ZAŠTO JE MUSLIMANIMA PROPISAN POST

Ocijeni
(0 glasova)

Ako bi ?ovjek pažljivo pogledao u šerijatske tekstove zasigurno bi se iznenadio vidjevši koliko je vjera Islam potpuna i sveobuhvatana, da svakoj stvari pridaje pažnju onoliko koliko zaslužuje. Mnogo je ljudi, a naro?ito u današnjem vremenu, koji imaju pogrešna ubje?enja i vizije o vjeri Islamu. Faktori koji su prouzrokovali ta neispravana ubje?enja su mnogobrojni, nerijetko je neznanje i nepoznavanje principa i na?ela vjere faktor koji ?ini da ljudi imaju pogrešna ubje?enja o vjeri Islamu. Nekada su pogrešna interpretacija Islama od strane muslimana i nemar u pojašnjavanju i dostavljanju originalne vjere ljudima bili razlogom da su mnogi zamrzili Islam ili da, u najmanju ruku, o njemu imaju mnoge predrasude.

Ako na sve to pridodamo trud i napor koji nevjernici-neprijatelji ?ovje?anstva- ulažu kako bi Islam prikazali u o?ima ljudi vjerom terorizma, nasilja, a muslimane, kao sljedbenike te vjere, konzervativnim, zaostalim, netolerantnim, tada ?e nam biti kristalno jasno zašto ljudi u velikom broju slu?ajeva imaju pogrešna ubje?enja o jedinoj priznatoj vjeri kod Allaha, vjeri koja je derogirala i dokinula prijašnje vjerozakone, vjeri Islamu. Tada ?e nam biti jasno zašto neprijetelji ?ovje?anstva vrije?aju insana koji je poslan kao milost svjetovima, da bi, Allahovom voljom, ?ovje?anstvu pokazao put iz dubokih tmina zablude na svijetlost upute, sre?e i zadovoljstva na dunjaluku prije sre?e i zadovoljstva na budu?em svijetu.

 

 

2

U ovom tekstu ?emo pokušati spomenuti neke tajne propisivanja posta, ovog velikog badeta, kako bi se po ko zna koji put uvjerili u istinitost ?injenice da je Islam savršena vjera, i da je pogrešno ubje?enje velikog broja muslimana i nevjernika da vjera Islam nema nikakve veze sa ?ovjekovim svakodnevnim životom. Ubje?enje da se vjera prakticira samo u unutrašnjosti džamije, a kada izi?eš iz nje da se život, ponašanje, izgled muslimana ni u ?emu ne razlikuje od života, ponašanja, izgleda nevjernika. Pitanje koje bi svako od nas trebao da postavi sebi; da li smo ikada razmišljali o razlozima propisivanja posta? To, da je muslimanima nare?en i da im je to jedan od temelja vjere da poste jedan od dvanaest mjeseci u godini?

Da li smo postavili sebi pitanje; da li Uzvišenom Allahu treba naše gladovanje, sustezanje od vode, pi?a i svega onoga što kvari post, ili propisivanje tog posta nosi sa sobom mudrosti i koristi koje koriste ?ovjeku u ovodunjalu?kom životu? Da Uzvišenom Allahu nije potrebno naše gladovanje i da je post priopisan zbog koristi koje se vra?aju nama ukazuju nam rije?i Allahovog miljenika koje je zabilježio imam Buhari od Ebu Hurejre r.a.:

“Ko ne ostavi laž i rad po njoj -niti vrije?anje drugih- Allahu nije potrebno njegovo ostavljanje hrane i pi?a.“(br.1903)

Koliko je muslimana koji kada poste to drugi ne primje?uju na njegovom ponašanju sve dok on to ne kaže, a trebalo bi da se tragovi posta vide na ?ovjekovom ponašanju.

Post je propisan da bi se pove?ala ?ovjekova bogobojaznost, strah od Uzvišenog Allaha

Na to nam jasno i nedvosmisleno ukazuju rije?i mudrog zakonodavca, Uzvišenog Allaha: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijaha klonili, da bi ste se Allaha bojali.“ Da li naš post nama pove?ava strah od Allaha ili ne pove?ava, da li smo postigli korist posta koja je spomenuta u ovom ajetu?

Nerijetko se dešava da se dan u kojem ljudi poste i dan u kojem ne poste ne razlikuju ni po ?emu. ?ovjek izlazi iz ramazana isti onakav kakav je bio i prije ramazana, a da smo postili postom koji od nas traži Mudri Zakonodavac ne bi bilo tako.

