ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN)

Ocijeni
(0 glasova)

 

Da bismo mogli biti Muslimani, dužni smo nau?iti te razumom i srcem prihvatiti Islamsko vjerovanje (iman).
Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere, a zovemo ih imanski šarti.

*

Temeljne istine vjere su:

1. vjerovati u Allaha dželle šanuhu (Stvoritelja i Vladara svjetova);
2. vjerovati u Allahove Meleke (An?ele), duhovna bi?a;
3. vjerovati u Allahove Kitabe (Knjige);
4. vjerovati u Allahove Poslanike (Pejgambere)
5. vjerovati u Sudnji Dan (Posljednji dan)
6. vjerovati u Allahovo Odre?enje (Kader), to jest da sve što se doga?a, biva s Allahovom voljom i odre?enjem.

Svaki Musliman i Muslimanka dužni su ove temeljne istine vjere svakodnevno izgovarati na arapskom jeziku, a one glase:

1. AMENTU BILLAHI = Ja vjerujem u Allaha,
2. VE MELAIKETIHI = i u Allahove Meleke,
3. VE KUTUBIHI = i u Allahove Kitabe,
4. VE RUSULIHI = i u Allahove Poslanike (pejgambere),
5. VEL~JEVMIL~AHIRI = i u Posljednji (Sudnji) Dan,
6. VE BIL~KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE`ALA = i da sve dobro i loše biva s Allahovom voljom i odre?enjem.


Onaj koji ne vjeruje u svih ovih šest temeljnih istina vjere ne može biti Musliman odnosno Muslimanka.

 

PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE

 

Prva temeljna istina vjere je AMENTU BILLAHI, što zna?i:

»Ja vjerujem u Allaha dželle šanuhu, Stvoritelja i Vladara svjetova.» Sve što vidimo na zemlji i na nebu skladno je i lijepo ure?eno. Sve se razvija i kre?e u potpunom skladu i savršeno ta?no; ništa nije slu?ajno. Razmišljanje o redu u prirodi dovodi nas do vjerovanja da postoji Jedan Svemogu?i Bog koji vlada cijelim svijetom.
Prou?avanje prirode i pojava u njoj dovodi nas do saznanja da postoji Stvoritelj koji sve zna i može. Taj Stvoritelj je Allah dželle šanuhu.

Allaha znamo i vjerujemo po Njegovim svojstvima spomenutim u Kur'anu
kojih ima mnogo, a ovdje navodimo slijede?a:

- Allah ima i postoji,

- Allah je jedan,

- Allah je oduvijek i nije postao,

- Allah je zauvijek jer Ga ne?e nestati,

- Allah nije ni?emu sli?an,

- Allah sam o Sebi opstoji,

- Allah živi Svojim vje?nim životom,

- Allah sve zna, ?uje i vidi,

- Allah sve ?ini Svojom voljom,

- Allah sve stvara, održava i rastvara. U suri Ihlas, Allah dželle šanuhu kaže:

»Reci: On, Allah, - Jedan je! Allah je uto?ište svakome!

Nije rodio nikoga niti je On ro?en, i Njemu niko nije ravan!«

Kad spominjemo Allahovo Ime treba re?i dželle šanuhu.

 

DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE

 

Druga temeljna istina vjere je VE MELAIKETIHI, što zna?i:

»Ja vjerujem u Allahove Meleke (razumna duhovna bi?a).«

Meleki su nevidljiva duhovna bi?a koja nikada ne griješe, nego uvijek sa zadovoljstvom i poslušno vrše dužnosti koje im Allah dželle šanuhu odre?uje.

Odre?eni Meleki prate ?ovjeka, donose mu dobre misli i pišu njegova djela, a nazivaju se Kiramen katibin.

Meleka ima vrlo mnogo a najpoznatiji su: Džibril, koji ima ulogu da prenosi od Allah Objavu Poslanicima; Mikail sa drugim Melekima vrši odre?ene dužnosti u prirodnim pojavama i promjenama kao što su strujanje vjetrova, kretanje oblaka, padanje kiše, listanje, rast i sazrijevanje bilja, itd; Israfil ima zada?u da najavi prestanak života na zemlji (Posljednji Dan) i ponovno oživljenje (Sudnji Dan).

Druga nevidljiva bi?a koja donose ?ovjeku zle misli i navode ga na grijehe zovu se šejtani (?avoli). Oni su naši neprijatelji i mi molimo Allaha dželle šanuhu da nas sa?uva od njihovog djelovanja slijede?im rije?ima:

EUZU BILLAHI MINEŠ~ŠEJTANIR-RADŽIM, što zna?i:

»Utje?em se Allahu od prokletog šejtana.«

 

TRE?A TEMELJNA ISTINA VJERE

 

Tre?a temeljna istina vjere je VE KUTUBIHI, što zna?i: »Ja vjerujem u Allahove knjige, Kitabe.«

Allahove Knjige (Kitabi) su Njegove Objave koje su ljudima prenosili Njegovi Poslanici. U Allahovim Kitabima sadržane su upute, savjeti i propisi o životu ljudi i obavljanju vjerskih dužnosti koje je Allah dželle šanuhu tokom povijesti slao narodima da ih opomene i odvrati od loših djela i nasilja koja su uništila mnoge civilizacije.

