Ko su muslimani

Ko su muslimani (3)

Više o "Ko su muslimani"

Šta je Islam?

Čitano 9114 puta
Ocijeni
(16 glasova)

 

 

 

Islam nije neka nova vjera, ve? jedna te ista Istina koju je Bog objavljivao preko svojih poslanika svakom narodu. Za jednu petinu ?ovje?anstava, islam je i vjera i cjelokupni na?in života. Muslimani slijede vjeru mira, samilosti i praštanja, ali i vjeru pravde i o?uvanja dostojanstva ljudskog bi?a.

Šta muslimani vjeruju?

Muslimani vjeruju u Jednog, Jedinog, ni sa ?im uporedivog Boga; u melek (an?ele) koje je On stvorio; u poslanike kojima je slao Svoje objave da ih dostave ljudima; u Sudnji dan i pojedina?no polaganje ra?una za djela; da se sve zbiva s Božijom voljom i odre?enjem i u život poslije smrti. Muslimani vjeruju u sve Božije poslanike od Adema (Adama), pa preko Nuha (Noe), Ibrahima (Abrahama), Ismaila (Jišmaela), Ishaka (Isaka), Jakuba (Jakova), Jusufa (Josipa), Ejjuba (Joba), Musaa (Mojsije), Haruna (Arona), Davuda (Davida), Sulejmana (Solomona), Ilijasa (Ilije), Junusa (Jone), Jahjaa (Ivana), do Isaa (Isusa), neka je mir Božji nad svima njima. Ali kona?na Božija poruka ?ovje?anstvu, potvrda vje?ne Poruke i srž prethodnih objava data je Muhammedu s.a.v.s., preko meleka Džibrila (Gabrijela).

Kako se postaje musliman?

Jednostavno, izgovaranjem rije?i: Samo je Jedan Bog i Muhammed je Njegov poslanik. Ovom formulom vjernik ili vjernica izjavljuju vjerovanje u sve Božije poslanike i objave koje su donisili.

Šta zna?i rije? islam?

Arapska rije? islam zna?i predanost, a nastala je od rije?i selam, što zna?i mir. U vjerskom smislu,islam zna?i potpunu predanost Bogu. Rije? Allah je arapska rije? za Boga, koju upotrebljavaju Arapi – musliman, tako i Arapi – krš?ani, odnosno nemuslimani.

Zašto se islam ?esto smatra ?udnim?

Islam možda izgleda egzoti?an, pa ?ak i ekstreman u modernom svijetu. Možda je to zbog toga što na Zapadu danas vjera ne dominira u svakodnevnim životom, dok je muslimanima vjera uvijek prva na umu i oni ne prave razliku izme?u svetog i svjetovnog. Oni vjeruju da se Božiji zakon ili Šerijat mora shvatiti krajnje ozbiljno i zato su kod njih vjerska pitanja uvijek bitna.

Da li islam i krš?anstvo imaju razli?ito porijeklo?

Ne. Zajedno s judaizmom, i islam i krš?anstvo poti?u od poslanika i praoca Ibrahima. Poslanici sve tri vjere su direktni potomci njegovih sinova: Muhammed, s.a.v.s. poti?e od najstarijeg , Ismaila , a Musa i Isa, a.s., od Ishaka. Ibrahim je utemeljio naselje, današnji grad Mekku, i sagradio Kabu prema kojoj se okre?u svi muslimani prilikom obavljanja namaza.

Šta je Kaba?

Kaba je mjesto obožavanja Allaha koje su sagradili Ibrahim i Ismail, po Božijoj naredbi, prije 4.000 godina. Napravljena je od kamena, na mjestu za koje mnogi drže da je nekad bilo svetište, koje je podigao Adem. Bog je naredio Ibrahimu da pozove cijelo ?ovje?anstvo na obilazak ovog mjesta.

I danas kada hodo?asnici (hadžije) tamo odlaze izgovaraju :

Odazivamo Ti se, Bože!

Ko je Muhammed?

Muhammed, s.a.v.s., je ro?en u Mekki 570.g., u doba kada se u Evropi krš?anstvo još nije bilo sasvim u?vrstilo. Pošto mu je otac umro prije ro?enja, a majka nekoliko godina kasnije, Muhammed je odrastao u ku?i svog strica iz uglednog plemena Kurejš. Dok je stasavao, toliko je postao ?uven po istinoljubivosti, velikodušnosti i iskrenosti da se od njega ?esto tražilo da presudi u sporovima. Histori?ari ga opisuju kao tihog i razmišljanju sklonog ?ovjeka. Muhammed, s.a.v.s, je bio duboko religiozan

i oduvijek je osje?ao odbojnost prema dekadentnosti društva u kojem je živio. Stekao je naviku da povremeno meditira u pe?ini Hira, kod vrha Džebelun-Nur (Brda svjetlosti), nadomak Mekke.

Kako je postao Božiji poslanik i vjerovjesnik?