 

 

3

Dan u kojem postimo razlikovao bi se od dana u kojem ne postimo, naše stanje poslije ramazana bi se razlikovalo od našeg stanja prije ramazana. Zar nije apsurd, da ?ovjek u toku posta može da ostavi i da se strpi od onoga što mu je u osonovi dozvoljeno i ono što mu koristi; hranu, pi?e, spolni odnos, a ne može da se strpi od stvari koje su mu zabranjene i ?ije ?injenje u velikom broju slu?ajeva nosi sa sobom velike štete, kako po po?inioca tako i po društvo u kojem živi.

?udno, zar ne?! Zar Gospodar zbog kojeg si ostavio dozvoljene i korisne stvari u toku posta nije Živ i Vije?an, u ramazanu i izvan njega? Imam osje?aj da velik broj ljudi vjeruje da je Uzvišeni Allah živ samo u ramazanu, i da je dovoljno da obožavamo Allaha pokoravaju?i mu se u ramazanu a da sa prvom jacijom u ševalu se vra?amo starom na?inu življenja.

Možda to ljudi ne govore svojim jezicima ali njihovo ponašanje i djela ukazuju na to. Zamislite da ?ovjek ima baštu koju jedanaest mjeseci tokom godine prekriva snijeg, a jedan preostali mjesec snijeg se topi i sunce obasijava tu baštu. Da li bi taj mjesec dana bio dovoljan da ?ovjek zasije usjeve i da do?eka plodove od kojih zavisi njegova egzistencija?

Sigurno bi taj ?ovjek umro od gladi. Tako je i sa nama, kako o?ekivati Allahovu milost na Sudnjem danu ako smo jedanaest mjeseci u godini bili nepokorni Gospodaru i oglušivali se o njegove naredbe a jedan mjesec u toku godine- samo- bili pokorni.

Zamislite da imate roba koji vam je poslušan jedan mjesec u godini a jedanaest mjeseci je nepokoran, da li bi bili zadovoljni tim robom ili bi gledali da ga se riješite i da na?ete nekoga ko ?e, minimalno, biti pokoran pola godine, i više.

Post je propisan kao prilika da se ?ovjek pokaje i okrene novu, bijelu stranicu u svome životu.

Kada bi ljudi razmišljali o postu sigurno bi shvatili da je period ramazana idealna prilika da se pokajemo za po?injene grijehe i da crne stranice našeg života zatvorimo i okrenemo novu, bijelu stranicu života. O vrijednosti pokajanja ?ovjeku muslimanu ne treba govoriti jer je on svjestan toga.

 

 

4

A da pokajanje nema drugih koristi osim da Allah voli one koji se kaju, da se Allah raduje pokajanju svojih robova više nego što bi se ?ovjek obradovao izgubljenoj devi u pustinji na kojoj mu je voda i hrana, da je Allah obe?ao da ?e pokajnike pomo?i imecima, ?estitim porodom i kišom, da je obe?ao da loša djela pokajnika, ne samo da ?e ih oprostiti, ve? ih u dobra pretvoriti, to bi bio dovoljan razlog da ?ovjek musliman žudi za pokajanjem.

Pogledajmo samo koliko nam je to olakšano u ramazanu. Uzvišeni Allah je iz svoje milosti, potsti?u?i robove na pokajanje u?inio da šejtani budu zatvoreni u ramazanu. Istinitost hadisa koji govore o tome primjetna je na svakom koraku. Ljudi koji tokom cijele godine ne znaju za Islam niti njegove principe u ramazanu dolaze u džamiju, pokorno padaju Uzvišenom Gospodaru na sedždu. Ljudi koji su iskušani nekim od poroka, u ramazanu strpljivo ostavljaju te poroke, traže?i time Allahovu milost, Njegov oprost, vje?nu nagradu džennet. Ljudi koji izvan ramazana ne mogu zamisliti dan bez ispušene kutije cigara, u ramazanu smognu snage da ostave duhan od pojave zore pa sve do zalaska sunca.

