Isus I Kršćanstvo

Isus I Kršćanstvo (2)

Više o "Isus I Kršćanstvo"

Ocijeni
(0 glasova)

 

 

 

 

 

 

 

Kontraverzija oko li?nosti Isaa alejhi selam (Isus) je najvažnija, najistaknutija, najbitnija i najve?a razlika izme?u islama i krš?anstva.

Ova razlika drži sljedbenike ove dvije religije razdvojenim. Muslimani gledaju na Isaa kao na jednog od velikih istaknutih poslanika božijih, vole ga i respektuju, isto koliko vole i respektuju Ibrahima alejhi selam (Abraham).

S druge strane krš?ani drže i smatraju Isaa alejhi selam Bogom, ili Božijim sinom, a takvo shvatanje I tu koncepciju muslimani ne mogu prihvatiti.

Islam u?i da Isaa alejhi selam, nije nikad tako nešto tvrdio niti sebi pripisivao.

MERJEMA (Marija)

Kur’ansko kazivanje o Isau po?inje spominjanjem za?e?a njegove majke Merjeme (Marije). Imranova žena, Merjemina majka, se zavjetovala da ?e posvetiti svoje dijete da bude u službi Allahu u hramu. Zekerijjah koji je preuzeo brigu o Merjemi redovno je nalazio hranu kod nje. Kada ju je upitao odakle joj to, ona je odgovorila da je to od Allaha.

Kur’anski ajeti o tome govore:

???? ??????? ????????? ????????? ????? ?????? ???????? ???? ??? ??? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ? ??????? ????? ?????????? ??????????

Kada Imranova žena re?e: "Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve ?uješ i znaš!"(Alu ‘Imran,35)

???????? ??????????? ??????? ????? ?????? ??????????? ??????? ????????? ???????? ????? ???????? ???????? ????????? ???????????? ? ???????? ???????????? ???????? ???????? ?????????? ???? ??????????????? ???? ???????????? ??????????

Poslije ona, kada je rodi, re?e: "Gospodaru moj, rodila sam žensko" – a Allah dobro zna šta je rodila – "a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana."(Alu ‘Imran,36)

RADOSNE VIJESTI I ISAOVO RO?ENJE

Kada je Merjema postal punoljetna sveti duh (melek Džibril / an?eo Gabrijel) joj se pojavio u liku ?ovjeka donose?i joj vijesti o sinu. U Kur’anu ?itamo slijede?i dijalog izme?u Merjeme i meleka:

???? ??????? ?????????????? ??? ???????? ????? ??????? ??????????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???????????? ?????? ???????????????

A kada meleki rekoše: "O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rije?: ime ?e mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bi?e vi?en i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih; (Alu ‘Imran 45)

??????????? ???????? ??? ????????? ????????? ?????? ?????????????

on ?e govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i bi?e ?estit" –(Alu ‘Imran 46)

??????? ????? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ??????????? ?????? ? ????? ????????? ??????? ???????? ??? ??????? ? ????? ?????? ??????? ?????????? ??????? ???? ??? ?????????

ona re?e: "Gospodaru moj, kako ?u imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?" – "Eto tako" – re?e – "Allah stvara što On ho?e. Kada nešto odlu?i, On samo za to rekne: 'Budi!' – i ono bude." (Alu ‘Imran 47)

Merjema je zanijela na misteriozan i natprirodan na?in, a zatim se povukla na daleko I usamljeno mjesto gdje je ?ekala poro?aj. Kur’an nam govori kako se Merjema osje?ala te šta su joj Jevreji rekli kada je donijela dijete ku?i:

I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.(19-22) I poro?ajni bolovi prisiliše je da do?e do stabla jedne palme. "Kamo sre?e da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!" – uzviknu ona.(19-23) I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok pote?e.(19-24) Zatresi palmino stablo, posu?e po tebi datule svježe,(19-25) pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš ?ovjeka kakva, ti reci: 'Ja sam se zavjetovala Milostivom da ?u šutjeti, i danas ni s kim ne?u govoriti.'(19-26) I do?e ona s njim porodici svojoj, nose?i ga. "O Merjemo" – rekoše oni – "u?inila si nešto ne?uveno!(19-27) Ej ti, koja u ?ednosti li?iš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica."(19-28) A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u bešici?" – rekoše.(19-29) "Ja sam Allahov rob" – ono re?e – "meni ?e On Knjigu dati i vjerovjesnikom me u?initi (19-30) i u?ini?e me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredi?e mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,(19-31) i da majci svojoj budem dobar, a ne?e mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.(19-32) I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!"(19-33)