Kada mu je bilo 40 godina, dok je provodio vrijeme u osami, razmišljanju, Muhammed, s.a.v.s., je primio prve rije?i od meleka Džibrila. Ova objava, ?ije ?e slanje trajati 23 godine, sa?uvana je u knjizi koja poznata kao Kur’an. ?im je po?eo recitirati rije?i koje je ?uo od Džibrila i pozivati Istini koju mu je Bog objavio, Muhammed, s.a.v.s., i njegova grupa sljedbenika postadoše izloženi žestokim progonima, koji su bili toliko surovi da im je 622. godine Bog naredio da se isele. Ovaj doga?aj, poznat kao Hidžra (selidba) kada su muslimani napustili Mekku i otišli u Medinu, grad nekih 460 km sjeverno, ozna?ava po?etak muslimanskog kalendara. Poslije nekoliko godina, Poslanik, s.a.v.s., i njegovi sljedbenici su se mogli vratiti u Mekku. Tom prilikom su oprostili svojim neprijateljima i kona?no u?vrstili islam. Prije nego što je Poslanik, s.a.v.s., umro u 63. godini života, ve?i dio Arabije je bio muslimanski. U rasponu od jednog stolje?a nakon njegove smrti, islam se proširio do Španije na Zapadu i Kine na Istoku.

Kako se širenje islama odrazilo na svijet?

Jedan od razloga za brzo i mirno širenje islama nalazi se u jednostavnosti njegovog u?enja – islam u?i vjeri u samo Jednog Boga koji zaslužuje da se obožava. Islam, tako?er, iznova upu?uje ?ovjeka da upotrijebi inteligenciju i mo? zapažanja. Za nekoliko godina, procvjetala je velika civilizacija i univerziteti, jer prema Poslaniku, s.a.v.s., stjecanje znanja je obavezno svakom muslimanu i muslimanki. Spoj ideja Istoka i Zapada, starog i novog, donio je veliki napredak u medicini, matematici, fizici, astronomiji, geografiji, arhitekturi, umjetnosti, književnosti i historiji. Mnogi bitni sistemi, kao što su algebra, arapski brojevi, a tako?er i pojam nule (važan za razvitak matematike) preneseni su u srednjovjekovnu Evropu iz islama. Izumljeni su precizni instrumenti koji su omogu?ili evropsko otkri?e Novog svijeta, uklju?uju?i astrolab, kvadrat i dobre navigacione mape.

Šta je Kur’an?

Kur’an je zbirka upravo onih rije?i koje je Bog obajvio Muhammedu, s.a.v.s., preko meleka Džibrila. Muhammed, s.a.v.s, ih je memorisao, a potom diktirao svojim drugovima, dok su pisari bilježili, provjeravaju?i tekst nekoliko puta za njegova života. Ni jedna rije? u 114 poglavlja ili sura nije izmijenjena u toku predhodnih stolje?a, tako da je Kur’an po svakom detalju jedinstven i nadnaravan tekst objavljen Muhammedu, s.a.v.s., prije 14 stolje?a.

O ?emu govori Kur’an?

Kur’an, posljednja Božija rije?, glavni je izvor vjere i prakse i muslimana. Bavi se svim temama koje se ti?u ljudskih bi?a: Mudrost, Vjera, Molitva i Zakon. Me?utim, njegova osnovna tema je odnos Boga i njegovih stvorenja. U isto vrijeme, Kur’an daje upute za pravedno društvo, ispravno ljudsko ponašanjei pravi?an ekonomski sistem.

Postoje li drugi vjerski izvori?

Da, Sunnet, djela i primjer Božijeg poslanika, s.a.v.s, drugi je autoritet za muslimane. Hadis je pouzdano prenesena vijest o onome što je Poslanik, s.a.v.s., rekao, uradio ili odobrio. Vjerovanje u Sunnet je dio islamskog vjerovanja.

Primjeri Poslanikovih izreka

Božji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: «Bog nije milostiv prema onome ko nema milosti za druge»,

«Nijedan od vas ne?e biti pravi vjernik, sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi samom sebi»,

«Nije vjernik onaj koji se najede dok njegov susjed gladuje»,

«Istinoljubiv i pouzdan trgovac bi?e u društvu vjerovjesnika, Božijih prijatelja i šehida (mu?enika).

«Nije snažan onaj ko drugog obori na zemlju, ve? onaj koji se savlada u srdžbi».

«Bog ne sudi prema vašim tijelima i izgledu, ve? gleda u vaša srca i postupke».

«Neki ?ovjek je, idu?i putem osje?ao veliku že?. Kada je naišao na bunar, sišao je u njega, napio se i izašao. Tada je ugledao psa sa isplaženim jezikom kako liže blato ne bi li ugasio že? kao i on, ponovo se spusti u bunar, zahvati vode u cipelu i napoji ga. Zbog ovog djela, Bog mu je

oprostio grijehe. Neko upita: «O Božiji poslani?e, zar ?emo biti nagra?eni i za ljubaznost prema životinjama, našto Poslanik odgovori:

„Postoji nagrada za ljubaznost prema svakom živom bi?u“.

(Iz hadiskih zbirki Buharija, Muslima, Tirmizija i Bejhakija)

Koji su to pet stubova islama?

Oni su okosnica muslimanskog života: vjerovanje, molitva, briga za siromašne, samopro?iš?enje i hodo?aš?e u Mekku za onoga ko je u mogu?nosti.

