Islamsko vjerovanje

Islamsko vjerovanje (9)

Više o "Islamsko vjerovanje"

Ocijeni
(1 Glasaj)

Vlastito Božije ime je Allah. Ono ozna?ava Stvoritelja svega što postoji.
Ono je u Kur'anu spomenuto 2698 puta.
Pored ovog imena, koje se naj?eš?e spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena - El-esmau-l husna,
o?emu Kur'an a.š. kaže:
"Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite" (El Earaf, 180).

Muhammed a.s. kaže da Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih "dostigne" u?i ?e u Džennet. O zna?enju ovog hadisa islamski u?enjaci zauzimaju razli?ite stavove. Jedni smatraju da "dosti?i" Božija imena zna?i nau?iti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i zna?enje, dok tre?i smatraju da "dosti?i" lijepa Allahova imena zna?i primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je mogu?e, u svome životu i ponašanju.


Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima
se vladali, navodimo ih s prijevodom:

1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - ?ist od mana
7) EI-Mu'minu - Koji potvr?uje obežanja
8) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru - Snažni
11) EI-Mutekebbiru - Silni
12) EI-Haliku - Stvaralac
13) EI-Bari'u - Koji divno stvara
14) EI-Musavviru - Koji likove daje
15) EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu - Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu - Koji sve zna
21) EI-Kabidu - Koji steže
22) EI-Basitu - Koji pruža
23) EI-Hafidu - Koji spušta
24) Er-Rafiu - Koji diže
25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu - Koji ponizuje
27) Es-Semiu - Koji sve?uje
28) EI-Besiru - Koji sve vidi
29) EI-Hakemu - Sudac
30) EI-Adlu - Pravedni
31) EI-Latifu - Dobri
32) EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu - Blagi
34) EI-Azimu - Veliki
35) EI-Gaffuru - Koji prašta
36) Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37) EI-Alijju - Visoki
38) EI-Kebiru - Veliki
39) EI-Hafizu - Koji ?uva
40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu - Koji obra?un svodi
42) EI-Dželilu - Veli?anstveni
43) EI-Kerimu - Plemeniti
44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46) EI-Vasiu - Koji miloš?u i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu - Mudri
48) EI-Vedudu - Koji voli
49) EI-Medžidu - Slavljeni
50) EI-Baisu - Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku - Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu - Sveop?i Staratelj
54) EI-Kavijju - Mo?ni
55) EI-Metinu -?vrsti
56) EI-Velijju - Zaštitnik
57) EI-Hamidu - Hvaljeni
58) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu - Koji je po?etni Stvaralac
60) EI-Muidu - Kona?ni proživitelj
61) EI-Muhji - Koji život daje
62) EI-Mumitu - Koji smrt daje
63) EI-Hajju - Živi
64) EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu - Imu?ni
66) EI-Madžidu - Slavni
67) EI-Vahidu - Jedini
68) Es-Samedu - Kome se svako obra?a
69) EI-Kadiru - Svemo?ni
70) EI-Muktediru - Koji sve može
71) EI-Mukaddimu - Koji unapre?uje
72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu - Prvi
74) EI-Ahiru - Posljednji
75) Ez-Zahiru - Jasni
76) EI-Batinu - Skriveni
77) EI-Valiju - Koji upravlja
78) EI-Mutealiju - Svevišnji
79) EI-Berru - Dobro?initelj
80) Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu - Koji oprašta
83) Er-Reufu - Samilosni
84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveli?anstveniji i Naj?asniji
86) EI-Muksitu - Sveop?i djelitelj pravde
87) EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju - Koji je bogat
89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru - Koji stvara štetu
92) En-Nafi'u - Koji stvara korist
93) En-Nuru - Sveop?e svjetlo
94) EI-Hadi - Koji upu?uje
95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapoèetak svega)
96) El-Baki - Vje?iti
97) EI-Varisu - Kona?ni nasljednik svega
98) Er-Rešidu - Upu?iva? na dobro
99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obra?unom

Ako shvatimo zna?enje Božijih imena, možemo se onda uvjeriti da ljudi mogu biti dobro?inioci, blagi, istinoljubivi, strpljivi, pravedni, plemeniti, mogu da praštaju jedni drugima, da se štite itd.
Ljudi ne mogu primijeniti svojstva mnogih Allahovih imena, jer su izvan njihove mo?i. Ali mogu Božija imena i njihova zna?enja nau?iti i vjerovati u Allaha prema Njegovim svojstvima, odnosno po zna?enjima Njegovih lijepih imena.

Znameniti islamski u?enjak, Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, u svome komentaru Allahovih imena navodi primjer" Božijeg imena "Er-Rezzak" Koji opskrbu, nafaku daje, pa kaže da ?ovjek može primijeniti od ovog Allahovog imena toliko, da?vrsto vjeruje da samo Allah opskrbu daje i da je ni od kog drugog ne o?ekuje, te da dijeli od svojih dobara onima kojima je potrebno.
Od Allahovog imena "Halik" - Stvaralac, ?ovjek može posti?i da vjeruje da osim Allaha nema drugog stvaraoca, te da nastoji da svoju snagu i znanje upotrijebi makar i za prividno stvaranje dobrih djela, jer prema islamskom u?enju jedino Allah stvara.

Najve?e Božije ime - Ismu-l-eazam
U hadisima Božijeg Poslanika govori se i o najve?em Allahovom imenu - Ismu-I-e'azam, za koje se kaže da ?e Allah sigurno uslišati dovu onome ko Mu se tim imenom obrati. Muhammed a.s., me?utim, nije precizno rekao koje je to ime, da bi nas podstakao da što više u?imo Kur'an, u kome su sadržana sva Allahova imena pa i najve?e - Ismu-I-e'azam

 

Stvaranje Adema a.s

Čitano 3911 puta
Ocijeni
(0 glasova)

Kada je Uzviseni Allah odlucio da stvori Adema a.s. poslao je meleka Dzibrila a.s. na Zemlju, da Mu donese sa nje ilovace, pa je Zemlja rekla : "Utjecem se Allahu od tebe i toga da me okrnjis i unakazis." Dzibril a.s se tada vratio neobavljenog posla i rekao: " Gospodaru moj, Zemlja je zatrazila kod Tebe utociste, pa nisam nista uzeo." 

Allah swt je onda poslao meleka Mikaila, pa je Zemlja ponovo od Allaha dz.s .za¬trazila utociste, te se i on vratio neobavljenog posla, rekavsi kad se vratio isto sto i Dzibril. Onda je Allah swt poslao Meleka smrti, pa je Zemlja ponovo zatrazila utociste, ali joj je melek rekao: "Ja trazirn utociste kod Allaha da se ne vratim neizvrsenog naredenja." On je zgrabio sa povrsine, sa raznih mjesta, bijele, crvene i crne zemlje i izmijesao ih. Zato su ljudi razlicitih boja, ima ih bijelih, crnih i boja izmedju tih.On je zemlju uzeo i nakvasio je, pa je postala ljepljiva ilovaca, tj. prijanjali su joj dijelovi jedan na drugi.

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Boziji Poslanik Muhammed saw rekao: "Allah swt je Adema stvorio od zemlje. Prvo ga je ucinio ilovacom, a onda ga ostavio dok se ilovaca nije ustajala i osusila. Zatim ga je oblikovao, a onda ga ostavio dok nije ilovaca postala poput grncarije.“
Adem a.s. je stvoren visok i tako je stajao, nacinjen od zemlje, a dusa jos nije bila udahnuta u njega. Meleki su jednom prilikom naisli na njega i uplasili se od onoga sto su vid¬jeli, jer nikad prije nisu vidjeli slicno stvorenje.
A Iblis l.a. (sejtan) se najvise uplasio. Prolazeci pored Adema a.s. i gledajuci ga, bi govorio: " Ti si sigurno radi neceg vaznog stvoren." Jedne prilike kad je Iblis prolazio pored Adema a.s., udario ga je, pa je tijelo zvecalo, kao sto odzvanja grncarija od suhe ilovace. Zatim je Iblis rekao: ''Zasto si stvoren?" Ne dobivsi nikakav odgovor, je onda usao u tijelo kroz usta, i izasavsi na zadnjicu, rekao je melekima: "Nemojte se ovoga bojati. Vas Gospodar je postojan, a ovo stvorenje je suplje. Da imam vlast nad ovim, ja bih ga razbio". Pa je rekao Ademu a.s. , koji je tada jos uvijek bio samo kip:"Ako ti budem predpostavljen, unisticu te, a ako ti meni budes predpostavljen, necu ti pokoran biti".

Vec ovdje mozemo vidjeti neprijateljstvo i mrznju koju je osjetio Iblis (sejtan) prema Ademu a.s., mrznju koju je poslije zadrzao i prema njegovom porodu.

Udahnjivanje duse u Ademovo a.s. tijelo

Kada je dosao cas u kome je Allah swt htio da u Adema udahne dusu, rekao je melekima: "Kada u njega udahnem dusu, ucinite mu sedzdu." Kada je u njega udahnuo dusu i dusa dosla u glavu, Adem a.s. je kihnuo i meleki su rekli: "Reci: El-hamdu lillahi!" Kada je Adem a.s. rekao " El-hamdu lillahi (hvala Allahu)", Allah dz.s. mu je rekao:" Smilovao ti se tvoj Gospodar, Ademe". Kada mu je dusa usla u oci, ugledao je dzennetske plodove, a kada rnu je usla a stomak, pozelio je da jede i skocio prije nego sto mu je duh usao a noge, zureci prema dzennetskim plodovima. Na to se ukazuje u rijecima Uzvisenog: "Covjek je stvoren od zurbe" (Kur'an, El-Enbija, 37.)

