Stvaranje u parovima i stvaranje ?ovjeka

Ocijeni
(1 Glasaj)


 

Stvaranje u parovima -?Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara spol: u onome što iz zemlje ni?e, u njima samim,
i u onome što oni ne znaju!? (Ya Sin, 36)

Uporedo sa time što predstavlja protivvrijednost pojma ?par?, muški i ženski spol u sebi sadržava i mnogo šire zna?enje, kako je to i u prethodnom ajetu istaknuto ?...u onome što oni ne znaju?. Upravo se danas susre?emo sa jednim zna?enjem na koje je upozoreno u ajetu. Paul Dirac, engleski nau?nik koji je iznio tvrdnju da materija posjeduje svoju suprotnost, 1933. godine nagra?en je Nobelovom
nagradom za oblast fizike. Ovo tkri?e, nazvano ?Parite?, isti?e da materija ima svoju paricu nazvanu antimaterija.Antimaterija u sebi sadrži svojstva koja su suprotna svojstvima materije.Naprimjer, suprotno materiji, antimaterija je opremljena pozitivnim elektronima i negativnim protonima. Ova ?injenica je na slijede?i na?in opisana u jednom nau?nom djelu: ...Svaki i najsitniji komadi? ima svoj - antikomadi? - koji je suprotno naelektrisan.

Nestalni odnos nam pokazuje da se nastanak i nestanak onih parova
obrazuje svugdje i uvijek u istom trenutku.

 

Izvor: Harun Jahja ?Kur´anske mu´džize?

 

Stadiji nastajanja ?ovjeka
(prvi dio)


Allah (swt) je poslao vjerovjesnika Muhammeda (saws) kao poslanika cijelom svemiru, kao što u Kur'anu kaže: A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.
(Prevod zna?enja Kur'ana 21:107)

 

Dakle, vjerovjesnik Muhammed (saws) je od Allaha poslan beduinima u pustinji isto kao što je poslan i današnjem nau?niku u modernoj laboratoriji.  On je Allahov poslanik svim ljudima u svim vremenima.  Prije vjerovjesnika Muhammeda (saws) svaki poslanik je poslan isklju?ivo narodu/naciji kojoj je pripadao:

... a svaki narod je imao onoga ko ga je na Pravi put upu?ivao.
(Prevod zna?enja Kur'ana 13:7)
Poruka vjerovjesnika Muhammeda (saws) je, me?utim, poruka ?itavom ljudskom rodu te je stoga Allah (swt) svijetu podario dokaz istinitosti te poruke, dokaz koje se razlikuje od dokaza datih prijašnjim poslanicima.  Dokazi predhodnih poslanika su vi?eni samo od strane njihovih savremenika i možda od strane nekih generacija odmah poslije njih.  Ali pošto je predodre?eno da vjerovjesnik Muhammed (saws) bude posljednji vjerovjesnik sve do Dana ponovnog proživljenja, Allah mu je, kao potporu, za dokaz podario vje?nu mu'džizu (?udo).
Ako upitamo jevreja ili kriš?ana da nam pokaže mu'džize vjerovjesnika Musaa (Mojsija) ili Isaa (Isusa), neka su mir i spas Božiji na njih, dobili bismo odgovor da nije u ljudskoj mo?i danas ponovo demonstrirati bilo koju od njihovih mu'džiza.  Musin (as) štap se ne može stvoriti niti Isa (as) može biti dozvan kako bi ljude dizao iz mrtvih.  Za nas danas ove mu'džize nisu ništa drugo do historijski izvještaji.  Me?utim, upitamo li muslimana o najve?oj mu'džizi vjerovjesnika Muhammeda (saws), on s lahko?om može pokazati svoju knjigu, Kur'an, jer je Kur'an mu'džiza koja ostaje u našim rukama.  To je knjiga otvorena svima onima koji se žele upoznati s njenim sadržajem.
Allah (swt) je u Kur'anu rekao:
Reci: "Ko je svjedok najpouzdaniji?" - i odgovori: "Allah, On ?e izme?u mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur'an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem..."
(Prevod zna?enja Kur'ana 6:19)
?udesna priroda Kur'ana (pored njegove lingvistike op.p.) leži u znanju (mudrosti) koje je u njemu sadržano.  Uzvišeni Allah je rekao:

Allah svjedo??i da je istina ono ššto ti objavljuje, objavljuje ono ššto On jedini zna...
(Prevod zna?enja Kur'ana 4:166)
Dakle, naši današnji nau?nici i u?enjaci, profesori na raznim univerzitetima i predvodioci ljudske misli, imaju mogu?nost ispitati mudrosti koje nalazimo u Allahovoj knjizi.  Nau?nici tek u današnjim vremenima postižu velike uspjehe u istraživanju svemira, mada je Kur'an o svemiru i ljudskoj prirodi govorio još mnogo ranije.  Pa šta je onda rezultat svih ovih ?injenica?
 
Predstavljamo vam umirovljenog profesora Keith Moore-a, jednog od svjetski poznatih nau?nika iz oblasti anatomije i embriologije.  Zatražili smo od profesora Moore-a da nam da svoju nau?nu analizu odre?enih kur'anskih ajeta i hadisa koji se odnose na njegovu užu specijalnost.
Profesor Moore je autor knjige pod naslovom "?ovjek u razvoju".  U penziju je otisao sa mjesta profesora anatomije i ?elijske biologije na Torontskom Univerzitetu, u Kanadi, gdje je bio prodekan za prirodne nauke na Medicinskom Fakultetu i, u trajanju od 8 godina, šef katedre za anatomiju.  Dr. Moore je prije toga 11 godina radio na Winnipeg Univerzitetu u Kanadi.  Bio je na ?elu mnogih me?unarodnih asocijacija anatoma kao i Savjeta Unije Bioloških Nauka.  Profesor Moore je tako?er izabran za ?lana Kraljevske Medicinske Asocijacije Kanade, Me?unarodne Akademije za Citologiju, Unije Amer?kih Anatoma i Udruženja Anatoma Sjeverne i Južne Amerike.  Godine 1984.je primio najistaknutiju nagradu dodjeljivanu za rad na polju anatomije a to je "J. C. B. Grant Award" koju dodjeljuje Udruženje Kanadskih Anatoma. 
Objavio je mnogo knjiga iz oblasti klini?ke anatomije i embriologije od kojih se 8 koriste kao priru?nici na medicinskim fakultetima i koje su prevedene na 6 jezika.
Kada smo upitali profesora Moore-a da nam da svoju analizu kur'anskih ajeta i vjerovjesnikovih izjava, bio je zapanjen.  Pitao se kako je vjerovjesnik Muhammed (saws), prije 14 stolje?a, mogao tako detaljno i ta?no opisati embrio i faze njegovog razvoja, kada su nau?nici došli do tih saznanja tek u posljednjih 30 godina.  Vrlo brzo je, me?utim, zaprepaštenje profesora Moore-a preraslo u divljenje ovoj objavi i uputi.  On je ova svoja nova saznanja predstavio intelektualnim i nau?nim krugovima.  ?ak je održao i predavanje na temu usporedbe moderne embriologije sa Kur'anom i Sunnetom gdje je izjavio: 

"Bilo mi je zadovoljstvo pomo?i pri razjašnjavanju kur'anskih navoda o razvoju ?ovjeka.  Jasno mi je da su ovi navodi Muhammedu morali do?i od Allaha, ili Boga, jer su skoro sve ove ?injenice otkrivene tek mnogo stolje?a nakon što je Kur'an o njima govorio.  Ovo mi dokazuje da je Muhammed morao biti Allahov poslanik."
Razmilsli ?itao?e o tome šta je ovaj poznati i ugledni nau?nik embriologije izjavio nakon studiranja kur'anskih ajeta koji se odnose na njegovu disciplinu, i razmisli o njegovom zaklju?ku da je Muhammed (saws) morao biti Allahov poslanik.
Allah (swt) u Kur'anu, kada govori o fazama ?ovjekovog razvoja, kaže:
Mi ?ovjeka od biti zemlje stvaramo, zatim ga kao kap sjemena (nutfah) na sigurno mjesto stavljamo, pa onda kap sjemena ugruškom ('alaqah) u?inimo, zatim od ugruška grudu mesa (mudgah) stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo - pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj!
(Prevod zna?enja Kur'ana 23:12-14)

Arapska rije? 'alaqah ima tri zna?enja.  Prvo zna?enje je pijavica, drugo zaka?ena ili obješena stvar, a tre?e ugušak krvi.
Porede?i slatkovodnu pijavicu sa zametkom u 'alaqah stadiju, profesor Moore je uo?io ogromnu sli?nost me?u njima.  Zaklju?io je da u toku 'alaqah faze embrio zadobije izgled veoma sli?an izgledu pijavice.  Nakon ovih zapažanja, profesor Moore je postavio sliku embria i sliku pijavice jednu pored druge i prezentovao ih nau?nicima na nekoliko nau?nih skupova.
 
Sli?nosti u izgledu pijavice (dole) i ljudskog zametka (gore) u 'alaqah fazi.
Drugo zna?enje rije?i 'alaqah jeste zaka?ena/obješena stvar i ovo je on što možemo vidjeti u vrijeme 'alaqah faze kada je embrio zaka?en za matericu majke.  Tre?e zna?enje rije?i 'alaqah je ugrušak krvi.  Ovdje je važno napomenuti da, prema rije?ima profesora Moore-a, u toku 'alaqah faze, zametak prolazi kroz dobro poznate unutarnje promjene kao što je formiranje krvi u zatvoremnim sudovima, dok se metaboli?ki ciklus odvija unutar placnte*.  Krv se dakle na?e uhva?ena u zatvorenim sudovima te iz tog razloga embrio, pored izgleda pijavice, izgleda i kao ugrušak krvi.  Oba ova opisa su ?udesno data samo jednom kur'anskom rije?ju 'alahaq. 
Pa kako je onda Muhammed (saws) upošte mogao znati sve ovo?  Profesor Moore je tako?er studirao embrio u mudgah fazi (zna?enje arapske rijeci mudgah jeste: substanca koja kao da je sažvakana).  Uzeo je komad sirove gline te ga, nakon žvakanja vlastitim ustima, uporedio s slikom embia u mudgah stadiju.  Zaklju?ak koji je profesro Moore donio jeste da embrio u mudgah fazi sti?e poptuno isti oblik koji ima i neka sazvakana materija Nekoliko kanadskih periodi?nika je objavilo mnoge od izjava profesora Moore-a.  Pored toga, profesor Moore je prezentova tri televizijske emisije u kojima je istakao usaglašenost moderne nauke s onim što je ve? 1400 godina sadržano u Kur'anu.  Shodno tome, profesor Moore je upitan slijede?e pitanje: "Da li ovo zna?i da vi vjerujete da je Kur'an Allahova rije??"  Njegov odgovor je glasio: "Ne vidim zašto to ne bih prihvatio."  Dr. Moore je tako?er upitan: "Kako možete u isto vrijeme vjerovati u Muhammeda i u Isusa Krista?", na sto je on odgovorio: "Vjerujem da obojica dolaze iz iste škole."
 
Kao što vidimo, savremeni nau?nici iz ?itavog svijeta danas spoznaju ?injenice koje su, kao dio Allahovog znanja, objavljene u Kur'anu, što nam je Allaha i rekao:

Allah svjedo?i da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna...
(Prevod zna?enja Kur'ana 4:166)
Ono što iz ovog proizilazi jeste da bi moderni u?enjaci u ?itavom svijetu danas s lahko?om mogli priznati da je vjerovjesnik Muhammed (saws) zaista Allahov poslanik.  

Čitano 6032 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:07
Vi ste ovdje: Islamsko vjerovanje Stvaranje u parovima i stvaranje ?ovjeka