O Islamu

O Islamu (13)

Više o "O Islamu"

Šta je Kur’an?

Čitano 6932 puta
Ocijeni
(2 glasova)

Kur’an je zbirka upravo onih rije?i koje je Bog obajvio Muhammedu, s.a.v.s., preko meleka Džibrila. Muhammed, s.a.v.s, ih je memorisao, a potom diktirao svojim drugovima, dok su pisari bilježili, provjeravaju?i tekst nekoliko puta za njegova života. Ni jedna rije? u 114 poglavlja ili sura nije izmijenjena u toku predhodnih stolje?a, tako da je Kur’an po svakom detalju jedinstven i nadnaravan tekst objavljen Muhammedu, s.a.v.s., prije 14 stolje?a.

O ?emu govori Kur’an?

Kur’an, posljednja Božija rije?, glavni je izvor vjere i prakse i muslimana. Bavi se svim temama koje se ti?u ljudskih bi?a: Mudrost, Vjera, Molitva i Zakon. Me?utim, njegova osnovna tema je odnos Boga i njegovih stvorenja. U isto vrijeme, Kur’an daje upute za pravedno društvo, ispravno ljudsko ponašanjei pravi?an ekonomski sistem.

Postoje li drugi vjerski izvori?

Ocijeni
(0 glasova)

Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Relativnost vremena

Pitanje relativiteta vremena je danas jedna dokazana nau?na ?injenica. Me?utim, ova ?injenica je izašla na vidjelo po?etkom XX stolje?a Einsteinovom teorijom relativiteta. Do tog perioda ?ovjek nije znao da je vrijeme jedan relativni pojam, da shodno okruženju može pokazivati promjenljivost. Me?utim, veliki nau?nik, Albert Einstein, teorijom relativiteta ovu ?injenicu dokazao je na sasvim jasan na?in. Iznio je ?injenicu da je vrijeme pojam koji je vezan za masu i brzinu.

 

Tokom cijele historije ?ovje?anstva ovo pitanje nije niko jasno aktualizirao. Osim jednog izuzetka: u Kur´anu su izneseni detalji koji upozoravaju na ?injenicu da je vrijeme relativno! U tom kontekstu ovdje možemo navesti nekoliko ajeta koji ilustriraju ovu ?injenicu:

 ?Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, i Allah ?e ispuniti prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem ra?unanju.? (Al-Hajj, 47)

?On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vra?a u danu koji, prema vašem ra?unanju vremena, hiljadu godina traje.? (As-Sajdah, 5)

?K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.? (Al-Ma´arij, 4)

?injenica da se na ovako krajnje jasan na?in govori o relativitetu vremena u Kur´anu, koji je objavljen prije niza stolje?a, još jedan je u nizu dokaza da je to Allahova Knjiga.

Ocijeni
(0 glasova)

Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Ra?anje ?ovjeka

Kada se u Kur´anu ljudi pozivaju u iman, spominju se veoma razli?ite teme. Kao dokaz ?ovjeku, Allah nekada isti?e nebesa, nekada Zemlju, a nekada biljke I životinje. Opet, u mnogo ajeta se savjetuje ?ovjeku da se osvrne na stvaranje, ra?anje ?ovjeka samog. Veoma  ?esto se podsje?a na to kako je ?ovjek došao na svijet, kroz koje je etape prolazio i šta mu je temeljna gra?a. Ilustracije radi, u jednom ajetu stoji slijede?e:

?Mi vas stvaramo - pa zašto ne povjerujete? Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to ?inimo?? (Al-Waqi´a, 57-59)

Stvaranje ?ovjeka i ?udotvorne karakteristike toga su naglašene i u još mnogo ajeta. Me?utim, me?u ovim akcentima postoje takvi podaci i detalji koje nikako nisu mogli znati ljudi koji su živjeli u VII stolje?u. Neki od tih detalja su slijede?i:

1.) ?ovjek ne nastaje od cijele koli?ine sperme, ve?, naprotiv, od njenog
veoma malog dijela - spermatozoida.
2.) Spolnost bebe se odre?uje od strane muškarca.
3.) Ljudski embrio se za maternicu zalijepi gotovo isto kao pijavica.
4.) ?ovjek se u maternici razvija u tri mra?ne komore.
 
Sigurno je da su ljudi u stolje?u objavljivanja Kur´ana znali da je sperma koju u toku spolnog odnosa ispušta muškarac temeljna materija formiranja jedinke. Da se dijete ra?a u prosjeku nakon 9 mjeseci je tako?er ?injenica koja se mogla jednostavno opaziti, koja nije iziskivala istraživanja da se do nje do?e. Me?utim, ?injenice koje smo naprijed naveli su bile daleko iznad dostupnosti ?ovjeka tog perioda. To je jedino bilo mogu?e otkriti zahvaljuju?i tehnologiji XX stolje?a. Zadržimo se sada detaljnije nad ovim ?injenicama.


Kapljica sperme

U toku spolnog op?enja muškarac odjednom izbaci u prosjeku oko 250 miliona spermatozoida. Do dospijevanja do jajeta, spermatozoidi prevale težak put kroz maj?inu utrobu. U toku ovog putovanja, od 250 miliona svega oko 1000 spermatozoida uspije do?i do jajeta. Na kraju utrke koja traje 5 minuta, jaje prima samo jedan spermatozoid. Dakle, bit ?ovjeka ne leži u cijeloj koli?ini sperme, nego u njenom jednom si?ušnom dijelu. Ova ?injenica se u Kur´anu objašnjava na slijede? i na?in: ?Zar ?ovjek misli da ?e sam sebi prepušten biti, da ne?e odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci?? (Al-Qiyama, 36 37) Ako se obrati pažnja, primijetit ?e se da nam Kur´an saop?ava da se ?ovjek ne za?inje od cijele koli?ine sperme, ve?, naprotiv, od njenog malog dijela - kapi! Poseban naglasak navedenog ajeta, iznošenje ?injenice koju je jedino moderna nauka uspjela otkriti, dokaz je da navedena ?injenica ima svoje božansko izvorište, da dolazi od Onoga koji je Sveznaju?i. Od 250 miliona spermatozoida, koliko se izbaci od muškarca, samo veoma mali broj njih dospijeva do jajeta. Oplodnju jajeta ?e obaviti samo jedan od 1000 spermatozoida koji su uspjeli ostati u životu. Da se ?ovjek formira samo od jednog spermatozoida, a ne od cijele koli?ine sperme, Kur´an nas je obavijestio koriste?i formulaciju "kap sjemena".Smjesa u spermi

Hranljiva te?nost, koju nazivamo spermom i koja nosi spermatozoide, ne sastoji se samo od spermatozoida. Naprotiv, sperma je na?injena od smjese me?usobno razli?itih te?nosti. Ove te?nosti imaju ulogu, izme?u ostalog, da raspolažu koli?inom še?era koji ?e podmiriti energiju koja je potrebna spermatozoidima, da svojom bazi?nom osobenoš?u neutraliziraju kiseline na ulazu u maternicu, da osiguraju klizavost sredine, što je neophodno za kretanje spermatozoida. Zanimljivo, kada govori o spermi, Kur´an upozorava i na ovu ?injenicu, koju je stolje?ima poslije otkrila moderna nauka, i spermu definira kao ?smjesu sjemena ?:

?Mi ?ovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i ?inimo da on ?uje i vidi.? (Ad-Dahr, 2)

A, u drugom ajetu se, opet, upozorava da je sperma smjesa i da se ?ovjek stvara od ?srži? ove smjese: ?To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi, koji sve savršeno stvara, koji je prvog ?ovjeka stvorio od ilova?e - a potomstvo njegovo od srži kapi hude teku?ine.? (As-Sajda, 6-8) Rije? ?sulalah?, koja se ovdje prevodi kao ?srž?, pored toga zna?i I ?najbolji dio ne?ega?. Bilo u kojem zna?enju da se uzme, aktualna rije? predstavlja jedan dio neke cjeline. Navedene ?injenice nam jasno stavljaju do znanja da je Kur´an rije? jedne Volje koja stvaranje ?ovjeka zna do njegovih najsi?ušnijih detalja. Ova Volja pripada Allahu, Onome koji je i jedini ?ovjekov Stvoritelj.

U Kur´anu je navedeno da se muško i žensko formiraju od "kapi sjemena koja se izbaci...". Sve do skorijeg vremena se, me?utim, smatralo da se spolnost bebe odre?uje od strane maj?inih ?elija. Ovaj kur´anski podatak nauka je doku?ila tek u XX stolje?u.

?ovjek je do nedavne prošlosti smatrao da se spolnost beba odre?uje od strane maj?inih ?elija. Ili da to, u najmanju ruku, zajedno odre?uju ?elije koje dolaze i od oca i od majke. Kur´an je, me?utim, o ovom pitanju iznio razli?ito stajalište, saop?io je da se spolnost bebe odre?uje od strane ?sperme koja se izlijeva u maternicu ?:

?I da On par, muško i žensko, stvara od kapi sjemena kad se izbaci...? (An-Najm, 45-46)

Uporedo sa razvojem genetike i mikrobiologije, ispravnost ove kur´anske tvrdnje je, tako?er, I nau?no dokazana. Postalo je jasno da se spolnost bebe odre?uje od strane ?elija sperme koje dolaze od muškarca, a da, u ovom slu?aju, žena ne igra nikakvu ulogu. Prilikom odre?ivanja spolnosti, uticaj imaju hromosomi. Dva od 46 hromosoma koji odre?uju ljudsku gra?u imenuju se kao hromosom spolnosti. Ovi hromosomi se za muškarce ozna?avaju kao XY, a za žene kao XX Razlog tome je taj što ovi hromosomi li?e na ova slova. Y hromosomi nose gene muškosti, a X gene ženskosti.  Y hromosomi nose gene muškosti, a X gene ženskosti. U jajetu žene se nalaze samo X hromosomi koji obilježavaju ženski spol. U spermi muškarca
se, pak, nalaze spermatozoidi koji mogu nositi i X I Y hromosome. Prema tome, spol bebe je vezan za vrstu hromozoma koju nosi spermatozoid koji oplo?uje jaje ženke. Dakle, kao što je i u Kur'anu navedeno, faktor koji odre?uje spolnost bebe je sperma koja dolazi od muškarca. Ovaj podatak, koji je apsolutno bio nepoznat u vrijeme objavljivanja Kur'ana, je jedan u nizu dokaza da je Kur'an Allahova rije?.

Formiranje ploda po?inje sjedinjavanjem ovih hromosoma koji se kod muškarca i žene nalaze u parovima. Oba dijela spolne ?elije, koja se kod formiranja jajeta kod žene odvajanjem rastavlja na dva dijela, podjednako nose X hromosome. Me?utim, spolna ?elija kod muškarca, koja se, tako?er, rastavlja na dva dijela, formira dvije razli?ite sperme koje sa?injavaju X ili Y hromosome. Ako se X hromosom, koji se nalazi kod žene, spoji sa spermom, koja sadržava X hromosom, onda se formira ženski plod. Ako se, pak, spoji sa spermom koja sadržava Y hromosom, tada se formira muški plod. Dakle, spol bebe je vezan za vrstu hromozoma koja ?e se spojiti sa jajetom žene. Sasvim je sigurno da su ovo ?injenice koje su sve do pojavljivanja genetike, dakle do XX stolje?a bile apsolutno nepoznate. Unato? tome, u mnogim kulturama je bilo rašireno mišljenje da se spol djeteta odre?uje od strane tijela majke. ?ak su, zbog toga, bile prekoravane žene koje rode žensko dijete. Me?utim, trinaest stolje?a prije no što ?e ljudski geni biti otkriveni, Kur´an je iznio jednu ?injenicu koja odbija ovo veoma rasprostranjeno sujevjerje. Kur´an je saop?io da korijeni spolnosti nisu kod žene, ve? u spermi koja dolazi od muškarca.