1. Vjerovanje

Samo je jedan Bog koji zavrije?uje da bude obožavan, a Muhammed a.s, je Božiji Poslanik. Ova izjava vjerovanja, zove se kelimei-šehadet, jednostavna je formula koju izgovaraju svi vjernici. Na arapskom jeziku, prvi dio te izjave glasi La-ilahe-illellah, a na naš jezik se obi?no prevodi: Samo je jedan Bog ili doslovnije: Nema drugog božanstva osim Boga. Rije? ilah (božanstvo, Bog) može se odnositi na sve što bi, dolaze?i u iskušenje, mogli postaviti na mjesto Boga: bogatstvo, mo? i sl. Zatim slijedi ille-llah – Osim Boga, izvora cjelokupnog stvaranja. Drugi dio kelimei-šehadeta je Muhammeden resulullah – Muhammed je Božiji poslanik. Uputa je došla preko li?nosti koja je samo ?ovjek kao i mi .

2. Namaz

Namaz je naziv za obaveznu islamsku molitvu koja se obavlja pet puta dnevno. Njome se ostvaruje neposredna veza izme?u ?ovjeka i Boga. U islamu nema klera, namaz predvodi osoba koja poznaje Kur’an, a po izboru džemata ili zajednice. Ovih pet namaza se sastoje od tjelesnih pokreta i izgovaranja (u?enja) odlomaka iz Kur’ana na arapskom jeziku, ali se dova ili osobna molitva može govoriti i na maternjem jeziku. Namazi se obavljaju (klanjaju) ujutro, u podne, poslijepodne, po zalasku sunca i no?u – na taj na?in odre?uju ritam ?itavog dana. Iako je pohvalnije obavljanje namaza u džamiji, muslimani i muslimanke mogu klanjati skoro svugdje: na poslu, u fabrici, na univerzitetu… Posjetioci islamskom svijetu budu iznena?eni središnjom ulogom koju namaz ima u svakodnevnom životu.

3. Zekat

Jedno od najvažnijih na?ela islama je da sve stvari kona?no pripadaju Bogu i da je zato bogatstvo koje ljudi imaju amanet od Boga. Rije? Zekat zna?i ?iš?enje i rast. Naša imovina se ?isti izdvajanjem jednog dijela za potrebe siromašnih muslimana i muslimanki. Kao kod podrezivanja vo?ki, time se uklanja višak i pospješuje novi rast imetka. Svaki musliman i muslimanka sami izra?unavaju svoj Zekat. Uglavnom Zekat se sastoji od pla?anja 2,5 % vrijednosti imetka u toku jedne godine. Bogobojazna osoba, tako?er, može dati koliko god želi u vidu sadake i to obi?no u tajnosti. Mada se rije? sadaka može prevesti kao dobrovoljni prilog, ona ima i šire zna?enje. Božiji poslanik s.a.v.s., je rekao: I obra?anje s veselim izrazom lica je sadaka. Božiji poslanik, s.a.v.s., je, tako?er, rekao: Svaki musliman i muslimanka trebaju dati sadaku. Neko upita: A šta ako osoba nema ništa da da? Poslanik odgovori: Neka radi svojim rukama za sebe, a onda nešto od onoga što privrijedi da kao sadaku. Ashabi (Poslanikovi drugovi) upitaše: A ako nije u stanju da radi? Poslanik re?e: Onda neka pomogne siromašnima i ubogima.- Ako ni to nije u stanju? – Neka druge poziva na dobro. Ashabi upitaše: A šta ako ni to ne može? – Neka se uzdrži od ružnih djela, i to je sadaka, odgovori Božiji poslanik.

4. Post

Svake godine u mjesecu Ramazanu (deveti mjesec muslimanskog kalendara), muslimani poste od zore do zalaska sunca, uzdržavaju?i se, pri tome, od hrane i pi?a, i seksualnih odnosa. Bolesnima, nemo?nim, putnicima, trudnicama i dojiljama dozvoljeno je da ne poste, s tim što oni kasnije, u toku godine, naposte propuštene dane. Ako tjelesno nisu u stanju to u?initi, onda trebaju nahraniti siromašnu osobu za svaki izostavljeni dan. Djeca po?inju postiti (i klanjati namaz) od puberteta, premda mnogi po?inju i ranije. Iako je post vrlo koristan za zdravlje, on se prevashodno smatra sredstvom duhovnog samo?iš?enja. Ustezanjem od ovozemaljskih zadovoljstava, makar i nakratko, posta? sti?e iskrene simpatije onih koji gladaju, ali isto tako oboga?uje duhovni život.

5. Hadždž (Hodo?aš?e)

Godišnje hodo?aš?e u Mekku ili hadždž, dužnost je samo onima koji su zdravstveno i imovinski u stanju da ga obave. Oko dva miliona ljudi iz svih krajeva svijeta ide u Mekku svake godine, susre?u?i se sa ljudima raznih nacionalnosti. Mada je Mekka uvijek puna posjetilaca, godišnji Hadždž po?inje u 12. mjesecu islamskog kalendara (koji je lunarni,a ne solarni), tako da hadždž i ramazan padaju nekada u ljeto, a nekada u zimu.

Hodo?asnici nose posebnu odje?u: jednostavnu odje?u koja uklanja klasne i kulturološke razlike. Obredi hadžadža, koji potje?u od Ibrahima a.s., uklju?uju obilaske oko Kabe i prelazak izme?u Saffe i Merve 7 puta, kao što je ?inila Hadžera tragaju?i za vodom. Potom hodo?asnici stoje zajedno u prostranoj dolini Arefat i mole se Bogu za oprost. Ovaj obred podsje?a na Sudnji dan. U proteklim stolje?ima, hadždž je bio naporan poduhvat. Me?utim, danas Saudijska Arabija snabdijeva milione ljudi vodom, savremenim prijevozom i najboljim mogu?im zdravstvenim uslugama.