Žene, koje tokom cijele godine razgoli?ene šetaju ulicama našega grada i na taj na?in prkose Milostivom Allahu, i one u ramazanu pobijede šejtana na momenat pa pokriju svoje tijelo i odlaze u džamiju kako bi u džematu klanjale teravih namaz. Koliko je onih koji izvan ramazana ne mogu da zamisle dan bez alkohola, a u ramazanu smognu snage da ostave alkohol, i ne samo u danima ramazana, ve? tokom cijelog mjeseca. Sve su to pokazatelji istinitosti hadisa u kojima je Allahov Poslanik kazao da kada nastupi mjesec ramazan šejtani se sputavaju i povezuju u lance. Ovakav ambijent svuda oko nas zasigurno mnogo olakšava onima koji žele da se pokaju za ono što su po?inili u prošlosti. Ovaj mjesec je velika prilika za sve da okrenemo novu stranicu u našem životu, da se pokajemo za po?injene grijehe.

Ako sada u ovom blagoslovljenom mjesecu ne donesemo ?vrstu odluku da ?emo ostaviti grijehe koje smo svijeno ili nesvijesno ?inili prije ramazana, pa kada ?emo. Ne smijemo dopustiti sebi taj luksuz pa da kažemo „ja sam mlad, imam ja još vremena, pokajat ?u se slijede?eg ramazana“.

Zaista su to izgovori koji nemaju nikakvu težinu, jer kako odga?ati pokajanje za momenat koji ti niko ne može garantovati da ?eš doživjeti.

 

 

5

Pogledajmo oko sebe pa ?emo vidjeti da je mnogo onih koji su bili naših godina ali više nisu me?u živima. Oni su otišli svome Gospodaru, a da li su se pokajali prije odlaska? Da li su propustili priliku da se rasterete velikog bremena grijeha, za koje ?e sigurno polagati ra?un na Sudnjem danu. Ako su oni prokockali tu šansu, pa zar da i mi padnemo u istu grešku, ili ?emo se okoristiti od tu?ih grešaka i ne?emo ?ekati da svaku stvar u?imo na sopstvenim greškama, jer je to ponekada i nemogu?e, kao u ovom slu?aju.

Zato, cijenjeni brate i poštovana sestro, ?vrstu odluku donesi da ?e ovaj ramazan biti prekretnica tvoga života, da ?eš od ovog ramazana ostaviti poroke koji ne samo da su zabranjeni na?elima ove savršene vjere, ve? nose sa sobom mnoge štetne posljedice kako po pojedinca tako i po društvo u kojem po?inioc živi.

?vrsto odlu?i da ?eš od ovog ramazana ostaviti loše društvo koje te svakim danom sve više i više odvodi u ponor, koliko je samo omladinaca upropašteno jer nisu smogli snage da ostave loše društvo. Omladinci koji su više nego potrebni ovom napa?enom društvu. Koliko je omladinaca katastrofalno završilo svoju životnu karijeru, koji su umrli kao ovisnici o drogi, oboljeli od side i mnogih drugih neizlje?ivih oboljenja.

Doživjeli su poniženje još na ovom svijetu, a ono što ih ?eka na onom svijetu je mnogo teže i bolniije. Koliko je djevojaka koje su izgubile svaki vid vrijednosti kao posljedica druženja sa lošim društvom, ?emu vrijedi dijevojka koja je izgubila nevinost –?ednost- još u osnovnoj školi, prije nego li je postala punoljetna?!

?emu vrijedi djevojka koja je zatrudnila prije braka i zbog toga se morala udati ili se o?istiti, kako bi se sa?uvala od ovodunjalu?ke sramote?! Zar da takve žene odgajaju budu?e generacije, zar ?e takva žena biti vjerna svome mužu? A vrijedi li živjeti u braku u kojem muž nije siguran da ga njegova supruga ne vara s nekim s kim je imala veze još prije braka.

Ovo su samo neke posljedice druženja sa lošim društvom, a kada bi smo htjeli da spomenemo sve negativne posljedice druženja sa lošim društvom trebalo bi nam mnogo vremena. Zato, ponavljam, cijenjeni brate i poštovana sestro, ?vrstu odluku donesi da ?eš od ovog ramazana ostaviti loše društvo i ono ?emu oni pozivaju.

 

 

6

Ne dozvoli sebi da budeš od onih koji ?e kazati kada do?u na Sudnji dan: „Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govore?i: "Kamo sre?e da sam se uz Poslanika pravog puta držao, kamo sre?e, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priop?en bio!" – a šejtan ?ovjeka uvijek ostavlja na cjedilu –“

Post nas u?i da smo neprestano pod nadzorom Uzvišenog Gospodara.