‘Alaq zaka?en za maternicu

Kada nastavimo sa analiziranjem kur´anskih podataka o formiranju bebe, ponovo ?emo se suo?iti sa odre?enim, veoma bitnim nau?nim ?udima. Spajanjem spermatozoida koji dolazi od muškarca sa jajetom kod žene, biva oformljena i osnovna srž bebe. Ova oplo?ena jajna stanica, u biologiji poznata pod pojmom ?zigota?, bez gubljenja vremena, rastavljanjem ?e se razmnožiti I postupno dobiti oblik malog ?komada mesa?. Me?utim, ovaj razvoj zigote ne obavlja se u nekakvoj praznini, u slobodnom hodu. Zigota se drži obješena na zidu maternice, pripija se tamo uz pomo? svojih produžetaka koji su poput korijenja. Uz pomo? ove veze, plodu je omogu?eno da iz maj?inog tijela siše materije potrebne za razvoj.16 Upravo ovdje pojavljuje se jedna vaoma važna kur´anska mudžiza. Govore?i o zigoti koja se po?ela razvijati u maj?inoj utrobi, Allah u Kur´anu spominje rije? ?alaq?:

??itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara ?ovjeka od ´alaqa´! ?itaj, plemenit je Gospodar tvoj.? (Al-´Alaq, 1-3)

Zna?enje rije?i ?alaq? u arapskom jeziku je ?nešto što se zaka?i (lijepi, prijanja)?. ?ak se ista rije? koristi i u zna?enju ?pijavice?, životinje koja se lijepi za tijelo i siše krv. Sasvim je sigurno da u aktualnom kontekstu nije slu?ajno korištena rije? koja je toliko skladna sa zigotom koja se razvija u maj?inoj utrobi. Ovaj slu?aj još jednom dokazuje da je Kur´an objavljen od strane Gospodara svjetova, Allaha, dž. š.  U prvom stadiju razvoja beba u maj?inoj utrobi je u vidu zigota koji, kako bi se mogao hraniti iz maj?ine krvi, stoji priljubljen za zid maternice. Ovaj razvitak, koji je ustanovila moderna embriologija, je prije 14 stolje?a u Kur'anu opisan rije?ju 'alaq koja ima zna?enje "nešto što se zaka?a (lijepi, prijanja)". Ista rije? se ?ak koristi i u zna?enju "pijavice", životinje koja se lijepi za tijelo i siše krv.


Miši?ima zaodjenute kosti

Drugi veoma bitan podatak koji se navodi u Kur´anu je podatak o etapama razvoja bebe u maternici. Allah je u Kur´anu saop?io da se u maj?inoj utrobi stvara prvo gruda mesa, od nje kosti, a potom se kosti miši?ima oblažu:

?Pa onda kap sjemena ugruškom u?inili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, - pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!? (Al-Mu´minun, 14)

Embriologija je nau?na grana koja se bavi prou?avanjem razvitka zametka u maj?inoj utrobi. Do nedavne prošlosti, u embriologiji su tvrdili da se kosti I miši?i razvijaju istodobnim nastankom. Iz tog razloga su odre?eni ljudi dugo vremena tvrdili da je ovaj ajet u koliziji sa naukom. Me?utim, zahvaljuju?i naprednom mikroskopskom istraživanju, provedenom suvremenom tehnologijom, uspostavilo se da je doslovno ta?no sve što je u Kur´anu navedeno. Ove mikroskopske analize su pokazale da se u maj?inom stomaku odvija proces baš kao što je to I Kur´an naveo. U embrionu prvo dolazi do okoštavanja hrskavi?nog tkiva. Potom, odvajaju?i se od tkiva koje okružuje kosti, dolazi do okupljanja miši?nih ?elija koje obavijaju kosti. Ovaj proces se ovako opisuje u jednoj nau?noj ediciji Developing Human: 6. sedmica: kao nastavak hskavi?enja, prvo okoštavanje se pojavljuje u klju?noj kosti. Krajem 7. sedmice po?inje okoštavanje dugih kostiju. Dok traje formiranje kostiju, odvajanjem od tkiva koja okružuju kosti, miši?ne ?elije obrazuju miši?ne mase. Miši?no tkivo se na taj na?in oko kosti razlaže na prednje i stražnje miši?ne grupe.17 Ukratko, etape nastanka ?ovjeka koje su opisane u Kur´anu su u potpunom skladu sa otkri?ima moderne embriologije.
 
Tri stadija bebe u maternici

U Kur´anu se navodi da se formiranje bebe u maj?inoj utrobi odvija u tri etape: ?On vas stvara u utrobama matera vaših, daju?i vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odme?ete?? (Az-Zumar, 6) Ako se pažljivo prou?i navedeni ajet, sasvim lahko se može primijetiti da se govori o me?usobno razli?itom i odvojenom troetapnom nastanku ?ovjeka. Zaista, danas I moderna biologija, tako?er, iznosi da se embriološki razvitak bebe u maternici odvija u tri razli?ite etape. Ovo pitanje se nalazi me?u temeljnim poglavljima u svim embriološkim knjigama koje se danas na medicinskim fakultetima izu?avaju kao nastavni udžbenici. Ova ?injenica se na slijede?i na?in navodi u Basic Human Embryology, jednoj od osnovnih knjiga embriologije: Život u maternici se odvija u tri ETAPE: pre-embrionik - prve dvije i po sedmice, embrionik - do kraja osme sedmice i fetal - od osme sedmice do ro?enja.18 Ove etape, koje se u medicinskom jeziku ozna?avaju kao ?threemaster?, odnosno ?tri perioda?, sa?injavaju razli?ite faze razvoja bebe u maternici. Glavne specifi?nosti ova tri nivoa razvoja su ukratko slijede?e: - Pre-embrionik etapa: U ovoj prvoj etapi, poznatoj kao ?1. trimestar?, žigot se rastavljanjem razmnož va, a potom se, nakon što do?e u stanje mase ?elija, ukopava u id maternice.  procesu razmnožavanja, ?elije se organiziraju u tri sloja.  Embrionik etapa: oznata i kao ?2. trimestar?, ova druga etapa traje ukupno 5,5 sedmica i tokom vog perioda ametak se naziva ?živim embriom?. U ovom periodu se iz slojeva elija pojavljuju temeljni jelesni organi i sistemi. - Fetal etapa: laskom u tre?u etapu trudno?e, koja se naziva i ?3. rimestar?, embrio se ve? zna?ava kao ?fetus?.

Ovaj period po?inje u osmoj sedmici trudno?e i raje sve do oroda. Karateristika koja ovu etapu odvaja od prethodnih je ta što, pojavljivanjem ica, ruku i nogu, fetus postaje živo bi?e koje vanjskim izgledom ve? nalikuje ovjeku. Unato? ome što je u po?etku ove etape veli?ine od svega 3 cm, svi organi u se pojavili. Ova etapa raje o 30 sedmica i razvoj se nastavlja do sedmice poroda. o saznanja o razvoju bebe u maternici spjelo se do?i tek uz pomo? aparata oderne tehnologije. Me?utim, kao što se vidi, ovi podaci u, kao i niz drugih au?nih ?injenica, na jedan zapanjuju?i na?in izneseni u kur´anskim ajetima. Iznošenje ovako krajnje ispravnih nau?nih ?injenica u Kur´anu, koji je objavljen u eriodu kada ovje?anstvo nije raspolagalo ni sa kakvim detaljnim saznanjima iz blasti medicine, esumnjivo  dokaz da to nije djelo ?ovjeka, ve? da su to rije?i koje pripadaju jedino Sveznaju?em, Allahu.

NASTANAK KOSMOSA

Čitano 4774 puta
Ocijeni
(1 Glasaj)

NASTANAK  KOSMOSA

Allah je prije 14 stolje?a na Zemlju spustio Kur'an, knjigu koja služi kao vodilja
ljudima. Cijelo ?ovje?anstvo je pozvano da se pridržava normi koje su propisane
u ovoj Knjizi da bi kona?no našli svoj spas i oslobo?enje. Ova posljednja Božija
objava je ujedno i jedina uputa ?ovje?anstvu od trenutka objavljivanja pa sve do
Sudnjeg dana.
Jedinstveni kur'anski stil i izvanredna mudrost koja je sadržana u njemu su
nepobitni dokazi da je Kur'an Allahova rije?. Osim toga, postoji i još niz
?udotvornih specifi?nosti koje dokazuju da je Kur'an objavljen od strane Allaha.
Jedna od ovih specifi?nosti je ?injenica da se u Kur'anu, objavljenom prije 1400
godina, nalaze odre?ene nau?ne ?injenice do kojih smo mogli do?i jedino savremenom tehnologijom dvadesetog stolje?a.
Svakako, Kur'an nije nau?na knjiga. Me?utim, odre?ene nau?ne ?injenice, koje
se na jezgrovit i mudar na?in izlažu u razli?itim kur'anskim ajetima, ?ovjek je uspio
otkriti tek korištenjem tehnologije XX stolje?a. Ove ?injenice, koje nije bilo mogu?e
nau?no utvrditi u periodu kada je Kur'an objavljen, još jednom savremenom ?ovjeku
dokazuju da je Kur'an Allahova rije?.
Radi razumijevanja nau?nog ?uda Kur'ana, potrebno je, prije svega, baciti
pogled na nau?ni nivo vremena u kojem je Kur'an objavljen.
U VII stolje?u, kada je Kur'an objavljen, Arapi su gajili bezbroj praznovjerja i
neosnovanosti o pitanju nau?nih tema. Arapi, koji nisu posjedovali tehnologiju za
istraživanje prirode i kosmosa, vjerovali su u legende koje su se prenosile sa generacije
na generaciju. Vjerovali su, naprimjer, da se nebo održava na visini, zahvaljuju?
i brdima. Prema ovom vjerovanju, Zemlja je ravna i na svoja dva kraja ima
brda. Smatralo se da ova brda, poput stubova, na sebi drže nebeski svod.
Dolaskom Kur'ana, me?utim, uništena su i sva ova daleko primitivna vjerovanja,
a ajetom "Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao..."(Ar-Ra'd, 2)
okon?ano je sa njihovim dotadašnjim vjerovanjem da nebesa stoje na brdima.
Iznesen je niz saznanja o još mnogim pitanjima koja su tada bila apsolutno nepoznata.
U Kur'anu, koji je objavljen u periodu kada je ?ovje?anstvo raspolagalo veoma
malim saznanjima iz oblasti astronomije, fizike ili biologije, sadržani su mnogi
klju?ni podaci o mnogim pitanjima od stvaranja kosmosa do nastanka ?ovjeka, od
sastava atmosfere do ravnoteže koja vlada na Zemlji.
Sada zajedno pogledajmo jedan dio nau?nih ?uda koja se nalaze u Kur'anu.