Kada je Allah stvorio Adema, potrao ga je po ledima i iz njega izveo - sve potomke koji ce biti stvoreni do Sudnjeg dana, pa su se pred Allahom swt sakupili pa ih je stvorio i dao im lik. Svakoj osobi je je medju ocima pisalo koliko ce zivjeti. Allah swt je od njih uzeo obavezu i posvjedocio: "?" "Jesi", odgovorili su. Allah swt im je tada rekao: "Pozivam za svjedoke za sedam nebesa, sedam zemalja, i vaseg oca Adema, da na Sudnjem danu ne bi rekli da za ovo niste znali. Znajte da nema Boga i Gospodara mimo Mene. Nemojte Mi smatrati nikog ravnim. Slacu vam poslanike koji ce vas upozoravati na obecanje i ugovor koji ste Mi dali , slat cu vam Svoju knjigu .""Svjedocimo da si Ti jedini Gospodar i Bog i da nema drugog gospodara ni boga ", odgovorili su i tako pokazali pokornost.

Allah dz.s. je poslao Adema a.s.do grupe meleka i naredio mu da im nazove Selam , pa je Adem dosao do njih i nazvao im :"Es-Selamu alejkum", a meleci su odgovorili: "We alejke-s-Selamu We rahmetullahi." (neka je i na tebe Boziji spas i milost). Kada se Adem vratio, Gospodar mu je rekao: "Ovo je tvoj pozdrav i pozdrav tvojih potomaka." nastavice se, inshaAllah.

Iz knjige "Kazivanja o vjerovjesnicima" autor Hafiz ibn Kesir

 

 

Ocijeni
(1 Glasaj)


 

Stvaranje u parovima -?Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara spol: u onome što iz zemlje ni?e, u njima samim,
i u onome što oni ne znaju!? (Ya Sin, 36)

Uporedo sa time što predstavlja protivvrijednost pojma ?par?, muški i ženski spol u sebi sadržava i mnogo šire zna?enje, kako je to i u prethodnom ajetu istaknuto ?...u onome što oni ne znaju?. Upravo se danas susre?emo sa jednim zna?enjem na koje je upozoreno u ajetu. Paul Dirac, engleski nau?nik koji je iznio tvrdnju da materija posjeduje svoju suprotnost, 1933. godine nagra?en je Nobelovom
nagradom za oblast fizike. Ovo tkri?e, nazvano ?Parite?, isti?e da materija ima svoju paricu nazvanu antimaterija.Antimaterija u sebi sadrži svojstva koja su suprotna svojstvima materije.Naprimjer, suprotno materiji, antimaterija je opremljena pozitivnim elektronima i negativnim protonima. Ova ?injenica je na slijede?i na?in opisana u jednom nau?nom djelu: ...Svaki i najsitniji komadi? ima svoj - antikomadi? - koji je suprotno naelektrisan.

Nestalni odnos nam pokazuje da se nastanak i nestanak onih parova
obrazuje svugdje i uvijek u istom trenutku.

 

Izvor: Harun Jahja ?Kur´anske mu´džize?

 

Stadiji nastajanja ?ovjeka
(prvi dio)


Allah (swt) je poslao vjerovjesnika Muhammeda (saws) kao poslanika cijelom svemiru, kao što u Kur'anu kaže: A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.
(Prevod zna?enja Kur'ana 21:107)

 

Dakle, vjerovjesnik Muhammed (saws) je od Allaha poslan beduinima u pustinji isto kao što je poslan i današnjem nau?niku u modernoj laboratoriji.  On je Allahov poslanik svim ljudima u svim vremenima.  Prije vjerovjesnika Muhammeda (saws) svaki poslanik je poslan isklju?ivo narodu/naciji kojoj je pripadao:

... a svaki narod je imao onoga ko ga je na Pravi put upu?ivao.
(Prevod zna?enja Kur'ana 13:7)
Poruka vjerovjesnika Muhammeda (saws) je, me?utim, poruka ?itavom ljudskom rodu te je stoga Allah (swt) svijetu podario dokaz istinitosti te poruke, dokaz koje se razlikuje od dokaza datih prijašnjim poslanicima.  Dokazi predhodnih poslanika su vi?eni samo od strane njihovih savremenika i možda od strane nekih generacija odmah poslije njih.  Ali pošto je predodre?eno da vjerovjesnik Muhammed (saws) bude posljednji vjerovjesnik sve do Dana ponovnog proživljenja, Allah mu je, kao potporu, za dokaz podario vje?nu mu'džizu (?udo).
Ako upitamo jevreja ili kriš?ana da nam pokaže mu'džize vjerovjesnika Musaa (Mojsija) ili Isaa (Isusa), neka su mir i spas Božiji na njih, dobili bismo odgovor da nije u ljudskoj mo?i danas ponovo demonstrirati bilo koju od njihovih mu'džiza.  Musin (as) štap se ne može stvoriti niti Isa (as) može biti dozvan kako bi ljude dizao iz mrtvih.  Za nas danas ove mu'džize nisu ništa drugo do historijski izvještaji.  Me?utim, upitamo li muslimana o najve?oj mu'džizi vjerovjesnika Muhammeda (saws), on s lahko?om može pokazati svoju knjigu, Kur'an, jer je Kur'an mu'džiza koja ostaje u našim rukama.  To je knjiga otvorena svima onima koji se žele upoznati s njenim sadržajem.
Allah (swt) je u Kur'anu rekao:
Reci: "Ko je svjedok najpouzdaniji?" - i odgovori: "Allah, On ?e izme?u mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur'an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem..."
(Prevod zna?enja Kur'ana 6:19)
?udesna priroda Kur'ana (pored njegove lingvistike op.p.) leži u znanju (mudrosti) koje je u njemu sadržano.  Uzvišeni Allah je rekao:

Allah svjedo??i da je istina ono ššto ti objavljuje, objavljuje ono ššto On jedini zna...
(Prevod zna?enja Kur'ana 4:166)
Dakle, naši današnji nau?nici i u?enjaci, profesori na raznim univerzitetima i predvodioci ljudske misli, imaju mogu?nost ispitati mudrosti koje nalazimo u Allahovoj knjizi.  Nau?nici tek u današnjim vremenima postižu velike uspjehe u istraživanju svemira, mada je Kur'an o svemiru i ljudskoj prirodi govorio još mnogo ranije.  Pa šta je onda rezultat svih ovih ?injenica?
 
Predstavljamo vam umirovljenog profesora Keith Moore-a, jednog od svjetski poznatih nau?nika iz oblasti anatomije i embriologije.  Zatražili smo od profesora Moore-a da nam da svoju nau?nu analizu odre?enih kur'anskih ajeta i hadisa koji se odnose na njegovu užu specijalnost.
Profesor Moore je autor knjige pod naslovom "?ovjek u razvoju".  U penziju je otisao sa mjesta profesora anatomije i ?elijske biologije na Torontskom Univerzitetu, u Kanadi, gdje je bio prodekan za prirodne nauke na Medicinskom Fakultetu i, u trajanju od 8 godina, šef katedre za anatomiju.  Dr. Moore je prije toga 11 godina radio na Winnipeg Univerzitetu u Kanadi.  Bio je na ?elu mnogih me?unarodnih asocijacija anatoma kao i Savjeta Unije Bioloških Nauka.  Profesor Moore je tako?er izabran za ?lana Kraljevske Medicinske Asocijacije Kanade, Me?unarodne Akademije za Citologiju, Unije Amer?kih Anatoma i Udruženja Anatoma Sjeverne i Južne Amerike.  Godine 1984.je primio najistaknutiju nagradu dodjeljivanu za rad na polju anatomije a to je "J. C. B. Grant Award" koju dodjeljuje Udruženje Kanadskih Anatoma. 
Objavio je mnogo knjiga iz oblasti klini?ke anatomije i embriologije od kojih se 8 koriste kao priru?nici na medicinskim fakultetima i koje su prevedene na 6 jezika.
Kada smo upitali profesora Moore-a da nam da svoju analizu kur'anskih ajeta i vjerovjesnikovih izjava, bio je zapanjen.  Pitao se kako je vjerovjesnik Muhammed (saws), prije 14 stolje?a, mogao tako detaljno i ta?no opisati embrio i faze njegovog razvoja, kada su nau?nici došli do tih saznanja tek u posljednjih 30 godina.  Vrlo brzo je, me?utim, zaprepaštenje profesora Moore-a preraslo u divljenje ovoj objavi i uputi.  On je ova svoja nova saznanja predstavio intelektualnim i nau?nim krugovima.  ?ak je održao i predavanje na temu usporedbe moderne embriologije sa Kur'anom i Sunnetom gdje je izjavio: 