Islamski u?enjaci ?esto spominju da je post jedini ibadet u kojem se ?ovjek ne može pretvarati i da to ?ini kako bi se pokazao pred ljudima.

Kako to? Zato što ?ovjek može da kaže ljudima da posti a u stvari on ne posti, jer je to nemogu?e provjeriti. Ko ?ovjeka vidi kada je sam u ku?i, kada zaklju?a ku?na vrata i navu?e zastore na prozore? Posta?, iako zna da ga u tom momentu niko ne vidi, samo iz straha od Allaha ne poseže za onim što kvari post. To je ta korist koju trebamo uzeti od propisivanja posta, da taj osje?aj Allahovog neprestanog nadzora nad nama iz ramazana prenesemo i u druge mjesece tokom godine.

Kada htjednemo da u?inimo ono što nam je Uzvišeni Allah zabranio, da se sjetimo Njegovog neprestanog nadzora nad nama, da to ostavimo kao što smo u ramazanu ostavili jelo i pi?e koje je u osnovi, izvan ramazana, dozvoljeno, i druge stvari koje kvare post.

Žena, kada htjedne izi?i iz ku?e nepropisno obu?ena, da se sjeti da je neprestano pod nadzorom Uzvišenog, da je neprestano pod nadzorom Onoga zbog kojeg je ostavljala jelo i pi?e u ramazanu u momentima kada je niko nije vidio. Mladi? koji sjedi u parku sa djevojkom i nagovara je na razvrat da se sjeti da ga tog momenta vidi Onaj zbog kojeg je ostavljao jelo i pi?e u momentima kada ga niko nije vidio.

Zar nije apsurd, da ?ovjek u ramazanu ostavlja ono što mu je izvan ramazana dozvoljeno, hranu i pi?e, strahuju?i od Allaha, znaju?i da ga On neprestano vidi i ?uje, a da nakon ramazana ne osje?a Njegov neprestani nadzor onda kada ?ini stvari koje su zabranjene u ramazanu i izvan njega. Pitanje koje se samo postavlja; da li smo o ovoj koristi posta u ramazanu ikada razmišljali, da li smo se ?udili našoj naivnosti i kontradiktornosti.

 

 

7

Post nas u?i tome da ne gubimo nadu u popravljanje stanja u našem društvu, društvu koje se odalo svim grijesima koji su im zabranjeni od strane Mudrog Zakonodavca.

Stanje muslimana je sigurno više nego jadno u svakom pogledu, materijalnom,

duhovnom, ekonomskom, politi?kom. Ali, to ni u kom slu?aju ne zna?i da se stanje ne može popraviti. Šta je to u?inilo Arape, koji su bili jedan od najbijednijih naroda u vremenu u kojem se pojavio Poslania, da su postali vodi?i svijeta u svakom pogledu; materijalnom, ekonomskom, duhovnom. Ništa drugo osim njihovo pridržavanje za na?ela i principe Islama. Mjesec ramazan je idealna prilika i veliki pokazatelj da je mogu?e popraviti jadno stanje ummeta.

Ljudi koji su tokom cijele godine kršili Allahove granice u svakom pogledu sa prvom no?u ramazana ostavljaju mnoge grijehe i mnoge loše navike. To nije samo slu?aj sa muslimanima naših prostora, to je slu?aj sa muslimanima cijeloga svjeta. Muslimani preko no?i ostavljaju ono što im je Uzvišeni Allah zabranio i na taj na?in, za kratko, kre?u putem koji im obe?ava uspjeh i sre?u na dunjaluku prije uspjeha i sre?e na onom svjetu.

Muslimani preko no?i od pojave zore pa do zalaska sunca ostavljaju ono što ?e pokvariti post pa makar to u osnovi bila dozvoljena stvar.

Pa zar ne mogu da nastave tako tokom cijele godine, da žive životom pokornih Allahovih robova, koji se pokoravaju Gospodaru tokom cijele godine, a ne samo u jednom mjesecu. Malo je onih koji ?e uzeti ovu korist od propisivanja posta, jer velik broj ljudi ne posti na na?in koji od njega traži Islam. Da ?ovjek posti, a da sa njime posti njegov jezik, njegove o?i, njegove ruke, njegove noge.