Pojavljivanje kosmosa se u Kur'anu spominje na slijede?i na?in:
On je nebesa i Zemlju iz ni?ega stvorio!
(Al-An'am, 101)
Ova kur'anska ?injenica je u potpunom skladu sa suvremenim nau?nim
otkri?ima. Definitivan zaklju?ak do kojeg je danas došla moderna astrofizika
upu?uje na ?injenicu da je cijeli kosmos, zajedno sa materijalnom i vremenskom
dimenzijom, nastao u nultom trenutku jednom velikom eksplozijom. Teorijom
Velike eksplozije (Big Bang) dokazano je da je cijeli kosmos nastao iz ni?ega,
eksplozijom samo jedne ta?ke prije, otprilike, 15 milijardi godina. Ova teorija je
ujedno i jedino nau?no objašnjenje nastanka i po?etka kosmosa, koja je prihva?ena
od strane svih nau?nih krugova.
Prije Big Banga nije postojalo ništa zvano materija. Materija, energija i vrijeme
stvoreni su u jednom nepostojanju koje se može definirati kao apsolutno
metafizi?ko okruženje u kojem nije bilo ni materije, ni energije, pa ?ak ni vremena.
O ovoj ogromnoj ?injenici i otkri?u, do kojeg je došla moderna fizika, Kur'an
nas je obavijestio prije 1400 godina.

U Kuran-i-Kerimu, koji je objavljen prije 14
stolje?a, u periodu kada još nije bila razvijena
astronomija, ovako se govori o širenju kosmosa:
Mi smo nebo mo?i Svojoj sazdali, i Mi smo,
uistinu, oni koji ga šire.
(Az-Zariyat, 47)
Rije? nebo, koja se spominje u aktualnom
ajetu, na mnogo mjesta u Kuranu koristi se u
zna?enjima svemira i vasione. I u ovom slu?aju
upotrijebljena je u istom zna?enju. Kuran je,
dakle, ve? obznanio da se kosmos širi, a to je
?injenica do koje je danas došla i nauka.
U nau?nom svijetu je do po?etka XX stolje?a
preovladavalo jedno mišljenje u smislu da kosmos
ima jednu stati?nu, nepokretnu strukturu i da poti?e iz vje?nosti.
Me?utim, istrage provedene uz pomo? suvremene tehnologije,
izvi?anja i prora?uni doveli su do saznanja da kosmos ima svoj
po?etak i da se konstantno širi.
Ruski fizi?ar Aleksander Friedmann i belgijski kosmolog
Georges Lemaitre po?etkom ovog stolje?a teoretski su
prora?unali da je kosmos u stalnom pokretu i da se širi.
Ova ?injenica je, tako?er, i dokazana odre?enim posmatranjima
provedenim 1929. godine. Ameri?ki astronom
Edwin Hubble je, analiziranjem svemira uz pomo?
ogromnog teleskopa, otkrio da su zvijezde i galaksije
u konstantnom udaljavanju jedna od druge. A
kosmos, u kojem se sve konstantno udaljava jedno
od drugoga, dolazi u zna?enju kosmosa koji se
širi. ?injenica da se kosmos nalazi u stalnom širenju svoju kategori?nost ?e
posti?i, tako?er, i kroz osmatranja provedena narednih godina.
Me?utim, ova kategori?na ?injenica je stolje?ima prije saop?ena kroz Kuran
i to u takvom historijskom periodu kada nijedan ?ovjek o tome nije apsolutno posjedovao
ni približna znanja. Pošto je Kuran rije? Allaha, Stvoritelja i Gospodara
cijelog kosmosa i svih znanja.

Drugi ajet u kojem se, tako?er, govori o stvaranju nebesa glasi:
Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna
cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode
sve živo stvaramo? I zar ne?e vjerovati?
(Al-AnbiyaÕ, 30)
Rije? ratk, koja se prevodi kao cjelina, u arapskim rje?nicima objašnjava
se kao rije? koja ima zna?enje me?usobno isprepleteno, nerazdvojno, sraslo. Ova
rije? se, dakle, koristi prilikom opisivanja dvaju materija koje ?ine jednu potpunu
cjelinu. A, za glagol raskomadali smo u Kuranu je korišten glagol fatk, koji
dolazi u zna?enju cijepanje, komadanje ne?ega što je u stanju ratk i izlaženje vani,
osloba?anje njenih dijelova. Ilustracije radi, razvoj biljke iz sjemena i izrastenje
izdanka iz zemlje se u arapskom jeziku objašnjava ovim glagolom.
Sada se ponovo vratimo ajetu. U aktualnom ajetu govori se o nebesima i
Zemlji koji su bili jedna cjelina, odnosno koji su bili ratk. Ova cjelina se, potom,
odvaja glagolom fatk. Jedno iz drugog cijepanjem, komadanjem izlazi vani. I,
zaista, kada se podsjetimo na ?injenice vezane za prvi trenutak Big Bang, vidjet
?emo da je u jednoj ta?ki sadržana materija cijelog kosmosa. Dakle, sve, ?ak i
nebesa i Zemlja, koji još nisu bili stvoreni, u ovoj ta?ki je u stanju ratk. Potom
dolazi do snažne eksplozije ove ta?ke i na taj na?in materija postaje fatk...
Kada izvršimo usporedbu fakata navedenih u ovom ajetu sa nau?nim
otkri?ima, uo?it ?emo da me?u njima vlada jedan potpuni sklad. Otkrivanje ovih
?injenica koje su prije 14 stolje?a navedene u Kuranu nau?no je bilo mogu?e
doku?iti tek u XX stolje?u.

ILUSTRACIJA BIG BANGA
Big Bang, koji je još jednom iznio da je kosmos
stvoren iz ni?ega, je nau?nim ?injenicama
dokazana teorija. Odre?eni nau?nici su pokušali
proizvesti alternativu Big Bangu, ali postignuti
dokazi su doveli do apsolutnog prihvatanja Big
Banga u nau?nim krugovima.

ORBITE
Kada se u Kuranu spominje Sunce i Mjesec, isti?e se, tako?er, da oni, svaki
pojedina?no, plove po svojim orbitama:
I no? i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec,
i svi oni nebeskim svodom plove
(Al-AnbiyaÕ, 33)
?injenica da Sunce ne posjeduje stati?an položaj, da ono plovi po jednoj
odre?enoj orbiti, u drugom ajetu saop?ava se na slijede?i na?in:
I Sunce se kre?e do svoje odre?ene granice,
to je odredba Silnoga i Sveznaju?eg.
(Ya-Sin, 38)
Ove kuranske ?injenice su postale razumljive nakon suvremenih opservatorijskih
osmatranja. Prema prora?unima stru?njaka iz astronomije, Sunce se kre?e
grandioznom brzinom od 720 hiljada kilometara na sat u orbiti nazvanoj Solar
Apex, koja je usmjerena prema Vega zvijezdi. To, prema jednom grubom
prora?unu, zna?i da Sunce u toku jednog dana pre?e putanju od 17 miliona 280 hiljada
kilometara. Zajedno sa Suncem, istu putanju pre?u, tako?er, i svi sateliti i
planete koje se nalaze u Sun?evom sistemu. Pored toga, sve zvijezde ukupnog
svemira posjeduju plansku pokretljivost sli?nu ovoj.
?injenica da je cijeli kosmos na ovaj na?in opremljen orbitama tako?er se
isti?e u KurÕanu na slijede?i na?in:
Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva.
(Az-Zariyat, 7)
U cijelom kosmosu postoji oko 200 milijardi galaksija, od kojih svaka posjeduje
u prosjeku po 200 milijardi zvijezda. Veoma velika ve?ina ovih zvijezda ima
svoje planete, a planete, tako?er, svoje satelite. Sva ova svemirska tijela, opet, pos
jeduju veoma precizno odre?ene orbite. I svako od ovih tijela se milionima godina
kre?e po svojoj orbiti koja je u savršenom skladu i harmoniji sa ostalima. Pored
toga, tako?er, i veoma veliki broj zvijezda-repatica kre?e se po orbitama koje su
odre?ene za njih.
Orbite koje su raspore?ene po cijelom kosmosu ne pripadaju samo nebeskim
tijelima. Galaksije se, tako?er, zbunjuju?om brzinom i preciznoš?u kre?u po svojim
orbitama. Tokom ovih kretanja nijedno nebesko tijelo se ne sudara sa drugim,
njihovi putevi se ne ukrštavaju. Posrijedi je tako zaprepaš?uju?i sklad da je uo?eno
da odre?ene galaksije prolaze jedna kroz drugu a da
se, pritom, nijedan njihov dio ne sudara sa drugim.
Apsolutno je sigurno da ?ovje?anstvo u periodu
objave Kurana nije posjedovalo teleskope nalik
današnjima koji osiguravaju osmatranje kosmosa u
dubinama mjerenim milionima kilometara, razvijenu
tehnologiju za osmatranje, nije posjedovalo
saznanja moderne fizike i astronomije. Prema tome,
bilo je nemogu?e u to vrijeme nau?no otkriti
?injenicu da je, kako je to u Kuranu istaknuto, kosmos
pun zvjezdanih puteva. Me?utim, ove
?injenice su jasno predo?ene u Kuranu koji je
objavljen u istom tom periodu, pošto je Kuran rije?
Sveznaju?eg, Allaha dž.š

Ocijeni
(0 glasova)

Pitanje nastanka kiše je za ?ovjeka dugo vremena predstavljalo tajnu. Me?utim, nakon otkrivanja zra?nih radara, došlo se do saznanja o stadijima kroz koje kiša prolazi u toku nastanka. Prema ovome, kiša nastaje prolaze?i kroz tri stadija: prvo se uz pomo? vjetra sa Zemlje podiže ?repromaterijal?, potom se formiraju oblaci i na kraju dolazi do formiranja kišnih kapi. ?injenice koje su, u vezi sa nastankom kiše, iznesene u Kur´anu upravo govore o ovim stadijima. O pitanju nastanka kiše u jednom kur´anskom ajetu kaže se slijede?e:
?Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On ho?e, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kada je On na one robove Svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radoš?u ispune.? (Ar-Rum, 48)

Sada se zadržimo na ova tri stadija koja su navedena u Kur´anu:

I. STADIJ: ?Allah je taj koji vjetrove šalje...?

Bezbroj balon?i?a koji nastaju pjenušanjem mora i okeana konstantno u vidu vodenih zehri odska?u iznad površine. Ove solju bogate zehre se, uz pomo? vjetra, potom prenose u atmosferske visine. Ovi si?ušni komadi, zvani ?aerosol?, uz pomo? jednog mehanizma, zvanog ?vodena zamka?, ovdje dolaze u dodir sa vodenom parom koja je tako?er došla s mora. Okupljanjem oko ovih aerosola, vodena para se zgušnjava i pretvara u vodene kapi.

II. STADIJ: ?...pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On ho?e, rasprostire i na komade dijeli... ? Uz pomo? vodene pare koncentrirane oko solnih kristala ili si?ušnih praškica nastaju oblaci. Zbog toga što su veoma male (presjeka od 0.01 do 0.02 mm) vodene kapljice u oblacima ostaju vise?i i šire?i se nebom. Na taj na?in se nebo prekriva oblacima.

