Poslanik Muhammed alejhi selam u Tevratu (tori) i Indžilu (jevan?elju)

Ocijeni
(0 glasova)

 

 

 

U evan?elju po Ivanu (14: 15) stoji da je Isa, 'alejhisselam, rekao havarijjinima: "Ja ?u uistinu oti?i, a do?e vam Paraklit, dah istine, ne?e govoriti od sebe nego ?e govoriti onako kako mu se kaže..."

U ovom tekstu primje?ujemo da rije? "Paraklit" nije prevedena, iako je sav Indžil preveden. U nekim štampama je umjesto "Paraklit" napisano "on"! Ko je to “on“ i ko je "Paraklit"? Originalni jezik Novog zavjeta je sirjanijski, me?utim, ne postoji nijedan sa?uvan primjerak Novog zavjeta na tom jeziku. Najstariji sa?uvani zapisi Novog zavjeta su na gr?kom jeziku. "Paraklit" je rije? gr?kog porijekla, a njeno zna?enje je hvaljeni. To je upravo zna?enje imena Muhammed jer je izvedeno iz rije?i "hamd", kao što se kaže "elhamdu lillahi", što zna?i "hvala Allahu". 

Uzvišeni Allah govori u Svojoj ?asnoj Knjizi o opisu Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, u ranijim nebeskim knjigama, kao naprimjer: "Kojeg oni kod sebe u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze." (Prijevod zna?enja El-A'araf, 157.) "A kada 'Isa, sin Merjemnin re?e: 'O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov Poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat, i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku ?ije je ime Ahmed, koji ?e poslije mene do?i '..." (Prijevod zna?enja Es-Saff, 6.) Šta više, Uzvišeni Allah je tako precizno opisao Svog poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, u prijašnjim knjigama da ga oni koji poznaju ranije objave znaju kao što znaju svoju ro?enu djecu. Rekao je Uzvišeni:  "Oni kojima smo dali knjigu znaju Poslanika kao što sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesno istinu prekrivaju." (Prijevod zna?enja El-Bekara, 146.) Pored brojnih promjena i iskrivljenosti kojima su bili izloženi Tevrat i Indžil, nalazimo u današnjoj Bibliji (Starom i Novom zavjetu) mnogobrojne nagovještaje dolaska Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, i njegov opis. (Pogledati naprimjer:  "Muhammed u Tevratu, Indžilu i Kur'anu" Ibrahim Halil Ahmed, "Radosna vijest o muslimanskom poslaniku u Tevratu i Indžilu" dr. Ahmed Hidžazi Es-Seka, naveo je preko pedeset citata iz Indžila koji govore o dolasku Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem.)