Da poste njegove o?i od gledanja onoga što mu nije dozvoljeno, od gledanja u otkrivene žene, bez razlike na ulici ili na televiziji. Suprotno tome, da svoje o?i uposli onim što ?e mu koristiti, kao što je u?enje Kur'ana, ?itanje korisne literature. Da posti njegov jezik od laži, ogovaranja. Suprotno tome, da ga uposli u onome što ?e mu koristiti kao što je spominjanje Allaha, u?enje Kur'ana i mnoge druge korisne stvari.

Da poste sa njime njegove ruke, od bespravnog uzimanja imetka, od mita, od kra?e i da pokuša da ih uposli u onome što ?e mu koristiti.

 

 

8

Da sa njim poste njegove noge od hodanja prema onome što nije dozvoljeno, da poste od odlaska u kafanu, diskoteku i da ih uposli u onome što je dobro kao što je odlazak u džamiju radi obavljanja namaza, obilazak poznanika i rodbine. Onaj ko bude postio na ovaj na?in, od njega je o?ekivati da i nakon ramazana ostane na tome, da to bude prvi korak u popravljanju jadnog stanja muslimana. Jer, ne mogu?e je da popravljamo stanje drugih ako sami sebe nismo popravili.

Zato kažemo, ovaj mjesec je idealna prilika da se kora?i prvi korak ka popravljanju jadnog stanja muslimana. Moramo biti svjesni da se od nas o?ekuje da kora?imo prvi korak a zatim da o?ekujemo pomo? od Uzvišenog Allaha. Kaže Uzvišeni Allah: “Allah ne?e izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.“ Ako mi kora?imo prvi korak na tom puti, sigurno ne?e izostati pomo? Uzvišenog i Svemogu?eg Allaha.

Post nas u?i lijepom moralu, lijepom ponašanju pa makar i kada budemo vrije?ani od strane drugih

Tu korist ?e tako?er posti?i oni koji budu postili onako kako od njih traži Islam, a ne?e je posti?i oni koji poste tako što ostavljaju hranu i pi?e ne mijenjaju?i ništa kod sebe u vremnu posta. Poslušajmo smijernice najboljeg insana koji je ikada kro?io Allahovom zamljom, rije?i Allahovog Poslanika, koje je zabilježio imam Buhari od Ebu Hurejre r.a.: “Post je štit, kada neko od vas posti neka ostavi ružan i vulgaran govor, neka ne podiže svoj glas u opho?enju sa drugima, a ako ga neko bude vrije?ao ili napadao neka kaže „Ja postim“.“

Kako su divne smijernice Allahovog Poslanika njegovim sljedbenicima, kako bi sretno živjeli kada bi ih se pridržavali.Kada bi ?ovjek uspio da sa?uva svoj jezik tokom mjeseca ramazana sigurno bi to bio veliki korak u ostavljanju ružnih i vulgarnih rije?i koje velik broj ljudi koristi u svakodnevnom životu, do te mjere da su odre?ene vulgarne uzre?ice postale normalana pojava kod velikog broja ljudi.

Ako bi ?ovjek zaista želio da vidi da li je to pohvalano neka pogleda u javne nastupe politi?ara ili drugih javnih li?nosti, pa ?e vidjeti da u svome govoru nikada ne koriste te izraze, a da je to ispravno i poželjno oni bi to sigurno koristili. Tako?er, u prilog spomenutom ide i hadis kojeg smo spomenuli na po?etku teksta: “Ko ne ostavi laž i rad po njoj -niti vrije?anje drugih- Allahu nije potrebno njegovo ostavljanje hrane i pi?a.“

 

 

9

Post nas u?i solidarnosti i suosje?anju sa siromasima i onima koji ne uživaju blagodati koje mi uživamo

Jedna od velikih koristi koje bi trebao da posta? uzme iz propisivanja posta je suosje?anje sa drugima, naro?ito sa siromasima. ?ovjek kada posti sigurno ogladni, pa u tim momentima trebao bi da se prisjeti onih koji tokom cijele godine poste, ne zato što vole dobrovoljni post, ve? zato što nemaju šta da jedu.

Mi živimo u postratnom vremenu kada je mnogo onih koji iz raznoraznih razloga ne mogu sebi da priušte osnovne potrebe za egzistenciju. Stoga je na onima kojima je Allah podario blagodati svoje, i opskrbio ih pa posjeduju mnogo više od onoga što im je potrebno, da se suosje?aju sa bra?om muslimanima koji ne mogu sebi priuštiti osnove egzistencije, da im pomognu i da im udijele onoliko koliko ?e im biti dovoljno.