"Bilo mi je zadovoljstvo pomo?i pri razjašnjavanju kur'anskih navoda o razvoju ?ovjeka.  Jasno mi je da su ovi navodi Muhammedu morali do?i od Allaha, ili Boga, jer su skoro sve ove ?injenice otkrivene tek mnogo stolje?a nakon što je Kur'an o njima govorio.  Ovo mi dokazuje da je Muhammed morao biti Allahov poslanik."
Razmilsli ?itao?e o tome šta je ovaj poznati i ugledni nau?nik embriologije izjavio nakon studiranja kur'anskih ajeta koji se odnose na njegovu disciplinu, i razmisli o njegovom zaklju?ku da je Muhammed (saws) morao biti Allahov poslanik.
Allah (swt) u Kur'anu, kada govori o fazama ?ovjekovog razvoja, kaže:
Mi ?ovjeka od biti zemlje stvaramo, zatim ga kao kap sjemena (nutfah) na sigurno mjesto stavljamo, pa onda kap sjemena ugruškom ('alaqah) u?inimo, zatim od ugruška grudu mesa (mudgah) stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo - pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj!
(Prevod zna?enja Kur'ana 23:12-14)

Arapska rije? 'alaqah ima tri zna?enja.  Prvo zna?enje je pijavica, drugo zaka?ena ili obješena stvar, a tre?e ugušak krvi.
Porede?i slatkovodnu pijavicu sa zametkom u 'alaqah stadiju, profesor Moore je uo?io ogromnu sli?nost me?u njima.  Zaklju?io je da u toku 'alaqah faze embrio zadobije izgled veoma sli?an izgledu pijavice.  Nakon ovih zapažanja, profesor Moore je postavio sliku embria i sliku pijavice jednu pored druge i prezentovao ih nau?nicima na nekoliko nau?nih skupova.
 
Sli?nosti u izgledu pijavice (dole) i ljudskog zametka (gore) u 'alaqah fazi.
Drugo zna?enje rije?i 'alaqah jeste zaka?ena/obješena stvar i ovo je on što možemo vidjeti u vrijeme 'alaqah faze kada je embrio zaka?en za matericu majke.  Tre?e zna?enje rije?i 'alaqah je ugrušak krvi.  Ovdje je važno napomenuti da, prema rije?ima profesora Moore-a, u toku 'alaqah faze, zametak prolazi kroz dobro poznate unutarnje promjene kao što je formiranje krvi u zatvoremnim sudovima, dok se metaboli?ki ciklus odvija unutar placnte*.  Krv se dakle na?e uhva?ena u zatvorenim sudovima te iz tog razloga embrio, pored izgleda pijavice, izgleda i kao ugrušak krvi.  Oba ova opisa su ?udesno data samo jednom kur'anskom rije?ju 'alahaq. 
Pa kako je onda Muhammed (saws) upošte mogao znati sve ovo?  Profesor Moore je tako?er studirao embrio u mudgah fazi (zna?enje arapske rijeci mudgah jeste: substanca koja kao da je sažvakana).  Uzeo je komad sirove gline te ga, nakon žvakanja vlastitim ustima, uporedio s slikom embia u mudgah stadiju.  Zaklju?ak koji je profesro Moore donio jeste da embrio u mudgah fazi sti?e poptuno isti oblik koji ima i neka sazvakana materija Nekoliko kanadskih periodi?nika je objavilo mnoge od izjava profesora Moore-a.  Pored toga, profesor Moore je prezentova tri televizijske emisije u kojima je istakao usaglašenost moderne nauke s onim što je ve? 1400 godina sadržano u Kur'anu.  Shodno tome, profesor Moore je upitan slijede?e pitanje: "Da li ovo zna?i da vi vjerujete da je Kur'an Allahova rije??"  Njegov odgovor je glasio: "Ne vidim zašto to ne bih prihvatio."  Dr. Moore je tako?er upitan: "Kako možete u isto vrijeme vjerovati u Muhammeda i u Isusa Krista?", na sto je on odgovorio: "Vjerujem da obojica dolaze iz iste škole."
 
Kao što vidimo, savremeni nau?nici iz ?itavog svijeta danas spoznaju ?injenice koje su, kao dio Allahovog znanja, objavljene u Kur'anu, što nam je Allaha i rekao:

Allah svjedo?i da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna...
(Prevod zna?enja Kur'ana 4:166)
Ono što iz ovog proizilazi jeste da bi moderni u?enjaci u ?itavom svijetu danas s lahko?om mogli priznati da je vjerovjesnik Muhammed (saws) zaista Allahov poslanik.  

Kosmos - nebo iznad nas

Čitano 3920 puta
Ocijeni
(0 glasova)

Posmatraju?i udaljene galaksije, astronomi su otkrili da se velika ve?ina njih udaljava od nas, a tako?er i jedna od druge. Logi?kim razmišljanjem unazad - zamišljaju?i kakva je situacija bila prije milion godina, pa prije deset miliona, pa prije milijardu itd., dolazimo do zaklju?ka da se ove galaksije ovakvim vra?anjem kroz vrijeme, približavaju jedna drugoj dok se ne sudare u jednoj jedinoj ta?ki spajanja. Današnja fizika ne može objasniti stanje ovolike materije (sve postoje?e u kosmosu) u ta?ki nulte zapremine...

Gledaju?i u nebo prilikom vedre no?i uo?avamo mnoge svijetle ta?ke na duboko crnoj pozadini. Neke su svjetlije, neke tek možemo primjetiti stoje?i u mraku neko vrijeme, ?ekaju?i da se naše o?i naviknu na tamu. To su pretežno zvijezde, udaljene milijardama kilometara od nas. Raznolike su.Neke su ogromne, neke su manje, neke su crvene, neke žute, neke plave.Neke zvijezde su mlade, neke u svom starosnom dobu, dok neke umiru, druge se ra?aju.Raznolikost i bogatstvo. Ovo je tek jedan si?ušni dio kosmosa, cjeline koja sadržava ogromnu koli?inu raznolikih stvorenja - od si?ušnih asteroida do planeta, pa sve do nevjerovatno velikih grupa galaksija.

 

Današnji pogled

 

Kako astrofizi?ari danas gledaju na razvoj kosmosa? Kada je kosmos po?eo, kako se razvija i kuda ide? Odgovore na ova pitanja su pokušali i pokušavaju dati kroz intenzivne studije informacija koje nam dolaze iz kosmosa u vidu elektromagnetnih talasa. Naime, svako tijelo šalje talase, odnosno zra?enje, pa tako i zvijezde u našoj galaksiji ili iz drugih galaksija, a tako i same daleke galaksije (svjetlo koje vidimo je jedna vrsta zra?enja). Ovo zra?enje, odnosno elektromagnetni talasi sadrže informaciju o brzini kretanja objekta, sastojcima objekta kao što su atomi hidrogena, helijuma i sl., udaljenosti objekta, te njegovoj okolini (planete u orbiti, interakcija sa drugim objektima i sl.) i ostalim važnim informacijama. Elektromagnetni talasi se prostiru od visokoenergetskih gama-zraka do dugih, niskoenergetskih radio zraka. Za detaljnu analizu kosmosa, sve talasne dužine su važne.Danas se govori o više ?injenica koje opisuju naš kosmos, a mi ?emo navesti i objasniti najvažnije. U ovo se ubraja po?etak materije i vremena u takozvanom Big-Bang-u, ekspanzija kosmosa, stvaranje prvih zvijezdai stvaranje uslova za nastanak važnih sastojaka u kosmosu, tebudu?nost kosmosa. Svaki od ovih fenomena ovde ukratko objašnjavamo, a kratko?a ne bi trebala biti razlog nijhovog nedovoljnog vrijednovanja, a što nam Allah, subhanehu ve te'ala, objašnjava u sljede?em ajetu: "Stvaranje nebesa i Zemlje je sigurno ve?e nego stvaranje roda ljudskog,ali ve?ina ljudi ne zna."(Prijevod zna?enja Al-Mu'min, 57.)

 

Po?etak materije i vremena

 

Posmatraju?i udaljene galaksije, astronomi su otkrili da se velika ve?ina njih udaljava od nas, a tako?er i jedna od druge. Logi?kim razmišljanjem unazad - zamišljaju?i kakva je situacija bila prije milion godina, pa prije deset miliona, pa prije milijardu itd., dolazimo do zaklju?ka da se ove galaksije ovakvim vra?anjem kroz vrijeme, približavaju jedna drugoj dok se ne sudare u jednoj jedinoj ta?ki spajanja. Današnja fizika ne može objasniti stanje ovolike materije (sve postoje?e u kosmosu) u ta?ki nulte zapremine. Prora?uni su izvodljivi do jedne odre?ene granice koja se naziva Planck-ova dužina (0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0162 metra). S tim se misli na minimalnu veli?inu kosmosa u kojem zakoni nama poznate fizike još uvijek daju logi?ne rezultate. U stanju kosmosa veli?ine manje od Planck-ove dužine fizika doživljava kolaps i ostavlja nas u neznanju. Radi usporedbe i "shvatanja" ove veli?ine, otkri?emo da je ona manja 1020 puta od dijametra jednog protona! Ovo je granica od koje fizi?ari danas definišu po?etak vremena, a tako?er i po?etak kosmosa. Ipak, nemogu?nost ?ovjeka da odgonetne sve misterije nauke nije garancija da su naše granice, granice i za druge.U ovom slu?aju nam Uzvišeni Allah objašnjava da je kosmos stvorio iz ni?ega. Zbog nemogu?nosti nauke danas da pre?e granicu Planck-ove dužine, ne bi trebali ni mi ograni?avati po?etak kosmosa na Big-Bang. Naime, Big-Bang, kako ga poimamo danas, nije "ništa", ve? je objašnjen kao stanje u kojem je sva energija i materija kosmosa zgnje?ena u jednu jedinu ta?ku nemogu?e male zapremine. Radi ovoga, musliman bi trebao biti oprezan pri zaklju?ivanju da je Big-Bang direktno stvaranje iz ni?ega, iako je fascinantni fenomen Big-Bang-a jedan od koraka u stvaranju kosmosa onakvog kakvog ga danas poimamo. A Uzvišeni Allah najbolje zna."...onoga Dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ni?ega stvorili, tako ?emo ponovo iz ništa stvoriti, - to je obe?anje Naše, Mi smo doista kadri to u?initi."(Prijevod zna?enja Al-Anbija, 104.)