III. STADIJ: ?...pa ti vidiš kišu kako iz njih pada...? Sitne vodene kapljice okupljene oko solnih kristala ili si?ušnih praškica, daljnjim zgušnjavanjem formiraju kišne kapi. Na taj na?in kišne kapi postaju teže od zraka i, odvajaju?i se od oblaka, po?inju se u vidu kiše spuštati na zemlju. Kao što se iz priloženog da zaklju?iti, sva tri stadija nastanka kiše sadržana su u navedenom ajetu. Stadiji su, povrh svega, izneseni ta?nim redoslijedom. Kao I mnoge druge prirodne pojave, tako je i nastanak kiše Allah iznio na najispravniji na?in i to ?ovjeku saop?io putem Kur´ana još prije 14 stolje?a, dakle mnogo ranije no što ?e to nauka otkriti. Vezano za nastanak kiše, u drugom kur´anskom ajetu se navode slijede?e ?injenice: ?Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veli?ine brda, spušta grad, pa njime koga ho?e pogodi, a koga ho?e poštedi - bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.? (An-Nur, 43)

Nau?nici koji su se bavili istraživanjem vrsta oblaka suo?ili su se sa veoma zbunjuju?im rezultatima vezanim za proces nastanka kiše. Kišni oblaci se formiraju i oblikuju u jednom utvr?enom sistemu i stupnjima.

Nau?no objašnjenje stupnjeva formiranja jednog od kišnih oblaka cumulominbus glasi:

1.STEPEN, razgonjenje: Oblaci se uz pomo? vjetra guraju, odnosno razgone sa svojih mjesta.

2. STEPEN, spajanje: Ovi mali oblaci (cumulus), koji se razgone od strane vjetra, spajaju se na mjestu do kojeg su dogurani i tako formiraju novi i veliki oblak.

3. STEPEN, gomilanje: Nakon spajanja malih oblaka, u novoformiranom velikom oblaku dolazi do porasta energije potiska koja ga vu?e gore. Energija u centru oblaka je ja?a u odnosu na energiju po rubnim dijelovima. Ova energija potiska u centru, koja ga vu?e prema gore, ?ini da se oblak razvija uvisinu. Šire?i se prema gore, oblaci se na taj na?in gomilaju jedan na drugi. To biva povodom da se trup ovog uvis naraslog oblaka ispruži prema hladnijim dijelovima atmosfere. Tako se u ovom hladnom okruženju atmosfere ledene i vodene kapi po?inju pove?avati. Nakon što pro?u kroz sve ove stepene i nakon što dobiju težinu toliku da na nju ne može utjecati energija koja ih vu?e prema gore, ledene i vodene kapi u vidu kiše i grada po?inju iz oblaka da se spuštaju na zemlju.

Ne smije se gubiti iz vida da su detalje u vezi s formiranjem, gra?om i funkcijom oblaka meteorolozi uspjeli nedavno otkriti i to zahvaljuju?i suvremenoj tehnici (avion, satelit, kompjuter i sl.) koja im je bila na raspolaganju. Allah nam, pak, ove detalje iznosi u Kur´anu, koji je objavljen prije 1400 godina, u periodu kada to nijedan ?ovjek nije mogao znati.

Ocijeni
(0 glasova)

Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Gvož?e

Željezo je jedan od elemenata na koje se skre?e pažnja u Kur´anu. U kur´anskom poglavlju Hadid, što zna?i ?gvož?e?, kaže se slijede?e:

?...I gvož?e smo spustili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi...?(Al-Hadid, 25)

Glagol ?spustiti?, koji se u ajetu upotrijebio uz rije? gvož?e, može se figurativno shvatiti u zna?enju ?davanja na služenje ljudima?. Me?utim, kada se rije? uzme u obzir u njenom stvarnom zna?enju ?fizi?ko spuštanje sa neba?, uo?it ?e se da ajet sadržava jednu veoma zna?ajnu nau?nu mudžizu, pošto otkri?a moderne astronomije iznose da ruda gvož?a dolazi sa ogromnih zvijezda iz vanjskog kosmosa. Teški metali u kosmosu proizvode se u jezgru velikih zvijezda.

Što se ti?e našeg, Sun?evog sistema, on ne posjeduje strukturu koja bi u sebi mogla proizvoditi element željeza. Željezo ili gvož?e može se formirati jedino na zvijezdama koje su mnogo ve?e od Sunca, na temperaturi koja dostiže nekoliko stotina miliona stepeni. Kada koli?ina željeza na ovim zvijezdama, koje su nazvane Nova ili Supernova, prekora?i odre?enu mjeru, zvijezda više nije u stanju da je nosi i eksplodira. Kao posljedica ove eksplozije, meteori, koji u sebi sadrže željezo, rasipaju se po svemiru i plove njegovim prostranstvima dok se ne sudare sa nekim nebeskim tijelom, ulaskom pod uticaj njegove gravitacije. Kao što se jasno da zaklju?iti iz navedenoga, element željeza nije nastao na Zemlji, ve? je, prenošenjem uz pomo? meteora, sa Supernova ?spušten na Zemlju?, na, dakle, isti na?in kako je to Kur´an naveo.

Sasvim je jasno da je ovo bilo nemogu?e nau?no otkriti u VII stolje?u, kada je Kur´an objavljen. Ova ?injenica se, me?utim, nalazi u Kur´anu, što opet predstavlja jedan u nizu dokaza da je on rije? Allaha koji posjeduje neograni?eno znanje. Pored navedenog, 25. ajet poglavlja Al-Hadid, u kome se govori o željezu, sadrži dvije, prili?no zanimljive, matemati?ke šifre: Al-Hadid je 57. poglavlje Kur´ana. Kada se izra?una broj?ana vrijednost rije?i Al-Hadid, pred nama se pojavljuje ista cifra: 57. Broj?ana vrijednost same rije?i Hadid (bez odre?enog ?lana ?Al?) iznosi 26. Broj 26 je tabli?ni (atomski) broj željeza.

Ocijeni
(0 glasova)

?injenice o morima i okeanima

Predstavljamo vam Dr. William W. Hay-a, profesora geoloških nauka na Colorado Univerzitetu smještenom u gradu Boulder, u ameri?koj državi Kolorado. Profesor Hay je ranije bio dekan na Rosentiel Fakultetu Nauti?kih i Atmosferskih Nauka na Miami Univerzitetu, Miami, Florida, SAD. Sa Dr. Hayom smo otišli na morsku ekspediciju koja nam je trebala omogu?iti da ispitamo odre?ene fenomene koji su bili povezani sa našom studijom nau?nih ?uda u Kur’anu i Sunnetu. Postavili smo mnogo pitanja o morskoj površini, o podjeljenosti izme?u gornjeg i donjeg dijela mora, o okeanskom dnu, te o morskoj geologiji. Tako?er smo željeli znati o dijelovima vodenih prostora u kojima dolazi do mješanja raznih morskih voda, kao i o mjestima gdje dolazi do mješanja morske vode sa slatkim vodama koje pristižu iz rijeka. Profesor Hay je bio ljubazan i do u detalje odgovorio na sva naša pitanja.

Što se ti?e ‘pregrada’ koje nalazimo izme?u razli?itih mora, Dr. Hay nam je objasnio da ova ‘vodena tijela’ (ili pak vodene mase) nisu jedno veliko homogeno more kako se to nama ?ini. Naprotiv, mi nalazimo razli?ita mora koja se razlikuju po stepenima slanosti, temperaturi i gustini. Godine 1942. su nau?nici po prvi puta, nakon uspostavljanja velikog broja istraživa?kih stanica, uspjeli do?i do slike (vidi 13.1) na kojoj je lakho uo?iti razdvojenost dva mora (Mediterana i Atlanskog Okeana) koja se razlikuju po temperaturi, slanosti, gustini, sposobnosti rastvaranja oksigena, te biljnim i životinjskim vrstama koje u njima žive.

Slika 13.1 Izvor: Marine Geology, Kuenen, strana 43.$

Na ovoj slici vidimo obojeni trougao koji se nalazi kod Gibraltara. Tu se jasno vidi linija razdvajanja izme?u dvije vodene mase iako golo ljudsko oko u prirodi to ne može primjetiti. Ova slika je na?injena uz pomo? satelitskih kamera i metoda za detekciju sa distance. Prikazana fotografija je snimljena satelitom koji je koristio specifi?ne termalne karakteristike raznih vodenih masa te su iz tog razloga mora prikazana u razli?itim bojama (stvarna fotografija ponovo nije prikazana ali pogledaj sliku 13.2 za sli?an prikaz). Na primjer, vidimo svjetlo plavu, tamno plavu i crnu boju. Ostale vodene mase su prikazane zelenkasto. Ove razli?ite boje predstavljaju razlike u temperaturama morskih površina. Me?utim, kao što svi znamo, svi ovi okeani i mora ?e našim o?ima izgledati plavi. Dakle, stvarne linije razdvajanja se mogu uo?iti jedino putem nau?nih istraživanja i moderne tehnologije.

Slika 13.2 Slika predstavlja globus na kojem su nazna?ene temperature vode (u stepenima Fahrenheita).

Allah (swt) nam je u Kur’anu rekao:

Pustio je dva mora da se dodiruju, izme?u njih je pregrada i oni se ne miješaju.
(Prevod zna?enja Kur’ana 55:19-20)

Do sada su bila usvojena dva tuma?enja ovih ajeta. Prvo mišljenje navodi da, prema lingvisti?kom zna?enju rije?i maraja, dolazi do doticanja i mješanja mora jednog sa drugim. Me?utim, ?injenica da Kur’an nastavlja i kaže da izme?u njih postoji pregrada jednostavno zna?i da ova pregrada onemogu?uje ta dva mora da uznemiravaju jedno drugo ili da se pak prelivaju jedno preko drugog.

Zagovornici drugog mišljenja se pitaju kako može postojati pregrada izme?u mora koja bi spre?avla da ona prelaze jedno u drugo kada ajet nazna?ava da se mora dodiruju. Oni su zaklju?ili da u stvari ne dolazi do stvarnog dodirivanja te dvije vodene mase te su pokušali dosegnuti drugo zna?enje rije?i maraja. Me?utim, danas nam moderna nauka pruža dovoljno informacija koje nam omogu?uju da razjasnimo ovo pitanje. Mora se zaista dodiruju, kao što smo vidjeli na primjeru Mediterana i Atlanskog okeana. Iako me?u njima postoji nakrivljena (ne potpuno uspravna/vertikalna) vodena prepreka, sada nam je poznato da voda iz ovih mora prelazi iz jednog u drugo. Me?utim, prilikom prelaska vode iz jednog mora u drugo, ta voda izgubi svoje jasno uo?ljive karakteristike te se izjedna?i sa vodenom masom u koju je ušla (vidi sliku 13.3). Na ovaj na?in, pregrada u stvari vrši funkciju prelaznog podru?ja u kojem dolazi do homogenizacije.

Slika 13.3 Izvor: Introductory Oceanography, Thurman, strana 301.Ovo je odli?an primjer modernog islamskog nau?nog istraživanja. Savremene tehnike nam, dakle, mogu pomo?i u dokazivanju da je Kur’an nemogu?e imitirati. Sa profesorom Hay smo podugo razgovarali o ovom i o još nekim ajetima te smo ga potom upitali: “Šta je vaše mišljenje po pitanju ovog fenomena tj. da pred sobom imate tekst objavljen prije 1400 godina a koji do u najmanje detalje opisuje tajne kosmosa koje ?ovjek toga vremena nije moga znati jednostavno iz razloga što oprema i metode nepohodne za takva otkri?a tada nisu bile dostupne?”