Ja ?u uistinu oti?i, a do?e vam Paraklit, dah istine...
Istraživa?i ove teme su spomenuli mnoštvo citata iz Starog i Novog zavjeta koji najavljuju Muhammedov, sallallahu 'alejhi ve sellem, dolazak, a ovom prilikom ?emo progovoriti o jednom takvom citatu: U evan?elju po Ivanu (14: 15) stoji da je Isa, 'alejhisselam, rekao havarijjinima: "Ja ?u uistinu oti?i, a do?e vam Paraklit, dah istine, ne?e govoriti od sebe nego ?e govoriti onako kako mu se kaže..." U ovom tekstu primje?ujemo da rije? "Paraklit" nije prevedena, iako je sav Indžil preveden. U nekim štampama je umjesto "Paraklit" napisano "on", tj. do?e vam on! Ko je to on i ko je "Paraklit"? Originalni jezik Novog zavjeta je sirjanijski, me?utim, ne postoji nijedan sa?uvan primjerak Novog zavjeta na tom jeziku. Najstariji sa?uvani zapisi Novog zavjeta su na gr?kom jeziku. "Paraklit" je rije? gr?kog porijekla, a njeno zna?enje je hvaljeni. To je upravo zna?enje imena Muhammed, jer je izvedeno iz rije?i "hamd", kao što se kaže "elhamdu lillahi", što zna?i "hvala Allahu". U evan?elju po Bernabi je umjesto "Paraklit" jasno napisano ime Muhammed te da je to poslanik kojeg je najavio 'Isa i da je on posljednji poslanik. (Razlika i podudarnost izme?u evan?elja Bernabe i ?etiri evan?elja, Muhammed Abdurrahman 'Ived.) Nekolicina orjentalista je pokušala pore?i ovaj nagovještaj na krajnje neobi?an na?in. Rekli su da je Muhammed sebi dao to ime nakon što je preselio u Medinu gdje se pomiješao sa krš?anima, te je ?itao u Indžilu o osobinama najavljenog poslanika i o njegovom imenu "Paraklit" ili na Sirijanskom "Munhamena". (Poput austrijskog orjentaliste Lujsa Springera (1893), Hartvina Derenburga (1908) i drugih. Pogledati: "Istorija arapa u islamu" Dževad 'Ali, 97-98 i "Da li Sveta knjiga nagovještava Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem" Munkiz Mahmud Sekar, str.129.) Svako ko ima iole uvida u biografiju Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, dobro zna da mu je ime dao njegov djed 'Abdul-Mutalib, kada se rodio kao siro?e bez oca. Isto tako, op?e je poznato da Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije ?itao niti pisao, kao što o tome Uzvišeni govori: "Ti prije nje nijednu knjigu nisi ?itao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao, ina?e, posumnjali bi oni što laži govore." Ovaj citat iz Novog zavjeta koji govori o Paraklitu u potpunosti je promjenio životni tok imama Ebu Muhammeda Abdullaha El-Mejurki Et-Terdžumana (832.h). On je bio jedan od najistaknutijih krš?anskih sve?enika u svom vremenu, šta više, bio je pripremljen da postane vrhovni crkveni poglavar - papa, me?utim, kada je naišao na citat u Indžilu koji nagovještava Muhammedov dolazak prihvatio je islam, nakon toga je napisao knjigu koju je naslovio "Dar razboritom u odgovoru pristalicama krsta". Knjigu je podijelio na dva dijela. U prvom dijelu govori o svom prelasku na islam, a u drugom odgovara krš?anima na njihove zablude. Prenijet ?u ukratko njegovu pri?u o svom islamu, rekao je: "Moje porijeklo je iz Mejurke (u južnoj Španiji), moj otac nije imao djece osim mene. Kada sam navršio šest godina predao me je u?itelju - sve?eniku pred kojim sam u?io Indžil. Na iznena?enje, gotovo cijeli Indžil sam nau?io napamet u toku dvije godine. Nakon toga, u narednih šest godina sam u?io jezik Indžila i filozofiju. Zatim sam otputovao iz mog grada u drugi koji se zove Larde. Taj grad je u to vrijeme slovio za prijestonicu krš?anskih u?enjaka. U njemu je bilo hiljadu i pet stotina krš?anskih u?enjaka. Glavni me?u