 

Stvaranje prvih zvijezda i uslova za život

 

Poslije odre?enog vremena nakon po?etka kosmosa (govorimo o nekoliko minuta), došlo je do stvaranja materije koja je glavni sastojak svega što vidimo oko nas, pa i nas samih. Iz prvobitne mase kvark-gluon plazme nastale iz Big Banga, stvoreni su nukleoni (protoni, neutroni), te smo spajanjem njih i elektrona dobili neke osnovne atomske elemente. Hidrogen je sa?injavao nešto više od 70% materije u kosmosu, dok je helijum sa?injavao nešto više od 20% materije. Neki elementi poput litijuma i berilijuma sa?injavali su ostatak jedna?ine.Ovo su bili sastojci prvih zvijezda koje su nastale iz "oblaka" materije ovih elemenata nekoliko stotina miliona godina poslije. Radi nepostojanja težih elemenata (što je atomski broj ve?i, to je atom teži - litijum je broj 3 od više od stotinu razli?itih atoma), prve zvijezde su bile ogromne, te su težile i do 300 puta više nego što je naše Sunce. Takva težina je bila prisutna, radi manjeg gravitacionog približavanja "lagane materije hidrogena i helijuma", te što ve?eg stvaranja pritiska i temperature u njenim unutrašnjim dijelovima

- s ciljem "zapaljivanja" zvijezde, odnosno zapo?injanja fuzijskog procesa - spajanja atoma hidrogena, odnosno fuzije hidrogen atoma u atom helijuma. Ovakva je bila prva generacija zvijezda.Živjele su kratko, i naglo završavale svoje živote. Ipak, kroz fuzijske procese, od hidrogena, helijuma pa do težih elemenata kao što su ugljenik i željezo, obogatile su kosmos koji je postajao sve zanimljiviji, sa sve raznovrsnijim "stanovnicima". Druga generacija zvijezda je ve? mogla koristiti teže elemente u svom životu i sagorijevanju, tako da su one ve? postajale druga?ije nego svoja prethodna generacija.Sada je ve? bilo mogu?e stvaranje planeta, neutronskih zvijezda, crnih rupa, a sve u grupacijama zvanim galaksije.Bez zvijezda i njihove prirode sagorijevanja ne bi postojali.Ne bi postojalo ništa osim laganih atoma kao što je hidrogen i helijum. Ni planete, ni komete, ni mjesec, pa ?ak ni vrsta zvijezda kao naše Sunce. Ovde naravno mislimo na dunjalu?ki uzrok, jer Uzvišeni Allah je izvor svega i On stvara i radi šta ho?e. Sljede?i put kada pogledamo na nebo i zvijezde na njemu, možemo se sjetiti važnosti koju im je Allah, subhanehu ve te'ala, dodijelio. U hadisu kojeg ovde navodimo i u komparaciji sa ovom važnoš?u zvijezda, možemo zaklju?iti da je važnost aktivnog vjernika za ?ovje?anstvo, za svoju familiju, susjede, prijatelje, kao važnost zvijezda za kosmos.A Uzvišeni Allah najbolje zna.

Majka pravovjernih Aiša, radijallahu 'anha, prenosi da je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Zaista ku?a u kojoj se u?i Kur'an svijetli stanovnicima neba kao što zvijezde svijetle stanovnicima Zemlje.

 

Ekspanzija i završetak kosmosa

 

Uzvišeni Allah je objavio: "Mi smo nebo mo?i Svojom sazdali, i Mi smo, uistinu, Oni koji ga šire."(Prijevod zna?enja Ez-Zarijat, 47.)Ve? je spomenuto stanje kosmosa u kojem se on širi, razvija i postaje ve?i.Ovo je prvi otkrio Edwin Hubble posmatraju?i galaksije kroz teleskop. Gledaju?i takozvani crveni pomak (Crveni pomak - pri udaljavanju jednog objekta, recimo galaksije, od posmatra?a, elektromagnetni talasi postaju izduženi i sve poznate oznake u spektru svjetla galaksije se pomjeraju prema crvenom dijelu elektromagnetnog spektra) zaklju?io je da se pretežno sve galaksije udaljuju od nas. Ono što je bilo još interesantnije je bilo to da je postojala veza izme?u udaljenosti galaksije i njene brzine udaljavanja - što je bila udaljenija, to se kretala, odnosno udaljavala brže.Danas ovaj fenomen shvatamo kroz širenje samog prostora kosmosa. Naime, galaksije prvenstveno imaju svoju kretnu putanju kroz kosmos, ali u isto vrijeme kosmos se širi i "odvla?i" galaksiju u odre?enom pravcu. Ono što je Hubble vidio kroz svoj teleskop je bila upravo ova kretnja, odnosno odvla?enje galaksija u daljinu. Tako?er, ?injenica da se galaksije udaljavaju ve?om brzinom pri ve?oj udaljenosti nam ukazuje na ?injenicu da se širenje kosmosa ubrzava. Ono što bi ga moglo usporiti je koli?ina materije u kosmosu koja bi svojom gravitacijom uspjela zaustaviti širenje i tako prouzrokovati ponovno spajanje materije kosmosa u jednu jedinu ta?ku, iz koje je i ?itav proces zapo?et. Ipak, današnja nauka nam ukazuje da postoji premalo materije, te da bi se kosmos trebao širiti u beskona?nost. Kako gledati na ovo kao musliman i na ajet u kojem Uzvišeni Allah spominje Dan u kojem ?e smotati nebesa?

? Kao prvo, nauka je uvijek u promjeni, te neke teorije koje važe za danas, ne moraju da važe za nekoliko godina. Ipak, teorije o kosmosu danas su prili?no ?vrste, a stoga bi njihovo odbacivanje bila greška.

Drugo i važnije, završetak kosmosa i nastup Sudnjeg dana je poznat samo Allahu, subhanehu ve te'ala. To nam govore mnogi ajeti i hadisi.Uzvišeni kaže: "Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta ?e u tren oka do?i, ili još brže,jer je Allah, uistinu, Svemo?ni!"(Prijevod zna?enja An-Nahl, 77.)

? Tako?er i ?injenica da ?e se to desiti iznenadno, kao i ?injenica da Sudnji dan nije daleko u budu?nosti (po hadisu kod Imama Ahmeda gdje navodi od Sehla ibn Sa'da, koji kaže: "?uo sam Allahova Poslanika, koji kaže: 'Poslan sam, a ja i Sudnji Dan smo ovako' - pokazuju?i svoja dva prsta, kažiprst i srednji prst.") su u suprotnosti sa ?injenicom da bi i nekoliko milijardi godina prošlo ako bi ?ekali na "normalnu" kontrakciju kosmosa u slu?aju da postoji dovoljno materije u kosmosu, pa ?ak i da ovaj proces zapo?ne ovog trenutka.

 

Ovim bih želio napraviti razliku izme?u onoga što nam nauka govori o budu?nosti i ?ovje?anstva i kosmosa, i vjere koja nam govori o Sudnjem danu i njegovom nastupanju kada sva o?ekivanja i zakoni fizike prestaju važiti. U prvom slu?aju ne postoji koncept ni o Stvoritelju, a ni o nekoj "nadsili", te nam na toj osnovi daje prijedloge o budu?nosti kosmosa - širenje u beskona?nost kada kosmos postaje jedno hladno i ogromno mjesto, gdje ne postoje ni planete ni zvijezde, ni galaksije, pa ?ak ni atomi ni protoni - takozvano Big Chill stanje. A Allah subhanenu ve te'ala,najbolje zna.

Bottom of Form

 

Vjerovanje u Allaha

Čitano 4417 puta
Ocijeni
(0 glasova)

Piše: dr. Ahmed El-Kadi

Iman je sr?ano vjerovanje bez imalo sumnje u postojanje Boga, te da je On Gospodar i Tvorac svega. Jedini On zaslužuje da mu se ibadet ?ini. On posjeduje sva svojstava savršensta, te je daleko od bilo kakve manjkavosti.

Postojanje Boga

Njegovo postojanje je neosporna istina, kaže Uzvišeni: “To je zato što je Allah – Istina, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju – laž, i zato što je Allah Uzvišen i Veliki.” (El-Hadž, 62.)

