Vaznost namaza

Ocijeni
(0 glasova)

 

Uzvišeni Allah objavio je Kur'an Vjerovjesniku, s.a.v.s., da ga objasni ljudima: 'A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.' (En-Nahl, 44.) Poslanik, s.a.v.s., izvršio je tu obavezu na najbolji mogu?i na?in. Me?u najvažnije propise koje je objasnio ljudima i rije?ima i djelom je namaz.
Namaz u islamu ima izuzetnu vrijednost i važnost. Na to upu?uju sljede?e ?injenice:

1– Namaz je drugi islamski šart, odmah poslije kelimei - šehadeta. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: 'Islam se temelji na petero: svjedo?enju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca ramazana i hadžu - ko je u mogu?nosti.' (Buhari i Muslim)
Mnogi od nas znaju napamet islamske šarte ali, nažalost, ne obavljaju namaz koji je drugi temelj naše vjere i spada u obavezne ibadete. Mi znamo da smo stvoreni samo radi ibadeta, radi obožavanja Allaha, dž.š. Kaže Uzvišeni: 'Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.' (Ez-Zarijat, 56.)

2 – Prvo za što ?e ?ovjek polagati ra?un na Sudnjem danu je namaz. Ako on bude prihva?en, bit ?e primljena i ostala djela, a ako on bude odbijen bit ?e odbijena i ostala djela. Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., veli: 'Prvo za što ?e ?ovjek polagati ra?un na Sudnjem danu je namaz. Ako bude ispravan, bit ?e ispravna i ostala djela, a ako bude neispravan bit ?e neispravna i ostala djela.' (Tirmizi)
U kakvom si ti stanju, brate muslimanu, ako se ne klanjaš svome Stvoritelju?! Moraš znati da je namaz stub vjere bez koga vjera ne postoji. On je najvredniji tjelesni ibadet. Kaže Uzvišeni: 'Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i namaz obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!' (Ta ha, 14.) Uzvišeni Allah je naredio vjernicima: 'O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela ?inite da biste postigli ono što želite' (El-Hadždž, 77.) Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: 'Glava je islam a namaz je stub.' (Tirmizi)


3 – Namaz je jasan znak po kome se prepoznaju iskreni vjernici. Kaže Uzvišeni: 'Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i namaz obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali.' (El-Bekare, 1-3.) 'Ono što žele – vjernici ?e posti?i, oni koji namaz svoj ponizno obavljaju' (El-Mu'minun, 1-2.)


4 – On je veza izme?u roba i njegova Rabba. Rob u namazu doziva svoga Gospodara i moli Ga. Musliman obavlja namaz pod abdestom, u ?istom stanju. Stoji pred svojim Gospodarom svaki dan ponizno i sa strahopoštovanjem zahvaljuje Mu na nebrojenim blagodatima koje mu je podario i moli Ga za oprost grijeha. Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: 'Koji god musliman lijepo uzme abdest kada nastupi namasko vrijeme i obavi namaz sa strahopoštovanjem i propisno, time ?e mu Allah oprostiti prethodno u?injene grijehe, ukoliko nije ?inio velike, i tako je ?itavo vrijeme.' (Muslim)


5 – Ko ?uva namaz taj ?uva svoju vjeru a ko ga izgubi taj gubi sve. Allah Uzvišeni nam je naredio da ga ?uvamo: '?uvajte namaze, redovito ih obavljajte, naro?ito središnji, i pred Allahom ponizno stojte.' (El-Bekare, 238.)


6 – Islam je u srcu ?ovjeka u omjeru zastupljenosti namaza u njegovu srcu. On ima od islama onoliko koliko ima od namaza. Namaz je znak raspoznavanja muslimana. Kaže Vjerovjesnik, s.a.v.s.: 'Izme?u ?ovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza.' (Muslim) 'Ugovor koji je izme?u nas i njih je namaz, pa ko ga ostavi taj je nevjernik.' (Tirmizi) Allah Uzvišeni kaže: 'Obra?aju?i Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte namaz, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju.' (Er-Rum, 31.)
Allah, dž.š., podsti?e nas da namaz na vakat obavljamo, da ga ne odga?amo, a prijeti kaznom onima koji ga odga?aju i propuštaju: 'A teško onima koji, kad namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju.' (El-Ma'un, 4-5.)


7 – On je znak ljubavi izme?u roba i Rabba i iskazivanja zahvalnosti na blagodatima.


8 – On odvra?a ?ovjeka od razvrata i nevaljalih postupaka a pomaže mu da bude pokoran Allahu, dž.š. Uzvišeni kaže: 'Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, namaz, zaista, odvra?a od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najve?a poslušnost! – A Allah zna šta radite.' (El-Ankabut, 45.)


9 – Namaz je jedan od uzroka za spuštanje i dobijanje Allahove, dž.š., milosti. Uzvišeni kaže: 'A vi namaz obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.' (En-Nur, 56.)

10 – Posljednja oporuka Poslanika, s.a.v.s., prije nego je preselio sa ovog svijeta, bila je: 'Namaz, ?uvajte namaz i one koji su u vašem vlasništvu!'
Veliki su plodovi i rezultati kada se namaz obavlja u džematu s ostalim muslimanima:
a) ?uvanje namaza uzrok je da Allah ukabuli ostala dobra djela
b) Njime se postiže sre?a u srcu a otklanjaju se tuga i briga. Uzvišeni kaže: 'A srca se doista, kad se Allah pomene smiruju.' (Er-Ra'd, 28.)
c) On spre?ava ?ovjeka da ?ini razvrat i nevaljala djela
d) On je uzrok oprostu grijeha i pove?anju stepena kod Allaha, dž.š.
e) Postiže se me?usobno upoznavanje i povezivanje i zbližavanje muslimana tako da postaju poput jednog tijela.

Cijenjeni brate i poštovana sestro,

Na kraju, pozivamo vas iskreno da se odazovemo Allahovim, dž.š., pozivima, a On je Stvoritelj, Opskrbitelj, Koji daje život i smrt. Uzvišeni Kaže: 'O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas traži da ?inite ono što ?e vam život osigurati; i neka znate da se Allah upli?e izme?u ?ovjeka i srca njegova, i da ?ete se svi pred Njim sakupiti.' (El-Enfal, 24.)
Nema nam života bez imana, namaza, zikra, dobrih djela. Cijenjeni brate i poštovana sestro! Odgovorni ste pred Allahom, dž.š., ukoliko namaz propuštate i u džematu ga ne obavljate. Spremite odgovor na pitanje koje ?e neizostavno do?i! Neka odgovor bude ispravan! Pripazite se da ne budete u skupini onih za koje je Uzvišeni Allah kazao: 'Njima je ovladao šejtan i u?inio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a oni na šejtanovoj strani ?e sigurno nastradati.' (El-Mudžadele, 19.)

 

Čitano 3840 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:09
Vi ste ovdje: Stubovi Islama Vaznost namaza