Završetak hadždža obilježava se blagdanom Kurban-bajramom, koji se obilježava namazom i poklonima.

Kurban-bajram i Ramazanski bajram (blagdan kojim se obilježava okon?anje ramazanskog posta), glavni su blagdani u muslimanskom kalendaru.

Da li islam toleriše druge religije?

Kur’an kaže: Allah vam ne zabranjuje da ?inite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavi?aja vašeg ne izgone – Allah zaista voli one koji supravi?ni… (Kur’an, sura: El-Mumtehane, ajet 8.)

Jedan od ciljeva islamskog zakona je da zaštiti povlašten položaj manjina i zato nemuslimanske bogomolje ni?u širom islamskog svijeta. Historija obiluje primjerima muslimanske tolerancije prema drugim vjerama: Kada je halifa Omer, r.a., ušao u Jerusalim 634. godine, islam je zajam?io slobodu vjeroispovijesti svim vjerskim skupinama u gradu. Islamsko pravo, tako?er, dozvoljava nemuslimanskim zajednicama osnivanje svojih sudova, koji sprovode porodi?no pravo u tradiciji naroda kojima pripadaju same manjine.

Šta muslimani misle o Isusu?

Muslimani Isusa zovu Isa ,a.s., poštuju ga i o?ekuju njegov Drugi dolazak. Smatraju ga jednim od najve?ih Božijih vjerovjesnika poslatih ?ovje?anstvu. Musliman nikada ne spominje njegovo ime, a da ne doda alejhi selam, tj. Neka su mir i blagoslov Božiji s njim. Kur’an potvr?uje njegovo ?udesno nevino ro?enje (jedna kur’anska sura nosi naslov Marija, na arapskom Merjem), a Merjema se smatra naj?asnijom od svih žena. Kur’an opisuje blagovijest: I kada Meleki rekoše: «O Merjema, tebe je Allah odabrao i ?istom stvorio i bolju od svih žena u?inio.» «….O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rije?: ime ?e mu Mesih biti, Isa, sin Merjemin, bi?e vi?en na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih; on ?e govoriti ljudima još u kolijevici, a i kao odrastao i bi?e ?estit» – ona re?e: «Gospodaru moj, kako ?u imati dijete kad me nijedan muškarac nije ni dodirnuo,» – «Eto tako» – re?e – «Allah stvara što On ho?e. Kada nešto odlu?i, On samo za to kaže: «Budi !-i ono bude.»

(Kur’an, sura: Alu`Imran, ajeti 42, 45-47).

Isa ,a.s., je ?udesno ro?en kroz djelovanje iste sile koja je stvorila Adema (Adama) bez oca. Isaov ,a.s., slu?aj u Allaha je isti kao i slu?aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: «Budi!» – i ono bi.

(Kur’an, sura: Alu ‘Imran, ajet 59)

U toku svoje poslani?ke misije, Isa, a.s., je ?inio mnogo ?uda. Kur’an nas obaviještava da je Isa govorio: Donosim vam dokaz od Gospodara vašega: napravi?u vam od ilova?e nešto poput ptice i puhnu?u u nju, i bi?e, voljom Allaha, prava ptica. Iscjeli?u slijepa i gubava i oživje?u mrtve, voljom Allahovom…

(Kur’an, sura: Alu ‘Imran, ajet 49)

Ni Muhammed, s.a.v.s., ni Isa, a.s., nisu došli da promijene temeljno u?enje u Jednog Boga, koje su donosili predhodni poslanici, ve? da ga potvrde i obnove. U Kur’anu se kaže kako je Isa, a.s., rekao za sebe da je došao da:

…potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg, – zato se Allaha bojte i mene slušajte..

(Kur’an, sura: Alu ‘Imran, ajet 50).

Muhammed s.a.v.s., je rekao:

Ko kod vjeruje da je samo Bog bez druga, da je Muhammed Njegov poslanik, da je Isa Božiji rob i poslanik, Njegova rije? i duh koji je emanirao od Njega, da su raj i pakao istina, Bog ?e ga uvesti u raj. (hadis iz Buharijeve zbirke)

Zašto je muslimanima porodica toliko važna?

Porodica je temelj islamskog društva. Mir i sigurnost obezbje?uje stabilna porodica, koja ne uklju?uju samo najbliže ?lanove (tzv. življenje u zajednici); djeca se smatraju blagom i rijetko napuštaju ku?u prije udaje ili ženidbe.

A šta s muslimankama?

Islam smatra ženu, udatu ili neudatu, kao zasebnu individuu, s pravom da posjeduje i raspolaže svojom imovinom i zaradom. Mladoženja daje vjen?ani dar svojoj mladoj za njenu li?nu upotrebu, a ona ?esto zadržava porodi?no ime umjesto da uzme muževljevo. I od muškarca i od žene se o?ekuje da se obla?e pristojno i dostojanstveno; tradicija ženskog odijevanja koja se može vidjeti u nekim zemljama, ?esto je izraz mjesnih obi?aja.