Kur'an je Allahova Knjiga (Kitab) koju je On poslao preko Muhammeda -sallallahu ‘alejhi ve sellem- da bude putokaz ljudima kako bi bili sretni na ovom i budu?em svijetu kao posljednja objava za sva budu?a vremena i prostore do Sudnjeg Dana.

Najpoznatija su nam ?etiri velika kitaba:

- Tevrat, objavljen Musau -‘alejhi selam-

- Zebur, objavljen Davudu -‘alejhi selam-

- Indžil, objavljen Isau -‘alejhi selam-

- Kur'an, objavljen Muhammedu -sallallahu ‘alejhi ve sellem-

Pored spomenutih Kitaba objavljeni su spisi ili svici pojedinim Allahovim Poslanicima.

Kur'an je zakonik i vodi? u životu Muslimana. Njegovi propisi vode sre?i i napretku svih ljudi u koju svrhu ih Allah dželle šanuhu poziva da ga prou?avaju i u životu primjenjuju. Muslimani su posebno dužni da ga izu?avaju i svoj život uskla?uju po njegovim propisima, jer ?e samo tako posti?i sre?u na ovom i budu?em svijetu.

Kur'an je uvijek suvremen i bit ?e izvor za sticanje znanja i otkrivanje novih istina sviim generacijama ljudskog roda do Sudnjeg Dana.

 

?ETVRTA TEMELJNA ISTINA VJERE

 

?etvrta temeljna istina vjere je VE RUSULIHI, što zna?i: »Ja vjerujem u Allahove Vjerovjesnike.«

Allahovi Vjerovjesnici su odabrani ljudi (Pejgamberi) kojima je Allah dželle šanuhu slao Svoje Objave da ih prenesu i objasne ljudima.

Bilo je mnogo Allahovih Poslanika a najpoznatiji su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed - ´alejhimus~selam.

Prvi Pejgamber je Adem -‘alejhi selam- koji je ujedno i prvi ?ovjek na zemlji. Adema i njegovu ženu Havu stvorio je Allah dželle šanuhu i od njih je postao cijeli ljudski rod.

Posljednji Allahov Poslanik je Muhammed -sallallahu ‘alejhi ve sellem-. Poslije Muhammeda -sallallahu ‘alejhi ve sellem- ne?e do?i nijedan Poslanik niti ijedna objava poslije Kur'ana.  

PETA TEMELJNA ISTINA VJERE

 

Peta istina vjere je VEL~JEVMIL~AHIRI, što zna?i: »Ja vjerujem u Posljednji i Sudnji Dan.«

Posljednji Dan je dan kada ?e ovaj svijet nestati i svi ljudi pomrijeti.

Sudnji Dan je dan kada ?e Svemogu?i Allah stvoriti drugi vje?ni život i sve mrtvo oživjeti i pozvati ljude da im sudi za njihova djela.

Svakom ?ovjeku na Sudnjem Danu bit ?e predo?ena njegova dobra i loša djela za koja ?e biti nagra?en ili kažnjen.

Za dobra djela nagrada na Sudnjem Danu je Džennet (Raj), a za loša djela kazna je Džehennem (Pakao).

Najteži grijesi su: nevjerovanje u Allaha, i za njih nema oprosta, pa ?e biti i najstrožije kažnjeni.

 

 

ŠESTA TEMEIJNA ISTINA VJERE

 

Šesta temeljna istina vjere je VE BIL~KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE`ALA, što zna?i: »Ja vjerujem da sve što se doga?a biva s Allahovom voljom i odre?enjem.«

Vjerovanje u Allahovo Odre?enje (Kader) zna?i svjesno zalaganje za ostvarenje zadataka života u granicama propisa Allahove dželle šanuhu vjere. Odre?enje treba ovako razumjeti: da je Svemogu?i Allah stvorio zemaljske i nebeske svjetove i On odre?uje raspored i zbivanja u njima. Kada ?e i koliko šta potrajati, razvijati se i nestati, Allah dželle šanuhu odre?uje, raspore?uje i stvara. On je uzrok svim uzrocima. Niko ne može Njega sprije?iti u Njegovoj volji i radu. Ono što Allah ho?e, to biva, doga?a se, a što ne?e, to se ne može dogoditi niti biti.

Iako je sve odre?eno, Allah dželle šanuhu je dao ?ovjeku slobodnu volju, a to je naša sposobnost da se sami odlu?imo za neko djelo. Ako se odlu?imo za dobro djelo, bit ?emo nagradeni, a ako se odlu?imo za zlo, bit ?emo kažnjeni.

Prema tome, griješnik se ne može pravdati Allahovom odredbom, sudbinom, jer ?e biti kažnjen zato što se odlu?io na izvršenje nekog grijeha, kao što ?e i dobro?inilac biti nagra?en zato što se odlu?io da izvrši dobro djelo.

Ako nas zadesi neko zlo ili nezgoda (bolest, smrt, strah, šteta i sli?no); trebamo znati da je to Allah dželle šanuhu htio i odredio pa moramo biti strpljivi dok se ne izmijeni Njegova odredba.

Sve nesre?e koje nas u životu zadese dužni smo sprije?iti i otkloniti ako to možemo, a ako ne, treba ih strpljivo podnositi i moliti Allaha dželle šanuhu da nas spasi i otkloni nevolje.

Čitano 4137 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:04
Vi ste ovdje: Islamsko vjerovanje ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN)