USLOVI ZA ISPRAVNOST ŠEHADETA ”LA ILAHE ILLALLAH”

Ocijeni
(0 glasova)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

U prošlom tekstu smo kazali nešto o vrijednostima rije?i „la ilahe illallah“, sada ?emo navesti uslove, odnosno šartove, bez kojih šehadet nije ispravan. Samo izgovaranje rije?i nije dovoljno, bez slijede?ih šartova, koji su uzeti iz Kur’ana i sunneta. Kao primjer naveš?emo hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: “Ko kaže da nema boga osim Allaha i zanije?e sve ono što se obožava mimo Allaha, njegov imetak i krv su zabranjeni, a njegovo polaganje ra?una je na Uzvišenom Allahu.” (Hadis bilježi Muslim)

Ovaj hadis je naveo šejh Muhammed ibn Abdu-l-Vehab, rahimehullah, u knjizi Kitabu-t-Tewhid, zatim je rekao: „Ovo je nešto najuzvišenije što objašnjava zna?enje ‘la ilahe illallah’. Prema tome, on nije u?inio da puko o?itovanje te izreke štiti život i imetak, pa ?ak ni samo poznavanje njenog zna?enja zajedno sa o?itovanjem, ni potvr?ivanje toga, ni to što obožava Allaha Jednog, Koji nema sudruga. NE! Ove rije?i ne ?ine njegov život i imetak zabranjenim, sve dok tome ne doda nijekanje svega onoga što se obožava mimo Allaha. Ukoliko posumnja, ili bude neodlu?an, njegov imetak i život ne?e biti zabranjeni.“

Iz ovoga se jasno vidi da je svaki onaj koji u?ini ibadet nekom drugom mimo Allaha, mušrik, a onom koji podrži takvog, ili posumnja u ništavnost, neispravnost njegovog ibadeta, ne vrijede rije?i „la ilahe illallah“, koje izgovara, jer on nije muvehid.

Iz navedenog vidimo da je jako bitno poznavati šartove, uslove, za ispravnost šehadeta kojeg izgovaramo. U knjigama uleme da’ve poznato je sedam šartova za ispravnost šehadeta kojeg izgovaramo.

Uslovi šehadeta su slijede?i:

1. El-’Ilm (znanje)

Dokaz za to je govor Allaha, subhanehu ve te’ala:

????????? ??????? ?? ?????? ?????? ?????? ?

“Znaj da nema drugog boga osim Allaha!”(Muhammed, 19.)

?????? ??? ?????? ??????????

“Mo?i ?e samo oni koji istinu priznaju”(Ez-’Zuhruf, 86.) Ovdje se misli na onog koji posvjedo?i „la ilahe illallah“.

?????? ???????????

“Oni koji znaju.”(Ez-’Zuhruf, 86.)

Muslim bilježi hadis od Osmana, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Ko umre znaju?i (sa ubje?enjem)da nema drugog boga osim Allaha, u?i ?e u Džennet.” Ono što se misli pod ovim znanjem je sve ono na što ukazuje i ?ime nas obavezuje ovaj šehadet, kao i rad po tome.

Suprotno znanju je neznanje, i upravo to neznanje je razlog zbog kojeg su se mušrici ovog umeta okrenuli od njegovog ispravnog zna?enja, tako što su postali neznalice u samom zna?enju rije?i „ilah“ – božanstvo, kao i u tome šta šehadet traži od njih, od potvrde i negacije. Tako ih je mimoišlo njegovo stvarno zna?enje, a i sami mušrici Mekke su se okrenuli od njenog pravog zna?enja, kazavši:

???????? ?????????? ??????? ????????

“Zar on da bogove svede na Boga jednog?”

???? ??????? ??????????? ????? ??????????? ????? ????? ???????? ???????

“Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim.”

Zbog toga možeš vidjeti nekoga da govori: “Nema drugog boga, osim Allaha”, a u isto vrijeme upu?uje dovu nekom drugom, pored Allaha.

2. El-Jeqin (sigurno ubje?enje)

Jeqin ne ostavlja nikakvog mjesta sumnji. Suprotno Jeqinu je sumnja, što zna?i da onaj koji izgovara šehadet mora biti potpuno ubje?en u srcu, smatraju?i i vjeruju?i da je ispravno ono što izgovara. Od Allahovog prava je da se On Jedini obožava, smatraju?i ništavnim svaki vid ibadeta koji se usmjeri nekom drugom mimo Allaha. Obaveza je na svakom muslimanu da smatra neispravnim, sa ?vrstim ubje?enjem, svakog onog koji se proglasi poslanikom ili smatra nekog poslanikom poslije poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Musliman koji posumnja u neispravnost i ništavnost takvog govora, njegovo svijedo?enje, izgovaranje rije?i „la ilahe illallah“ – ne?e mu biti od koristi.

Dokaz za jeqin je hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi Muslim, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu: “Ne?e rob susresti Allaha s njima (rije?ima dva šehadeta), ne sumnjaju?i u njih, a da ga Allah ne uvede u Džennet.”

Tako?er se prenosi u sahih hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Ebu Hurejri, radijallahu anhu: “Koga god iza ovog zida sretneš, a da duboko, od sveg srca svjedo?i da nema drugog boga osim Allaha, obraduj ga Džennetom.”

Allah je pohvalio vjernike u Kur’anu, kazavši:

???????? ?????????????? ????????? ??????? ????????? ??????????? ????? ???? ??????????? ??????????? ??????????????? ????????????? ??? ??????? ??????? ?????????? ???? ?????????????

“Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju.”(Hudžurat, 15.)

A pokudio munafike, kazavši:

???????????? ??????????? ?????? ??? ?????????? ??????????????

“i ?ija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlu?ni su.”(Tewba, 45.)

Prenosi se od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je rekao: „Sabur je pola imana, a jekin sav iman.“ Nema sumnje da ?e onaj koji bude ubje?en u zna?enje šehadeta, i svojom vanjštinom to pokazati, tako što ?e izvršavati Allahove naredbe i kloniti se Njegovih zabrana, i bi?e odan slije?enju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

3. El-Qabul (prihvatanje)

To je da srcem i jezikom, iskreno, prihvati sve što se pod ovim rije?ima podrazumjeva, a suprotno prihvatanju je odbijanje. Postoje ljudi koji znaju zna?enje šehadeta i ubje?eni su u njega, ali im njihova oholost i zavist osporavaju prihvatanje / qabul. Ovo je stanje židovske uleme i krš?ana, koji su posvjedo?ili božanstvenost Allahu Jednom, i spoznali Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao što svoju djecu znaju, ali i uprkos tome nisu prihvatili. Kaže Allah, ‘azze ve džell:

??????? ????? ????? ?????????? ???? ?????? ??? ????????? ?????? ????????

“iz li?ne zlobe svoje, iako im je Istina poznata.”(El-Bakara, 109.)

Ovako su znali i mušrici Mekke, ali su se oholili na njegov govor kada ih je pozivao da vjeruju u Allaha. Allah, subhanehu ve te’ala, nas obavještava o tome, pa kaže:

????????? ??????? ????? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ??????? ???????????????

“Kad im se govorilo: `Samo je Allah Bog!` – oni su se oholili.”(Es-Saffat, 35.)

??????????? ??? ?????????????? ????????? ????????????? ???????? ?????? ???????????

“Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici pori?u Allahove rije?i.”(El-An’am, 33.)

4. El-Inqijad (potpuna pokornost)

Tj. da se svemu što nalažu rije?i šehadeta, u potpunosti pokorava. Suprotno postupiti zna?i biti nepokoran. Razlika izme?u qabula / prihvatanja i inqijada / potpune pokornosti, je u tome što je inqijad slije?enje u djelima, a qabul iskazivanje kroz govor, što obavezuje potpuno slije?enje. Inqijad je potpuna predanost, pot?injenost, poslušnost u svemu što od njega traži šehadet, dokaz za to su rije?i Allaha, subhanehu ve te’ala:

??????????? ????? ????????? ???????????? ????

