SPOZNAJA ALLAHOVE JEDNO?E

Ocijeni
(0 glasova)

 - Vjerovanje u Njegov rububijjet zna?i, ?vrsto ubje?enje da je samo Allah, uzvišen neka je, Jedini (Er-Rabb) Tvorac i Gospodar svega, (El-Halik) Tvorac, Onaj Koji stvara prema odre?enoj mjeri, (El-Malik) Vrhovni Vladar, Onaj Koji posjeduje sve stvoreno i ima apsolutnu vlast, (El-Amir) Onaj ?ije se sve naredbe sprovode.

Rije? (Er-Rabb) u arapskom jeziku zna?i vlasnik, ravnatelj, Onaj Koji svim stvarima upravlja prema Svojoj volji, Onaj Koji je iz Svoje blagodati svakom stvorenju dao ono što mu je potrebno. Kaže Uzvišeni: "Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?", upita Faraon."Gospodar naš je Onaj Koji je svemu dao oblik a zatim ga uputio." (Ta-ha, 49.-50.)

Tema rububijjeta je obuhva?ena u tri glavna svojstva:

Prvo: (El-Halk) Stvaranje, Allah je Stvoritelj svega, a sve drugo je stvoreno. "Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim" (Ez–Zumer, 62.), "Koji je sve stvorio i kako treba uredio!" (El–Furkan, 2.)

Svako stvaranje kojim se opisuje neko drugi mimo Allaha je relativno i procentualno, npr., oblikovanje, pisanje, i odre?ivanje nije stvaranje iz ni?ega, jer samo Allah iz ni?ega stvara."Pa neka je Uzvišen Allah, Najljepši Stvoritelj!" (El-Mu'minun, 14.)

Drugo: (El-Mulk) Apsolutna vlast, Allah je posjednik svega, i sve mimo Njega Mu robuje. "Zar ti ne znaš da Allahu pripada vlast i na nebesima i na Zemlji i da, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomaga?a nemate?" (El-Bekare, 107.), "Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i Allah je svemo?an!" (Ali 'Imran, 189.), "Koji u vlasti nema ortaka." (El–Isra', 111.), "To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa." (Fatir, 13.)

Svaka vlas koja se pripisuje nekom drugom mimo Allahu je relativna, privremena i djelimi?na jer samo Allah posjeduje apsolutnu vlast. "O narode moj, danas vama pripada vlast i vi dominirate u zemlji, pa ko ?e nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne?" (El-Mu'min, 29.), "...Ili onim što posjedujete!" (En-Nisa, 3.), "Mi ?emo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i nama ?e se oni vratiti." (Merjem, 40.)

Tre?e: (El-Emr) Naredba, On je Naredbodavac a sve mimo Njega se Njegovoj naredbi pokorava. "Reci: Sva pobjeda (naredba) pripada samo Allahu!" (Ali 'Imran, 154.), "Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!" (El-A’raf, 54.) Obra?aju?i se svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Allah kaže: "Ništa ne zavisi od tebe, niti da im pokajanje primi, niti da ih kazni." (Ali 'Imran, 128.)

[( Allah Uzvišeni ubacuje re?enicu kojom kazuje da odredba i na ovom i na drugom svijetu pripada samo Njemu Jedinome, u ?emu Mu se ništa ne može pridružiti, pa kaže: "To ništa ne zavisi od tebe!", nego sve zavisi od Mene, kao što kaže: "Ti ne možeš uputiti koga ti želiš, nego Allah upu?uje koga On ho?e!" (28:56) Dakle, nije tvoje da donosiš sud i odredbu robovima Mojim, osim kako sam ti zapovjedio! ) (Tefsir Ibn-Kesir, 238)]

On - neka je slavljen - kaže: "... i prije i poslije Allahova je odluka..." (Er-Rum, 4.)
Budu?i da je On Jedini Naredbodavac prema tome On svim stvarima upravlja prema Svojoj volji. Ako se neko od Njegovih stvorenja opiše naredbodavcem, kao u sljede?em ajetu:"...ali se oni povedoše za faraonovim nare?enjem, a njegovo nare?enje nije bilo razumno." (Hud, 97.), onda se misli na naredbu koja je relativna i koja je podre?ena apsolutnoj Volji Boga, i od Njega, opet, zavisi ho?e li biti izvršena ili ne. Njegova svojstva su apsolutna i zato ništa nije kao On.

Njegova naredba - neka je slavljen - obuhvata kozmi?ku i šerijatsku naredbu. Kozmi?ka naredba je ona koja, kada se izrekne mora se sprovesti i ona je sinonim za (El-Mešie) apsolutnu Volju. "I zaista On može, kada nešto ho?e, samo za to rekne: 'Budi!' - i ono bude." (Ja-sin, 82.)

Šerijatska je naredba mjesto ispita (ho?eli neko biti pokoran ili griješan) i ona je sinonim za (El-Mehabe) ljubav, nekada ona bude izvršena a nekada ne. Ona je, opet, podre?ena (El-Mešie) apsolutnoj Volji. "Onome od vas koji ho?e da je na pravom putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, ne?e!" (Et-Tekvir, 29.)