A sumnja u Njegovo postojanje je potvora i podsmijeh, kaže Uzvišeni: “Poslanici su njihovi govorili: ‘Zar se može sumnjati u Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje? On vas poziva da bi vam neke grijehe vaše oprostio i da bi vas do roka odre?enog ostavio.’ Oni su odgovorili: ‘Vi ste ljudi kao i mi, ho?ete da nas odvratite od onih kojima su se preci naši klanjali – pa, donesite nam ?udo vidljivo.’” (Ibrahim, 10.)

Negirati Njegovo postojanje je oholost i nevjerstvo, kaže Uzvišeni: “A Musa odgovori: ‘Ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao o?igledna znamenja, i ja mislim da ?eš ti, o Faraone, sigurno nastradati.’” (El-Isra, 102.)

Kaže Uzvišeni: “‘Gospodar istoka i zapada i onoga što je izme?u njih, ako pameti imate, re?e Musa.’ A Faraon re?e: ‘Ako budeš kao boga nekoga drugog osim mene priznavao, sigurno ?u te u tamnicu baciti!’ ‘Zar i onda kad ti budem nešto o?ito donio?’, upita on. ‘Pa daj ga, ako Istinu govoriš!’, re?e Faraon. I Musa baci štap svoj, kad on – zmija prava.” (Eš-Šuara, 28.-32.)

Dokazi Božije egzistencije

Metodi dokazivanja Božijeg postojanja: Prvi metod jeste dokazivanje Božijeg postojanja kroz izvornu ljudsku prirodu ili metod fitreta, koji bismo mogli nazvati ‘sklonost ka Bogu’. Kaže Uzvišeni: “Ti upravi lice svoje vjeri – islamu na njemu ustrajavši! Prihvatite se Allahove ?iste vjere prema kojoj je ljude stvorio. Nema izmjene Allahove vjere,  to je prava vjera, ali ve?ina ljudi to ne zna.” (Er-Rum, 30.)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako dijete se rodi u ?istoj prirodnoj vjeri islamu (fitri) pa ga njegovi roditelji odgoje (u?ine) jevrejom, krs?aninom ili vatropoklonikom.” Bilježi ga Buharija.

Shodno tome ako bi ?ovjek rastao bez uticaja vanjskih faktora vjerovao bi u postojanje Boga, bez potrebe za dokazivanjem Božje postojanosti. Kaže Uzvišeni, subhanehu ve te’ala, u hadisu-kudsij: “Zaista sam Ja stvorio sve svoje robove pravovjernim, došli su im šejtani i odvratili ih od njihove vjere.” Bilježi ga Muslim.

Drugi metod jeste onaj razumski – kozmološki. (Dokaz o postojanju Boga, na temelju ?injenice što postoji svemir zaklju?uje se da mora postojati prvi uzrok svemira, nešto bezuzro?no, bezuvjetno, apsolutno, i to je Bog). Kaže Uzvišeni: “Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?” (Et-Tur, 35.) Zdrav razum potvr?uje da sve ono što postoji mora imati uzrok svoga postojanja, ništa se slu?ajno ne dešava. Sve se kre?e i zbiva, ali se ne kre?e samo od sebe.

Tako?er ništa (nebitak) ne nastaje samo po sebi, i ne može prerasti u Bitak. Dakle, mora postojati Stvoritelj, bi?e ?ije je postojanje neophodno nužno a to je Allah, subhanehu ve te’ala.

Kozmološki metod koristio je još u predislamskom periodu, Hatib Arapa, Kis bin Saida El-Ijjadi, koji kaže: “Izmet upu?ije na devu, a trag na pravac, pa zar nebesa ukrašena zazvež?ima i Zemlja klancima ne ukazuju na Onoga Koji sve zna i Koji je o svemu obaviješten.”

Tre?i metod je fizi?ko (prirodno) dokazivanje Božijeg postojanja. Kaže Uzvišeni: “I on je Gospodara svoga zamolio: ‘Ja sam pobije?en, Ti se osveti!’ I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila, i u?inili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastale kako je odre?eno bilo, a njega smo nosili na onoj la?i od dasaka i klinaca sagra?enoj, koja je plovila pred Našim o?ima, a nagrada je to bila za onoga koji je porican bio.” (El-Kamer, 10.-14.). Kaže Uzvišeni: “I Mi objavismo Musau: ‘Udari štapom svojim po moru!’, i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo, i Mi onda tamo one druge približismo, a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo, i one druge potopismo. To je, zaista, pouka, i ve?ina njih nisu bili vjernici.” (Eš-Šuara, 63.-67.)

Kaže Uzvišeni o Svom Poslaniku Isau, alejhi salatu ve selam: “I Šalje ga kao poslanika sino¬vima Israilovim: ‘Donio sam vam znak od Go¬spodara vašega: stvorit ?u vam nešto poput ptice, i u nju puhnuti, pa ?e, Allahovom vo¬ljom, ptica biti; iscijelit ?u slijepa od ro?enja i gubava, i oživljavat ?u mrtve voljom Allaho¬vom; i kazivat ?u vam šta jedete i šta u do¬movima vašim gomilate! U svemu tome ima dokaza za vas ako vjernici budete!’” (Al-Imran, 49.)

Kaže Uzvišeni: “Onaj Koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i Koji zlo otklanja i Koji vas na Zemlji jedne drugima smjenjuje – Zar pored Allaha postoji drugi bog?! Kako nikako vi pouku da primite!?” (En-Neml, 62.). Jasni dokazi koje su donosili Božiji poslanici, uslišane dove vjernika, pomo? ožaloš?enima i potištenima, su dio fizi?kih dokaza Božijeg postojanja. Ove dokaze su razumjeli ve?ina ljudi i povjerovali u Onoga, koji je Poslanike slao, u Onoga Koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva i zlo otklanja, dubokim ubje?enjem.

?etvrti metod dokazivanje Božijeg postojanja je potpuni Božiji zakon kojeg je On nama podario u?inivši ga prostranim, tolerantnim i lahkim, bez ikakvih poteško?a, tereta i tjeskobe. Kaže Uzvišeni: “A zašto oni ne prou?avaju Kur’an? Jer, da je on od nekoga drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli mnoge protivurje?nosti!” (En-Nisa, 82.). Kaže Uzvišeni: “O ljudi, Dokaz vam je veš stigao od Gospodara vašeg i Mi smo vam objavili Jasnu Svjet¬lost.” (En-Nisa, 174.). Kaže Uzvišeni: “O ljudi, ve? vam je stigla poruka od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputstvo i milost vjernicima.” (Junus, 57.)

Kur’an sa svim svojim sadržajem od predvi?anja doga?aja u budu?nost, te onih koji su se ve? dogodili, ispravnim vjerovanjem, pravednim zakonom, na?elima plemenitog morala, kao i  njegova literarna perfekcija dokazi su njegovog božanskog porijekla.

Po knjizi: El-Akidetul-Mujessere

 

SPOZNAJA ALLAHOVE JEDNO?E

Čitano 6446 puta
Ocijeni
(0 glasova)

 



- Vjerovanje u Njegov rububijjet zna?i, ?vrsto ubje?enje da je samo Allah, uzvišen neka je, Jedini (Er-Rabb) Tvorac i Gospodar svega, (El-Halik) Tvorac, Onaj Koji stvara prema odre?enoj mjeri, (El-Malik) Vrhovni Vladar, Onaj Koji posjeduje sve stvoreno i ima apsolutnu vlast, (El-Amir) Onaj ?ije se sve naredbe sprovode.

Rije? (Er-Rabb) u arapskom jeziku zna?i vlasnik, ravnatelj, Onaj Koji svim stvarima upravlja prema Svojoj volji, Onaj Koji je iz Svoje blagodati svakom stvorenju dao ono što mu je potrebno. Kaže Uzvišeni: "Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?", upita Faraon."Gospodar naš je Onaj Koji je svemu dao oblik a zatim ga uputio." (Ta-ha, 49.-50.)

Tema rububijjeta je obuhva?ena u tri glavna svojstva:

Prvo: (El-Halk) Stvaranje, Allah je Stvoritelj svega, a sve drugo je stvoreno. "Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim" (Ez–Zumer, 62.), "Koji je sve stvorio i kako treba uredio!" (El–Furkan, 2.)

Svako stvaranje kojim se opisuje neko drugi mimo Allaha je relativno i procentualno, npr., oblikovanje, pisanje, i odre?ivanje nije stvaranje iz ni?ega, jer samo Allah iz ni?ega stvara."Pa neka je Uzvišen Allah, Najljepši Stvoritelj!" (El-Mu'minun, 14.)

Drugo: (El-Mulk) Apsolutna vlast, Allah je posjednik svega, i sve mimo Njega Mu robuje. "Zar ti ne znaš da Allahu pripada vlast i na nebesima i na Zemlji i da, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomaga?a nemate?" (El-Bekare, 107.), "Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i Allah je svemo?an!" (Ali 'Imran, 189.), "Koji u vlasti nema ortaka." (El–Isra', 111.), "To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa." (Fatir, 13.)

