Allahova lijepa imena (El-esmaul-husna)

Ocijeni
(1 Glasaj)

Vlastito Božije ime je Allah. Ono ozna?ava Stvoritelja svega što postoji.
Ono je u Kur'anu spomenuto 2698 puta.
Pored ovog imena, koje se naj?eš?e spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena - El-esmau-l husna,
o?emu Kur'an a.š. kaže:
"Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite" (El Earaf, 180).

Muhammed a.s. kaže da Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih "dostigne" u?i ?e u Džennet. O zna?enju ovog hadisa islamski u?enjaci zauzimaju razli?ite stavove. Jedni smatraju da "dosti?i" Božija imena zna?i nau?iti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i zna?enje, dok tre?i smatraju da "dosti?i" lijepa Allahova imena zna?i primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je mogu?e, u svome životu i ponašanju.


Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima
se vladali, navodimo ih s prijevodom:

1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - ?ist od mana
7) EI-Mu'minu - Koji potvr?uje obežanja
8) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru - Snažni
11) EI-Mutekebbiru - Silni
12) EI-Haliku - Stvaralac
13) EI-Bari'u - Koji divno stvara
14) EI-Musavviru - Koji likove daje
15) EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu - Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu - Koji sve zna
21) EI-Kabidu - Koji steže
22) EI-Basitu - Koji pruža
23) EI-Hafidu - Koji spušta
24) Er-Rafiu - Koji diže
25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu - Koji ponizuje
27) Es-Semiu - Koji sve?uje
28) EI-Besiru - Koji sve vidi
29) EI-Hakemu - Sudac
30) EI-Adlu - Pravedni
31) EI-Latifu - Dobri
32) EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu - Blagi
34) EI-Azimu - Veliki
35) EI-Gaffuru - Koji prašta
36) Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37) EI-Alijju - Visoki
38) EI-Kebiru - Veliki
39) EI-Hafizu - Koji ?uva
40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu - Koji obra?un svodi
42) EI-Dželilu - Veli?anstveni
43) EI-Kerimu - Plemeniti
44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46) EI-Vasiu - Koji miloš?u i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu - Mudri
48) EI-Vedudu - Koji voli
49) EI-Medžidu - Slavljeni
50) EI-Baisu - Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku - Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu - Sveop?i Staratelj
54) EI-Kavijju - Mo?ni
55) EI-Metinu -?vrsti
56) EI-Velijju - Zaštitnik
57) EI-Hamidu - Hvaljeni
58) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu - Koji je po?etni Stvaralac
60) EI-Muidu - Kona?ni proživitelj
61) EI-Muhji - Koji život daje
62) EI-Mumitu - Koji smrt daje
63) EI-Hajju - Živi
64) EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu - Imu?ni
66) EI-Madžidu - Slavni
67) EI-Vahidu - Jedini
68) Es-Samedu - Kome se svako obra?a
69) EI-Kadiru - Svemo?ni
70) EI-Muktediru - Koji sve može
71) EI-Mukaddimu - Koji unapre?uje
72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu - Prvi
74) EI-Ahiru - Posljednji
75) Ez-Zahiru - Jasni
76) EI-Batinu - Skriveni
77) EI-Valiju - Koji upravlja
78) EI-Mutealiju - Svevišnji
79) EI-Berru - Dobro?initelj
80) Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu - Koji oprašta
83) Er-Reufu - Samilosni
84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveli?anstveniji i Naj?asniji
86) EI-Muksitu - Sveop?i djelitelj pravde
87) EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju - Koji je bogat
89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru - Koji stvara štetu
92) En-Nafi'u - Koji stvara korist
93) En-Nuru - Sveop?e svjetlo
94) EI-Hadi - Koji upu?uje
95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapoèetak svega)
96) El-Baki - Vje?iti
97) EI-Varisu - Kona?ni nasljednik svega
98) Er-Rešidu - Upu?iva? na dobro
99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obra?unom

Ako shvatimo zna?enje Božijih imena, možemo se onda uvjeriti da ljudi mogu biti dobro?inioci, blagi, istinoljubivi, strpljivi, pravedni, plemeniti, mogu da praštaju jedni drugima, da se štite itd.
Ljudi ne mogu primijeniti svojstva mnogih Allahovih imena, jer su izvan njihove mo?i. Ali mogu Božija imena i njihova zna?enja nau?iti i vjerovati u Allaha prema Njegovim svojstvima, odnosno po zna?enjima Njegovih lijepih imena.

Znameniti islamski u?enjak, Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, u svome komentaru Allahovih imena navodi primjer" Božijeg imena "Er-Rezzak" Koji opskrbu, nafaku daje, pa kaže da ?ovjek može primijeniti od ovog Allahovog imena toliko, da?vrsto vjeruje da samo Allah opskrbu daje i da je ni od kog drugog ne o?ekuje, te da dijeli od svojih dobara onima kojima je potrebno.
Od Allahovog imena "Halik" - Stvaralac, ?ovjek može posti?i da vjeruje da osim Allaha nema drugog stvaraoca, te da nastoji da svoju snagu i znanje upotrijebi makar i za prividno stvaranje dobrih djela, jer prema islamskom u?enju jedino Allah stvara.

Najve?e Božije ime - Ismu-l-eazam
U hadisima Božijeg Poslanika govori se i o najve?em Allahovom imenu - Ismu-I-e'azam, za koje se kaže da ?e Allah sigurno uslišati dovu onome ko Mu se tim imenom obrati. Muhammed a.s., me?utim, nije precizno rekao koje je to ime, da bi nas podstakao da što više u?imo Kur'an, u kome su sadržana sva Allahova imena pa i najve?e - Ismu-I-e'azam

 

Čitano 5251 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:07
Više iz kategorije: « Stvaranje Adema a.s
Vi ste ovdje: Islamsko vjerovanje Allahova lijepa imena (El-esmaul-husna)