ISAA NIJE BOŽIJI SIN

U istom poglavlju, odmah nakon gore spomenutog ajeta Allah uvjerava Muhammeda sallallahu alejhi we selem i cijeli svijet da je ovo gore spomenuto, istina o Isau, pa i pored toga ve?ina krš?ana u to nevjeruje. Isa nije Allahov sin. On je, što je više nego jasno sin Merjemin.

Ajeti se nastavljaju:

??????? ?????? ????? ???????? ? ?????? ???????? ??????? ????? ???????????

To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju.(Merjem,34)

??? ????? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ? ??????????? ? ????? ?????? ??????? ?????????? ??????? ???? ??? ?????????

Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odlu?i, On za to rekne samo: "Budi!" – i ono bude.(Merjem,35)

Nakon ovog jasnog i eksplicitnog iskaza o prirodi i biti Isaovoj, Allah nare?uje Muhammedu sallallahu alejhi we selem, da pozove krš?ane na pravi put; da obožavaju jednog Boga:

??????? ??????? ?????? ??????????? ???????????? ? ?????? ??????? ????????????

Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.(Merjem,36)

Odbacivanje ideje da Allah ima sina saop?ena je kasnije u istom poglavlju u nešto oštrijoj i strožijoj formi:

Vi, doista, nešto odvratno govorite!(19-89) Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe (19-90) što Milostivom pripisuju dijete.(19-91) Nezamislivo je da Milostivi ima dijete –(19-92) ta svi ?e oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti uto?ište!(19-93)

Ajeti nastavljaju skretati pažnju svim ljudima, na istinu i dokaze koje je donio Muhammed sallallahu alejhi we selem. Allah zna da ljudi uzastopno naslje?uju takve ideje i vjerovanja, koja izme?u ostalog uklju?uju greške i interpretacije ranijih generacija. Oni nemaju na?ina da te greške sami otkriju. Na ovaj na?in Allah prezentira Kur’an kao dokaz i istinu tim ljudima. On kaže:

???????? ????????? ??????? ?????????? ????????????? ?????????????? ??????????? ???????????? ???? ???????? ? ???????? ????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ???????? ???????? ????? ????????? ????? ???? ????? ??????? ???????? ????? ????????

vjernike koji su dobra djela ?inili On ?e prema zasluzi nagraditi i još ?e im, iz obilja Svoga, više dati; a one koji su zazirali i oholili se – na nesnosne muke ?e staviti i oni ne?e na?i sebi, mimo Allaha, ni zaštitnika ni pomaga?a.(En-Nisa,173)

??? ???????? ???????? ???? ???????? ????????? ???? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ?????????

O ljudi, dokaz vam je ve? stigao od Gospodara vašeg i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost.(En-Nisa,174)

???????? ????????? ??????? ????????? ????????????? ???? ???????????????? ??? ???????? ??????? ???????? ????????????? ???????? ???????? ?????????????

One koji budu u Allaha vjerovali i ?vrsto se Njegovih propisa pridržavali – On ?e, sigurno, u milost Svoju i blagodat uvesti, i pravim putem Sebi uputiti.(En-Nisa,175)

ISA JE BIO ALLAHOV (BOŽIJI) POSLANIK

Sada ?e se neko zapitati: Ako Kur’an nije?e i odbacuje trojstvo, i Isaovo božansko porijeklo, šta je onda po Kur’anu bila Isaova stvarna misija?

Isa alejhi selam, je bio jedna karika u dugom lancu poslanika i vjerovjesnika poslanih od Allaha razli?itim društvima i nacijama kad god su oni trebali uputu ili kad su se udaljilji od Allahovog u?enja. Isa je bio posebno pripremljen od Allaha da bi bio poslan židovima koji su odstupili od u?enja Musaovog (Mojsije) i u?enja drugih poslanika.