Može li musliman imati više žena?

Vjera islam objavljena je za sva duhovna društva i sva vremena i zato uvažava sasvim razli?ite društvene potrebe. Okolnosti mogu opravdati uzimanje druge žene, ali se ovo pravo daje, prem Kur’anu, samo pod uvjetom da muž bude do kraja pravedan.

Da li se islamski brak razlikuje od krš?anskog?

Muslimanski brak nije sakrament, ve? jednostavan, pravi ugovor u kojem su oba partnera slobodna da postave uvjete. Posljedi?no tome, razvod braka nije uobi?ajen, ali nije ni zabranjen kao posljednje rješenje. Po islamu, muslimanka ne može biti prisiljena na udaju mimo svoje volje. Njezini roditelji tek predlože mladi?e za koje misle da su prikladni.

Kako se muslimani odnose prema starijima?

U islamskom svijetu nema stara?kih domova. Teret brige za svoje roditelje, u za njih najtežem životnom dobu, smatra se slaš?u i blagoslovom i prilikom za veliko produhovljenje. Bog od nas traži ne samo da se molimo za roditelje, nego i da prema njima postupamo s beskrajnom miloš?u, podsje?aju?i se da su nas stavljali na prvo mjesto, ispred sebe, kada smo bili bespomo?na djeca. Majkama se ukazuje posebna ?ast: Poslanik je u?io da je raj pod maj?inim nogama. Kada dostignu starost, roditelji se, kod muslimana, paze s miloš?u, ljubaznoš?u i nesebi?noš?u. U islamu je služenje roditeljima druga dužnost po važnosti, odmah iza molitve, i njihovo je pravo da je o?ekuju. Ispoljavanje razdraženosti ili iritacije smatra se vrlo ružnim, kada, bez njihove krivice, stariji postaju naporni. Kur’an kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobro?instvo ?inite. Kada jedno od njih ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: «Uh!» – i ne podvikni na njih, i obra?aj im se rije?ima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: «Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kada sam bio dijete njegovali! (Kur’an, sura : El-Isra, ajeti 23-24)

Kako muslimani vide smrt?

Poput jevreja i krš?ana, muslimani vjeruju da je sadašnji život tek pripremni ispit za budu?i svijet. U temeljne istine vjere spada vjerovanje u Sudnji dan, proživljenje raj i pakao. Kada musliman ili muslimanka umru, onda se njihovo tijelo okupa (oi?no to u?ini ?lan porodice), zamota u ?isto bijelo platno i uz jednostavnu molitvu pokopa, naj?eš?e istog dana. Muslimani ovo smatraju jednom od posljednjih stvari koju mogu u?initi za rodbinu i prilikom da se podsjete na kratko?u svog boravka na zemlji. Poslanik, s.a.v.s., je u?io da tri stvari pomažu ?ovjeku nakon njegove smrti:

milostinja koju je dodijelio, znanje kojem je podu?avao i lijepo odgojeno dijete koje se za njega moli.

Šta islam kaže o ratu?

Kao i krš?anstvo, islam dopušta borbu u samoodbrani, u odbrani vjere i za povratak u svoje domove, ukoliko je neko protjeran. Islam propisuje stroga pravila ratovanja, koja uklju?uju zabranu nanošenja povrede i štete civilima, zabranu uništavanja ljetine, izvora svih vrsta voda, drve?a i stoke.

S muslimanskog gledišta, nepravda bi pobje?ivala u svijetu kada dobri ljudi ne bi bili spremni žrtvovati živote za op?e dobro. Kur’an kaže: I borite se na Allahovom putu protiv onih kojise bore protiv vas, ali vi ne otpo?injite borbu – Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu.

(Kur’an, sura El-Bekare, ajet 190)

Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha jer On uistinu sve ?uje i sve zna.
(Kur’an, sura: El-Enfal, ajet 61)

Rat je, dakle, posljednje sredstvo i podliježe strogim pravilima koja propisuje sveti zakon. Rije? džihad doslovno zna?i borba. Muslimani vjeruju da postoje dvije vrste džihada. Drugi džihad je unutarnja borba koju svaki pojedinac vodi protiv sebi?nih želja, a radi postizanja unutarnjeg mira.

Šta je s hranom?

Mada mnogo jednostavniji od pravila ishrane koje slijede jevreji i, svojevremeno, rani krš?ani, propisi koje muslimani slijede zabranjuju svinjetinu i bilo koju vrstu opojnih pi?a. Poslanik je u?io da vaša tijela imaju svoja prava nad vama. Uzimanje zdrave hrane i zdrav na?in života se smatraju vjerskom dužnoš?u.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: Tražite od Boga ?vrstu vjeru i zdravlje; jer poslije ?vrste vjere, nema ve?e blagodati od zdravlja!

PORUKA

Nakon ovog jasnog pojašnjenja islama i svijetle poruke ?ovje?anstvu, ljudi i dalje ostaju u ovosvjetskim fitnama (iskušenjima), okre?u?i glave od upute.

Za takve je Uzvišeni rekao: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj ?e teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ?emo ga slijep oživjeti. «Gospodaru moj», – re?i ?e – «zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao?»

«Evo zašto» – re?i ?e On: «Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ?eš danas ti isto tako biti zaboravljen.» (Kur’an, sura: Ta-Ha, ajeti 124-126)

I ne mislimo, koliko god oni izgledali sre?ni i zadovoljni, da to jesu.

