatraju?i nauku i neke od religija zbog netrpeljivosti (odbojnosti) koja postoji izme?u religijskih lidera i velikih umovima prirodnih nauka. Me?utim, profesor Shroeder je bio zapanjen kada je upoznat sa istinitim navodima sadržanim u raznim kur’anskim ajetima. Njegov komentar je bio:

“U mnogim religijama nalazimo da njihovi predstavnici (predvodnici) misle da nauka može nešto oduzeti od religije. Ukoliko nauka napreduje, religija mora ?initi korake nazad i od nje se bespravno i nasilno prisvaja. Me?utim, ovdje vidimo jedan potpuno druga?iji pristup stvarima. Šejh Az-Zindani nam je pokazao da nauka u stvari potvr?uje ono sto Kur’an govori, tj. ono što je prije puno, puno godina re?eno u Kur’anu. U stvari, mislim da je bitno naglasiti na nau?nici u stvari tek sada otkrivaju ono što je ve? ranije re?eno. Za nau?nike iz svih država je na simpozijima bitno u?estvovati, diskutovati i složiti se (do?i do zajedni?kih zaklju?aka), i ja sam siguran da svi mi odavde idemo ku?i razmisljaju?i više o vezi izme?u religije i nauke o morima.”

Postaje nam jasno da ono što nam je Kur’an u?inio dostupnim prije 1400, nau?nici otkrivaju danas. Na nama ostaje da se zapitamo: “Ko je poslanika Muhammeda informisao o svemu ovome? Ko mu je kroz Kur’an i Sunnet objavio ovo znanje koje istinitim potvr?uju nau?nici današnjice ma ko oni bili: astronomi, istraživa?i morskih prostanstava, geolozi ili specijalisti u bilo kojoj drugoj nau?noj oblasti?” Nakon što je saslušao sve što smo mi imali re?i, profesor Shroeder je sa punom pouzdanoš?u izjavio slijede?e:

“Ne postoji nešto što se zove ‘nauka na jednoj strani, a religija na drugoj’. Ljudi ne razgovaraju jedni sa drugima ali ipak idu u istom pravcu. U duhu rije?i šejha Az-Zindanija, svi govore iste stvari samo drugim jezicima: jedni govore jezikom nauke a drugi jezikom Svete Knjige.”

Profesor Shroeder dakle jasno zahtijeva da se ove ?injenice predstave svima u svijetu, pogotovo nau?nicima u njihovim istraživa?kim centrima, i na svim jezicima, kako bi ih oni jednostavnim mogli razumjeti te kako bi bila pojašnjena istinita veza izme?u nauke i religije. U slu?aju Islama, rije? je o religiji koja je ostala ?ista, sa?uvana od iskrivljenja i falsifikovanja. Kao rezultat, istinska saznanja (spoznaje) se moraju složiti sa ovom istinitom religijom. Kur’an kaže:

"…Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju…”
(Prevod zna?enja Kur’ana 39:9)

“Znaj da nema boga osim Allaha…”
(Prevod zna?enja Kur’ana 47:19)

“…Posmatrajte ono što je na nebesima i na Zemlji!…”
(Prevod zna?enja Kur’ana 10:101)

Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju;
i stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su ?vrsto ubije?eni;
i smjena no?i i dana i kiša, koju Allah s neba spušta da pomo?u nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova - dokazi su za ljude koji imaju pameti. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo pa u koje ?e - ako ne u Allahove rije?i i dokaze Njegove oni vjerovati?

(Prevod zna?enja Kur’ana 47:19)

Dakle, religija nas podsti?e da sti?emo znanje te nam nare?uje da duboko razmišljamo o univerzumu u svjetlu nau?nih dostignu?a vremena u kojem živimo.

 

Faze u razvoju embria

Čitano 4008 puta
Ocijeni
(0 glasova)

 

Predstavljamo vam Dr. G. C. Goeringer-a, predava?a na predmetu medicinske embriologije na katedri za ?elijsku biologiju Medicinskog Fakulteta na Georgetown Univerzitetu u Washington-u, D.C..  Imali smo priliku sastati se sa Dr. Goeringerom i tom prilikom smo ga pitali da li je historija embriologije zabilježila bilo koga ko je spominjao razli?ite stadije u toku razovoja embria, te da li je u vrijeme poslanika Muhammeda (saws) ili u vijekovima poslije njega postojala ikakva literatura iz oblasti embriologije koja je isticala te stadije, ili se pak do spoznaje ?injenice da se razvitak embria odvija u fazama došlo tek polovinom 19. Stolje?a.  Odgovor koji smo dobili je bio da su još stari Grci pokazivali interes za izu?avanje emgriologije te da su mnogi od njih pokušali opisati šta se to dešava sa fetusom i kako se on razvija.