Profesor Hay je odgovorio: “Jako mi je interesantno da se takve informacije nalaze u tako starim zapisima Svetog Kur’ana i nemam na?ina da odgonetnem odake su te informacije došle. Me?utim, smatram jako interesantnom ?injenicu da se tu nalaze te da ova otkri?a pojašnjavaju neke navode.”

Potom je upitan: “Vi, dakle, jednostavno pori?ete mogu?nost da je to moglo do?i samo iz nekog ljudskog izvora. Šta mislite ko je onda originalni izvor informacija koje nalazimo u Kur’anu?”

Profesor Hay: “Pa, mislim da to mora biti Božansko Bi?e!”

Ovo nedvojbeno jeste božansko znanje koje je Allah (swt) poslao kako bi pomogao poslanstvo Muhammeda (saws) koje je rekao:

Svakom poslaniku je dato nešto na osnovu ?ega bi ljudi povjerovali u njega. Me?utim, meni je data objava od Allaha i ja se nadam da ?u ja na Sudnjem Danu imati najve?i broj sljedbenika. (Hadis prenosi Buhari)

Ova objava u sebi sadrži jedinstveno ?udo (mu’džizu) koje do Posljednje ?asa ?itavom ?ovje?anstvu ostaje kao dokaz (postojanja Allaha i poslanstva Muhammeda s.a.w.s. - op.p.)!

$Sve slike ?ije je objašnjenje ozna?eno ovim znakom ( $ ) su preuzete iz knjige koja nosi nasov “A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam” grupe autora. ?itava ova knjiga se može pogledati

?injenice iz Astronomije

Čitano 4382 puta
Ocijeni
(0 glasova)

?injenice iz Astronomije

Allah (swt) nam je jasno kazao da je Njegova Knjiga, Kur’an, objavljena kao opominja? i podsjetnik ?itavom svijetu. Allah (swt) kaže:

Kur’an je doista svijetu cijelome opomena! - i vi ?ete uskoro saznati njegovu poruku!
(Prevod zna?enja Kur’ana 38:87-88)

Dakle, Kur’an je podsjetnik ?itavom ljudskom rodu sve do Sudnjeg Dana. On sadrži informacije koje je ?ovjek saznavao kroz historiju ali i one koje ?ovjek saznaje i u današnje vrijeme. S obzirom da je svaki kur’anski ajet objavljen iz Allahovog znanja, Allah (swt) je rekao:

Allah svjedo?i da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna…
(Prevod zna?enja Kur’ana 4:166)

Svi ajeti u sebi sadrže božansko znanje, a ljudski rod je taj koje se vremenom razvija i unapre?uje. Dolaze?i do viših stepena razumijevanja prirodnih nauka, ?ovje?anstvo uspijeva doku?iti zna?enje Allahovih rije?i u odre?enim ajetima. Dakle, kroz spoznaju da je odre?eni ajet objavljen od strane Allaha (swt), te uz konstantan proces progresa i razvoja ljudskog roda, ?ovjek ?e uspjeti do?i do novih otkri?a koji ?e mu omogu?iti da razumije neki novi ajet, itd. Na ovaj na?in, ?ovje?anstvo ?e nastaviti saznavati zna?enja sve više i više kur’anskih ajeta. Ovo je jedna od ?udnovatih karakteristika Kur’ana.

Profesor Armstrong je poznati nau?nik koji radi za NASA-u (puni naziv National Aeronautics and Space Administration) tj. ameri?ku državnu agenciju za istraživanje svemira. Susreli smo se s njim i postavili mu brojna pitanja koja se odnose na kur’anske ajete koji govore o astronomiji tj. oblasti njegove uže specijalnosti. Pitali smo ga o željezu i kako dolazi do njegovog nastanka. On nam je za uzvrat pojasnio kako na Zemlji dolazi do formiranja svih hemijskih elemenata. Kazao nam je da su nau?nici tek nedavno otkrili relevantne ?injenice po pitanju procesa formiranja tih elemenata. Tako?er nam je rekao da energija ranog sun?evog sistema nije bila dovoljno velika da bi došlo do formiranja željeza.

 

Slika 16.1

Izra?unavaju?i energiju koja je neophodna za nastanak jednog atoma željeza, otkriveno je da je ta energija ?etiri puta ve?a od energije ?itavog sun?evog sistema. Drugim rije?ima, energija ?itave planete Zemlje, ili pak Mjeseca, ili Marsa, ili bilo koje druge planete, nije dovoljna da bi došlo do formiranja jednog novog atoma željeza. ?ak ni energija ?itaov sun?evog sistema za to ne bi bila dovoljna. Iz tog razloga, rekao nam je profesor Armstrong, nau?nici vjeruju da je željezo vanzemaljski element koje je nekako dospio na našu planetu tj. da nije na njoj oformljen. Potom smo mi citirali kur’anski ajet koji kaže:

…spustili smo gvož?e - u njemu je sila žestoka i koristi za ljude…
(Prevod zna?enja Kur’ana 57:25)

Potom smo profesora Armstronga upitali o nebesima i da li u njima ima kakvih otvora ili pukotina. On je opovrgnuo naše tvrdnje i kazao da je ono o ?emu mi govorimo grana astronomije koja se zove “Integrirani Kosmos” što je u stvari nau?na oblast u kojoj su nau?nici tek nedavno po?eli dolaziti do odre?enih otrki?a. Na primjer, ukoliko bismo pustili neko tijelo da u svemiru pre?e odre?eni put u bilo kojem pravcu, a zatim ga pustili da pre?e isto toliko dug put u nekom drugom pravcu, vidjeli bismo da je težina* tog tijela ista bez obzira kojim putem se tijelo kretalo. Ovo je slu?aj zbog ?injenice da tijelo ima svoj vlastiti ekvilibrium (ravnotežu) te je pritisak na njega isti sa svih strana. Bez ovog ekvilibriuma, ?itav svemir bi se raspao. Ja sam se (kaže šejh Az-Zindani) odnah prijsetio kur’anskog ajeta koji kaže:

A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!
(Prevod zna?enja Kur’ana 50:6)

Nakon ovoga smo sa profesorom Armstrongom razgovarali o pokušajima nau?nika da doku?e granice svemira te smo ga upitali da li je po ovom pitanju bilo kakvih uspjeha. Njegov odgovor je bio da nau?nici trenutno vode ljutu bitku u nastojanju da do?u to ivice univerzuma te da se neprekidno radi na izradi opreme sa ve?im mogu?nostima. Ova oprema se koristi za istraživanje svemira, me?utim, sve što se uspijeva otkriti su nove zvijezde koje se nalaze u okviru naše galaksije, a kraj svemira još nije ni na vidiku. Allah (swt) u Kur’anu kaže:

Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i u?inili da vatra iz njih poga?a šejtane…
(Prevod zna?enja Kur’ana 67:5)

Sve ove zvijezde su zbilja ukrasi za nama najbliže nebo. Profesor Armstrong je tako?er dodao da nau?nici nisu uspjeli dosegnuti do kraja svemira. Naglasio je da zbog ovoga trenutno postoje nastojanja da se u svemiru (recimo na satelitima op.p) postave dodatni teleskopi kako bi nau?nici mogli prou?avati svemir bez da im prašina i ostale zapreke iz atmosfere budu na putu. Opti?ki teleskopi nisu u stanju dose?i do željenih daljina te stoga bivaju zamijenjeni teleskopima koji koriste radio talase i koji omogu?avaju posmatranje svemira na ve?im udaljenostima. Me?utim, rekao je profesor Amstrong, nau?nici i dalje ostaju ograni?eni. Mi smo ga potom podsjetili na ovaj ajet:

… pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak, zatim ponovo više puta pogledaj, pogled ?e ti se vratiti klonuo i umoran.
(Prevod zna?enja Kur’ana 67:3-4)

Svaki puta kada je profesor Armstrong spomenuo neku nau?nu ?injenicu, mi smo mu donosili relevantan kur’anski ajet sa kojim bi se on složio. Potom smo mu kazali: “Vi ste uspjeli vidjeti i otkriti istinu o prirodi, odnosno, astronomiji i to koriste?i se modernom opremom, raketama i svemirskim brodovima koje je sve ?ovjek izumio. Tako?er ste vidjeli da su iste te ?injenice spomenute i u Kur’anu prije 14 stolje?a. Šta je stoga vaše mišljenje o njima?”

Njegov odgovor je glasio: “To je jako teško pitanje koje evo sam sebi postavljam od kako smo ovdje zapo?eli ovu našu diskusiju. Impresioniran sam ?injenicom da se stari zapisi tako izvanredno slažu sa modernom astronomijom i njenim skorim otkri?ima. Ja nisam dovoljno dobar stru?njak iz oblasti historije ?ovje?anstva da sam u potpunosti i sa sigurnoš?u predpostavim okolnosti koje su vladale prije 1400 godina. Me?utim, svakako želim ista?i da je ovo što smo vidjeli u najmanju ruku impozantno, s tim da može a i da ne mora postojati nau?no (tj. historijsko) objašnjenje. Mora da postoji nešto što je iznad našeg obi?nog ljudskog razumijevanja što bi pojasnilo (kur’anske) navode koje smo vidjeli. Me?utim, nemam namjeru niti smatram da sam u poziciji da dajem odgovor na ovo pitanje. Ve? sam kazao puno toga ali bez eksplicitnog izjavljivanja onoga što, vjerujem, vi želite da kažem. Moj posao kao nau?nika je ipak da ostanem nepristrasan (tj. neizjašnjen) po odre?enim pitanjima. Stoga smatram da je najbolje da se ovdje zaustavim ne daju?i vam kompletan odgovor kojeg vi, mogu?e je, o?ekujete.”

I zaista, jako je teško zamisliti da su ove informacije koje su prije 1400 godina poslaniku Muhammedu (saws) objavljenje u Allahvoj Knjizi potekle iz ljudskog izvora. Dakle, mora postojati neki dodatni izvor znanja, a Allah (swt) je Onaj koji poznaje tajne nebesa i zemlje. Kao što smo vidjeli kroz ove sastanke sa raznim nau?nicima, na pragu smo nove ere.

Ovo novo doba koje je pred nama je doba u kojem istinska religija i istinska nauka imaju mnogo toga zajedni?kog te prihvataju jedna drugu. Stoga, izme?u njih ne može postojati kontradikcija niti me?u njima može stojati bilo kakva prepreka. Ovo je zaklju?ak do kojeg su muslimanski nau?nici stizali kroz protekle vijekove: ne postoji mogu?nost da provjerena i dokazana nau?na ?injenica može protivrije?iti božijoj objavi koja je sasvim jasna. Kada se kaže da smo trenutno u dobu istraživanja svemira to je ta?no: nalazimo se u eri u kojoj se nau?ne ?injenice i religija slažu. Me?utim, to je slu?aj samo izme?u dokazanih nau?nih spoznaja i din-i-Islama kojeg je Allah (swt) sa?uvao od svih krivotvorenja i izmjena.

 

Slika 16.2

* ?itaocu se skre?e pažnja da težina nije isto što i masa. (op.p.)

Ocijeni
(0 glasova)

 

Profesor El-Mevdudi, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi Temelji Islama nabraja devet stvari koje se postižu kelimei-šehadetom.