Kur’an nam govori o Isaovoj misiji u sljede?im ajetima, a koji su nastavak ranije navedenih ajeta o radosnoj vijesti koja je donesena Merjemi:

????????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ?????????????

I pou?i?e ga knjizi i mudrosti, i Tevratu i Indžilu,(Alu ‘Imran,48)

?????????? ?????? ????? ???????????? ?????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????? ? ?????? ???????? ????? ????? ???????? ?????????? ????????? ????????? ????? ????????? ??????? ???????? ??????? ? ?????????? ??????????? ????????????? ????????? ??????????? ???????? ??????? ? ?????????????? ????? ??????????? ????? ???????????? ??? ??????????? ? ????? ??? ??????? ??????? ??????? ??? ?????? ????????????

i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: "Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napravi?u vam od ilova?e nešto poput ptice i puhnu?u u nju, i bi?e, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijeli?u slijepa od ro?enja, i gubava, i oživljava?u mrtve, voljom Allahovom, i kaziva?u vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to ?e, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;(Alu ‘Imran,49)

???????????? ?????? ?????? ??????? ???? ???????????? ??????????? ????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ? ??????????? ??????? ???? ?????????? ?????????? ??????? ????????????

i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg – zato se Allaha bojte i mene slušajte–(Alu ‘Imran,50)

????? ??????? ?????? ??????????? ???????????? ? ?????? ??????? ????????????

Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je Pravi put!"(Alu ‘Imran,51)

ISA JE UZDIGNUT NA NEBO

Žalosna je i tužna ?injenica o malom broju sljedbenika pravog putakojem je Isa pozivao. Njega je slijedilo nekoliko apostola (havarijina) koje je Allah subhanehu ve te’ala, inspirisao dag a podrže. I ne samo to, nevjernici su napravili zavjeru (kao što su uradili Muhammedu sallallahu alejhi we selem, 6-stolje?a kasnije) da ubiju Isaa, ali Allah je imao bolji plan za njega i njegove sljedbenike kako nam Kur’an u sljede?im ajetima:

A kada se Isa uvjerio da oni ne?e da vjeruju, uzviknuo je: "Koji ?e biti pomaga?i moji na Allahovom putu?" – "Mi" – rekoše u?enici – "mi ?emo biti pomaga?i Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu.(Alu ‘Imran,52) Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato nas upiši me?u vjernike!"(Alu ‘Imran,53) I nevjernici po?eše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.(Alu ‘Imran,54) I kada Allah re?e: "O Isa, dušu ?u ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasi?u te od nevjernika i u?ini?u da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ?ete se, poslije, svi povratiti i Ja ?u vam o onome u ?emu se niste slagali presuditi:(Alu ‘Imran,55) one koji ne budu vjerovali na strašne muke ?u staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im ne?e mo?i pomo?i."… (Alu ‘Imran,56)

 

 

 

 

 

 

 

Isus I Kršćanstvo

Čitano 5241 puta
Ocijeni
(0 glasova)

Muslimaniduboko poštuju, respektuju, I vole Isusa. U stvari, on se smatra velikim Poslanikom u Islamu, koji je Božjom dozvolom, bio  sposoban da ?ini ?uda, uklju?uju?i oživljavanje mrtvih, govorio je dok je bio u bešici, pravio živu pticu od gline, itd. Kao Mesija svog naroda, mi vjerujemo da je Isus došao sa istom porukom svih poslanika, da postoji samo jedan istinski Bog, I da ga mi moramo obožavati, samo Njega, nijedan Muslimannemože biti Musliman ako odbacuje Isusa! Takodje, postoji jedno ?itavo poglavlje u Kur`anu koje nosi ime Isusove majke Marije(ili Merjem).

Kako god, za razliku kako Krš?anstvo u?i, Islam odbacuje u?enje da je Isus Bog, ili da je umro radi grijeha ljudi, Islam tako?er odbacuje ideju da je Isusubijen ili razapet na krstu; umjesto toga, mi vjerujemo da je Bog spasio isusa, I uzdigao ga k Njemu. Ako neko od Krš?ana ima bilo kakvo pitanje o Isusu Islama, ili zašto Muslimaniodbacuju božanstvo Isusa, onda se osje?ajte slobodnim da sjednete I ?atate sa nama na Chat Islam Online.

Vi ste ovdje: Isus I Kršćanstvo