Svaka vlas koja se pripisuje nekom drugom mimo Allahu je relativna, privremena i djelimi?na jer samo Allah posjeduje apsolutnu vlast. "O narode moj, danas vama pripada vlast i vi dominirate u zemlji, pa ko ?e nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne?" (El-Mu'min, 29.), "...Ili onim što posjedujete!" (En-Nisa, 3.), "Mi ?emo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i nama ?e se oni vratiti." (Merjem, 40.)

Tre?e: (El-Emr) Naredba, On je Naredbodavac a sve mimo Njega se Njegovoj naredbi pokorava. "Reci: Sva pobjeda (naredba) pripada samo Allahu!" (Ali 'Imran, 154.), "Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!" (El-A’raf, 54.) Obra?aju?i se svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Allah kaže: "Ništa ne zavisi od tebe, niti da im pokajanje primi, niti da ih kazni." (Ali 'Imran, 128.)

[( Allah Uzvišeni ubacuje re?enicu kojom kazuje da odredba i na ovom i na drugom svijetu pripada samo Njemu Jedinome, u ?emu Mu se ništa ne može pridružiti, pa kaže: "To ništa ne zavisi od tebe!", nego sve zavisi od Mene, kao što kaže: "Ti ne možeš uputiti koga ti želiš, nego Allah upu?uje koga On ho?e!" (28:56) Dakle, nije tvoje da donosiš sud i odredbu robovima Mojim, osim kako sam ti zapovjedio! ) (Tefsir Ibn-Kesir, 238)]

On - neka je slavljen - kaže: "... i prije i poslije Allahova je odluka..." (Er-Rum, 4.)
Budu?i da je On Jedini Naredbodavac prema tome On svim stvarima upravlja prema Svojoj volji. Ako se neko od Njegovih stvorenja opiše naredbodavcem, kao u sljede?em ajetu:"...ali se oni povedoše za faraonovim nare?enjem, a njegovo nare?enje nije bilo razumno." (Hud, 97.), onda se misli na naredbu koja je relativna i koja je podre?ena apsolutnoj Volji Boga, i od Njega, opet, zavisi ho?e li biti izvršena ili ne. Njegova svojstva su apsolutna i zato ništa nije kao On.

Njegova naredba - neka je slavljen - obuhvata kozmi?ku i šerijatsku naredbu. Kozmi?ka naredba je ona koja, kada se izrekne mora se sprovesti i ona je sinonim za (El-Mešie) apsolutnu Volju. "I zaista On može, kada nešto ho?e, samo za to rekne: 'Budi!' - i ono bude." (Ja-sin, 82.)

Šerijatska je naredba mjesto ispita (ho?eli neko biti pokoran ili griješan) i ona je sinonim za (El-Mehabe) ljubav, nekada ona bude izvršena a nekada ne. Ona je, opet, podre?ena (El-Mešie) apsolutnoj Volji. "Onome od vas koji ho?e da je na pravom putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, ne?e!" (Et-Tekvir, 29.)

Ostala Njegova svojstva rububijjeta, se mogu svesti na gore spomenute tri stvari: (El-Halk) stvaranje, (El-Mulk) apsolutna vlast, (El-Emr) naredba, kao, npr., opskrba, proživljavanje, usmr?ivanje, spuštanje kiše, promjena vjetrova, On ?ini da la?a morem plovi, smjenjuje no? i dan, trudno?a, ra?anje, zdravlje, bolest, ponos, poniženje itd. Vjerovanje u Njegov rububijet - neka je slavljen - duboko je utisnuto u fitru ?ovjeka, vidljivo u Svemiru i naglašeno u tekstovima. Veliki je broj ajeta u Kur'anu koji dokazuju i upu?uju na spoznaju Allahove jedno?e. "U stvaranju nebesa i Zemlje, smjeni no?i i dana, u la?i koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude i kiši koju Allah pušta s neba, pa tako u život vra?a zemlju nakon njenog mrtvila - po kojoj je rasijao svakojaka živa bi?a, u promjeni vjetrova i oblacima koji izme?u neba i Zemlje lebde - ima doista znakova za one koji razumiju." (El-Bekare, 164.),"Ti uvodiš no? u dan i uvodiš dan u no?! Živo izvodiš iz mrtvog i mrtvo izvodiš iz živog! Ti opskrbljuješ koga ho?eš, bez ikakva ra?una!" (Ali 'Imran, 27.), "Allah ?ini da zrnje i košpice proklijaju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo, - to vam je, eto, Allah, pa kuda se onda odme?ete? On ?ini da zora svi?e, On je no? odredio za po?inak, a Sunce i Mjesec za ra?unanje vremena; to je odredba Silnoga, Sveznaju?eg. On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. - Mi potanko objašnjavamo znamenja Naša ljudima koji znaju. On vas stvara od jednog ?ovjeka da na zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. - Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju. On vodu s neba spušta, pa Mi onda ?inimo da pomo?u nje ni?u sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi lozom zasa?eni, naro?ito masline i šipci, sli?ni i razli?iti. Posmatrajte, zato, plodove njihove kad se tek pojave i kad zru. To je, zaista, dokaz za ljude koji vjeruju." (El-En¢am, 95.-99.), "Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se nad Aršom uzvisio, i Sunce i Mjesec pot?inio, svako se kre?e do roka odre?enog; On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ?ete pred Gospodara svoga stati. On je Zemlju ravnom u?inio i na njoj nepomi?ne planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko dao; On dan zastire no?u. To su, doista, dokazi ljudima koji razmišljaju. Na Zemlji ima predjela koji jedni s drugima grani?e i baš?a ima lozom zasa?enih, i njiva, i palmi sa više izdanaka i samo s jednim; iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih ?inimo ukusnijim od drugih. To su, doista, dokazi ljudima koji pamet imaju." (Er-Ra'd, 2.-4.), "On je mudro nebesa i Zemlju stvorio, neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! On stvara ?ovjeka od kapi sjemena, a on odjednom - otvoreni protivnik! I stoku On za vas stvara; njome se od hladno?e štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite; ona vam je ukras kad je sa ispaše vra?ate i kad je na pašu izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli - Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv - i konje, i mazge, i magarce - da ih jašete, i kao ukras - a stvori?e i ono što ne znate. Allahovo je da ukaže na pravi put, a ima ih i krivih; a da On ho?e, sve bi vas uputio. On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojima stoku napasate. On ?ini da vam pomo?u nje raste žito, i masline, i palme, i grož?e, i svakovrsni plodovi - to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju; On ?ini da se no?i i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj pot?injene, - to su, uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju - i svim onim što vam na Zemlji raznobojnog stvara, - to je, doista, dokaz ljudima koji pouku primaju. On ?ini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite - ti vidiš la?e kako ga sijeku da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili. On je po Zemlji nepomi?na brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate, i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se! Ako vi budete brojili Allahove blagodati, ne?ete ih nabrojati, - Allah, uistinu, prašta i samilostan je." (En-Nahl, 3.-18.), "Koji ?e Džennet naslijediti, oni ?e u njemu vje?no boraviti. Mi smo, zaista, ?ovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom u?inili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, - pa neka je uzvišen Allah, Najljepši Stvoritelj! Vi ?ete, poslije toga, pomrijeti, zatim ?ete, na onom svijetu, oživljeni biti. Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili; Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo - a kadri smo i da je odvedemo - i pomo?u nje baš?e za vas podižemo od palmi i loze vinove - u njima mnogo vo?a imate, i vi ga jedete - i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i za?in je onima koji jedu. I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite, i na njima, i na la?ama se vozite." (El-Mu'minun, 11.-22.), "Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veli?ine brda, spušta grad, pa njime koga ho?e pogodi, a koga ho?e poštedi - bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid. On ?ini da no? i dan naizmjenice nastupaju i u tome je, doista, pouka za one koji pamet imaju. Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke, opet hode na ?etiri; Allah stvara što ho?e, jer Allah sve može." (En-Nur, 43.-45.), "Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire - a da ho?e, ostavio bi je da miruje - a zatim smo u?inili da na nju Sunce ukazuje, a poslije je malo po malo Sebi privla?imo. On vam je no? u?inio pokrivkom, san vam je u?inio po?inkom, a dan da se kre?ete. I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu Milosti Svoje; i Mi s neba ?istu vodu spuštamo, da njome ve? mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo. A kišu Mi raspodjeljujemo me?u njih da bi razmislili, ali ve?ina ljudi pori?e blagodati. Da ho?emo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje; zato ne ?ini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori. On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio - jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a izme?u njih je pregradu i nevidljivu branu postavio. On od vode stvara ljude i ?ini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve." (El-Furkan, 45.-54.), "Pa, Slavljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete, - Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji - i predve?e I u podne! - On živo izvodi iz mrtvog i izvodi mrtvo iz živog. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina, - isto tako ?ete i vi biti oživljeni. Jedan od znakova Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih; I jedan od znakova Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što izme?u vas uspostavlja ljubav i samilost; U tome, zbilja, ima znakova za ljude koji razmišljaju. I jedan od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; u tome, zaista, ima znakova za one koji znaju; i jedan od znakova Njegovih je san vaš no?u i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji ?uju. I jedan od znakova Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji razumiju. I jedan od znakova Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim, to što ?ete, ?im vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati. Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno. On je Taj koji iz ni?ega stvara i On ?e to ponovo u?initi, to je Njemu lahko; Njemu pripada primjer najuzvišeniji i na nebesima i na Zemlji; On je Silan i Mudar." (Er-Rum, 17.-27.), "Svemilosni, pou?ava Kur'anu, stvara ?ovjeka, u?i ga govoru. Sunce i Mjesec utvr?enim putanjama plove, i trava i drve?e se pokorava, a nebo je digao. I postavio je ravnotežu i pravdu, da ne prelazite granice u mjerenju - i pravo mjerite i na tereziji ne zakidajte! A Zemlju je za stvorenja razastro, na njoj ima vo?a i palmi sa plodom u ?aškama i žita sa liš?em i miomirisna cvije?a, - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete! - On je ?ovjeka od sasušene ilova?e, kao što je grn?arija, stvorio a džinna od plamena vatre - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?! - Gospodara dva istoka i dva zapada - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?! Pustio je dva mora da se dodiruju, izme?u njih je pregrada i oni se ne miješaju - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?! Iz njih se vadi biser i merdžan - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?! Njegove su i la?e koje se kao brda visoko po moru uzdižu, - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?!" (Er-Rahman, 1.-25.), "Zar Zemlju posteljom nismo u?inili, i planine stubovima, i vas kao parove stvorili, i vaš san smirajem u?inili, i no? odje?om u?inili, i dan za privre?ivanje odredili, i iznad vas sedam silnih sazidali, i svjetiljku plamte?u postavili? IMi iz oblaka vodu obilnu spuštamo da njome žito i bilje izvedemo, i baš?e guste." (En-Nebe', 6.-16.), "A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, no?i njegove mra?nim, a dane svijetlim u?inio. Poslije toga je Zemlju zaoblio, iz nje je vodu i pašnjake izveo, i planine nepomi?nim u?inio - na uživanje vama i stoci vašoj." (En-Nazi'at, 27.-33.), "Neka ?ovjek pogleda u hranu svoju; Mi obilnu kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama cijepamo, i ?inimo da iz nje žito izrasta i grož?e i povr?e, i masline i palme, i baš?e guste, i vo?e i trave, na uživanje vama i stoci vašoj." ('Abese, 24.-32.)