Ne, oni nisu, niti ?e ikad biti, jer ne mogu nigdje na?i hranu za svoju dušu osim u islamu. Molim ALLAHA da nas sve uputi na put istine!

 

 

 

 

Ocijeni
(2 glasova)

1. Šta je islam?

Islam je naziv za religiju, ili ispravnije re?eno ‘na?in života’, što je Bog (Allah) u objavi obznanio i po kojoj su živjeli svi poslanici i vjerovjesnici koje je On slao ?ovje?anstvu. ?ak se i ime (islam) izdvaja, jedinstveno izme?u ostalih religija, što zna?i da se ne odnosi na bilo koju odre?enu osobu, kao što je krš?anstvo, budizam ili zoroastrianistvo; jednog plemena kao što su Judaizam, ili narod kao što su Hindusi. Arapski korijen rije?i iz kojeg je izvedena rije? islam podrazumijeva mir, sigurnost, pozdrav, zaštitu, blagoslov, predaju, prihvat, otkup i spasenje. Islam konkretno zna?i da si u stanju prihvatanja Allaha, obožavanja samo Njega, te prihvatanja i slije?enja Njegovog Zakona. Dakle, musliman ili muslimanka je osoba (muško ili žensko) u tom stanju pokoravanja. A pripadnici islama (muslimani, vjernici) slabe ?injenjem grijeha,neznanjem, te pogrešnim radom, a anulira se pridruživanjem Allahu druga ili nevjerovanjem u Njega.


2. Ko su Muslimani?

Arapska rije? “musliman” doslovno zna?i “neko ko je u stanju islama (podvrgavanja volji i zakonu Allaha). Poruka islama je namijenjena cijelom svijetu, i bilo ko ko prihvati ovu poruku postaje musliman. Neki ljudi pogrešno vjeruju da je islam samo vjera za Arape. U stvarnosti preko 80% muslimanske populacije u svijetu ?ine nearapi! Iako su ve?ina Arapa muslimani, ipak tu su i arapi - hriš?ani, židovi i ateisti. Ako se samo pogleda po muslimanskom svijetu danas, od Nigerije do Bosne i od Maroka do Indonezije – to je jednostavno dovoljno da se vidi da muslimani dolaze iz svih razli?itih rasa, etni?kih skupina, kultura i narodnosti. Islam je oduvijek bila univerzalna poruka za sve ljude. To može se vidjeti u ?injenici da su neki od ranih drugova (ashaba) poslanika Muhammeda (s.a.v.s.) bili ne samo Arapi, ve? i Perzijanci, Afrikanaci i vizantski Rimljani. Biti musliman podrazumijeva potpuno prihvatanje i aktivnu poslušnost na objavi u?enja i zakona Uzvišenog Allaha. Musliman je osoba koja slobodno prihva?a i zasniva svoja ubje?enja, vrijednosti i vjeru u volju Boga Svemogu?eg. U prošlosti, iako se danas to ne vidi toliko, rije? “muhamedanci” ?esto se koristi kao ime za muslimane. Ovo ime neispravno, i predstavlja rezultat ili svjesnog iskrivljavanja ili velikog neznanja. Jedan od razloga za predrasudu je da su evropljani stolje?ima u?ili da muslimani obožavaju Poslanika Muhammeda na na?in na koji krš?ani obožavaju Isusa (Isaa a.s.). To je potpuno neta?no, jer nijedan musliman ne smatra da se mimo Allah Uzvišenog obožava bilo ko drugi.


3. Ko je Allah?


?esto pri raspravama u vezi islama, najviše korištena arapska rije? jeste Allah.


Rije? “Allah” je jednostavno arapska rije? za svemogu?eg Boga, to je ista rije?i koju koriste arapski krš?ani i židovi. Naime, rije? Allah je bila u upotrebi ?ak i prije rije?i Bog (eng: God). Ako kad uzmete jedan arapski prevod Biblije, vidjet ?ete da je rije? ’Allah’ korištena na mjestioma gdje se koristi rije? “Bog” na engleskom ili našem jeziku.

Na primjer, arapski krš?ani kažu da je Isus, po svom vjerovanju, ‘sin Allahov’. Osim toga, arapska rije? za svemogu?eg Boga, “Allah”, je vrlo sli?na rije?i koja ozna?ava Boga i u drugim semitskim jezicima. Na primjer, hebrejska rije? za “Bog” je “Elah”. Iz raznih razloga, neki nemuslimani pogrešno vjeruju da se muslimani se klanjaju nekom drugom Bogu, a ne Mojsijevom (Musaovom), Abrahamovom (Ibrahimovom) i Isusovom (Isaovom) Bogu. To, naravno, nije slu?aj, jer ?isti islamski monoteizam poziva sve ljude da obožavaju Boga kojeg su obožavali Noa, Abraham, Mojsije, Isus i svi drugi poslanici, mir neka je s njima.