Ostala Njegova svojstva rububijjeta, se mogu svesti na gore spomenute tri stvari: (El-Halk) stvaranje, (El-Mulk) apsolutna vlast, (El-Emr) naredba, kao, npr., opskrba, proživljavanje, usmr?ivanje, spuštanje kiše, promjena vjetrova, On ?ini da la?a morem plovi, smjenjuje no? i dan, trudno?a, ra?anje, zdravlje, bolest, ponos, poniženje itd. Vjerovanje u Njegov rububijet - neka je slavljen - duboko je utisnuto u fitru ?ovjeka, vidljivo u Svemiru i naglašeno u tekstovima. Veliki je broj ajeta u Kur'anu koji dokazuju i upu?uju na spoznaju Allahove jedno?e. "U stvaranju nebesa i Zemlje, smjeni no?i i dana, u la?i koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude i kiši koju Allah pušta s neba, pa tako u život vra?a zemlju nakon njenog mrtvila - po kojoj je rasijao svakojaka živa bi?a, u promjeni vjetrova i oblacima koji izme?u neba i Zemlje lebde - ima doista znakova za one koji razumiju." (El-Bekare, 164.),"Ti uvodiš no? u dan i uvodiš dan u no?! Živo izvodiš iz mrtvog i mrtvo izvodiš iz živog! Ti opskrbljuješ koga ho?eš, bez ikakva ra?una!" (Ali 'Imran, 27.), "Allah ?ini da zrnje i košpice proklijaju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo, - to vam je, eto, Allah, pa kuda se onda odme?ete? On ?ini da zora svi?e, On je no? odredio za po?inak, a Sunce i Mjesec za ra?unanje vremena; to je odredba Silnoga, Sveznaju?eg. On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. - Mi potanko objašnjavamo znamenja Naša ljudima koji znaju. On vas stvara od jednog ?ovjeka da na zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. - Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju. On vodu s neba spušta, pa Mi onda ?inimo da pomo?u nje ni?u sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi lozom zasa?eni, naro?ito masline i šipci, sli?ni i razli?iti. Posmatrajte, zato, plodove njihove kad se tek pojave i kad zru. To je, zaista, dokaz za ljude koji vjeruju." (El-En¢am, 95.-99.), "Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se nad Aršom uzvisio, i Sunce i Mjesec pot?inio, svako se kre?e do roka odre?enog; On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ?ete pred Gospodara svoga stati. On je Zemlju ravnom u?inio i na njoj nepomi?ne planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko dao; On dan zastire no?u. To su, doista, dokazi ljudima koji razmišljaju. Na Zemlji ima predjela koji jedni s drugima grani?e i baš?a ima lozom zasa?enih, i njiva, i palmi sa više izdanaka i samo s jednim; iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih ?inimo ukusnijim od drugih. To su, doista, dokazi ljudima koji pamet imaju." (Er-Ra'd, 2.-4.), "On je mudro nebesa i Zemlju stvorio, neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! On stvara ?ovjeka od kapi sjemena, a on odjednom - otvoreni protivnik! I stoku On za vas stvara; njome se od hladno?e štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite; ona vam je ukras kad je sa ispaše vra?ate i kad je na pašu izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli - Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv - i konje, i mazge, i magarce - da ih jašete, i kao ukras - a stvori?e i ono što ne znate. Allahovo je da ukaže na pravi put, a ima ih i krivih; a da On ho?e, sve bi vas uputio. On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojima stoku napasate. On ?ini da vam pomo?u nje raste žito, i masline, i palme, i grož?e, i svakovrsni plodovi - to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju; On ?ini da se no?i i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj pot?injene, - to su, uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju - i svim onim što vam na Zemlji raznobojnog stvara, - to je, doista, dokaz ljudima koji pouku primaju. On ?ini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite - ti vidiš la?e kako ga sijeku da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili. On je po Zemlji nepomi?na brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate, i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se! Ako vi budete brojili Allahove blagodati, ne?ete ih nabrojati, - Allah, uistinu, prašta i samilostan je." (En-Nahl, 3.-18.), "Koji ?e Džennet naslijediti, oni ?e u njemu vje?no boraviti. Mi smo, zaista, ?ovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom u?inili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, - pa neka je uzvišen Allah, Najljepši Stvoritelj! Vi ?ete, poslije toga, pomrijeti, zatim ?ete, na onom svijetu, oživljeni biti. Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili; Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo - a kadri smo i da je odvedemo - i pomo?u nje baš?e za vas podižemo od palmi i loze vinove - u njima mnogo vo?a imate, i vi ga jedete - i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i za?in je onima koji jedu. I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite, i na njima, i na la?ama se vozite." (El-Mu'minun, 11.-22.), "Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veli?ine brda, spušta grad, pa njime koga ho?e pogodi, a koga ho?e poštedi - bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid. On ?ini da no? i dan naizmjenice nastupaju i u tome je, doista, pouka za one koji pamet imaju. Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke, opet hode na ?etiri; Allah stvara što ho?e, jer Allah sve može." (En-Nur, 43.-45.), "Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire - a da ho?e, ostavio bi je da miruje - a zatim smo u?inili da na nju Sunce ukazuje, a poslije je malo po malo Sebi privla?imo. On vam je no? u?inio pokrivkom, san vam je u?inio po?inkom, a dan da se kre?ete. I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu Milosti Svoje; i Mi s neba ?istu vodu spuštamo, da njome ve? mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo. A kišu Mi raspodjeljujemo me?u njih da bi razmislili, ali ve?ina ljudi pori?e blagodati. Da ho?emo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje; zato ne ?ini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori. On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio - jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a izme?u njih je pregradu i nevidljivu branu postavio. On od vode stvara ljude i ?ini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve." (El-Furkan, 45.-54.), "Pa, Slavljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete, - Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji - i predve?e I u podne! - On živo izvodi iz mrtvog i izvodi mrtvo iz živog. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina, - isto tako ?ete i vi biti oživljeni. Jedan od znakova Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih; I jedan od znakova Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što izme?u vas uspostavlja ljubav i samilost; U tome, zbilja, ima znakova za ljude koji razmišljaju. I jedan od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; u tome, zaista, ima znakova za one koji znaju; i jedan od znakova Njegovih je san vaš no?u i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji ?uju. I jedan od znakova Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji razumiju. I jedan od znakova Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim, to što ?ete, ?im vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati. Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno. On je Taj koji iz ni?ega stvara i On ?e to ponovo u?initi, to je Njemu lahko; Njemu pripada primjer najuzvišeniji i na nebesima i na Zemlji; On je Silan i Mudar." (Er-Rum, 17.-27.), "Svemilosni, pou?ava Kur'anu, stvara ?ovjeka, u?i ga govoru. Sunce i Mjesec utvr?enim putanjama plove, i trava i drve?e se pokorava, a nebo je digao. I postavio je ravnotežu i pravdu, da ne prelazite granice u mjerenju - i pravo mjerite i na tereziji ne zakidajte! A Zemlju je za stvorenja razastro, na njoj ima vo?a i palmi sa plodom u ?aškama i žita sa liš?em i miomirisna cvije?a, - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete! - On je ?ovjeka od sasušene ilova?e, kao što je grn?arija, stvorio a džinna od plamena vatre - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?! - Gospodara dva istoka i dva zapada - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?! Pustio je dva mora da se dodiruju, izme?u njih je pregrada i oni se ne miješaju - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?! Iz njih se vadi biser i merdžan - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?! Njegove su i la?e koje se kao brda visoko po moru uzdižu, - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?!" (Er-Rahman, 1.-25.), "Zar Zemlju posteljom nismo u?inili, i planine stubovima, i vas kao parove stvorili, i vaš san smirajem u?inili, i no? odje?om u?inili, i dan za privre?ivanje odredili, i iznad vas sedam silnih sazidali, i svjetiljku plamte?u postavili? IMi iz oblaka vodu obilnu spuštamo da njome žito i bilje izvedemo, i baš?e guste." (En-Nebe', 6.-16.), "A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, no?i njegove mra?nim, a dane svijetlim u?inio. Poslije toga je Zemlju zaoblio, iz nje je vodu i pašnjake izveo, i planine nepomi?nim u?inio - na uživanje vama i stoci vašoj." (En-Nazi'at, 27.-33.), "Neka ?ovjek pogleda u hranu svoju; Mi obilnu kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama cijepamo, i ?inimo da iz nje žito izrasta i grož?e i povr?e, i masline i palme, i baš?e guste, i vo?e i trave, na uživanje vama i stoci vašoj." ('Abese, 24.-32.)

Ve?ina potomaka Ademovih, u globalu, Njemu priznaju gosopodarstvo (rububijjet), vjeruje da Njemu pripada stvaranje, upravljanje i vladanje, ?ak i arapski mnogobošci o kojima nam Kur'an govori na više mjesta: "Upitaj: '?ija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?' 'Allahova!' - odgovori?e, a ti reci: 'Pa zašto onda ne do?ete sebi?' Upitaj: 'Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar Arša veli?anstvenog?' 'Allah!' - odgovori?e, a ti reci: 'Pa zašto se onda ne bojite?' Upitaj: 'U ?ijoj je ruci vlast nad svim, a On uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zašti?en biti, znate li?' 'To je Allahovo!' - odgovorit ?e, a ti reci: 'Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?' (El-Mu'minun, 84.-89.), "A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni ?e sigurno re?i: 'Stvorio ih je Silni, Sveznaju?i!'" (Ez-Zuhruf, 9.)

 

Čitano 6590 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:05
Vi ste ovdje: Islamsko vjerovanje SPOZNAJA ALLAHOVE JEDNO?E