Ko je Allah???

Ocijeni
(0 glasova)

 

Kaže Uzvišeni Allah u najveli?anstvenijem ajetu za koji je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao :”Kada bi kur’anski ajeti bili zvijezde najsjajnija me?u njima bi bio Ajetul-Kursij”. U tom ajetu Allah kaže(u prijevodu zna?enja) :

 

“Allah je nema drugog boga osim Njega, Živi i Vje?ni. Ne obuzima ga ni drijemež ni san. Njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji.Ko se može pred njim zauzimati za nekoga mimo Njegovog dopuštenja. Zna ono što je bilo prije njih i ono što ?e biti poslije njih. A od onoga što On zna, drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegov Kursijj (predstolje) obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo, On je Svevišnji i Veli?anstveni."(El-Bekare, 255)

    

U vezi tuma?enja djela ajeta (Allaha ne obuzima ni drijemež ni san)- prenosi se predaja da je Musa, alejhisselam, zapitao kako Allah sve održava a da ga ne obuzima ni drijemež ni san. Allah mu re?e da uzme dvije ?aše vode i da klanja. Po?eo je Musa, alejhisselam, sa namazom i kada je bilo ve? pola no?i Musa, alejisselam, pokleknu ali ?aše ne ispadoše niti se voda proli. Nastavi dalje sa namazom i kada je bilo pred zoru umor i drijem su ga savladali te pokleknu i ?aše ispadoše na zemlju i proli se voda iz njih. Objavljuje Allah Musa, alejhisselamu: O Musa, ti nisi mogao da sa?uvas dvije ?aše samo jednu no?, jer te je savladao drijemež i obuzeo san, a šta mislis kada bi Ja samo na tren zaspao šta bi se desilo sa ovim svijetom kojeg sam Ja stvorio i kojeg Ja održavam.


Ko je Allah???

 

“On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Onaj koji zna nevidljivo i vidljivo, On je Milostivi, Samilosni. On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakog osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi, Uzvišen i ?ist je od onoga što mu pridružuju. On je Allah, Stvoritelj, Onaj koji iz ni?eg stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena, Njega slavi i veli?a sve što je na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri”.(El-Hašr, 22-24)


Ko je Allah???

 

“Reci Allah je jedan. On je uto?iste svakome. Nije rodio i ro?en nije i niko Mu ravan nije.” (Ihlas)

 

Ibn Abbas kaže da Allahove rije?i; On je uto?ište svemu zna?e- Da od Njega sve traži pomo?, oslonac, uto?ište i ono što im je potrebno.

 

Prenosi se u tefsiru Ibn Kesira da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: Nema nikog da se može više strpiti na uznemirenjima koje ?uje kao što to Allah ?ini, ljudi mu pripisuju dijete, a On ih hrani i daje im zdravlje.

 

Prenosi Aiša, radijAllahu anha, da je ?ula Havle bint Sa’lebe koja je došla Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, tuže?i se na svoga muža. Allahov Poslani?e pojeo je moj imetak, upropastio moju mladost, mnogu sam mu djecu izrodila, pa kada sam ostarila i djecu prestala ra?ati rekao mi je ti si mi zabranjena kao što su zabranjena le?a moje majke. Bože moj, ja Ti se jadam, Bože moj, ja Ti se jadam… i nije prestala sve dok Džibril nije sišao sa ajetom:

 

“Allah je ?uo rije?i one koja se sa tobom o svome mužu raspravljala i koja se Allahu jadala, a Allah ?uje vaš razgovor me?usobni. Allah, uistinu, sve ?uje i sve vidi”.(El-Hašr, 1)

 

Kaže Bisr ibn Sa’ad: “Da ljudi samo razmisle o Allahu i Njegovoj veli?ini nikada mu ne bi nijednog grijeha u?inili”.

Čitano 7240 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:04
Vi ste ovdje: Islamsko vjerovanje Ko je Allah???