4. Ko je Muhammed?

Posljednji i kona?ni poslanik kojega je Bog poslao ?ovje?anstvu je poslanik Muhammad, neka je Allahov mir i blagoslov na njega. U dobi od ?etrdeset godina, on je primio objavu od Allaha. On je zatim proveo preostali dio svoga života u objašnjavanju, i podu?avanju ljudi islamu, vjeri koju mu je Allah objavio. Poslanik Muhammad, neka je mir i blagoslov Allahov na njega, je najve?i od svih poslanika iz mnogo razloga, ali prije svega zato što je on izabran od Allaha da bude posljednji poslanik, ?ija je misija da bude vodi? ?ovje?anstvu do zadnjeg dana - jer on je poslat kao milost ?ovje?anstvu (svim svjetovima). Njegova misija rezultirala je time da je najve?i broj ljudi prihvatio ?istu vjeru u Jednog Jedinog Boga od bilo kojeg drugog poslanika. Od po?etka vremena, Allah je slao poslanike na zemlju, za odre?ene narode. Me?utim, poslanik Muhammed (s.a.w.s.) poslan je kao posljednji Poslanik ?itavom ?ovje?anstvu – svim ljudima.


Iako su druge vjerske zajdnice tvrdile da vjeruju u jednog Boga, s vremenom, neke iskrivljene ideje koje su nalazile su mjesto u njihovim vjerovanjima i praksi odvodile su ih od ?istog i iskrenog monoteizma svih poslanika. Neki su njihovi proroci i “sveci” predstavljeni su kao posrednici sa Svemogu?im Bogom. Neki su ?ak vjerovali da su njihovi proroci manifestacija samog Boga ili “Božije utjelovljenje” ili “Sin božiji”.. Sve ovo dovelo je do zablude u obožavanju stvorenja umjesto Stvoritelja., i doprinjeli su idolopokloni?koj praksi vjeruju?i da se svemogu?em Bogu približava preko posrednika.

Kako bi se sa?uvali (muslimani i budu?e generacije) od ovakvih obmana (laži), Poslanik Muhammad, s.a.w.s., uvijek je naglašavao za sebe da je on samo ljudsko bi?e, sa misijom prenošenja Allahove poruke. On je u?io Muslimane da je on samo “Allahov rob i Allahov poslanik”. Kroz svoj život i u?enje poslanika Muhammeda, Allah ga je u?inio savršenim primjerom muslimanima i ostalim ljudima, bio je primjeran; poslanik, državnik, vojskovo?a, vladar, u?itelj, susjed, muž, otac i prijatelj. Za razliku od ostalih poslanika i vjerovjesnika Muhammed, s.a.w.s., živio je u punom svijetlu povijesti i sve njegove rije?i i djela su studiozno evidentirana i prikupljana.

Od vremena kada je objavljen islam, njegova jednistvena poruka je neizmjenjena i ostaje važe?a do kraja. Allah ?e ?uvati ovu vjeru od iskrivljenja i zaborava (što nije bio slu?aj sa ranijim objavama). To je neophodno, jer je On obe?ao da je Muhammed posljednji Poslanik poslije kojeg više nema poslanika i poslije Kur’ana nema više objava. Svi Allahovi poslanici propovijedali su poruku islama, tj pot?injenost Božijem zakonu i Njegovom obožavanju, i Muhammed s.a.w.s je posljednji od tih poslanika koji je donio kona?nu i potpunu poruku koja nikada nije promijenjena do posljednjeg dana.

 

5. ?emu podu?ava Islam?

Od samog objavljivanja, vjera islam poziva u ?isti monoteizam (vjerovanje u samo Jednog Boga). To zna?i da vjerujemo da postoji samo jedan Stvoritelj, Održavatelj svega u svemiru i da ništa i niko drugi nije dostojan obožavanja osim Njega. Zaista, vjerovanje u Božju jedno?u zna?i mnogo više nego jednostavno vjerovati da postoji jedan Bog. Postoje brojne religije koje tvrde da vjeruju u jednog Boga i da vjeruju da je samo jedan Stvoritelj, ali istinski monoteizam je vjerovati da je samo jedno istinsko božanstvo koje se obožava na na?in koji je u skaldu sa objavom koju je On poslao preko svoga poslanika. Islam tako?er zabranjuje korištenje posrednika izme?u ?ovjeka i njegovog Stvoritelja i zahtijeva izravan pristup u obra?anju Bogu.


Potpuno je pogrešno tvrditi da Bog ne može (ili ne?e) direktno (bez posrednika) oprostiti grijehe stvorenju. ?esto prepotenciranje tereta i kazne zbog grijeha kao i tvrdnje da Bog ne oprašta grijehe direktno (bez posrednika) ljude dovodi do o?ajanja i gubljenja nade u Božiju milost. Nakon što su postali (pogrešno) uvjereni da oni ne mogu izravno pristupiti Bogu, oni su se obratiti za pomo? lažnim (izmišljenim) božanstvima, kao što su razni heroji, politi?ki lideri, (samozvani)spasioci, sveci i an?eli. ?esto ?emo na?i da ljudi koji se klanjaju ili mole lažnim božanstvima ne smatraju ih bogom. Oni tvrde da vjeruju u samo jednog Boga ali se drugim (kipovima, idolima, svecima…) mole da ih približe Njemu. U Islamu, postoji jasna razlika izme?u Stvoritelja i Njegovih stvorenja. Nema dvosmislenosti ili misterija po pitanju božanstva: sve što je stvoreno ne zaslužuje da se obožava, samo je Allah – Stvoritelj dostojan obožavanja. Odre?ene religije vjeruju da je Bog postao dio Njegovog stvaranja i ovo je vodilo ljude da vejruju da se mogu klanjati ne?emu što je stvoreno da bi došli do njihovog Stvoritelja.