Ve?ina potomaka Ademovih, u globalu, Njemu priznaju gosopodarstvo (rububijjet), vjeruje da Njemu pripada stvaranje, upravljanje i vladanje, ?ak i arapski mnogobošci o kojima nam Kur'an govori na više mjesta: "Upitaj: '?ija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?' 'Allahova!' - odgovori?e, a ti reci: 'Pa zašto onda ne do?ete sebi?' Upitaj: 'Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar Arša veli?anstvenog?' 'Allah!' - odgovori?e, a ti reci: 'Pa zašto se onda ne bojite?' Upitaj: 'U ?ijoj je ruci vlast nad svim, a On uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zašti?en biti, znate li?' 'To je Allahovo!' - odgovorit ?e, a ti reci: 'Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?' (El-Mu'minun, 84.-89.), "A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni ?e sigurno re?i: 'Stvorio ih je Silni, Sveznaju?i!'" (Ez-Zuhruf, 9.)

 

Ko je Allah???

Čitano 7240 puta
Ocijeni
(0 glasova)

 

Kaže Uzvišeni Allah u najveli?anstvenijem ajetu za koji je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao :”Kada bi kur’anski ajeti bili zvijezde najsjajnija me?u njima bi bio Ajetul-Kursij”. U tom ajetu Allah kaže(u prijevodu zna?enja) :

 

“Allah je nema drugog boga osim Njega, Živi i Vje?ni. Ne obuzima ga ni drijemež ni san. Njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji.Ko se može pred njim zauzimati za nekoga mimo Njegovog dopuštenja. Zna ono što je bilo prije njih i ono što ?e biti poslije njih. A od onoga što On zna, drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegov Kursijj (predstolje) obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo, On je Svevišnji i Veli?anstveni."(El-Bekare, 255)

    

U vezi tuma?enja djela ajeta (Allaha ne obuzima ni drijemež ni san)- prenosi se predaja da je Musa, alejhisselam, zapitao kako Allah sve održava a da ga ne obuzima ni drijemež ni san. Allah mu re?e da uzme dvije ?aše vode i da klanja. Po?eo je Musa, alejhisselam, sa namazom i kada je bilo ve? pola no?i Musa, alejisselam, pokleknu ali ?aše ne ispadoše niti se voda proli. Nastavi dalje sa namazom i kada je bilo pred zoru umor i drijem su ga savladali te pokleknu i ?aše ispadoše na zemlju i proli se voda iz njih. Objavljuje Allah Musa, alejhisselamu: O Musa, ti nisi mogao da sa?uvas dvije ?aše samo jednu no?, jer te je savladao drijemež i obuzeo san, a šta mislis kada bi Ja samo na tren zaspao šta bi se desilo sa ovim svijetom kojeg sam Ja stvorio i kojeg Ja održavam.


Ko je Allah???

 

“On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Onaj koji zna nevidljivo i vidljivo, On je Milostivi, Samilosni. On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakog osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi, Uzvišen i ?ist je od onoga što mu pridružuju. On je Allah, Stvoritelj, Onaj koji iz ni?eg stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena, Njega slavi i veli?a sve što je na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri”.(El-Hašr, 22-24)


Ko je Allah???

 

“Reci Allah je jedan. On je uto?iste svakome. Nije rodio i ro?en nije i niko Mu ravan nije.” (Ihlas)

 

Ibn Abbas kaže da Allahove rije?i; On je uto?ište svemu zna?e- Da od Njega sve traži pomo?, oslonac, uto?ište i ono što im je potrebno.

 

Prenosi se u tefsiru Ibn Kesira da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: Nema nikog da se može više strpiti na uznemirenjima koje ?uje kao što to Allah ?ini, ljudi mu pripisuju dijete, a On ih hrani i daje im zdravlje.

 

Prenosi Aiša, radijAllahu anha, da je ?ula Havle bint Sa’lebe koja je došla Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, tuže?i se na svoga muža. Allahov Poslani?e pojeo je moj imetak, upropastio moju mladost, mnogu sam mu djecu izrodila, pa kada sam ostarila i djecu prestala ra?ati rekao mi je ti si mi zabranjena kao što su zabranjena le?a moje majke. Bože moj, ja Ti se jadam, Bože moj, ja Ti se jadam… i nije prestala sve dok Džibril nije sišao sa ajetom:

 

“Allah je ?uo rije?i one koja se sa tobom o svome mužu raspravljala i koja se Allahu jadala, a Allah ?uje vaš razgovor me?usobni. Allah, uistinu, sve ?uje i sve vidi”.(El-Hašr, 1)

 

Kaže Bisr ibn Sa’ad: “Da ljudi samo razmisle o Allahu i Njegovoj veli?ini nikada mu ne bi nijednog grijeha u?inili”.

Ocijeni
(0 glasova)

 

Da bismo mogli biti Muslimani, dužni smo nau?iti te razumom i srcem prihvatiti Islamsko vjerovanje (iman).
Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere, a zovemo ih imanski šarti.

*

Temeljne istine vjere su:

1. vjerovati u Allaha dželle šanuhu (Stvoritelja i Vladara svjetova);
2. vjerovati u Allahove Meleke (An?ele), duhovna bi?a;
3. vjerovati u Allahove Kitabe (Knjige);
4. vjerovati u Allahove Poslanike (Pejgambere)
5. vjerovati u Sudnji Dan (Posljednji dan)
6. vjerovati u Allahovo Odre?enje (Kader), to jest da sve što se doga?a, biva s Allahovom voljom i odre?enjem.

Svaki Musliman i Muslimanka dužni su ove temeljne istine vjere svakodnevno izgovarati na arapskom jeziku, a one glase:

1. AMENTU BILLAHI = Ja vjerujem u Allaha,
2. VE MELAIKETIHI = i u Allahove Meleke,
3. VE KUTUBIHI = i u Allahove Kitabe,
4. VE RUSULIHI = i u Allahove Poslanike (pejgambere),
5. VEL~JEVMIL~AHIRI = i u Posljednji (Sudnji) Dan,
6. VE BIL~KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE`ALA = i da sve dobro i loše biva s Allahovom voljom i odre?enjem.


Onaj koji ne vjeruje u svih ovih šest temeljnih istina vjere ne može biti Musliman odnosno Muslimanka.

 

PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE

 

Prva temeljna istina vjere je AMENTU BILLAHI, što zna?i:

»Ja vjerujem u Allaha dželle šanuhu, Stvoritelja i Vladara svjetova.» Sve što vidimo na zemlji i na nebu skladno je i lijepo ure?eno. Sve se razvija i kre?e u potpunom skladu i savršeno ta?no; ništa nije slu?ajno. Razmišljanje o redu u prirodi dovodi nas do vjerovanja da postoji Jedan Svemogu?i Bog koji vlada cijelim svijetom.
Prou?avanje prirode i pojava u njoj dovodi nas do saznanja da postoji Stvoritelj koji sve zna i može. Taj Stvoritelj je Allah dželle šanuhu.