Ne bi li na taj na?in zaslužili milost Allahovu, Allahov Poslanik je kazao: „Smilujte se onima koji su na zemlji nebi li se vama smilovao Onaj Koji je na Nebesima.“ ?ovjek ne zna gdje može da zasluži Allahovu milost, zato je treba tražiti na svakom mjestu i na svaki dozvoljen na?in. Poznat je hadis u kojem Allahov Poslanik kaže da je Allah oprostio prostitutki samo zato što se sažalila kada je vidjela psa kako od že?i liže zemlju pa ga je napojila, pa joj je Allah oprostio zbog tog djela.

Ako je Allah oprostio prostitutki zato što se sažalila na stanje psa, pa zar da se ne smiluje onome ko se smiluje na stanje insana.

Ako bi se samo malo raspitali vidjeli bi da i u našem komšiluku ima onih koji su potrebni pomo?i i onih koji sa nestrpljenjem ?ekaju da neko zakuca na njegova vrata i da mu udijeli nešto ?ime ?e riješiti osnovne probleme.

Post nas u?i preciznosti i potpunoj predanosti Uzvišenom Allahu u onome što nam se nare?uje od principa ove plemenite i savršene vjere.

Kako nas post u?i preciznosti i potpunoj pokornosti Uzvišenom? Pogledamo li u post, vidjet ?emo da je to izuzetno precizan ibadet, ibadet koji po?inje od pojave zore a završava sa zalaskom sunca.

 

 

10

Tako, ako bi posta? postio cijeli dan i samo nekoliko momenata prije zalaska sunca, svjesno znaju?i da sunce nije zašlo, popio samo jednu kapljicu vode, njegov post bi bio pokvaren po jednoglasnom stavu islamskih u?enjaka.

Samo nekoliko momenata prije zalaska sunca, minuta ili dvije, samo kapljicu vode i ništa više, zar nas to ne u?i preciznosti i potpunoj predanosti Allahu u svemu što se tražio od nas muslimana. Trebali bi da tu potpunu preciznost koju prakticiramo u ramazanu prenesemo u svakodnevni život izvan ramazana, tokom cijele godine.

Da, kako god smo bili spremni u ramazanu da ta?no u minut zapo?nemo post i isto tako ta?no u minut da prekidamo post, željno iš?ekuju?i glas mujezina, žele?i na taj na?in da iskažemo potpunu predanost Stvoritelju Zamlje i nebesa, tako bi trebali izvan ramazana da smo spremni na potpunu pokornost u izvršavanju svega što nam se nare?uje i ostavljanju svega što nam se zabranjuje.

Jer, zaista je nepojmljivo da je ?ovjek u jednom mjesecu tako predan Stvoritelju, a u preostalih jedanaest mjeseci tako je daleko od Stvoritelja i svega što on traži od svojih robova.

To nam nedvosmisleno ukazuje da preciznost u ibadetu posta nije bila plod potpune pokornosti ve? obi?aj koji je naslije?en sa koljena na koljeno. Jer, da je ta preciznost nastala kao plod potpune pokornosti neminovno bi bilo da vidimo tragove te pokornosti, pa makar i u manjem obimu, kod ljudi nakon ramazana.

?ovjek, dok je postio, u sekundu precizno je gledao kada ?e iftariti, potpuno se pokoravaju?i Gospodaru, a nakon ramazana bez imalo oklijevanja ostavlja temeljna na?ela ove vjere na ?ijem ?elu je obavljanje propisanih namaza. Bez imalo oklijevanja poseže za onim što je strogo zabranjeno na?elima ove vjere pod raznim izgovorima koji na vagi vjere nemaju nikavu težinu.

Ta preciznost koju prakticiramo u ramazanu trebala bi da nas u?ini, da kada ?ujemo neku naredbu ili zabranu, da samo kažemo “Gospodaru, ?uli smo i pokoravamo se“. Kao što smo bili spremni u ramazanu da u sekundu pratimo i iš?ekujemo glas ezana tako i izvan ramazana da u najsitnije detalje budemo spremni da se pokorimo smijernicama Sveznaju?eg.

 

 

11

Post nas u?i strpljenju i ja?a kod nas to svojstvo koje nam je u ovim vremenima itekako potrebno.