Muslimani vjeruju da je Bog Uzvišen, On je Jedan i izvan spekulativnog razumijevanja, On definitivno nema partnera, suradnika, vršnjaka, suparnik ili potomstvo. Prema muslimanskom vjerovanju, Allah nije rodio i ro?en nije, ” – ni doslovno, alegorijski, metafori?no, fizi?ki ili metafizi?ki. On je potpuno Jedini i Vje?ni. On kontroliše sve i Savršen je. Zato su i neka od Njegovih imena: Svemo?ni i Milostivi. Allah je svemir stvorio za ?ovjeka i želi najbolje za sva ljduska bi?a. Muslimani na sve što je u svemiru gledaju kao znak koji upu?uje na Tvorca, na Svemo?nog Boga. Tako?er, vjerovanje u Božju jedno?u nije samo apstraktan koncept. To je dinami?no uvjerenje koje uti?e na pogled na ?ovje?anstvo, društvo, i sve ostale prakti?ne aspekte života.

 

6. Šta je Kur’an?


Kur’an je kona?na objava, Allahova uputa za sve ljude, prenesena od an?ela (meleka) Gabrijela (Džibrila) Poslaniku Muhammedu (s.a.w.s.) da je dostavi i prenese ljudima. Kur’an (ponekad neta?no – od strane neupu?enih – pisan kao Koran), je zatim prenošen poslanikovim drugovima (ashabima) koji su ga doslovno pamtili i kasnije sastavili u pismenom obliku. ?asni Kur’an je neprestano u usmenoj i pismenoj formi prenošen od ashaba pa sve do danas. Kratko re?eno, Kur’an je Allahova Knjiga ljudima, uputa sa smjernicama za njihov spas na ovom i budu?em svijetu.

I dan danas se Kur’an pamti i u?i od strane miliona ljudi iz raznih dijelova svijeta. Jezik Kur’ana je arapski i za razliku od drugih religija i njihovih knjiga Kur’an se i dalje ?ita na izvornom jeziku (jeziku na kojem je i objavljen). Kur’an je i danas sam po sebi ?udo arapskog jezika i poznato je da je neusporediv u svom stilu, obliku i duhovnom uticaju, te kao i jedinstvano znanje koje on sadrži.

Kur’an je poslaniku objavljivan u periodu od 23 godine. Za razliku od ostalih vjerskih knjiga Kur’an je bio i ostao kao neizmjenjen Allahov govor (za razliku od drugi vjerskih knjiga koje su pretrpjele razne promjene – dopisivanja i izmjene) . Kur’an je recitovan od strane muslimana i nemuslimana još za života poslanika Muhammeda, s.a.w.s. ali i nakon njega. Kompletan Kur’an je sastavljen još za života Poslanika ali i pam?en od strane brojnih ashaba (drugova poslanika) rije?-po rije? kako je i objavljivan. Kuran je uvijek u rukama vijernika i sa ?injenicom da je Božija rije? pam?en je od strane velikog broja muslimana te je savršeno o?uvan (potpuno je o?uvan od izmjena; dodavanja i brisanja). Nikada nije bilo koji dio promijenjen . U?enje Kur’ana obuhva?aju univerzalnu poruku upu?enu ?itavom ?ovje?anstvu, a ne samo odre?enoj grupaciji, plemenu ili narodu. Poruka koju on donosi nije ništa novo i nepoznato, to je ista poruka svih polsnika: ‘do?ite Allahu jedinom Bogu i obožavajte samo Njega, i slijedite Allahove poslanike za uspjeh na ovom i budu?em svijetu ‘.

Kur’an sadrži kazivanja o prethodnim poslanicima kao što su: Noa (Nuh), Abraham (Ibrahim), Mojsije (Musa), mir neka je na njih, kao i naredbe i zabrane od Uzvišenog Boga.

U našem modernom dobu, u kojem su mnogi ljudi uhva?eni u sumnje, duhovna o?ajavanja te društvena i politi?ka otu?enja, kur’ansko u?enje nudi rješenje za naše životne praznine i nemire.

 

Muslimani

Čitano 2697 puta
Ocijeni
(1 Glasaj)

Muslimanje onaj ko prepušta svoju volju Bogu, otuda se slijedbenik Islamanaziva Musliman, Muslimanje ljudsko bi?e kao I svako drugo, dakle kao I svi ljudi, Muslimannije perfektan, I baš kao I svi ljudi griješi. Islamu se ne sudi na osnovu Muslimana, ve? se Muslimanimasudi na osnovu Islama. Nažalost, u današnjem svijetu ima dosta Muslimanakoji odstupaju od u?enja Islama; a oni na jedan na?in predstavljaju Islam. Ako Musliman radi nešto loše, to je zato što je taj Muslimanskrenuo sa pravog puta, a u stvarnosti Islam u?i da Muslimanpopravlja svoj karakter I ponašanje. Ako ste zainteresovani da ?atate sa Muslimanima, da nau?ite više o Muslimanima, ko smo mi itd, onda se osje?ajte slobodnim da ?atate sa nama na Chat Islam Online.

Vi ste ovdje: Muslimani