“I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se.”(Ez-Zumer, 54.)

????? ???????? ???????? ????? ??????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ????????????? ??????????

“Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to ?ini dobra djela, uhvatio se za naj?vrš?u vezu.”(Lukman, 22.)

Iz ovoga se vidi da potpuna pokornost pripada samo Allahu, i da se samo Njemu robuje i ?ini ibadet. A što se ti?e pokornosti Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, to se ogleda kroz prihvatanje njegovog sunneta i slije?enje u svemu sa ?im je došao, i kroz zadovoljstvo njegovom presudom, kao što Allah, ‘azze ve džell, kaže:

????? ????????? ??? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ?????????? ????? ??? ????????? ??? ??????????? ??????? ??????? ???????? ?????????????? ??????????

“I tako Mi Gospodara tvoga, oni ne?e biti vjernici dok za sudiju u sporovima me?usobnim tebe ne prihvate, i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete, i dok se sasvim ne pokore.” (En-Nisa, 65.)

Uslov za ispravnost imana je da se potpuno preda njegovoj presudi, tako što ?e se pot?initi, i prihvatiti ono sa ?im je došao od Gospodara.

U hadisu se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Tako mi Onoga u ?ijoj je ruci moja duša, niko od vas ne?e vjerovati dok njegova strast ne bude slijedila ono sa ?im sam došao.”

5. Es –Sidq (istinoljubivost)

To zna?ida se rije?i šehadeta ne izgovaraju lažno, nego da se ono što se izgovori jezikom u potpunosti slaže sa osje?ajem u srcu, a suprotno istinoljubivosti je laž. Dokaz za ovo su rije?i Allaha:

???????? ???????? ??? ?????????? ??? ????????? ??????? ?????? ??? ??????????

“Misle li ljudi da ?e biti ostavljeni na miru ako kažu: `Mi vjerujemo!` i da u iskušenje ne?e biti dovedeni?”(El-’Ankabut, 2.)

????????? ???????? ????????? ??? ?????????? ??????????????? ??????? ????????? ???????? ??????????????? ?????????????

“A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.” (El-’Ankabut, 3.)

Na drugom mjestu Allah spominje one koji su to izgovarali, lažu?i da su vijernici, pa kaže:

?????? ???????? ??? ??????? ??????? ???????? ????????????? ??????? ????? ??? ?????????????

“Ima ljudi koji govore: `Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!`- a oni nisu vjernici.”(El-Bakara, 8.)

Na koliko samo mijesta u Kur’anu Allah, subhanehu ve te’ala, spominje one koji to nisu prihvatili iskreno, ve? pretvaraju?i se, da nas Allah sa?uva da budemo od njih!

Bilježe Buharija i Muslim hadis od Mu’aza ibn Džebela, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nikog da od srca svjedo?i da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i Poslanik, a da ga Allah nije Vatri zabranio.” Onaj koji izgovori ove rije?i, a srce ne potvrdi ne?e mu koristiti, kao što Allah, ‘azze ve džell, kaže za munafike:

????? ?????? ??????????????? ??????? ???????? ??????? ????????? ??????? ????????? ???????? ??????? ??????????? ????????? ???????? ????? ??????????????? ????????????

“Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: `Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!` – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.”(El-Munafiqun, 1.)

Kao što je negirao njihove tvrdnje u ajetu:

?????? ???????? ??? ??????? ??????? ???????? ????????????? ??????? ????? ??? ?????????????

“Ima ljudi koji govore: `Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!` – a oni nisu vjernici.”(El-Bakara, 8.)

6. El-Ihlas (iskrenost)

Tj. djela sa ispravnim nijjetom, bez ikakvih primjesa širka. Dokaz za ovaj šart je govor Allaha Uzvišenog:

????????? ??????? ????????? ????? ????????

“…zato se klanjaj samo Allahu, iskreno Mu ispovijedaju?i vjeru!”(Ez-Zumer, 2.)