njima je bio sve?enik pred kojim su svi u?ili. Tu sam u?io o prirodnim naukama i astronomiji u periodu od šest godina. Nakon toga sam u naredne ?etiri godine podu?avan Indžilu i njegovom jeziku. Zatim sam otputovao u grad Blunija. To je jako velik grad u kojem su se skupljali u?enici iz svih krajeva. Nastanio sam se u crkvi kod jednog velikog i poznatog sve?enika koji se zvao Naklav Mirtil. Taj sve?enik je bio posebno cijenjen i ugledan me?u krš?anima. Sva važna pitanja vezana za vjeru su njemu dolazila, iz dalekih krajeva, od careva i drugih. Uz pitanja dolazili bi i vrijedni pokloni kojima su željeli bereket. Bili bi sretni kada bi prihvatio njihove poklone. Pred tim sve?enikom sam u?io o temeljima krš?anstva i njegovim propisima. Nastojao sam da se zbližim s njim te sam ga služio i obavljao mnoge njegove poslove. Na kraju sam mu postao vrlo blizak i prisan. Dao mi je klju?eve svojih dvora i odaja. Sve je meni prepustio, izuzev jedne male ku?ice unutar njegovog dvora u kojoj se osamljivao. Mislim da je to mjesto u kojem je ?uvao skupocijene poklone koji su mu dolazili. Ostao sam tako uz njega deset godina. Služio sam ga i u?io od njega. Jednog dana taj sve?enik se razbolio tako da nije došao na redovni ?as. ?ekaju?i ga, u?enicu su raspravljali o vjerskim temama. Naišao je govor o citatu u Indžilu "Ja ?u uistinu oti?i, a do?i ?e vam nakon mene poslanik koji se zove Paraklit". Raspravljali su o tom najavljenom poslaniku. Na koga se to odnosi? Svako od njih je iznio svoje mišljenje. Podvojili su se i žestoko raspravljali da bi se nakon toga razišli bez rezultata. Nakon toga sam otišao kod sve?enika. Pitao je o ?emu se razgovaralo u njegovom odsustvu. Obavijestio sam ga kako smo se razišli po pitanju imena Paraklit i na koga se odnosi. Citirao sam mišljenja i odgovore u?enika, a on me upita:
- A kako si ti odgovorio?
- Odgovorio sam kao što je rekao poznati komentator Indžila sudija, taj i taj.
Rekao je:
- Dobar pokušaj, taj i taj je pogrešio, taj i taj gotovo da je blizu ispravnog odgovora, me?utim, istina je nešto sasvim drugo. Pravo zna?enje tog imena znaju samo veliki u?enjaci a vi još uvijek znate samo malo!
Požurio sam da mu poljubim stopala govore?i:
- Poglavaru moj, ti znaš da sam ti došao iz dalekog kraja i evo ve? deset godina te služim. Za to vrijeme sam od tebe nau?io veliko znanje. Nadam se da ?eš me tvojom dobrotom pou?iti i tom imenu!
Nakon toga je starac zaplakao i rekao mi:
- Sinko moj, doista si mi mnogo drag zbog tvoje službe i posve?enosti meni. Poznavati ovo ime je jako korisno, ali se bojim da ?e to utjecati na tebe i da ?e te krš?ani tada ubiti.
Rekao sam mu:
- Gospodine moj, Velikog mi Boga i Indžila i onog ko je s njim došao, ne?u ništa otkriti od onog što mi tajno kažeš osim uz tvoju dozvolu!
Rekao je:
- Onda, sinko moj, znaj, da je Paraklit ime za muslimanskog poslanika Muhammeda i njemu je objavljena ?etvrta knjiga koju je spomenuo Danijel i da je njegova vjera, vjera istine, a njegovi sljedbenici su opisani u Indžilu!
Rekao sam:
- A šta kažeš o vjeri ovih krš?ana?
- Sinko moj, kada bi krš?ani bili na prvoj 'Isaovoj vjeri bili bi na Allahovoj vjeri, jer 'Isa i svi poslanici pozivaju u Allahovu vjeru, me?utim oni su vjeru promjenili i nevjernici postali!
Rekao sam:
- Gospodine moj, a kako se spasiti od toga?
- Sinko moj, prihvatanjem islama!
- A da li ?e se spasiti onaj ko ga prihvati?
- Da - rekao je - uspjet ?e na dunjaluku i na ahiretu!
Pitao sam:
- Gospodine moj, razuman ?ovjek izabire za sebe ono što je najbolje, pa ako znaš vrijednost islama šta te sprije?ava da ga prihvatiš?
- Sinko moj, ovo što sam ti rekao, saznao sam tek kada sam ostario i oslabio, a da sam to saznao kada sam bio u tvojim godinama, sve bih ostavio i prihvatio islam - vjeru istine. Želja za dunjalukom je glava svake zablude! Ti vidiš na kakvom sam ja položaju kod krš?ana i koliko sam ugledan i cijenjen. Vidiš kako mi imetak dolazi u izobilju. Kada bih ispoljio imalo naklonosti prema islamu narod bi me odmah ubio. Ako bi i pretpostavili da im pobjegnem i pre?em u muslimansku zemlju te im kažem da sam došao kao musliman, rekli bi: Sebi si korist donio ulaskom u islam - vjeru istine, zato nam ne prigovaraj zbog prihvatanja vjere kojom ?eš se spasiti od Allahove kazne. Tako bih me?u njima bio stari starac, siromašan, preko devedeset godina, ne govorim njihovim jezikom i ne znaju moju vrijednost.
- Gospodine moj, savjetuješ li mi da odem me?u muslimane i prihvatim njihovu vjeru?
- Ako si pametan i želiš da se spasiš požuri! Posti?i ?eš uspjeh na dunjaluku i ahiretu. Ali, sinko moj, ovo što ti sada kazah niko nije ?uo, zato ga drži u strogoj tajnosti. Ako nešto od toga otkriješ odmah ?e te ubiti i ja ti ne?u mo?i pomo?i. Znaj da ti ne vrijedi ako kažeš da sam ti ja to rekao, jer ja ?u to pore?i i meni ?e vjerovati, a tebi ne?e!
Obe?ao sam mu da ?u tajnu ?uvati. Spremio sam se za putovanje. Na rastanku mi je poželio puno sre?e..." Otputovao je u Tunis gdje je prihvatio islam. Muslimani su ga lijepo prihvatili. Kada mu se rodio sin dao mu je ime Muhammed. (Dar razboritom u odgovoru pristalicama krsta, Ebu Muhammeda Abdullaha El-Mejurki Et-Terdžumana, str. 61-76.)

 

 

 

 

 

 

Čitano 11317 puta Zadnji put promjenjen Četvrtak, 24 Januar 2013 11:06
Vi ste ovdje: Muhammed Poslanik Muhammed alejhi selam u Tevratu (tori) i Indžilu (jevan?elju)