Navodimo ih ukratko:

1.Onaj ko vjeruje da nema boga osim Allaha ne može biti kratkovid. Obrnuto je sa onima koji Ga pori?u ili vjeruju u višeboštvo.

2.Vjerovanje u kelimei-šehadet1 kod ?ovjeka ra?a ponos i osje?aj ?asti koji se ni?im drugim ne mogu posti?i, jer niko ne može pomo?i ako Allah odmaže, niti odmo?i ako On pomaže. On daje život i smrt. Njemu pripada kona?an sud. On je Vladar i Gospodar svega što postoji. Otuda oni koji u Njega vjeruju u srcu nemaju straha ni od koga, osim od Njega. Zato ni pred kim drugim ne poginju glavu, nikoga drugog ne mole, nikoga se drugog ne ustru?avaju i nikoga drugog se ne boje. Ovo zato jer je Allah Svevišnji i Svemogu?i. Obrnuto je sa višebošcima, nevjernicima i ateistima.

3.Pored ponosa i osje?aja ?asti iz vjerovanja da nema boga osim Allaha, ra?a se poniznost bez poniženja i superiornost bez nadmenosti. Takvoga šejtan svojim lukavstvima ne može zavarati, došaptavaju?i i uljepšavaju?i mu kako je jak i sposoban, jer zna i duboko vjeruje da mu to Allah, ako bude htio, kao što mu je dao, može kad god ho?e, oduzeti. Obrnuto je sa nevjernikom, koji se, ako se kakve blagodati na ovom svijetu dograbi, odmah uzoholi i nadmeno ponese.

4.Onaj ko vjeruje u kelimei-šehadet sigurno zna da se samo ?istom dušom i dobrim djelima može spasiti i posti?i ono što se želi, dok višebošci i nevjernici život provode u lažnim nadama i pustim snovima. Me?u njima ima onih koji kažu: “Sin Božiji kod svog Oca iskupio nas je za naše grijehe.” Drugi govore: “Mi smo sljedbenici i djeca Božija, pa nas ne?e kazniti za naše grijehe.” Tre?i govore: “Za nas ?e se zauzeti naši ugledni pobožni preci.” Ima i onih koji se zavjetuju i svojim božanstvima prinose žrtve, tvrde?i da ?e time posti?i olakšicu za svoja djela. Što se ti?e ateista oni i ne vjeruju u Boga, smatraju?i da su slobodni u svojim djelima i da ih na ovom svijetu ne ograni?avaju nikakvi vjerozakoni. Oni su svoje strasti i prohtjeve uzeli za boga i postali njihovi robovi.

5.Onaj ko izgovara kelimei-šehadet ne pada u o?aj i razo?arenje, jer vjeruje da je u Allahovoj riznici sve što je na nebesima i Zemlji. Otuda je bezbrižan i smiren, jer ne gubi nadu ni u najtežim trenucima stiske i siromaštva, ?ak ni kad je od drugih odba?en i ponižen.

6.Vjerovanje u kelimei-šehadet kod ?ovjeka razvija ogromnu snagu odlu?nosti, ustrajnosti i pouzdanja, sve radi radi postizanja uzvišenih ciljeva Allahova zadovoljstva. On osje?a da iza ovoga svega stoji mo? Vladara nebesa i Zemlje. Otuda je vjernikova odlu?nost i ustrajnost koju crpi iz ovakvog vjerovanja ?vrsta i nepokolebljiva poput nepomi?nih planina. Odakle nevjernik i višebožac mogu imati ovakvu snagu i nepokolebljivost ?

7.Kelimei-šehadet bodri ?ovjeka i u srce mu ulijeva hrabrost. ?ovjeka zastrašuje i slabi njegovu odlu?nost, samoljublje, pretjerana sklonost imetku i porodici, s jedne strane, i vjerovanje da mu sudbinu može krojiti i život oduzeti neko drugi mimo Allaha, s druge strane. Vjerovanje da nema boga osim Allaha osloba?a ?ovjeka straha od svega navedenog i ulijeva uvjerenje da je Allah jedini vlasnik njegova života i svega što posjeduje, usljed ?ega postaje spreman da na putu zadovoljstva svoga Gospodara, žrtvuje sve od sebe ma koliko ga to stajalo. Osim toga, u dubini njegova srca ja?a spoznaja da niko drugi do Allah nije u stanju oduzeti njegov život; ni ?ovjek, ni životinja, ni bomba, ni top, ni sablja, ni kamen, ni bilo šta drugo. Zato na cijelome svijetu nema niko hrabriji i neustrašiviji od onoga ko vjeruje u Uzvišenog Allaha. Njega ne može zastrašiti ni nepregledna vojska, ni isukane sablje, ni kiša metaka niti bombe i granate. Kada krene u borbu na Allahovom putu on je u stanju pobijediti desetorostruko ja?eg i brojnijeg neprijatelja. Odakle ovo višebošcima, nevjernicima i ateistima ?

8.Vjerovanje da nema boga osim Allaha uzdiže stepen ?ovjeka, ja?a njegovo ubje?enje, ra?a osje?aj neovisnosti o drugima mimo Allaha, pro?iš?ava njegovo srce od natruna pohlepe, proždrljivosti, zavidnosti, niskosti, pakosti i drugih ružnih svojstava.

9.Najvažnije od svega u ovom pogledu je da vjerovanje da nema boga osim Allaha, ?ovjeka drži privrženim Allahovoj vjeri i da je ?uva. Vjernik, naime, ?vrsto vjeruje da Allah sve zna, da mu je On bliži od žile kucavice i da, ako od drugih može pobje?i, od Uzvišenog Allaha, sigurno, ne može.

U onoj mjeri u kojoj je njegovo vjerovanje ?vrsto i stalno na umu, u toj istoj mjeri bi?e i dosljedan Allahovim propisima, ne usu?uju?i se da se približi onome što je Allah zabranio i žure?i da u?ini što više dobrih djela koja je Allah naredio.

Zato vjerovanje da nema boga osim Allaha predstavlja prvi i najvažniji temelj vjere, bez koga ?ovjek ne može biti musliman. Musliman je, dakle, Allahu pokorni rob, a takav može biti samo ako od srca vjeruje da nema boga osim Allaha. To je temelj islama i izvor njegove snage. Svi ostali elementi islama i njegovi propisi su nadogradnja na ovaj temelj na kome stoje, jer kad ne bi bilo ovoga temelja, od islama ne bi ostalo ništa.

Pogledaj kako je, kako navodi ibn Redžeb, neke od fadileta2 vjerovanja da nema boga osim Allaha, opisao Sufjan ibn Ujejne: “Nema roba da mu je Allah dao višu blagodat od one što mu je omogu?io da spozna rije?i kelimei-šehadeta: “Nema boga osim Allaha”. Rije?i kelimei-šehadeta su džennetlijama kao hladna voda stanovnicima ovoga svijeta. Zbog njih je pripremljena “Ku?a nagrade” i “Ku?a kazne”. Zbog njih je poslanicima nare?ena borba na Allahovom putu (džihad). Ko ih izgovori spasio je svoj imetak i krv, ako ih odbije sam je dopustio da mu imetak plijen postane i da mu se krv uzaludno prolije. Rije?i kelimei-šehadeta su klju? Dženneta i klju? koji su poslanici pozivali u vjeru.”

Ako bi htio da ti nabrojimo šta su o fadiletima kelimei-šehadeta rekli u?enjaci, Allah im se smilovao, šta sve o tome stoji u mnogobrojnim hadisima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i izrekama sljedbenika zdrave tradicije, tome ne bi bilo kraja.

Iz prijevoda knijge: El-wela' we-l-bera' fi-l-islam, šejh Muhammed Se'id Salim el-Kahtani, str. 48-50

 

1 Kelimei-šehadet su rije?i šehadeta La ilahe illAllah Muhammedu-r-Resulullah što u jezi?kom prijevodu zna?e Nema boga osim Allaha a Muhammed je Allahov Poslanik

2 Fadilet = odlika, vrijednost

 

Ocijeni
(0 glasova)


Rije?-dvije o znanju u islamu

U islamu znanje (nauka) zauzima visoko mjesto. Islam je obavezao svakog muslimana da se obrazuje i da islamski ummet u?ini ummetom koji ?e biti svetionik ostalim ljudima u njihovom cjelokupnom životu i radu. Vrijednost toga možemo shvatiti kada se osvrnemo na ?injenicu da je to bilo prije više od 1400 godina, tj. naredba o traženju znanja dolazi u doba koje je kod nas poznato kao "Srednji vijek", kao vijek zaostalosti, neznanja i nepismenosti, kao vijek ganjanja vještica, zlih demona i sl. Ono što je islam donio u tom vremenu ostavilo je neizbrisiv trag koji se ?ak i danas osje?a u svim podru?jima ljudskog života i djelovanja. Da bi nam to bilo bliže i razumljivije, osvrnuti ?emo se na stanje znanja u tadašnjoj Evropi.

Stanje znanja u srednjovjekovnoj Evropi

Navodimo dva primjera koji dobro oslikavaju stanje znanja i nau?ne svijesti u to doba:

- Prvi primjer se veže s poljem nauke, a spominje ga Francis Bacon, veliki engleski filozof i u?enjak:

"Ljeta Gospodnjeg 1432. razvila se me?u bra?om redovnicima diskusija oko pitanja o broju zuba u ustima konja. Punih trinaest dana bjesnila je diskusija bez prestanka. Sve stare knjige i hronike bile su izvu?ene i pri tom se ispoljila jedna takva divna i dubokoumna erudicija kao nikada na tom podru?ju. Na po?etku ?etrnaestog dana jedan mladi redovnik uglednoga porijekla zamoli svoje ugledne starješine da i on rekne koju rije? i na veliko zaprepaš?enje diskutanata, ?ija duboka mudrost bijaše veoma uznemirena, on ih zamoli da riješe stvar na jedan vulgaran i ne?uven na?in: naime, da otvore usta jednog konja, prebroje zube i na?u riješenje svog problema. Na to ostali osje?aju?i se duboko povrije?eni u svom dostojanstvu, uz veliku galamu navališe na njega, izudaraju ga i izbace: 'Jer,' - rekli su oni, 'sigurno je sam sotona ponukao onog žutokljunca da spomene taj ne?uveni, bezboži put za pronalaženje istine, koji je u suprotnosti sa ?itavim u?enjem crkvenih otaca.'

Poslije još mnogo dana divlje sva?e i diskusije, golub mira se spustio na naš skup i oni, svi kao jedan, proglase da ?e taj problem ostati vje?ita tajna zbog nedostatka historijskih i teoloških podataka o tome, te narede da se isto zabilježi."

- I drugi primjer, koji navodi Muhammed Hamidullah, a odnosi se na polje sudstva:

"Važna novost bila je izjava Muhammedova da su bi?a koja ne spadaju u ljudski rod oslobo?ena svih odgovornosti. Jer do proglašenja Judicatre Acta sredinom XIX stolje?a engleski su sudovi kažnjavali 'smr?u' kola, stabla, zidove, brodove, životinje itd. ukoliko su iste prouzrokovale smrt nekog ?ovjeka."