???? ?????? ???????? ???? ???????? ??????? ????????? ????? ????????

“Reci: `Meni se nare?uje da se klanjam Allahu iskreno Mu ispovijedaju?i vjeru.`”(Ez-Zumer, 11.)

????? ???????? ?????? ???????????? ??????? ??????????? ???? ???????? ???????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????? ????? ????????????

“A nare?eno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.”(El-Bejjine, 5.)

Buharija bilježi hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najzaslužniji za moj šefa’at je onaj ko iskreno, iz srca i duše, kaže da nema drugog boga osim Allaha.”

Tako?er Buharija bilježi hadis, od ‘Utban ibn Malika, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je zabranio Vatri onog ko kaže - la ilahe illallah - traže?i time Allahovo lice.”

Ihlas je da ibadet, djelo, bude samo radi Allaha, bez toga da i jedan dio bude usmjeren nekom drugom mimo Allaha. Tako?er se ihlas ogleda u slije?enju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovog sunneta, uzimaju?i ga za sudiju u sporovima, ostavljalju?i svaku novotariju, kao što je ostavljanje parni?enja pred tagutskim sudovima, koje su ljudi izmislili i postavili. Onaj ko bude zadovoljan tim sudovima ili sudi po njima, takav nije od iskrenih.

7. El-Mehabbeh (ljubav)

Ljubav prema ovim rije?ima, prema onome što one podrazumijevaju, i na šta upu?uju, prema onima koji ih se pridžavaju i po njima postupaju s jedne, a mržnja prema svemu što se s njima kosi, s druge strane.

Suprotno ljubavi je mržnja. Obaveza na robu je da voli Allaha Uzvišenog i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao i da voli svako djelo koje voli Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Kada se ostvari kod roba ljubav prema Allahovim evlijama, onima koji Mu se pokoravaju, neminovno ?e se plodovi te ljubavi manifestovati na njegovim djelima, kroz izvršavanje Allahovih naredbi i klonjenje Njegovih zabrana. Tako ?emo na?i roba koji ?ini Allahu ibadet, slijede?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je jako sretan i zadovoljan, pun slasti imana. Takav žudi da uradi djelo koje njegov Gospodar voli, i traži od njega da ?ini, ukazuje na hajr, nare?uju?i na dobro, odvra?aju?i od lošeg, preziru?i svaki vid griješenja, pa makar taj grijeh bio sladak duši, znaju?i da je Džehennem prekriven užitcima i strastima. On sve to ostavlja, saburaju?i pri tom, i o?ekuju?i od Allaha Džennet koji je prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se budu Allaha bojali. Kada ?ovjek ovakav postane, neka zna da je iskren u svojoj ljubavi prema ovim rije?ima.

Kaže ulema: “Onaj koji tvrdi da voli Allaha, a njegovi postupci se kose s tim, neka zna da njegova tvdnja nije ta?na.“ Allah, subhanehu ve te’ala, kaže:

???? ??? ??????? ?????????? ?????? ?????????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ???????? ??????? ????????

“Reci: `Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas ?e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!` – A Allah prašta i samilostan je.” (Ali ‘Imran, 31.)

Ujedno, ovo je ajet koji je ispit za svakog onog koji kaže da Allaha voli, neka pogleda koliko slijedi Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Na kraju, molimo Allaha Uzvišenog da nas u?ini od onih koji su upotpunili svoj iman, i da nas uvede u Džennet bez polaganja ra?una! Amin!

Naša posljednja dova je – hvala Allahu, Gospodaru svijetova!

Korištena literatura:

- “Eš-šehadetani ma’nahuma we ma testelzimuhu kullu minhuma”, šejha Abdullaha ibn Abdurhmana ibn Džibrina, hafizehullah;

- “Me’aridžu- l- kabuli”, šejha Hafiza ibn Ahmeda Hakemijja, rahimehullah.

 

Čitano 7708 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:09
Vi ste ovdje: Stubovi Islama USLOVI ZA ISPRAVNOST ŠEHADETA ”LA ILAHE ILLALLAH”