Pogledajmo u post i vidjet ?emo da nas u?i ovom velikom svojstvu, u?i nas da budemo strpljivi. Posta? od zore pa do zalaska sunca ostavlja ono za ?ime ?ezne njegova duša, ostavlja one stvari koje su mu izvan ramazana dozvoljene, ostavlja jelo i pi?e, ostavlja spolni odnos, traže?i time zadovoljstvo Onoga Koji kada je zadovoljan svojim robom u?ini da ga i drugi zavole.

Posta? tokom cijelog dana ?uje miris hrane koja mu je na dohvat ruke, hrana za kojom ?ezne njegova duša, gleda u pi?a koja je navikao piti tokom dana u kojima ne posti, strpljivo ?eka iftara pa da okusi hranu koju je tokom cijelog dana gledao o?ima prepunim žudnje. Ako bi ?ovjek istinski to ostavljao radi zadovoljstva Gospodara, na taj na?in ?e ste?i naviku da se strpi na onome što njegova duša želi. Sutra, kada završi ramazan pa ga prohtijevi duše pozovu ka ?injenju onoga što nije dozvoljeno, on ?e smo?i snage da se odupre prohtjevima duše, pa makar to bilo nešto što njegova duša želi.

On je ukrotio prohtjeve svoje duše kroz školu posta, on ?vrsto drži cugle prohtjevima svoje duše i daje joj ono što joj je dozvojeno, a toga zasigurno ima mnogo, jer ova vjera nije zabranila ništa a da za to nije dala alternativu. Primjera radi, zar Islam nije zabranio alkohol a dozvolio stotine drugih korisnih napitaka? Zar Islam nije zabranio kamatu a dozvolio je trgovinu i velik broj partnerskih poslovanja?

Zar Islam nije zabranio prostituciju a dozvolio je sklapanje braka? Zar Islam nije zabranio ženi da izlazi razgoli?ena iz ku?e a dozvolio je da se žena uljepša svome mužu u ku?i na sve mogu?e dozvoljene na?ine? Psiholozi kada govore o ostavljanju loših navika kažu da ?ovjek ako želi da ostavi neku lošu naviku i zamijeni je sa nekom drugom, treba da tu ponovi od šest do dvadeset i jedan puta, ako uspije to postaje njegova navika.

Ovo je jedinstvena prilaika da ostavimo loše navika, lunarni mjesec ima dvadeset devet ili trideset dana, što je dovoljno da ?ovjek ostvari spomenute pokušaje.

 

 

12

Post nas u?i da budemo principijelni, da se ne kolebamo, kada donesemo odluku da stojimo iza nje i da istrajemo u tome.

Pogledajte samo kako je ispravnost posta u ramazanu uvjetovana donošenjem ?vrste odluke od no?i, da ?e ?ovjek postiti sutrašnji dan. Posta? treba da istraje u toj odluci tokom cijelog dana u kojem posti sve dok ne upotpuni dan, a ako bi u toku dana donio odluku da prekine post, pa makar i ne pojeo ništa, neki u?enjaci su kazali da je time njegov post pokvaren. ?ovjek ako tokom cijelog ramazana bude donosio ?vrste odluke da ?e istrajati u postu sve do kraja mjeseca, to ?e ga u?initi da bude od onih koji se ne kolebaju u donošenju odluka. Ta navika, ta ?vrstina, to nekolebanje nam je itekako potrebno kako u ramazanu tako i izvan njega, kada je u pitanju izgradnja ?ovjekove li?nosti.

Potrebni su nam ljudi sa jakim odlukama, koji kada kažu da ne?e ?initi ono što im je zabranjeno ili da ?e ostaviti odre?eni porok koji je postao dio insana, da su ?vrsti u svojoj odluci i da ?e ustrajati u tome. Da kada kaže da ostavlja loše i pokvareno društvo koje vodi putem kojim nije zadovoljan Gospodar, da istraje u tome i da se ne koleba po tom pitanju, kada ih sutra vidi kako u zabludi i grijesima provode svoj ovodunjalu?ki život, a za koji ?e precizne i stroge ra?une polagati na Sudnjem danu.

To su neke od poruka posta koje bi trebali da uzmemo i da ih preto?imo u svakodnevni život.

Čitano 97872 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:10
Više iz kategorije: « ZEKAT Hadz »
Vi ste ovdje: Stubovi Islama ZAŠTO JE MUSLIMANIMA PROPISAN POST