Sli?nih primjera ima mnogo, ali ih zbog ograni?enosti prostora ne možemo navesti. Me?utim, i iz samo ova dva primjera možemo vidjeti kakvo je bilo stanje nauke prije pojave islama kada su Arapi kažnjavali bunareve, rudnike, životinje i sl., a što je dokinuto dolaskom islama, kao i stanje nauke u Srednjem vijeku na podru?jima na koje nije doprlo svjetlo islama. ?udno je to što su se kažnjavali bunarevi, kola i sl., ali je još ?udnije da se praksa kažnjavanja tih stvari kod Engleza održala sve do XIX stolje?a. Zašto?

Odnos Evrope prema znanju i islamu

Navedeno se desilo zbog toga što se Evropa otimala utjecajima islama, napadaju?i ga tvrde?i da je jeres, kao što je to u?inio Jovan Damaskin. Gilbert de Hogeht je utemeljio svoju kritiku islama na ?injenici da su vino i svinjetina zabranjeni u islamu, a djelo Guillamea Tripolija, koje je pisano s krajnjom mržnjom, sadrži opise koji su bili daleko od zbilje, predstavljaju?i mješavinu mitskih elemenata i historije.

Dok su se tadašnji narodi gušili u neznanju i pisali svakojake bajke, islam se poput munje širio na sve strane svijeta, pronose?i svjetlo znanja i Allahove vjere. Nakon što su osvojili Španiju, muslimani su po gradovima uveli javna kupatila, uli?nu rasvjetu, poplo?ane ulice, kanalizaciju, a pored svega toga iznad grada bi sadili cvije?e po okolnim brežuljcima, tako da kada bi naišao vjetar, gradom bi se širio miris tog cvije?a. Usporedbe radi, London je to (tj. poplo?ane ulice, javnu rasvjetu i kanalizaciju) dobio "samo" 800 godina nakon što su to muslimani uveli u Španiji!!!

Šta je bio uzrok napretka muslimana u to doba?

Njihov napredak je bio vezan za pridržavanje Allahove Knjige i Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta. U njima se pridaje zna?aj raznim stvarima, ali nesumnjivo, visoko mjesto zauzima znanje.

Mjesto znanja u islamu

U islamu je davanje važnosti znanju izraženo samim tim što Allah, subhanehu ve te’ala, prvu objavu Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, po?inje rije?ima:

"?itaj (u?i)! Plemenit je Gospodar tvoj koji stvara, stvara ?ovjeka od ugruška. ?itaj (u?i)! Plemenit je Gospodar tvoj, koji podu?ava peru, koji ?ovjeka podu?ava onome što ne zna."
(Kur'an, 96:1-5)

Znanje se spominje u Kur'anu i kada se poziva vjerovanju u Allaha, vjerovanju da nema Boga osim Njega - Allaha, dželle še'nuhu:

"I znaj da nema Boga osim Allaha."
(Kur'an, 47:19)


Podsticaj na razmišljanje

Kur'an podsti?e na razmišljanje o onome što je On stvorio, kao i na ?injenje ibadeta samo Njemu. Allah, dželle še'nuhu, kaže:

"A vaš Bog - jedan je Bog! Nema Boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog! Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena dana i no?i, la?a koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vra?a zemlju nakon mrtvila njezina - po kojoj je rasijao svakojaka bi?a, promjena vjetrova, oblaci koji izme?u neba i zemlje lebde - doista su znakovi za one koji imaju pameti."
(Kur'an, 2:163-164 )

Jedna od mudrosti navedenog ajeta

Ono što možemo vidjeti iz gore navedenog ajeta je da Allah navodi ljudima koji pameti imaju mnoge znakove u raznim stvarima, kao što je npr. spuštanje kiše i sl. Nakratko ?emo se osvrnuti na dio ajeta "promjena vjetrova". Koliko je to važno i vezano za ljudski opstanak na Zemlji ve?ina ljudi ne zna, pa ?emo to usporediti sa primjerom tunela.

Kada se tunel ne bi vješta?kim putem zra?io, tj. putem ventilacije, došlo bi do pove?ane koncentracije ugljen-monoksida od izduvnih gasova automobila, tako da bi u nedostatku ventilacije dolazilo do trovanja u tunelu. Uzrok je, dakle, nagomilavanje otrovnih gasova koji se zadržavaju u njegovoj unutrašnjosti. Zbog tih gasova se i rudnici zra?e i dovodi ?isti zrak.

Me?utim, da li po ovom pitanju ima razlike izma?u tunela i rudnika s jedne strane, i grada, s druge strane?

Odgovor je - nema! Koliko je god potrebno zra?iti rudnike i tunele, još je potrebnije zra?iti gradove. Kad se oni ne bi zra?ili došlo bi do ugrožavanja ljudskog opstanka na Zemlji. Ljudi su sposobni napraviti ventilaciju za rudnik ili tunel i zra?iti ih, ali nisu sposobni da to u?ine za jedan grad, državu i sl. Pa ko je to onda sposoban u?initi? Niko drugi do Allah, Mo?ni i Silni. Zbog toga se ovo "provjetravanje" i navodi kao jedan od znakova pametnom, iskazuju?i mu po?ast i navode?i ga na razmišljanje i istraživanje onog što je stvorio Mo?ni i Silni.

I na kraju, mnogo je ajeta i hadisa koji govore o znanju i njegovoj važnosti, a mi završavamo s jednim od njih koji glasi:

"Allah ?e na visoke stepene uzdignuti one me?u vama koji vjeruju i kojima je dato znanje." (Kur'an, 58:11)

 

Ocijeni
(0 glasova)

Islam je sveobuhvatni i savršeni sistem u?enja, ure?enja, i uputa. On je zakonik života. Kroz ?asni Kur'an, i govor i djela Poslanika Muhammeda, mir neka je na njega, islam daje muslimanima uputu svjetskih razmjera u svim pogledima života, neostavljaju?i ih na milost i nemilost naslje?ene tradicije koja se razlikuje od jednog mjesta do drugog i koja može biti ispravna ili pogrešna. Islamske vrijednosti su logi?ne i ?vrste, i zajedni?ke su svim muslimana bez obzira gdje da se nalaze. Ina?e, ve?ina nemuslimana nisu muslimani iz razloga što ne poznaju islam, ili ga površno poznaju, ili pak imaju iskrivljenu sliku o njemu.


Islamska sveobuhvatnost je previše široka tema da bi bila obra?ena u kratkom ?lanku, te su stoga ovdje prezentirani samo neki od njenih aspekata.

Skromnost

Islam u?i muslimana da bude skroman. Allah kaže u ?asnom Kur'anu: "O ljudi! Stvorili smo vas od muškarca i žene, i podijelili vas u nacije i plemena, da se možete upoznavati. Zaista najvrijedniji od vas kod Allaha je onaj koji je najpobožniji i najpravedniji. Zaista, Allah je Sveznaju?i, Sveosje?aju?i." Ovo pokazuje da islam izjedna?ava sve ljude. Prema Islamu, ni jedna osoba nije bolja od druge radi boje, rase, spola, ili plemena. Osoba je bolja od druge osobe jedino ukoliko je pobožnija i pravednija.

Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Budite umjereni. Niko nek ne bude ohol prema drugima ili nepravedan drugima." On je tako?e rekao: "Ako ste skromni, Bog ?e vam uzdi?i položaj." Kada bi Poslanik Muhammed, mir neka je na njega, prolazio kraj neke djece, on bi ih pozdravljao kao znak skromnosti.

Allah tako?er u ?asnom Kur'anu, govore?i o samoljublju, kaže: "I ne okre?ite vaše lice prkosno od ?ovjeka, niti hodajte drsko po Zemlji. Zaista, Allah ne voli ni jednog oholog hvalisavca." A Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Uobražena osoba ne?e u?i u Džennet (Raj)."

Vjerovanje u Jednog Boga

Po?etna ta?ka u islamu je vjerovanje u Allaha, Jedinog, koji nema sudruga i koji nema oca ili sinova. Jedini neoprostivi grijeh u islamu je pripisivanje sudruga Allahu. U Kur'anu ?asnom Allah kaže: "Reci (O Muhammede): On je Allah, Jedan; Allah je Sam sebi dovoljan Gospodar, koga sva stvorenja trebaju; Nije Rodio, niti je Ro?en; i nema nikoga jednakog ili usporedivog sa Njim."

Ljubaznost prema roditeljima

Islam naglašava nužnost ljubaznosti prema roditeljima i stavlja ovu ljubaznost na drugo mjesto odmah iza obožavanja Allaha. Allah kaže u ?asnom Kur'anu: "A vaš Gospodar je naredio da ne obožavate nikoga osim Njega, i da izvršavate obaveze prema svojim roditeljima. Ako jedno ili oboje od njih dožive starost u vašem životu, ne govorite im rije?i nepoštivanja, niti galamite na njih, ve? im se obra?ajte rije?ima poštovanja. I spustite na njih krilo pokornosti i poniznosti kroz milost, i recite: Gospodaru moj! Podari im Svoju milost kao što su me odgajali (i brinuli se o meni) kada sam bio mali."

Pozicija roditelja je tako uzvišena da kada je ?ovjek jednom upitao: "O Allahov Poslani?e, ko me?u ljudima ima najviše prava na moju ljubaznost i dobro društvo?" Poslanik, neka je mir na njega, je odgovorio: "Tvoja majka." ?ovjek je upitao: "A ko onda?" Poslanik, neka je mir na njega, je rekao: "Tvoja majka." ?ovjek je ponovo upitao: "A ko onda?" i ponovo je Poslanik, neka je mir na njega, odgovorio: "Tvoja majka." ?ovjek je upitao još jednom: "Tko još onda?" Tek onda mu je Poslanik odgovorio: "Tvoj otac."

Zajedni?ka molitva

Islam bodri vjernike na obavljanje molitve u grupama i zajedni?ka molitva je poželjnija od individualne molitve. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Zajedni?ka molitva je bolja od individualne molitve za dvadesetsedam puta." Zajedni?ka molitva usmjerava na unapre?enje jednakosti i društvene solidarnosti vjernika, nadvladava sklonost prema osamljivanju nekih ?lanova društva, i pove?ava društvenost kod svih.

Žene u islamu

Žene uživaju najve?e poštovanje u islamskom društvu. Žena je potpuno duhovno jednaka sa muškarcem po Kur'anu. Oboma su obe?ane jednake nagrade za "tko god radi dobra djela, muškarac ili žena." Po Kur'anu, žena nije okrivljena za Ademov prvi grijeh.

Poslanik, neka je mir na njega, je rekao: "Tko god ima k?er ... i ne bude davao ve?a prava sinu od nje, Bog ?e ga uvesti u Džennet (Raj)." Prema islamskom zakonu, žene ne mogu biti natjerane na brak sa nekim bez njihovog pristanka.

U islamu, prirodna razlika izme?u spolova daje pravo slabijem spolu na zaštitu. To ne podrazumjeva prevlast ili prednost ispred zakona. ?ak šta više, ?ovjekova uloga upravljanja svojom porodicom ne zna?i muževu diktaturu nad njegovom ženom. Poslanik, neka je mir na njega, je rekao: "Najbolji od vas su oni koji su najbolji svojim ženama."

 

Ženska prava

Islam je propisao pravo kojeg je žena bila lišena i prije islama i nakon njega (nažalost ?ak i u 20. stolje?u) - pravo na nezavisno vlasništvo. Prema islamskom zakonu, ženino pravo na njen novac, imetak, ili druge svojine je potpuno priznato. Ovo pravo se ne mijenja bilo da je ona neudata ili udata. Ona zadržava svoja puna prava na kupovinu, prodaju, zalaganje ili iznajmljivanje nekog ili cijelog njenog vlasništva.