Mi smo se složili sa profesorom Goeringerom da je Aristotel, pored ostalih, nastojao iznijeti teorije o detaljima ovog pitanja, me?utim, šta je bilo sa spomenom o fazama razvoja?

Nama je poznato da o ovim fazama nije bilo govora sve do polovine 19. stolje?a, a njihovo postojanje nau?no nije bilo dokazano sve do pocetka 20. stolje?a.  Nakon duge diskusije, profesor Goeringer je potvrdio da prije ovoga otkri?a od prije oko 100 godina nije bilo pomena ni o kakvim fazama u razvoju embria.  Mi smo ga potom upitali da li postoji specifi?na terminologija koja se veže za ove faze sli?no terminologiji koja se nalazi u Kur'anu.  Njegov odgovor je bio negativan.  Nase sljede?e pitanje je glasilo: "Koje je vaše mišljenje o terminima koje Kur'an koristi prilikom opisivanja stadija kroz koje fetus prolazi?".  Povno je uslijedila duža diskusija da bi nakon toga Dr. Goeringer na Osmoj Saudijskoj Medicinskoj Konferenciji održao predavanje na tu temu.  U svom predavanju je istakao ?injenicu da nau?nici do nedavno upošte nisu bili svjesni postojanja ovih faza te je ukazao na sveobuhvatnost i preciznost spomenutih kur'anskih izraza korištenih za opis razvoja fetusa, izraza koji jasno ukazuju na potpunu istinu.  Poslušajmo rije?i profesora Goeringera kojima on izražava svoje mišljenje:

"U relativno malom broju ajeta, Kur'an sadrži sveobuhvatan opis ljudskog razvoja od momenta spajanja polnih ?elija pa sve do formiranja organa.  Ovakav zapis, uklju?uju?i klasifikaciju, terminologiju, opis, kompletnost i jasnost, predhodno nije postojao.  U ve?ini slu?ajeva, ako ne i u svim slu?ajevima, ovaj opis je na vijekove stariji od onoga što na ovu temu nalazimo u tradicionalnoj nau?noj literaturi."

Za?etak bez oca - mašta ili stvarnost?

Dijalog sa profesorom Goeringerom nas je doveo to rasprave o ?injenici koja je tek nedavno otkrivena i koja bi trebala eliminisati svaku kontraverziju po pitanju na koje se odnosi ovaj podnaslov.  Iako je ro?enje Isaa (as) od strane djevice dio krš?anskih vjerovanja, neki me?u njima insistiraju da je Isa (as) morao imati oca jer je ro?enje djeteta od strane djevice "na?no nemogu?a stvar".  Oni na ovome insistiraju a izgleda ne znaju da do za?e?a zbilja može doci i bez intervencije oca (bez polnog odnosa op.p).  Kur'an im odgovara i navodi primjer stvaranje Adema (as):

Isaov slu?aj je u Allaha isti kao i slu?aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.
(Prevod zna?enja Kur'ana 3:59)

Postoje tri primjera koja ukazuju na tri razli?ita na?ina nastanka zivota:

1.      Adem, koji je stvoren i bez majke i bez oca;

2.     Hava, koja je stvorena bez majke;

3.     Isa, koji je stvoren bez oca.

Dakle, onaj koji je bio sposoban da Adema (as) stvori i bez majke i bez oca je, tako?er, bio sposoban stvoriti Isaa (as) samo od majke a bez oca.  Uprkos ovome, krš?ani i dalje nastavljaju insistirati na svojoj teoriji iako im je Allah (swt) poslao mnoge dokaze koji ukazuju na njihovu pogrešku.  Kada su upitani zašto ustrajavaju na svome stavu po ovom kontraverznom pitanju, odgovaraju da nikada nisu vidjeli niti ?uli da je iko ikada došao na ovaj svijet bez oca ili majke.  Me?utim, moderna nauka nam danas kazuje kako mnoge životinje i stvorenja ovog svijeta bivaju ro?eni bez oplodnje od strane mužjaka date vrste.  Na primjer, mužjak p?ele nije ništa drugo do jaje koje nije oplo?eno od strane mužjaka, dok od jajeta koje mužjak oplodi nastaje ženak ose.  ?ak šta više, mužjaci p?ele nastaju od jaja p?ele matice i, kao što smo ve? naveli, bez oplodnje mužjaka.  Životinjski svijet je prepun ovakvih primjera.  Nauka danas, tako?er, ima mogu?nost proizvesti odre?ene stimulanse koji djeluju na jaja ženke nekih organizama tako da do razvoja do?e bez oplodnje od strane mužjaka. 

Pogledajmo izjavu profesora Goeringera: "Gledaju?i na ovaj problem s jedne druge ta?ke gledišta, bitno je ista?i da neoplo?ena jaja mnogih vrsta vodozemaca i nižih oblika sisara mogu biti aktivirana mehani?kim putem (npr. probadanjem iglom), ili fizi?kim putem (recimo toplotom), ili hemijskih putem (koriste?i razne hemijske supstance) te na taj na?in nastaviti svoj razvoj.  Kod nekih vrsta, ovakav oblik obnavljanja je normalan."    

Allah (swt) nam je ponudio definitivan odgovor i iskoristio Adema (as), u kojeg i sami krš?ani vjeruju, kao primjer ljudskog bi?a koje nema ni oca ni majke.  Me?utim, kriš?ani smatraju nemogu?om ?injenicu da ?ovjek moze biti ro?en bez oca uprkos navedenoj analogiji koju im Allah (swt) u Kur'anu pruža na primjeru Adema (as):

Isaov slu?aj je u Allaha isti kao i slu?aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.
(Prevod zna?enja Kur'ana 3:59)

Allahova je volja da smo došli do takvih nau?nih saznanja i otkri?a koja jedno za drugim potvr?uju istinu koja je objavljena u Kur'anu.  Zna?enje pojedinih ajeta uspjevaju spoznati jedino prvaci me?u u?enjacima i nau?nicima što ukazuje da ?uda koja Kur'an nudi nikada ne?e izgubiti na vrijednosti niti ?e biti iscrpljena.

Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga.
(Prevod zna?enja Kur'ana 34:6)

Allah, slavljen i uzvišen neka je On, je u Kur'anu rekao:

A sigurno ?ete saznati vijest njegovu nakon (izvjesnog) vremena.
(Prevod zna?enja Kur'ana 38:88)

Allah (swt) je, tako?er, rekao

Svaki nagovještaj (predskazanje)ima svoje vrijeme, i vi ?ete znati!
(Prevod zna?enja Kur'ana 6:67)

Kao što je i rekao:

Mi ?emo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod zna?enja Kur'ana 41:53) 

 

Sveta knjiga Islama

Čitano 4364 puta
Ocijeni
(0 glasova)

Sveti Kur`an je objava data Poslaniku Muhammedu(neka je na njega mir I spas). To je poslednja I kona?na objava od Bogaza ?ovje?anstvo. Dakle Kur`an je knjiga za sva vremena, uputa za sve ljude. U suštini, to je knjiga za one koji razmišljaju. Jezi?ko ?udo, njen stil u arapskom jeziku je bez premca nad bilo kojim drugim govorom. Kur`an sadrži više nau?nih ?uda koja ne bi mogla biti poznata u to vrijeme, kao I proro?anstva o budu?im dogadjajima.

šta ga još ?ini jedinstvenim? Kur`an je sa?uvan još od vremena Poslanika, bivaju?i tako jedina Božanska knjiga koja je ostala nepromjenjena, na njegovom izvornom jeziku, potpuno netaknuta, kao u vrijeme njegovog objavljivanja. To je isti Kur`an koji je objavljen prije 1400 godina koji danas imamo. U stvari, Kur`an je jedina knjiga na svijetu koja se memoriše od korica do korica u srcima miliona ljudi. Ako biste željeli da u?ite više o Kur`anu, I imate bilo kakvih pitanja, onda se osje?ajte slobodnim da pitate na Chat Islam Online, mi smo više nego sre?ni da vam odgovorimo.

Vi ste ovdje: Sveta knjiga Islama