Allaha znamo i vjerujemo po Njegovim svojstvima spomenutim u Kur'anu
kojih ima mnogo, a ovdje navodimo slijede?a:

- Allah ima i postoji,

- Allah je jedan,

- Allah je oduvijek i nije postao,

- Allah je zauvijek jer Ga ne?e nestati,

- Allah nije ni?emu sli?an,

- Allah sam o Sebi opstoji,

- Allah živi Svojim vje?nim životom,

- Allah sve zna, ?uje i vidi,

- Allah sve ?ini Svojom voljom,

- Allah sve stvara, održava i rastvara. U suri Ihlas, Allah dželle šanuhu kaže:

»Reci: On, Allah, - Jedan je! Allah je uto?ište svakome!

Nije rodio nikoga niti je On ro?en, i Njemu niko nije ravan!«

Kad spominjemo Allahovo Ime treba re?i dželle šanuhu.

 

DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE

 

Druga temeljna istina vjere je VE MELAIKETIHI, što zna?i:

»Ja vjerujem u Allahove Meleke (razumna duhovna bi?a).«

Meleki su nevidljiva duhovna bi?a koja nikada ne griješe, nego uvijek sa zadovoljstvom i poslušno vrše dužnosti koje im Allah dželle šanuhu odre?uje.

Odre?eni Meleki prate ?ovjeka, donose mu dobre misli i pišu njegova djela, a nazivaju se Kiramen katibin.

Meleka ima vrlo mnogo a najpoznatiji su: Džibril, koji ima ulogu da prenosi od Allah Objavu Poslanicima; Mikail sa drugim Melekima vrši odre?ene dužnosti u prirodnim pojavama i promjenama kao što su strujanje vjetrova, kretanje oblaka, padanje kiše, listanje, rast i sazrijevanje bilja, itd; Israfil ima zada?u da najavi prestanak života na zemlji (Posljednji Dan) i ponovno oživljenje (Sudnji Dan).

Druga nevidljiva bi?a koja donose ?ovjeku zle misli i navode ga na grijehe zovu se šejtani (?avoli). Oni su naši neprijatelji i mi molimo Allaha dželle šanuhu da nas sa?uva od njihovog djelovanja slijede?im rije?ima:

EUZU BILLAHI MINEŠ~ŠEJTANIR-RADŽIM, što zna?i:

»Utje?em se Allahu od prokletog šejtana.«

 

TRE?A TEMELJNA ISTINA VJERE

 

Tre?a temeljna istina vjere je VE KUTUBIHI, što zna?i: »Ja vjerujem u Allahove knjige, Kitabe.«

Allahove Knjige (Kitabi) su Njegove Objave koje su ljudima prenosili Njegovi Poslanici. U Allahovim Kitabima sadržane su upute, savjeti i propisi o životu ljudi i obavljanju vjerskih dužnosti koje je Allah dželle šanuhu tokom povijesti slao narodima da ih opomene i odvrati od loših djela i nasilja koja su uništila mnoge civilizacije.

Kur'an je Allahova Knjiga (Kitab) koju je On poslao preko Muhammeda -sallallahu ‘alejhi ve sellem- da bude putokaz ljudima kako bi bili sretni na ovom i budu?em svijetu kao posljednja objava za sva budu?a vremena i prostore do Sudnjeg Dana.

Najpoznatija su nam ?etiri velika kitaba:

- Tevrat, objavljen Musau -‘alejhi selam-

- Zebur, objavljen Davudu -‘alejhi selam-

- Indžil, objavljen Isau -‘alejhi selam-

- Kur'an, objavljen Muhammedu -sallallahu ‘alejhi ve sellem-

Pored spomenutih Kitaba objavljeni su spisi ili svici pojedinim Allahovim Poslanicima.

Kur'an je zakonik i vodi? u životu Muslimana. Njegovi propisi vode sre?i i napretku svih ljudi u koju svrhu ih Allah dželle šanuhu poziva da ga prou?avaju i u životu primjenjuju. Muslimani su posebno dužni da ga izu?avaju i svoj život uskla?uju po njegovim propisima, jer ?e samo tako posti?i sre?u na ovom i budu?em svijetu.

Kur'an je uvijek suvremen i bit ?e izvor za sticanje znanja i otkrivanje novih istina sviim generacijama ljudskog roda do Sudnjeg Dana.

 

?ETVRTA TEMELJNA ISTINA VJERE

 

?etvrta temeljna istina vjere je VE RUSULIHI, što zna?i: »Ja vjerujem u Allahove Vjerovjesnike.«

Allahovi Vjerovjesnici su odabrani ljudi (Pejgamberi) kojima je Allah dželle šanuhu slao Svoje Objave da ih prenesu i objasne ljudima.

Bilo je mnogo Allahovih Poslanika a najpoznatiji su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed - ´alejhimus~selam.

Prvi Pejgamber je Adem -‘alejhi selam- koji je ujedno i prvi ?ovjek na zemlji. Adema i njegovu ženu Havu stvorio je Allah dželle šanuhu i od njih je postao cijeli ljudski rod.

Posljednji Allahov Poslanik je Muhammed -sallallahu ‘alejhi ve sellem-. Poslije Muhammeda -sallallahu ‘alejhi ve sellem- ne?e do?i nijedan Poslanik niti ijedna objava poslije Kur'ana.  

PETA TEMELJNA ISTINA VJERE

 

Peta istina vjere je VEL~JEVMIL~AHIRI, što zna?i: »Ja vjerujem u Posljednji i Sudnji Dan.«

Posljednji Dan je dan kada ?e ovaj svijet nestati i svi ljudi pomrijeti.

Sudnji Dan je dan kada ?e Svemogu?i Allah stvoriti drugi vje?ni život i sve mrtvo oživjeti i pozvati ljude da im sudi za njihova djela.

Svakom ?ovjeku na Sudnjem Danu bit ?e predo?ena njegova dobra i loša djela za koja ?e biti nagra?en ili kažnjen.

Za dobra djela nagrada na Sudnjem Danu je Džennet (Raj), a za loša djela kazna je Džehennem (Pakao).

Najteži grijesi su: nevjerovanje u Allaha, i za njih nema oprosta, pa ?e biti i najstrožije kažnjeni.

 

 

ŠESTA TEMEIJNA ISTINA VJERE

 

Šesta temeljna istina vjere je VE BIL~KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE`ALA, što zna?i: »Ja vjerujem da sve što se doga?a biva s Allahovom voljom i odre?enjem.«

Vjerovanje u Allahovo Odre?enje (Kader) zna?i svjesno zalaganje za ostvarenje zadataka života u granicama propisa Allahove dželle šanuhu vjere. Odre?enje treba ovako razumjeti: da je Svemogu?i Allah stvorio zemaljske i nebeske svjetove i On odre?uje raspored i zbivanja u njima. Kada ?e i koliko šta potrajati, razvijati se i nestati, Allah dželle šanuhu odre?uje, raspore?uje i stvara. On je uzrok svim uzrocima. Niko ne može Njega sprije?iti u Njegovoj volji i radu. Ono što Allah ho?e, to biva, doga?a se, a što ne?e, to se ne može dogoditi niti biti.

Iako je sve odre?eno, Allah dželle šanuhu je dao ?ovjeku slobodnu volju, a to je naša sposobnost da se sami odlu?imo za neko djelo. Ako se odlu?imo za dobro djelo, bit ?emo nagradeni, a ako se odlu?imo za zlo, bit ?emo kažnjeni.

Prema tome, griješnik se ne može pravdati Allahovom odredbom, sudbinom, jer ?e biti kažnjen zato što se odlu?io na izvršenje nekog grijeha, kao što ?e i dobro?inilac biti nagra?en zato što se odlu?io da izvrši dobro djelo.

Ako nas zadesi neko zlo ili nezgoda (bolest, smrt, strah, šteta i sli?no); trebamo znati da je to Allah dželle šanuhu htio i odredio pa moramo biti strpljivi dok se ne izmijeni Njegova odredba.

Sve nesre?e koje nas u životu zadese dužni smo sprije?iti i otkloniti ako to možemo, a ako ne, treba ih strpljivo podnositi i moliti Allaha dželle šanuhu da nas spasi i otkloni nevolje.

Islamsko vjerovanje

Čitano 3402 puta
Ocijeni
(0 glasova)

U šta Muslimanivjeruju? Prvo, prije svega, Muslimanivjeruju u Jednog Jedinstvenog Boga.Nije ro?en I nije rodio. On je Najmilostiviji I On je Vrhovni. Muslimanitako?e vjeruju u sve poslanike, u sve Bozje objave I pisma (uklju?uju?i Toru I Bibliju) ali jedino slijede Kur`an (jer je on jedino nepromjenjeno sveto pismo), u an?ele, Sudnji Dan, u Božju odredbu. Zajedno ovih šest stvari ?ine osnovno vjerovanje Muslimana. Kako god, važno je napomenuti da Islamsko vjerovanje nije ograni?eno na ovih šest vjerovanja, ve? su to najvažnije I najosnovnije stavke. U suštini, Poslanik Muhammed(neka je na njega mir I spas) je rekao da se vjera Muslimana sastoji od preko 70 djelova, uklju?uju?i I skromnost. Ako ste zainteresovani da saznate više o 6 stubova vjere Islama, I šta oni zna?e, kao I druge opšte grane vjere Islama, onda osje?ajte se slobodnim da ?atate sa nama na Chat Islam Online.

Vi ste ovdje: Islamsko vjerovanje