?ovjekova odgovornost za izdržavanje njegove porodice (a u nekim slu?ajevima i njegove rodbine) nije umanjena radi bogatstva njegove žene. Žena, u drugu ruku, je daleko više finansijski bezbjednija, i daleko manje optere?ena sa bilo kakvim zahtjevima na njen imetak. Njen imetak od prije braka ne prelazi njenom suprugu nakon braka i ona tako?er zadržava svoje djevoja?ko prezime. Ona nema obavezu da ga troši na svoju porodicu.

Iako žena ima pravo na zaposlenje, treba ista?i da islam gleda na njenu ulogu majke i žene kao najsvetiju i najneophodniju ulogu. Takva plemenita i bitna uloga, koja ponajviše oblikuje budu?nost naroda, ne može se okarakterisati kao "besposlenost".

Ipak, nema propisa u islamu koji zabranjuje ženi traženje zaposlenja kada god postoji potreba za njim, posebno u poziciji koja pristaje njenoj prirodi i gra?i i u kojoj društvo treba njenu ve?inu. Primjeri ovih zaposlenja su školstvo i medicina.

Islam je tako?er vratio ženi pravo naslje?ivanja, prije ?ega je ona sama bila predmet naslje?ivanja u nekim društvima.

Žena tako?er ima pravo u?estvovanja u rješavanjima javnih problema. I u Kur'anu i u Islamskoj historiji nalazimo primjere žena koje su u?estvovale u ozbiljnim raspravama i dokazivanjima ?ak i sa samim Poslanikom. Pored svega ovoga, u islamu pravo žena na sticanje znanja se ne razlikuje od prava muškaraca.

Rad

Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Gornja ruka je bolja nego donja." što zna?i da je davanje bolje od uzimanja. On je tako?er rekao: "Zaista, skupljanje granja za vatru na le?ima bi?e bolje od prosja?enja. Jer neko ti može nešto dati, a može te i odbiti." U ovom kazivanju, Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, poti?e vjernika na rad i nezavisnost od drugih. On je tako?er rekao: "Niko ne?e nikada jesti bolju hranu od one koju je pojeo od posla koji je uradio svojim rukama (koju je sam zaradio)…"

Kontrola jezika

Prema Islamu, vjernik bi trebao da kontroliše svoj jezik. Tako ga Islam poti?e na izbjegavanje beskorisnog i štetnog brbljanja. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Onaj koji vjeruje u Allaha i u Posljednji dan (Sudnji dan) neka govori nešto dobro ili neka šuti." On je tako?er rekao: "Musliman ne povre?uje druge svojim rukama ili svojim jezikom."

Jednom je musliman upitao Poslanika Muhammeda, neka je mir na njega: "?ega da se pri?uvam?" Poslanik je rekao: "Jezika." Druga osoba je upitala: "Koji je put do spasenja?" Poslanik, neka je mir na njega, mu je preporu?io, izme?u ostalih stvari, i "Kontrola svog jezika."

Samokontrola i oprost

Allah zapovijeda muslimanu savla?ivanje svoje ljutnje kao preduslov društvenog me?udjelovanja. Ovo savla?ivanje ljutnje smanjuje neslaganje me?u osobama u istom društvu. Islam tako?er poti?e muslimana da prašta drugima, i da kontroliše sam sebe. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Jak ?ovjek nije onaj koji baca drugog na zemlju, ve? onaj koji kontroliše sam sebe kada je ljut."

Ne ogovarati i ne sumnji?iti

Islam zapovijeda vjernicima da ne ogovaraju jedni druge i da posebno izbjegavaju sumnji?enje. Allah je rekao: "O vi koji vjerujete! Izbjegavajte mnogo sumnji?enje, zaista neka sumnji?enja su grijesi. I ne špijunirajte niti ogovarajte jedni druge. Da li bi neko od vas volio jesti meso svog mrtvog brata? To bi vam sigurno bilo mrsko (te zato mrzite ogovaranje). I bojte se Allaha; Allah je Onaj koji prihvata pokajanje, Najmilostiviji."

Saradnja

Islam isti?e saradnju me?u vjernicima. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Allah ?e pomo?i vama ako pomognete svojoj bra?i (u vjeri)." On je tako?e rekao: "Svaka ljubaznost je (nagra?ena kao ?in) milosr?a." i "Niko od vas ne?e vjerovati sve dok ne bude volio svome bratu ono što bi volio sebi."

Održanje obe?anja

Allah zapovijeda muslimanu održanje njegovih obe?anja. Allah kaže u ?asnom Kur'anu: "Održavajte svoja obe?anja; vi ste odgovorni za svoje obe?anje." On tako?e kaže: "O vi koji vjerujete! Zašto govorite ono što ne uradite?" i "O vi koji vjerujete! Izvršavajte svoje ugovore."

Održanje obe?anja mora postati jedno od karakteristi?nih pravila u muslimanovom životu. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Osobine licemjera su tri: Kada govori, laže. Ako obe?a, prekrši obe?anje. Ako mu se nešto povjeri, on iznevjeri svoje povjerenje."

Alkoholna pi?a

Alkoholno pi?e je otrov koji je dopušten u mnogim zemljama. Ipak, Islam je zauzeo jasan stav prema alkoholnim pi?ima prije više od 1400 godina. Islam ga je zabranio, bez obzira od ?ega je napravljen i bez obzira na koli?inu. Prema Islamu, ako mnogo nekog pi?a uzrokuje pijanost, onda je zabranjena i bilo koja mala koli?ina tog pi?a, jer svi alkoholi?ari po?inju sa malim koli?inama, i onda postaju robovi alkohola.

Li?na odgovornost

Islam podsti?e muslimana da poduzme akciju kada je neki islamski propis prekršen. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Ako vidite zabranjeno, poku?eno djelo, ispravite ga svojom rukom. Ako ne možete, ispravite ga svojim jezikom. Ako ne možete ?ak ni to, prezrite ga srcem, a to je najslabiji stepen vjere."

Ako je loše ponašanje osobno, islam zapovijeda muslimanu da uzvrati, ili još bolje da oprosti. Me?utim, ako loše ponašanje nije osobno, od muslimana se o?ekuje da nešto uradi ili kaže kako bi ispravio stvar. Ovo zna?i da odgovornost primjene islama nije odgovornost iskljušivo odre?enih ljudi kao što je to slu?aj sa nekim religijama. U islamu, svaki Musliman je odgovoran da štiti Islam i da ulaže napor ka njegovom sprovo?enju u praksu.

Dozvola prije ulaska

Bog zapovijeda Muslimanu da ne ulazi u ku?u drugog ?ovjeka prije nego što dobije dozvolu. Allah tako?er kaže da, kada djeca u?u u pubertet, trebaju tražiti dozvolu prije ulaska u sobu roditelja. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je pou?avao muslimana da kaže svoje ime ako je upitan prilikom kucanja na vrata.

Pozdravljanje

Allah tako?er objašnjava Muslimanu kako da pozdravlja i uzvra?a na pozdrav. Islamski pozdrav je Es-selamu 'Alejkum, što zna?i: "Neka je mir na tebe." Odgovor treba biti isti ili bolji od toga, kao što je: "Neka je mir i Allahova milost na tebe."

Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, tako?er je podu?io ko koga pozdravlja prvi. On je rekao: "Jaha? (voza?) treba pozdraviti pješaka. Pješak treba pozdraviti onoga koji sjedi. Manja grupa treba pozdraviti ve?u grupu ljudi. Mla?i treba pozdraviti starijeg." On je tako?er rekao: "Ne?ete u?i u Džennet (Raj) sve dok ne budete vjerovali, a ne?ete vjerovati sve dok ne budete voljeli jedni druge. Ho?ete li da vas pou?im šta da radite pa da se volite? Pozdravljajte jedni druge."

Detaljno vo?enje

Kao što smo spomenuli, islam daje vjerniku uputstvo vezano za sve poglede života uklju?uju?i kako se ponašati prema svojim roditeljima, svojoj supruzi (svom suprugu), i svojim prijateljima. Islam obavještava muslimana o prednosti savladavanja bijesa (ljutnje) i o prednosti milostivosti i dobrodušnosti. Islam u?i vjernika da bude pravedan i iskren, da održava svoje obe?anje, da bude pristojan svojim prijateljima, da se sje?a Allaha što ?eš?e može, da traži dozvolu prije ulaska u ku?u drugog ?ovjeka, i da pozdravlja ljude koje zna i koje ne zna.

Sa ovim ponašanjem, musliman može voditi sretan život i može biti izvor sre?e drugim ljudima. Osobi ustrajnoj u pridržavanju zapovijedi Allaha i Njegovog Poslanika (neka je mir na njega) život postaje sretniji, jer su sve Allahove zapovijedi u cilju pomo?i ?ovjeku za ispunjenje sre?e i psihološke sigurnosti.

Islam je savršen i ako ustrajemo sa njim on je put do sre?e. Preporu?ujem vam dragi ?itaoci da pokušate na?i sami sebe u islamu. ?itate o njemu i pitate o njemu! Me?utim, dobro razmotrite izvor bilo koje informacije o islamu, i sjetite se da islam ne možete osuditi prema djelima osoba - radije, njihova djela moraju biti su?ena u svjetlu islama.

Napomena redakcije:

Islam ne samo da nudi rješenja za probleme i pitanja sa kojima se ?ovjek svakodnevno susre?e u svom privatnom život, nego nudi i sveobuhvatno rješenje svih društvenih pitanja me?u kojima su i pitanja ekonomije, društvenog ure?enja i vlasti, vojske, obrazovanja, socijalne skrbi itd.

 

Tekst preuzet iz knjige "Potreba za islamom" autora Dr. Muhammed Ali Alhulija

 

Multimedija

Čitano 2092 puta
Ocijeni
(0 glasova)

U ovoj sekciji imamo širok spektar video I audio sadržaja, osje?ajte se slobodnim da pogledate I poslušate bilo koji od ovih sadržaja kako biste edukovali sami sebe.

O Islamu

Čitano 2502 puta
Ocijeni
(0 glasova)

šta je Islam? U suštini, Islam zna?i svojevoljno predavanje Bogu. Musliman, onda, je osoba koja priznaje da je  BogJedini koji zaslužuje da bude obožavan, prepuštaju?i svoju volju Bogu, I Muslimanživi njegov/njen život na na?in koji zadovoljava Njega. U stvari, suprotno onome što mnogi ljudi vjeruju, Islamnije nova ili strana vjera, uopšte; svi Poslanici, uklju?uju?i Nuha (Noje), Ibrahima (Abrahama), Davuda (Davida), Musau (Mojsiju), Isaa (Isusa) I Muhammeda(neka je mir I blagoslov na sve njih) svi su oni pozivali da se prihvati Stvoritelj I da se prizna jedno?a Njegovih osobina I Njegovo ekskluzivno pravo da bude obožavan. Zainteresovani ste da znate više? Na Chat Islam Onlinebi?emo više nego sre?ni da sjedimo I razgovaramo sa vama o Islamu a vi ste više nego dobrodošli da postavite pitanja koja imate. Mi vam obe?avamo da ?emo u?initi sve da vam odgovorimo!

Vi ste ovdje: O Islamu